Déli Hírlap, 1985. július (17. évfolyam, 152-178. szám)

1985-07-01 / 152. szám

I \ • Ai auhkross kétségtelenül a leglátványosabb sportágak közé tartozik, A közönség élvezi, amint a Chevrolet, Buick, Audi, Fo.d vagy Lada motorokkal felszerelt masinák pattognak a domboldalakon. A sáros, csúszós pálya még több látványosságot kínál. Úgy, mint az elmúlt hét végén, Görömbölyön. Két nagyszerű d'ósgyőri győzelem született a DVTK-stadion műanyag atlé­tikai pályáján, ahol az országos vidékbajnokság küzdelmeit rendezték meg, miközben a stadion termében a súlyemelők küzdöttek meg a mázsákkal. Minderről lapunk 7. oldalán számolunk be. Szabó István felvétele f ftPl I ISNtl tt#. rttmtAr namlaf * \ XVII. ÉVFOLYAM, T52. SZÁM ! ÁRA; 2,20 1985. JÚLIUS 1, HÉTFŐ i FORINT Az avasi takarék­szövetkezet (CIKK A 6. OLDALON) Ma reggeli telefon Büntet a Köjál A Borsod megyei Köjál inától fokozza ellenőrző te­vékenységét, s akár a hely­színen is bírságol. Miért volt erre szükség? — kér­deztük dr. Takáes Sándor (őigazgató főorvost. — A nyári szezonban gya­koribb ételmérgezések, fagy­laltmérgezések és egyéb fer­tőző betegségek megelőzése érdekében kell a szigorítás. Fokozottabb ellenőrzéseket végzünk a strandokon, az éttermekben, az élelmiszere­ket árusító helyeken. Á hi­giénés előírások betartása, a fogyasztók egészségének meg­óvása érdekében az eljáró közegészségügyi szakembe­rek mától a mulasztó szemé­lyeket helyszíni bírsággal sújtják. Hatósági jogkörük­nél fogva az ellenőrök 500, az orvosok 1000 forint bír­ságot szabhatnak ki, ha ki­rívó szabálytalanságot ész­lelnek. Ilyen eset például a sapka vagy a fityula hiánya. Ellenőreink feljegyzést ké­szítenek, amelyet a szabály- sértővel is aláíratnak. A bírság összegét válaszlevel/e- zőlapon, illetékbélyeg felra­gasztásával kell befizetni. Hazánkba látogat Dr. Várkonyi Péter kül­ügyminiszter meghívására ma hivatalos látogatásra ha­zánkba érkezik dr. Ahmed Eszmat Abdel-Megid egyip­tomi külügyminiszter. Genfben kerülhet sor, ez év novemberének második felében. Az amerikai külügy­minisztérium az értesülést nem erősítette meg, de nem is cáfolta; csupán annyit kö­zölt, hogy a témáról tárgya­lások folytak a két fél kép­viselői között. 9 Miskolcon, a csanyiki KISZ-iskolában rendezik meg — az idén már negyedszer — a német nyelvi tábort; 48 hercegkúti, ká- rolyfalvi és rátkai kisdiák ismerkedik az irodalmi német nyelv­vel. A tanulás, a gyakorlás játékos formában történik. (Cikk a oidaion.) (Tamás István felvétele) Hiába fari ügyeidet a tanács? (CIKK A 4. OLDALON) A híres szomolyai cseresz­nyéből hetven tonnát dolgoz­nak fel a Magyar Hűtőipar Miskolci Gyárában. A jó minőségű, kimagvazott mi­relit gyümölcsöt az NSZK- ba szállítják. Megkezdték a germesdorfi cseresznye fel­dolgozását is, de ez a ked­vezőtlen, esős időjárás miatt az idén a megszokottnál gyengébb minőségű. Jó a termés viszont mál­nából; 290 tonnát dolgoznak fel belőle. Ugyanennyi ér­kezett piros ribiszkéből is. A fekete ribiszke feldolgo­zása ezután következik. Sza­mócából tizenkét tonnát dol­goztak fel a hűtőházban. 9 Kegyes volt az időjárás a XI. Borsod megyei vasasjuniális rendezőihez és résztvevőihez; ezért szombaton a Csanyikban so­kan szórakozhattak, sportolhattak, a gazdag programból minden­ki kedvére tudott válogatni. (Tudósítás a 8. oldalon.) Megölték az elnököt Ismeretlen fegyveresek me­rényletet követtek el vasár­nap hajnalban a csendes- óceáni Belau Köztársaság el­nöke ellen; Haruo Remélik röviddel kórházba szállítása után meghalt. A politikus éppen a laká­sa felé tartott, amikor a me­rénylők többször rálőttek. Remeliket tavaly november­ben választották meg máso­dik alkalommal köztársasági elnöknek. A Belau Köztársaság (Pa- lau-szigetek) Guam szigeté­től 1300 kilométerre nyugat­Az USA a terrorizmus ellen Frankfurtban az amerikai túszok A több mint két héttel ezelőtt eltérített amerikai TWA-repülőgépen hátrama­radt 39 túszt és a személy­zetet fogvatartóik a bejrúti repülőtéren átadták a Nem­zetközi Vöröskereszt képvi­selőinek, és útnak indítot­ták őket Damaszkusz felé. A kiszabadult amerikaiak tegnap közép-európai idő szerint este fél 9-kor érkez­tek Damaszkuszba, ahol egy szállodában két órát pihen­tek, majd egy amerikai C— 141-es katonai szállító re­pülőgéppel ma hajnalban megérkeztek Frankfurtba. Reagan elnök rádió- és te­levízióbeszédben üdvözölte a túszok kiszabadulását, s egy­ben szólt arról, hogy az USA szembeszáll a nemzet­közi terrorizmussal, nem hajlandó semmiféle komp­romisszumra. Izrael több szakaszban en­gedi szabadon az általa túszként fogva tartott 735 iái. tát. ra fekszik. Lakosainak szá­ma tizennégyezer fő. 1809 és 1918 között német gyarmat volt, 1945-ig japán gyámság, illetve uralom alatt állt. A II. világháború után az ENSZ — gyámsági terület­ként — az Egyesült Álla­moknak adta át a .területet, hogy a szigetlakokat készítse fel a függetlenségre való át­menetre. Ehelyett Washing­ton — emlékeztet a TASZSZ — itt több fontos katonai támaszpontot épített, s az Egyesült Államok „szabadon társult területévé” tette. A Belauban tartott nép­szavazáson a lakosság olyan alkotmányt hagyott jóvá, amely megtiltja, hogy a szi­geten atomfegyvereket he­lyezzenek el. Washington sze­retne nukleáris hadianyag­raktárt építeni a szigeteken, és azt akarja, hogy töröljék az alkotmány ide vonatkozó rendelkezéseit. A Dél-afrikai Köztársaság hadseregének egységei újabb támadást intéztek Angola déli területei ellen. Cons- tand Viljoen tábornok, a pretoriai hadsereg vezérkari főnöke bejelentette, hogy szombaton dél-afrikai csa­pategységek hatoltak Angola déli területeire, és ott negy­venöt személyt megöltek. A tábornok azt állította, hogy a meggyilkoltak a Namibia fügegtlenségéért küzdő SWA- PO-szervezet harcosai vol­Ma napközben időnként megnövekszik a felhőzet, zá­porra, néhány helyen ziva­tarra kell számítani. Több órás napsütés várható. A Folytatódott az orvoskongresszus Szekcióüléseken folytató­dott tegnap a nukleáris há­ború megelőzéséért küzg* nemzetközi orvosmozg alom budapesti kongresszusa. A szakemberek véleményt cse­réltek az atomháború és a polgári védelem kérdéséiről, s foglalkoztak a nemzetközi orvosi együttműködés to­vábbi lehetőségeivel. A ke­let—nyugati bizalom, ílletvé bizalmatlanság pszichológiai vonatkozásairól tanácskozó szekcióban felhívták a fi­gyelmet: mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a katonai erők szembenállá­sát a békés célok érdeké­ben folytatott együttműkö­dés váltsa feL Hangsúlyoz­ták, hogy nemcsak a diplo­máciai tárgyalásokon szük­séges elérni a bizalom nö­vekedését, hanem az orvo­sok és a világ más dolgozód között is. Rendkívül jelen­tősek ebből a szempontból a személyes kapcsolatok, amelyek hozzájárulnak. » bizalom építéséhez. tak. Constand Viljoen azt ígérte, hogy a szombaton behatolt csapategységeket ha­marosan visszahívják Ango­la déM területeiről. Pretoria est megelőzőleg a szomszédos Botswana ellen intézett több emberáldozat­tal járó támadást. Akkor ar­ra hivatkozott, hogy a faj­üldöző politika ellen küzdő Afrikai Nemzeti Kongresx- szus tagjai Botswanában tá­maszpontokat építettek ki. legmagasabb nappali hőmér­séklet a kora délutáni órák­ban 24—28, este 14—18 fok között alakul. Pretoriai támadás Angola eilen Zápor lehet A The Washington Post című amerikai lap azt az értesülését közölte, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok között elvi megál­lapodás jött létre egy eset­leges csúcstalálkozó helyéről és időpontjáról. Ezek szerint Mihail Gorbacsov és Ro­nald Reagan találkozójára 4meriLai lapértesülés Csúcstalálkozó novemb erben?

Next

/
Oldalképek
Tartalom