Déli Hírlap, 1986. február (18. évfolyam, 27-50. szám)

1986-02-01 / 27. szám

9 Veszprém megye bemutatkozott a Magyar Sajtó Házá­ban, Budapesten. A rendezvénysorozatról írunk az 5. ol­dalon. (Kerényi felv.) a gazdaságban és a közművelődésben As MSZMP Miskolc Vá­rosi Bizottsága tegnap dél­előtt értekezletet tartott a pártbizottságok, pártvezető­ségek, pártalapszervezetek gazdaságpolitikai reszortfcle- lősei részére. A megjelente­ket Tímár Vilmos, a városi pártbizottság titkára üdvö­zölte. A magyar gazdaság fejlő­désének jellemző vonásai címmel dr. Nagy Aladár, a Nehézipari Egyetem docen­se, Marxizmus—Leninizmus Intézetének igazgatója tar­tott eladást. A magyar gaz­daság fejlődését négy kor­szakra^ osztotta. Elmondotta, hogy a felszabadulás előtti időszakot a részleges iparo­A Diósgyőri Vasas Műve­lődési Központban tegnap délután rendezték meg a munkásőrség megyei pa­rancsnoksága és a közvetlen irányítása alá tartozó alegy­ségek évzáró-évnyitó ünnepi egységgyűlését. Az ünnepi eseményen — amelyen részt vettek a megvei és a mis­kolci párt-, állami és társa­dalmi szervek képviselői — sodás és a modern polgári intézményrendszer kialaku­lása jellemezte. A felszaba­dulást követő negyedszazad­ban befejeződött az ország iparosítása, a mezőgazdaság szocialista átszervezése, ki­épült a szocialista intéz­ményrendszer, s a hatvanas évek végén megkezdődött a korábbi szigorú, tervutasítá­sos rendszer megreformálá­sa. A hetvenes évek elején a reform végrehaitása meg­torpant., ugyanakkor nem tudtunk alkalmazkodni a vi­lággazdasági korszakváltás­hoz. Ezért van szükség arra, hogy a reform továbbfej­lesztett célkitűzéseit követ­kezetesen megvalósítsuk. Soós Ottó, a munkásőrség megyei parancsnoka értékel­te az elmúlt évi munkát, és körvonalazta az idei felada­tokat. A megyei törzs egy­séggyűlésén kitüntetéseket adtak át a kiemelkedő mun­kát végzett egyéneknek és kollektíváknak, és számosán vették át a Szolgálati Ér­demérem különböző fokoza­tait. Dr. Lehoczky Alfréd, az NME docense, a Marxizmus —Leninizmus Intézet tan­székvezetője A politika sze­repe a gazdaságban címmel tartott előadást. A város és a városkörnyék 1985. évi gazdálkodását a pártbizottság gazdaságpoliti­kai osztályának helyettes ve­zetője, Szűcs Erika ismertet­te. Elmondotta, hogy az ipa­ri üzemek gazdálkodása ta­valy kedvezőtlenül alakult, elsősorban a külgazdasági helyzet romlása, valamint az év eleji energiakor la tozá sok következtében. Az építőipar­ban tovább tart a stagnálás, illetve megrendelések hi­ányában a kapacitás kihasz­nálatlansága. Az építőanyag- ipari üzemek termelése is visszaesett, elsősorban a pi­ac telítettsége miatt. A me­zőgazdaság is nehéz évet zárt; sem a hövénytermesz- tésben. sem pedig az állat- tenyésztésben nem értük el a célkitűzéseket. Szólt az élel­miszeripar és az áruszállítás múlt évi gondjairól, eredmé­nyeiről is. majd az 1986-os és a VII. ötéves népgazda­sági terv feladataival kap­csolatban kiemelte, hogy a gazdaságban végzett politi­kai munkát a célok elérésé­nek érdekébe kell állítani. * Tegnap délután n városi pártbizottság kezdeményezé­sére a páros közművelődési intézményei együttműködé­sének továbbfejlesztése ér­dekében koordinációs érte­kezletet tartottak az intéz­ményvezetők számára. A té­mára visszatérünk. A megyei munkásőr-parancsnokság egy séftgyűlése • A miskolci központtal működő Észak­magyarországi Vízügyi Igazgatóság tiszalöki hajójavító üzeme a saját és a társ vízügyi igazgatóságok vizijármüveinek teljes felújításán kívül újakat is gyárt. A múlt évben 40 millió forint értékű munkát produkáltak. Az idén hasonló nagyságú termelési értéket kell elérnie a 125 fős kollektívának. Eddig már négyszer tüntették ki őket a Kiváló üzem címmel. A vízijáiművek építésén, javításán kívül ők üzemeltetik s tartják karban a tiszalöki vízlépcsőt is. A kedvező időjárás lehetővé teszi, hogy a sólyatéren is dolgozzanak. A munkák nagy részét azonban az üzemcsarnokban bonyolítják le. Befejezés előtt áll az igazgatóság Jégvirág I. és II. jégtörőjének nagyjavítása, rövidesen vízre teszik és megkezdik a hajó üzempróbáját. (Tudósítás a 3. oldalon.) • Az ember már semmiben sem bízhat - mondják a pesz- szimisták. A közelmúltban va­lóban meglepő esettel találkoz­tunk: a Felső-Majlóthon néhány lakás csapjából habzó, illatos víz folyt, (Cikk a 3. oldalon.) Hatezer hektáron van bel­víz az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság terüle­tén. elsősorban a Bodrog­közben. Nem összefüggő vízelön­tésről van szó; egy-két hek­táros vízfoltokból tevődik össze ez a viszonylag nagy szám. A már bevetett terü­letből 1700 hektáron van — foltokban — belvizes elön­tés; 2270 hektár felszántott területen, csaknem 1800 hek­tár réten és legelőn, és 150 hektár erdőterületen van ki­sebb foltokban belvíz. A szivattyútelepek és a szi­vattyúállások folyamatosan dolgoznak, tegnap 1.4 millió köbméter vizet emeltek át a csatornákból a befogadókba, a folyókba. A kedvező időjárás hatá­sára tovább apadnak az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén levő folyók. Ennek ellenére az árvízvédelmi készültséget, a figyelőszolgálatot továbbra is fenntartják. A KSH jelentése Gyarapodott a nemzeti va^von Tovább erősödtek a szo­cialista társadalom műszaki és gazdasági alapjai, gya­rapodott a nemzeti vagyon. A lakosság jövedelme és fo­gyasztása emelkedett, élet- körülményei javultak. A népgazdaság egyensúly hely­zete kedvezőbb lett. Ezek jellemzik a Központi Sta­tisztikai Hivatal jelentése alapján gazdaságunk és tár­sadalmunk fejlődését, az el­múlt tervidőszakban. A bruttó nemzeti termék volumene öt év alatt 9 százalékkal emelkedett. A tervidőszak folyamán az ál­lami szektor aránya vala­melyest csökkent, a szö­vetkezeti szektoré emelke­dőt Az ötéves terv céljai­nak megfelelően az ipari termékek értékesítésében emelkedett az export ará­nya. A vaskohászat terme­lése öt év alatt 7 százalék­kal csökkent. A termelésben nőtt az értékesebb hengerelt acélok és, a kohász.ati má­sod-. illetve harmadtermé­kek aránya. Január 1-én az ország né­pessége 10 640 000 volt. 0,2 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban, és 0,7 százalékkal kevesebb az ót évvel azelőttinél. 1985-ben a munkások és alkalmazottak egy keresőre jutó bruttó havi átlagkere­sete kereken hatezer forint, a mezőgazdaságban dolgo­zóké 5290 forint. A nyugdí­jakra 92 milliárd forintot fizettek ki tavaly. Bébi Doc hatalmon marad Haitiben — jelentették az amerikai tévéállomások — a helyzet változatlan. Bébi Doc. az ország diktátora nem távozott a szigetről, s úgy tűnik, ura a helyzet­nek. Megszűntek a zavargások, az utcákon katonai járőrök cirkálnak, s bevezették a rendkívüli állapotot. Elha­markodott volt a diktátor megbuktatásának hírét vi­lággá röpíteni. Az ottani USA-nagykövetség bejelen­tése a Reagan-adminisztrá- ciónak okozta a legtöbb gondot. A Floridában élő 50 ezer haiti menekült örömé­ben zavargásokat okozott, s a demonstrációt a rendőrök­nek kellett félbeszakítani. Tanácskozások a városi pártbizottságon Á politika szerepe Borús idő Ma estig fokozatosan meg­növekszik a felhőzet, eső ke­vés helyen lesz. Ónos eső, hó várható. Gyakran erős lesz a keleti, délkeleti szél. A leg­magasabb nappali hőmérsék­let 0 és plusz 4 fok között változik. * POLITIKAI N AP I t AP & XVIII. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM ÁRA I 1,80 1986. FEBRUAR 1., SZOMBAT FORINT Mire jó a biihetn? (CIKK A 3. OLDALON) Szanyi búcsút int (CIKK A 6. OLDALON) Ma reggeli telefon Az új léÉizstési i Február 1-jétől az eddigi havi 60-ról 80 forintra no a televízió előfizetési díja. Ho­gyan szedik be ezt az elő­fizetőktől? — kérdeztük a posta illetékesét. — Akik a páros hónapok­ban szokták befizetni a két­havi tévédíjat — vagyis a budapesti, a Budapest vi­déki, a miskolci (Borsod- Abaúj-Zemplén és Heves megye), valamint a soproni postaigazgatóság területén lakók —, februárban az el­ső és a második hónapra 140 (60 plusz 80) forintot fizet­nek. Akikre páratlan hóna­pokban jut a befizetési kö­telezettség. azoknak márci­usban a második és a har­madik hónapra már a két­szer 80 forintos díjat, vagy­is 160 forintot kell befizet­niük. Vannak olyanok is, akik az év elején már egy ösz- szegben befizették a teljes évi előfizetési díjat, azaz a 720 forintot. Nekik meg to­vábbi 220 forintot kell fi­zetniük. akár egy összegben, akár részletekben. Továbbra is érvényben van az a sza­bály, hogy egy háztartáson belül több vevőkészülék után is csak egyszeres előfizetési díjat kell fizetni, ám ha va­laki az egyik készülékét pél­dául a hétvégi házában üze­melteti, az már újabb díj­fizetési kötelezettseggel jár. A Bodrogközben Belvízvédelmi készültség

Next

/
Oldalképek
Tartalom