Déli Hírlap, 1986. április (18. évfolyam, 76-100. szám)

1986-04-01 / 76. szám

Az avasi labirintus (CIKK A 3. OLDALON) íj szárnnyal bővítik a Tisza it (CIKK A 4. OLDALON) • Hiába csenget a díjbef szedő (CIKK A 4. OLDALON) A legfrissebb jelentések szerint 166 halálos áldozata van a mexikói repülőgép­szer encáét lens égnek : egy Boeing 727-es gép egy hegy­nek ütközött. A gyakorlat­lanság nem lehetett a ka­tasztrófa oka, hiszen a pi­lóta eddig már több mint 15 ezer órát vezetett. A men­tést egyelőre nem tudták megkezdeni, a mostoha idő­járási viszonyok miatt. % Zöld erdőben jártam, kék ibolyát láttam ... A locsolkodók szívesen látott vendégek voltak tegnap (Kerényi felv.) Locsolkodtun k • Ybi-dij, építészeti nívódij, sok más elismerés mellé most egy KISZ-dij is... Noll Ta­más, oz ÉSZAKTERV építésze nemrég vehette át a Kommunista Ifjúsági Szövetség diját. Munkájáról, a fiatal építészek szerepéről kérdeztük. (Cikk a 3. oldalon.) (Kiss József felvétele) Muzulmán diákokra lőttek Egyiptomi utkosrendőrök muzulmán diákokra lőttek rá Aszit városban, amikor zz egyetemisták egy iszlám endezvény hirdetményeit ragasztották ki. s utána ösz- szecsaptak az ellenük kive­zényelt rendőrökké1 Húsvéti hékemenetek A nyugatnémet békemoz­galom nagy sikerének te­kinti az idei húsvéti béke­meneteket . a majna-frank- furti szervezőbizottság. A tegnap véget ért rendezvé­nyeken az NSZK mintegy 150 városában a barátság­talan hideg, helyenként vi­haros, esős idő ellenére ösz­szesen mintegy 375 ezren vettek részt. Az idei meneteken, ame­lyek a tegnapi tömeggvülé- seken érték el tetőpontju­kat, elsősorban az amerikai „hadászati védelrm kezde­ményezés” és általában vé­ve a fegyverkezési hajsza új, amerikai ihletésű hullá­ma ellen tiltakoztak. II KISZ városi iüpfce A Kommunista Ifjúsági Szö­vetség Miskolc Városi Bizott­sága megvitatta a városi kül- 'üttgyűlés napirendjét. Aprilis I9-én és 20-án ta- cskoznak városunk ifjú. nmunistái. Először úttörők szöntik kis műsorral a i átvevőket, majd szekció- ések kezdődnek, melyeken megvitatják többek között a iákság. a kereskedelmi, köz- ekedési, mezőgazdasági és , kóterületi KISZ-szervezetek ' -oblémáit. Szót kapnak a fiatal értelmiségiek, a szol­gáltatás és hírközlés képvi­selői is. A küldöttgyűlés má­sodik napján összegzik a szekcióvezetők jelentését, és vitaösszefoglaló keretében választ adnak a felmerült kérdésekre. Március 15-ével a városi bizottság felmentette testüle­ti tagsága és titkári funkció­ja alól Szeghó Lászlót, és kettős jelölés alapján Gúr Nándort választotta meg tes­tületi taggá és a városi bi­zottság titkárává. Q Egy ma már nem létező pincesor az Avason... Miskolc társadalmi életében nagy szerepet játszottak a pincézések, mint a társasági élet sajátos színterei. A pincék száma hajdanában megközelítette a házakét, amin nem is lehet csodálk>-yii, hi­szen a városunkban termett bor minősége vetekedett a régyal- jaiéval. (A miskolci vendéglátás története cimíi sorozatunk a 3. oldalon.) Légi szemlék Csökken a belvizes terület XVIII. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM ÁRA: 2,20 1986. ÁPRILIS 1., KEDD FORINT Mihail Gorbacsov hazánkba látogat Ma reggeli telefon Bezárt a sátoruszoda Mihail Gorbacsov is részt vesz a Varsói Szerződés Po­litikai Tanácskozó Testüle­tének közelgő, budapesti ülé­sén. Erről Loginov szovjet külügyminiszter-helyettes nyilatkozott a Moszkvában dolgozó magyar újságírók­nak. A szovjet párt főtitká­ra a mozambiki államfő tiszteletére adott fogadáson kijelentette: a Szovjetunió azt várja az Egyesült Ál­lamoktól, hogy felelősségtel­jesen reagál a nukleáris rob­bantások beszüntetésére tett javaslatra. Húsz éve kapta meg a vá­rosi rangot Tiszaszederkény, a mai Leninváros. A jubi­Akiu a hét végén Tapol­cán jártak, láthatták, hogy már nem feszül az 50 méte­res medence fölött a sátor­tető. Miért bontották le? — kérdeztük Delneky Miklóst, a miskolci vízművek osz­tályvezetőjét. — A korábbi években is március végén, április ele­jén zártuk be a sátoruszo­leumról holnap emlékeznek meg a városban. Délután há­rom órakor koszorúzzák meg Lenin emlékművét, majd négy órakor a Derko- vits Gyula Művelődési Köz­pontban felszabadulásunk 41. évfordulója és a várossá nyilvánítás 20. évfordulója tiszteletére díszünnepséget rendeznek. Itt adják át elő­ször A város díszpolgára cí­met is. Az ünnepség befeje­zéseként a Magyar Állami Népi Együttes ad műsort. dát. Abban, hogy az elmúlt héten lebontottuk a sátrat, gazdaságossági szempontok is közrejátszottak, ugyanis —• ki tudja miért — naponta alig volt egy-két vendég. A tapolcai strandunkon meg­kezdtük a tavaszi nagytaka­rítást; kijavítjuk a tél okoz­ta károkat Rendbehozzuk a kabinokat, öltözőket, a me­dencéket. Csinosítjuk a zöld­területeket, a sportpályákat. A nyitást május 1-re tervez­zük, változatlan árakkal. A télen az Augusztus 20. stran­don is tataroztunk. Sok ven­dégünk szóvá tette, hogy a, hátsó medencénél lévő öltö­zőt kellett használni; ám a főépületet csak így lehetett felújítani, kifesteni. Most már az is használható. Re­mélem, tartós lesz a jó idő, s hamarosan megtelnek a népszerű melegvizes für­dőnk medencéi is. A diós­győri várfürdőben június elejére tervezzük a nyitást, a hideg vize miatt azt meg­lehetősen kevesen látogatlak. Addig is tatarozunk, javí­tunk, hogy méltó környezet­ben fogadhassuk a hűsölni vágyókat Leninváros ünnepe A Mezőgazdasági és Élel­mezésügyi Minisztérium, az Országos Vízügyi Hivatal, a megyei pártbizottság, a megyei tanács, az Észak­magyarországi Vízügyi Igaz­gatóság képviselői az elmúlt héten repülőgépről ellen­őrizték Borsod megye belví­zi viszonyait. Megállapították, hogy me­gyénkben kedvező a hely­zet; a dél-borsodi területe­ken csak a közvetlen Tisza menti sávban vannak elön­tések. A T .ktaközben átla­gosnak tekinthető a belvíz- borítottság. A Bodrogközben a rendezetlen területeken átlagos, a meliorizált része­ken 11 ezer hektár terüle­ten pedig jó helyzetet ta­pasztaltak: a belvízi elöntés nem több, mint 50 hektár. Jellemzője az, hogy nem nagy összefüggő területeken, hanem foltokban van. Bor­sod megyében összesen 7000 hektárnyi területen van bel­víz, ebből 1500 hektár már bevetett terület, 2000 hektár szántóterület, a többi rét, le­gelő és egyéb. A szivaty- tyútelepek és -állások szük­ség szerint dolgoznak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom