Déli Hírlap, 1984. október (16. évfolyam, 231-257. szám)

1984-10-01 / 231. szám

Irt?-'. Kallódó fiatalok Mitől tíuyili a CSŐ? (CIKK A 4. OLDALON) (CIKK A 3. OLDALON) # A budapesti művészeti hetek napjaira időzítették a városi tanács Miskolci hét Budapesten elnevezésű rendezvénysorozatát, melynek pénteken volt a megnyitója. A zömében kulturális programokat felvonultató rendezvény szombaton koncertekkel, kiállitásmeg nyitóval folytatódott. A Miskolci Bartók Kórus és a Miskolci Szimfonikusok Fafúvós Együttese a Zeneakadémián, a Miskolci Új Zenei Műhely a Pesti Vigadóban mutatkozott be. A Néprajzi Múzeumban november végéig látható o Miskolc archív fotókon című kiállítás. (Tudósítás a 2. oldalon.) * POLITIKAI NAPILAP * XVI. ÉVFOLYAM, 231. SZÁM 1984. OKTOBER 1„ HÉTFŐ ÁRA: US UNT Szép szavak — semmi tett A Pravda a Gromiko — Reagan találkozóról Műszaki könyvnapok Magyar napok lallinnban Szovjet-Észtorszag főváro­sa. Tallinn ad otthont az el­következő négy napban a ma­gyar gazdasági és műszaki napoknak. A rendezvény cél­ja. hogy segítse a gazdasági együttműködés bővítését, hoz­zájáruljon a vállalatközi kap­csolatok fejlesztéséhez. A rendezők már mindent előkészítettek a ma délutá­ni ünnepélyes megnyitóra. Marjai József miniszterelnök­helyettes vezetésével teg­nap este óta Taliinnban tar­tózkodik a gazdasági és mű­szaki napokon részt vevő hi­vatalos magyar küldöttség is. FahulladéLból Fabiobeton A Borsod megyei Állami Építőipari Vállalat szerződést irt alá az AGRQBER Mező­gazdasági és Élelmiszeripari Tervező Vállalattal és a/.új- jehertói Építő- és Faipari Szövetkezettel, az utóbbiak tulajdonában lévő osztrák— svájci eredetű DURISOL gyártási eljárás és termék­értékesítési jog átvételéről. A megállapodás alapján a Borsod megyei ÁÉV már jö­vőre meg akarja kezdeni ía- hulladék felhasználásával az úgynevezett fabiobeton gyár­tását. amelyből igen jó hó- és hangszigetelő képességű, különböző típusú födém- és oldaltalpanelek. zárófödém- elemek, szigetelőlapok, térel­határoló elemek, zsaluzati ele­mek és építöblokkok készít­hetők. Az ebben az évben üzem­be lépő újiehértói gyár .után a borsodi ÁÉV a második hazai vállalat, amely a DU- RISOL-eijárást hasznosítja. Kelet- és Nyugat-Bejrút között már a negyedik átke­lőhelyet zárták le tegnap több órán keresztül. A biz­tonsági intézkedéseket azt kö­vetően hajtották végre, hogy korábban heves tűzpárbaj zajlott le muzulmán fegyve­resek és a libanoni hadsereg, főként keresztény milicisták- ból álló egységei között az egyik legjelentősebb átkelő- hélyen. a zöld vonal egyik központi szakaszán. A szom­Andrcj Gromiko szovjet külügyminiszter és Ronald Reagan amerikai elnök pén­teki washingtoni találkozója sajnos, nem támasztja alá. hogy bármilyen pozitív gya­korlati változás következett volna be az Egyesült Álla­mok kormányzatának külpo­litikájában — állapítja meg vasárnapi számában a Prav­da. A lap nemzetközi szemlé­jében felidézi Reagannek a hét elején mondott ENSZ- beszédét, leszögezve, hogy az elnök patetikus bekeszólamai óles ellentmondásban van­nak kormányzata gyakorla­ti tetteivel. Az elnök ugyan azt hangoztatta, hogy le akarja dönteni a szovjet és az amerikai nép közötti kor­látokat, ki akarja küszöbölni az őket elválasztó politikai bizalmatlanságot, ám Wa­bat délután kiújult harcok­ban két muzulmán fegyveres meghalt, három személy meg­sebesült. A fegyveres összecsapások számának fokozódására az el­következő napokban — meg­figyelők szerint — számítani lehet, miután politikai téren változatlanul holtponton áll­nak a libanoni kormánynak a belső politikai helyzet vég­leges me .szilárdítására irá­nyuld erőfeszítései. shington éppen e kijelentés napján közölte, hogy meg­kezdi az Amerika Hangja rádióállomás, a szocialista országok elleni pszichológiai háború egyik fő eszközének egymilliárd dollárnál is töb­be kerülő modernizálását. Reagan elismerte azt is, hogy nincs ésszerű alterna­tívája a fegyverzet-ellenőr­zésről folytatott szovjet— amerikai tárgyalásoknak. Ugyanakkor Armacost kül­ügyminiszter-helyettes már egy nappal az elnök beszé­de után kategoriKusan ta­gadta az amerikai rakéták Európából történő kivonásá­nak lehetőségét. Washington pedig jól tudja. hogy a Szovjetunió mindaddig nem ül le a tárgyalóasztalhoz, amíg reá irányulnak az első csapás mérésére alkalmas amerikai „eurorakéták”. Mint Rogers tábornoknak, a NA­TO európai haderői főpa­rancsnokának egyik kijelen­tése bizonyítja, Washington­nak az sem fordul meg a fejében, .hogy beleegyezzen a vegyi fegyverek betiltásán ba. Tények cáfplják az ame­rikai elnöknek azt a kije­lentését is, hogy kormány­zata kész kedvező választ adni a Szovjetuniónak a vi­lágűr militarizálásának elke­rülése érdekében tett javas­latára. Az amerikai kong­resszus által gyakorlatilag már jóváhagyott jövő évi katonai költségvetés ugyan­is előirányozza egy világűr­be telepített eszközöket is magába foglaló, gigantikus rakétaelhárító rendszer lét­rehozását — mutat rá .a Pravda. Látványos és izgalmas Látványosságokban, izgal­makban bővelkedett a hét vé­ge a miskolci sportpályákon. A Gervais Kupa nemzetközi ifjú­sági cselgáncsversenyen a sportcsarnokban a rendezők ki­tűnőre vizsgáztak, a hazai ju- dások viszont adósok marad­tak a jó szerepléssel. A já­tékvezetők jóvoltából paprikás hangulatban ért véget a Bor­sodi Bányász-Dunaújvárosi Ko­hász NB l-es női kézilabda- mérkőzés, amelyet a sajószent- oéteriek elveszítettek. A DVTK- stadionban a szurkolók csak a győzelemnek örülhettek, a di­ósgyőri labdarúgók játékának már nem annyira, biszen a helyzetek sokasagát hagyták kihosználatlanul a hazaiak, akiknek a szerencse is segített a két bajnoki pont megszer­zésében. Mindezekről, s a hét vége sporteseményeiről lapunk 7. oldalán számolunk be. (Szabó István felvételei) A Kínai Népköztársaság kikiáltásának 35. évfordulója alkalmából a szovjet nép ne­vében táviratban küldött üd­vözletét a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsának Elnöksé­ge és Minisztertanácsa a kí­nai politikai vezetőknek.Or­szágunk — hangoztatja a Október 4-től — idén is — megrendezik a műszaki és közgazdasági könyvnapok eseménysorozatát. Ezen a na­pon Győrött, a Technika Há­zában lesz as ünnepélyes Esős fdőben elszaporodnak a gombák, s ez szedesre csá­bítja a kirándulókat. Ilyen­kor gyakrabban előfordulnak mérgezések. Amíg kijön a mentő, mit kell tenni a gombamergezet­tavirat — változatlanul fel­lép a szovjet—kínai kapcso­latok rendeződéséért, ami megnövelné a szocializmus nemzetközi szerepét, tekinté­lyét a világ népeinek sze­mében. A Szovjetunió követ­kezetes híve annak, hogy az események így alakuljanak. megnyitó, amelyen kiállítás­sal egybekötve a közönség elé tárják az akció idejére megjelentetett mintegy 80 könyvűjdonságot. összesen tÍZ Mentőszolgálat Borsod me­gyei Men tőszervezétének ve­zető főorvosától. — A legfontosabb; ménéi előbb eltávolítani a szerve­zetből a mérgezőanyagot, hogy fel ne szívódjék. .Amíg a segítség meg nem érkezik, a beteget langyos vízzel meg kell itatni, s a garatot in­gerelni kell. Lényeges, hogy legalább egy liter vizet kell a gyomorba bejuttatni. Mi­alatt a hánytalus megtörté­nik, a mentő is 'megérkezik, s ezután a beteget szakszerű ellátásban részesítjük. A mér­gezőanyag lekötésére orvosi, szenet, a felszívódás megaka­dályozására pedig keserűsót használunk. Súlyosabb eset­ben azonban a gyomormosás sem maradhat el. Szabályi egyébként, hogy eszmelet len állapotban a hánytataet nesr» végezhetjük el‘. Ritmikus sport gimnasztika Harmadik: a I e&vész SE Budapesten, a Tornacsar­nokban befejeződött az or­szágos felnőtt ritmikus sport- gimnasztikai bajnokság. Az igen erős mezőnyben a Ka­zincbarcikai Vegyész SE is­mét sikeresen helytállt: a. csapatbajnoksagban a Szol­gáltató Építők Spartacus (186,00) és a TFSE (182,70) mögött 177,35 ponttal a haru madik helyen végeztek. * Poliuretán hab gyártása a sajóbábonyi Északmagyarorszá­gi Vegyiművekben... A gyárral, az itt folyó politikai és gazdasági munkával ismerkedtek a közelmúltban Miskolc ve­zetői. (Cikk a 3. oldalon) (Balogh Imre felvétele) tel? — érdeklődtünk dr. Ku­Szovjsl üdvözlet Kínállak szakkiadó friss termései. Ma reggeli telefon Amíg a megérkezik berssy TlúüzWfffl. az I

Next

/
Oldalképek
Tartalom