Déli Hírlap, 1985. november (17. évfolyam, 257-280. szám)

1985-11-01 / 257. szám

• Ereséibe* Dunaújvárosban, Milites pedig Diósgyőrben született S mióta összetolóIkoztak, sorsuk egybeforrott. Hogyan indultok az életnek? - erről írunk a Családi kör­ben, lapunk 5. oldalon. (Kerényi László felvételei) 4) Itt a faültetés szezonja. Vajon von-e miből válogatni o kis­kert-tulajdonosoknak? Meddig lehet még elültetni a csemetéket? - ezekre a kérdésekre is válásit adunk a 3. oldalon levő cik­künkben. (tFMgUttwk * .1 eéetóawl Ma tTgoctí teleteli Kell az eső a földeknek Tűrőképesség helyett s k üsd ő ke pess eget Hi los Miiiamiin Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára tegnap a brit kor­mány meghívására hivatalos látogatásra Nagy-Britanniá­ba érkezett. A késő délutáni órákban megkezdődtek a megbeszélések Kádár János és Margaret Thatcher brit miniszterelnök között. Bár a nemzetközi feszültség okai­nak megítélésében eltért a véleményük, nézeteik egybe­esnek arról, hogy valameny- nyi országnak erőfeszítése­két kell tennie az emberisé­get fenyegető veszélyek elhá­rításáért. Elégedetten álla­pították meg, hogy a. ma­gyar—brit kapcsolatok a .kö- . zös erőfeszítések eredménye­ként sikeresen fejlődnek, s úgy ítélték meg. hogy to­vább lehet, lepni az ..együtt1 működés útján. Margaret Thatcher es+e díszvacsorát adott Kádár János tiszteletere: ezen a brit államfő és Kádár Janos pohárköszöntőt mondóit ___ Miskolc tömegközlekedése ;J"'U -öv­éi A Borsod Megyei Szállítá­si Bizottság tegnapi ülésén dr. Majoros Lászlónak, a szállítási bizottság elnökének a megyei tanács elnökhelyet­tesének vezetésevei megvi­tatta. hogyan haladnak az őszt betakarítást munkák, foglalkozott a személyi- és árufurarozo kisiparosok te­vékenységével, a vasúti áru- szállítással és —nem utolsó­sorban — Miskolc tömegköz- lekedésevel. ÜK’-- ■ ' ­A’ tömegközlekedés ftely- ~ tetet tükröző írásos- jelentés egyebek között azt taglalta, milyen hatásai vannak" a'feb­ruár elsejei viteldíj-emeles- nék. Az 1584-ben bekövétke- ■yfetL ntasszámnov'ekedés alap­vető ok-a a Széchenyi utfor- gslommentesitése volt. Ezt kővetően ugyanis . a belváros kereskedelmi közigazga­tási létesítményeit. kizárólag villamossal lehetett megköze­líteni, ezért, a korábbinál lé­nyegesen többen vásárolták .. aaitobasat.es rsí]»nwfá*rietet A bérletvásárlások növeke­désének mértéke különösen a kedvezményes áru tanuló- és nyugdijasbérleteknél, va- lóriint a dolgozók kombinált bérleteinél szembetűnő. A vi­teldíjemelés hatására a tanu­ló- és nyugdíjasberletek sza­ma tovább növekedett, a kombinált bérletek szama pe­dig _ csökkent. Ezzel párhu­zamosan lényegesen csökkent a menetjegy-vásárlások szama . ls- . A legnagyobb gond -az, hogy a növekvő utazási jge- . nyékét a vállalat egyre in­kább .elhasználódó, kedve­zőtlen műszaki állapotú gép- járműparkkal kénytelen .ki­elégíteni. 1981-ben a válla­lat járműállományának még 88,3 százaléka voit üzemké­pes,. a tervidőszak utolsó esztendőjében azonban már espk 85,4 százleka. A múlt évben az 50 villamosszerel- vériyből 45 volt. üzemképes ájtapptbgn. az idén mar, csak • $3. A múlt évben a ,314 91.1- iófeusibói 279 vplt üzemké­néit, az idén csa-k 268. Kalózsvari István, a wfl- latet. főmérnöké szóbeli kie­gészítésében hangsúlyozta, hogy az MKV 1985. első fél­évi gazdálkodása vesztesé­gesnek mutatkozik, termé- szj&tesen „adminisztratív” ér­telemben. hiszen á hiányzó bevételi hányad — húsz szá­zalék — pótlólagos kiegészí­tésként az állami költségve­tést fogja terhelni. Nehézkes áz’ új járművek beszerzése, az; idén is keawe seállít az Ikarus. A belváros rebabilrtációja. a vagányhalozart, felújítása tovább növeli a gondokat, így ugyanis a zsúfolt tömeg­közlekedést az utasok még inkább zsúfoltnak érzik. Ezért a vállalat kéri az uta­sok türelmét. A lehetőségek, eszközök maximalis kihasz­nálásával. jobb szervezéssel igyekeznek enyhíteni a gon­dokon. 8c Itt épül a három vállalat áruháza. Az építtetők ideális környéknek tartják ezt a helyet, hiszen a két év múlva ese­dékes nyitás után nemcsak a kiliániak lesznek gazdagab­bak egy korszerű bevásárlóközponttal, de a vájos más ré­szein élőknek is csábító lehet majd. az itteni----.egyelőre meg esak, tervezett —-órm&áUaszték. Rendkívül szara/ az idei ősz, keli az eső a földeknek. Mennyi csapadék hallott tegnap? — kérdeztük Gör- gényi Lászlótól, az Országos Meteorológiai Szolgálat mis­kolci főállomásának techni­kusától. — Tegnap este körülbelül két órán át esett az eső, s mintegy 1.9 millimeter csa­padék hullott le. Utoljára október 19-en volt eső, ak­kor 3,5 millimétert mértünk. Ez nagyon kévés, hiszen egy kiadós nyári zápor alkalmá­val 18 milliméter is lehul­lik. most pedig az egész hó­napban mindössze 6.8 milli­méter esett. Tavaly- októ­berben ~ ami nem voll kü­lönösebben esős hónap — 1öbb mint ötször ennyi, 36,3 ggjJJjjgg __ A kulturális nevelőmunka és ■ a művelődéspolitika néhány időszerű kérdéséről tartott előadást tegnap, 3 Miskolc városi Pát i bizottsá g titkári tanfolyamán Kövér Árpád, a megyei pártbizottság osztály- vezetője. Ezt követően dr. Ko­vács László tanácselnök a vá­rosi tanács VIT. ötéves tervi elképzeléseit, a város és a városkörnyék együttműködési lehetőségeit ismertette. Őszin­te hangvételük nagy tetszést aratott a résztvevők körében. Meg inkább a tanfolyam záró előadása: Dudla József, a vá­rosi pártbizottság első titkára értékelte a négy hasznos nap jól szervezeti munkájának ta­pasztalatait, s válaszolt a tit­károk kérdéseire; a XIII, kongresszus, a megyei és a városi pártértekezlet határoza­taiból adódó időszerű alap­szervezeti feladatok gondolat- csokra köré fűzve mondandó­ját. A világban zajló, számunk­ra kedvezőtlen gazdasági fo­lyamatokat aligha befolyá­solhatjuk — hangsúlyozta Dudla József —, ezért csak egyet tehetünk: hogy helyt- állunk a nehezebb körülmé­nyek között is.. A titkárok­tól — akik a párt vezérkara e környéken —joggal várha­tó el. hogy magabizóak cse­lekvésre készek, határozot­tak legyenek. Tegyenek meg mindent annak erdekeben, hogy érvényre jusson a párt ismert es helyes irányvona­la. s a mostanában annyira divatos tűrőképesség szó he­lyett a küzdőképesség jelle­mezze minél több ember mentalitását Most van iga­zán szükség az alkotó erők felszabadítására, s ezt elő­segítheti a demokrácia ki- szélesítése. Nem szabad hú­zódozni a problémafeltáró vitáktól. Az elosztás módja­inak unos-untig történő fir­tatása helyett persze ajánla­tosabb, ha inkább az érték­teremtő munka feltételeinek megteremtésére fordítjuk fi­gyelmünket. Értékeinket gyakran nem becsüljük meg eléggé — ál­lapította meg Dudla József. Miskolc kulturális életét is gyakran lekicsinylik. A vá­rosi pártbizottság sokat tesz azért, hogy ez a rendkívül érzékeny, tehetséges és po­litikus alkotói gárda meg­kapja a kellő elismerést Alapvető munkásérdek, hogy városunk szellemi arculata — a szűkösebb anyagi lehe­tőségek között is — minél gazdagabb legyen. A városi pártbizottság nagy fontosságot tulajdonít an­nak, hogy a településfejlesz­tési hozzájárulás bevezetése mellett döntsön a lakosság. A párttagok segítsenek olyan közösségi szellemet kialakí­tani, amely anyagiakkal is kész bizonyítani a település­hez való tartozást, f A terve­zett. szakosított szo'ciális ott­hon mindannyiunk javát szolgálná, hiszen bárki ke­rülhet olyan helyzetbe, hogy magatehetetlen, idős család­tagját nap mint nap el kell látnia. A befizetett összeg másik feléből pedig- el lehet­ne végeztetni azokat a ki­sebb útjavítási, csatornázá­si. egyéb kommunális ten­nivalókat. aminek érdeké­ben már régóta kilincselnek egy-egy utca lakói — mori» dotta befejezésül Dudla Jó-» zseí. * ; 0 A miskolci fiatalok örömére holnap ismét megnyitja kaauit 0 műjégpálya. A* idei jeges-szezon kezdete rendhagyó lesz, ugyanis 0 miskolci rádió szokásos, szombat délelőtti zenés ki- vánságmüsorában elhangzó melódiákat a műjégpálya mellől le­het kérni. {Cikk a 4. oldalon.) (Kerényi László felvétele) Három vállalat társulása A Marx téri B ÁS '# I . - e**-.-.* en. --»u* .nawuHEMiniB*«' LÁtth* »*»«*»*•■«** JCVH. ÉVFOLYAM, 257, SZÁM ÁRA: 1,SO 1985. NOVEMBER 1„ FENLEK FORINT Hozzászokhattunk már az elmúlt néhány évben az új­fajta értékpapírokhoz, a köt­vényekhez, s az ezek megje­lenése következtében kiala­kult kötvénypiachoz. Ma már az számít furcsaságnak, ha egy vállalat valamilyen je­lentős beruházásra nem ezek­ből teremti elő a pénzt. — Tervezgettük ezt az áru­házát már vagy három-négy éve, s anyagilag is tudato­san készültünk az építkezés-' re. Vállalatunk fejlesztési ’ alapjából azóta valamennyit mindig megtakarítottunk, -s így a néhány év alatt a szi­gorú vállalati gazdálkodás eredményeként most saját' pénzünkből társulhatunk. Ügy ítéltünk: nekünk így gazdaságosabb ez az építke­zés — mondja Mátyás Lajos; a Miskolci Élelmiszer Kiske­reskedelmi Vállalat igazga­tója. Természetesen a Marx tér­nél épülő Bükk Áruházról van szó. melynek terveiről 'nemrégiben mar beszámol- ■fünk. Emlékeztetőül most csak annyit: három miskol­ci székhelyű cég, a Borsodi Ruházati Kereskedelmi Vál­lalat, a Miskolci Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat és a Borsodi Iparcikk Kereske­delmi Vállalat építteti ezt a BÁÉV-vel. Az építési beru­házás költsége 108 és fel millió forint, az átadás ter­vezett időpontja 1987. jumus i lszíofizé§, alkotásra

Next

/
Oldalképek
Tartalom