Déli Hírlap, 1986. március (18. évfolyam, 51-75. szám)

1986-03-01 / 51. szám

Aida- avató Benépesült a miskolci Ne­hézipari Műszaki Egyetem au­lája az avatóünnepségen. Nagy szüksége volt már rá az intéz­ménynek: eddig ugyanis nem tudták méltó helyen megtar­tani a központi rendezvénye­ket. A megnyitón a Miskolci Szimfonikus Zenekar játszott, nagy sikerrel. (Tudósítás a 2. oldalon.) (Temesi László felvétele) XVI11. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM 1986. MÁRCIUS 1., SZOMBAT ÁRA: 1,80 FORINT üj év, új gazdálkodás Miskolc idei költségvetéséről döntött a tanács & Kádár-Gorlacsov találkozó Tanácskozik az SZKP XX T11. kongresszusa Az SZKP XXVII. kong­resszusa tegnap folytatta a politikai beszámoló feletti vitát. Ez ma várhatóan be­fejeződik. Tegnap baráti találkozóra került sor Kádár János és Mihail Gorbacsov között. Kádár János nagyra értékel­te az SZKP XXVII. kong­resszusának munkáját. A két főtitkár fontosnak nevez­te a Varsói Szerződés tagál­lamainak aktív, egyeztetett lépéseit, amelyeknek célja Európa és a vdag helyze­tének gyökeres megjavítása. Erre lehetőséget adnak a Mihail Gorbacsov január 15-i nyilatkozatában szereplő szovjet javaslatok. A magyar —szovjet kapcsolatok néhány kérdését áttekintve Kádár János és Mihail Gorbacsov megerősítette, hogy a mar­xizmus—leninizmus és a szocialista internacionaliz­mus elveire támaszkodva, mindkét részről tovább kí­vánják fejleszteni az MSZMP és az SZKP, Magyarország és a Szovjetunió elvtársi együttműködését, aktívabbá akarják tenni az együttmű­ködés új formáinak és mód­szereinek bevezetését, külö­nösen a tudományos-műsza­ki haladás kiemelt területe­in. Lázár György, aki a ma­gyar pártküldöttség tagja­ként vesz részt a XXVII. kongresszuson, Uljanovszk- ban, Lenin szülővárosában tett látogatást. Miniszterelnö­künk tegnap felkereste az uljanovszki egyedi szerszám- gépgyárat, és találkozott a dolgozókkal. A kongresszus vitájában tegnap Viktor Csebrikov, a Politikai Bizottság tagja, az Ma reggeli telefon 22c? Ingyen Állambiztonsági Bizottság el­nöke elmondotta, hogy az utóbbi időben több szovjet minisztériumban és hivatal­ban nyugati titkosszolgála­toknak dolgozó ügynököket lepleztek le. Pjotr Gyemi- csev, a Politikai Bizottság póttagja, kultúraügyi minisz­ter hangsúlyozta, hogy az al­kotó értelmiség a párt segí­tője akar lenni abban a harc­ban, amely a bürokrácia, a formalizmus és a rutin el­len folyik. A miniszter el­ítélte a kulturális imperia­lizmust, ugyanakkor elisme­réssel szólt a budapesti kul­turális fórumról, amely meg­teremtette egy nemzetközi kulturális együttműködés fel­tételeit. Eduard Sevardnadze külügyminiszter, a Politikai Bizottság tagja óvta az Egye­sült Államokat attól, hogy kiengedje a palackból a csil­lagháború szellemét. Hozzá­fűzte: a Szovjetunió nem hagy magával az erőpoliti­ka nyelvén beszélni, ugyan­akkor békés párbeszédre, eredményes tárgyalásokra tö­rekszik az Egyesült Államok­kal. • A rakodók sűrűbben húzódnak mostanában a tűz közelé­be. A melegedőhelyek persze nemcsak a pályaudvaron váltak forgalmas intézménnyé: az építők sem nélkülözhetik azt a né­hány többlet-Celsiust. januárban még joggal hihettük, hogy meg- ússzuk a tavalyihoz fogható hideg nélkül. Ám a héten néhány­szor már az élen állt Miskolc oz országos hideg-ranglistán. (Cikk az 5. oldalon.) Nehéz évnek ígérkezik 1986 a tanácsi gazdálkodás­ban — ez derült ki a városi tanács tegnapi ülésén, ami­kor a városatyák Miskolc idei működési, költségvetési és fejlesztési tervéről dön­töttek. Megváltoztak a taná­csi gazdálkodás szabályai, körülményei, s pénzügyi le­hetőségeink sem javultak tavaly óta. 1986 az új típusú tanácsi gazdálkodás premierje. Meg­növekedett a helyi önálló­ság a pénzügyi kérdések­ben, ám ezzel együtt gya­rapodott a felelősség is. Ez röviden annyit jelent, hogy a kieső bevételeket nem pótolják az államkasszából, a tanácsoknak a saját lá­bukon kell állniuk, foko­zottabban támaszkodva a hatáskörükben beszedhető adókra, illetékekre, ár- és díjbevételekre. Jelentős új­donság az is, hogy a helyi tanács dönt arról; mennyit költ az egységes pénzalap­ból fejlesztésre, s mennyit intézményei fenntartására. Miskolcon 1986-ban 3,8 milliárd forinttal gazdál­kodhat a városi tanács. Ennek nagyobbik részét, 2,5 milliárdot kell fenntar­tásra, a város működtetésé­re fordítani, és 1,3 milliárd marad a fejlesztésekre. Ez arányeltolódást jelent a fej­lesztések rovására, ám a döntésben sok a kényszerű­ség, hiszen az iskoláknak, óvodáknak, kórházaknak működniük kell. Egymilli- árd forintot fordítunk az idén az oktatás céljaira, ennek ellenére feszültségek várhatók a középfokú isko­lákban. Jó hallani azonban, hogy többet költhetünk az utakra és a hidakra. A fejlesztések között to­vábbra is kiemelt szerepe van a lakáshelyzet javításá­nak, de folytatódik a Szé­chenyi úti és a kórházi re­konstrukció is. A fiatalok lakáshelyzetének javítására 50 millió, a lakás-mobilitás, a lakáscserék elősegítésére 84 millió forint jut. A fej­lesztési célokat azonban csak akkor érhetjük el, ha a tanács hitelt vesz fel: ennek összege még befolyá­solhatja a reálisan teljesít­hető tervek listáját. Hétfőn kezdődik A magyar Az idén 20. alkalommal rendezi meg a TIT magyar nyelvi választmánya azt a rendezvénysorozatot, ame­lyet a magyar nyelv hete címen ismerünk. Előadások sorát jelenti ez. és az isko­láktól, tehát a gyerekek szép beszédre nevelésétől kezdve, a felnőttek fokozott figyelmét is kéri. Az országos megnyitó színhelye most Miskolc; a rendezvénysorozatot márci­us 3-án, hétfőn délután 3 nyelv hete órakor indítják útjára. Az ünnepség a megyei tanács dísztermében lesz. A prog­ram szerint dr, Ladányi Jó­zsef tanácselnök . köszönti az ünnep résztvevőit, meg­nyitót dr. Berecz János, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának titkára mond. Az első szak­mai előadást dr. Lőrincze Lajos címzetes egyetemi ta­nár tartja Húsz év: tapasz­talatok, tanulságok címmel. A lakosság alapvető szo­ciális, kommunális igényeit, ha szűkösen is, de kielégíti az idén rendelkezésre álló költségvetési összeg. A VII. ötéves terv célkitűzéseinek valóra váltását azonban még nem kérhetjük számon az 1986-os tanácsi terven — mondta dr. Kovács László, városunk tanácsának elnö­ke. Ez a feladat a tervidő­szak későbbi éveire vár. Nemcsak a tanácsi gazdál­kodás szabályai változtak meg, hanem a város kasszá­ját kezelők gondolkodás- módja is meg kell. hogy változzon. Nem a pénz el­költése most már a cél. ha­nem az okos, értelmes taka­rékos gazdálkodás. Érde­keltté kívánják tenni az intézmények vezetőit, a be­ruházásokban részt vevőket abban, hogy takarékosan bánjanak a város pénzé­vel. Ezzel együtt fokozzák az ellenőrzést és szigorítják a számlák, költségek felül­vizsgálatát is. Jf. A Színva-híd utolsó napja a sífelvonóval Mekkora közönségre szá­mítanak ma? — kérdeztük Bialoncsik Lászlónét, a Bán­kúti Síklub gondnokát. — A tartósan hideg idő­nek hála egész héten kivá­lóan alkalmas volt a hó a sportolásra. Jöttek is a síe­lők hétközben. Egy tanfo­lyam keretében a sízés rej­telmeivel ismerkedhettek a kezdők, s az ország más ré­széből is itt tartózkodott egy csoport. Természetesen a hét végén ugrásszerűen megnő az érdeklődés a bükki sípa­radicsom iránt, most is 2000 —3000 látogatóra számítunk. Számukra sem mellékes, hogy a mai sí-tömegverseny okán két felvonó díjmente­sen üzemel. Bár az ide ve­zető út havas, jól járható, ezért bátran jöhetnek a spor­tolók, kirándulók. Az utób­biaknak is szép látványban lehet részük, hiszen ha ki­süt a nap, a hetvenöt cen­timéteres hó csak úgy szik­rázik a fényében.... Forgalomelterelés két és fél hónapon át Hí elverés a §zinva fölött Üj hidat vernek az elkövet- vezethesse az alaposan meg­kezd hetekben, hónapokban a Szinva fölé, a Herczeg Fe­renc és a Kiss Ernő utca ta­lálkozásánál. Ehhez azonban el kell bontani a régit. A munkát ma kezdték meg az Észak-magyarországi Álla­mi Építőipari Vállalat mun­kásai, s ez alaposan meg­változtatta a környék forgal­mi rendjét. Korábban úgy vélték, hogy elegendő lesz a híd szélesíté­se. Nos, ezt a javaslatot el­vetették a tervezők, s a be­ruházó is úgy ítélte meg: új híd kell! S olyan, hogy le­. Két és fél hónap alatt építenek újat. (Kiss felv.) növekedett járműforgalmat. Az új híd 15,4 méter széles lesz, s így a Kiss Ernő utcá­ból a Herczeg Ferenc utcá­ba — a Marx tér felé —■ hosszú gépjárművek, csuklós autóbuszok is kikanyarodhat­nak. A Miskolci Közlekedési. Vállalat a jövőben errefelé irányítja 101/B jelű gyorsjá­ratát A híd átépítése 9 mil­lió forintba kerül, a munka várhatóan két és fél hóna­pot vesz igénybe. A ma reggeli munkakez­dést elsősorban az indokolta, hogy hétvégeken gyérebb a forgalom, s hétfőre az új for­galmi rend úgy-ahogy már kialakul. És most essék erről is néhány szó, hiszen a híd- csere egyaránt érint gyalo­gost és járművezetőt Mától a Herczeg Ferenc ut­ca északi ága — amely a Marx tértől a hídig húzódik — zsákutca. Az utca déli ágán — amely a híd túlsó ol­dalától a kohászat felé ter­jed — kétirányú lesz a for­galom. A gyalogosok a Szin- vát a legközelebbi hídon szel­hetik át, ez a Sétány utcai vashíd. Ahhoz azonban, fr-gy ide eljussanak, át kell men­niük a 2-es villamos vágá­nyán, ez pedig villamosveze­tőtől, gyalogostól egyaránt nagy figyelmet kíván. Az au­tóbuszok, a teherautók és személygépkocsik a Marx tér­re a Gőzön Lajos és a Fürdő utca érintésével érhetnek ki. A terelő útvonalakat min­denhol táblák jelzik, sőt a csúcsforgalmi időszakokra terelőőrök beállítását is ter­vezik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom