Déli Hírlap, 1984. szeptember (16. évfolyam, 206-230. szám)

1984-09-01 / 206. szám

5(t Dr. Havasi Béla, Szűrös Mátyás, Grósz Károly és ár. Ladányi József a megyei pártbi­zottság előtt (Kiss József felvétele) Szovjet és NSZR=belí nyilatkozat A második világháború kitörésének évfordulóján Világszerte megemlékez­nek a második világháború kitörésének 45. évfordulójá­ról. 1939. szeptember elsején támadta meg a fasiszta Né­metország I-engyelországot. A Szovjetunió ezen a napon is kinyilvánította bckeaka- ratát. MAP XVI. ÉVFOLYAM, 2W SZÁM 1984. SZEPT. !., SZOMBAT É: 1,45 FORINT Ma reggeli telefon # Szeptember, tanévkezdet. Minden kisdiáknak nagy ese­mény ez, de közülük is azok várták a legtöbb izgalom­mal, okik - mint Viki is - most ülnek be először az is­kolapadba. (Riport a 2. oldalon.) Vélemények a rendezési tervril (CIKK AZ 5. OLDALON) Felújították az egyetemi konyhát (TUDÓSÍTÁS A 2. OLDALON) Ma az egyelem vendége Szűrös Mátyás Napfényes nyárutó Borsodban Kissé párás, de envhe reggelre ébredtünk ma, a hőmérséklet 12—19 fok kö. Az érkezést követően Grósz Károly megyénk politikai, gazdasági, kulturális életéről tartott tájékoztatót, _majd ebéd után Kazincbarcikára látogatott Szűrös Mátyás. Ott dr. Vékony Ernő, a városi pártbizottság első titkára ka­lauzolta a vendégeket, akik városnézésen vettek részt, azt követően pedig a Borso­di Vegyi Kombinátban gyár­látogatáson voltak. Ma reggel — a program szerint — miskolci városné­zésre kísérte Szűrös Mátyást Grósz Károly, dr. Ladányi József és Dudla József, a városi pártbizottság első tit­kára.. Felkeresték Tapolcát, jártak a Vargahegyen, meg­tekintették a diósgyőri vá­rat és az avasi lakótelepet. Ezt követően — lapzárta után — Szűrős Mátyás az zott ingadozott. Szép napfé­nyes idővel búcsúzik a nyár, érkezik a szeptember. Nap­közben 24—28, este pedig 16—21 fok várható. fiz Elnöki Tanács ülése Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titkára kétnapos látoga­tásra megyénkbe érkezét) tegnap délelőtt. A vendéget Grósz Károly, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbi­zottság első titkára, dr. La­dányi József, a megyei ta­nács elnöke és dr. Havasi Béla, a megyei pártbizott­ság titkára fogadta a me­gyei pártbizottságon. Egyetemvárosba látogatott, ahol részt vett a Nehézipari Műszaki Egyetem tanévnyitó ünnepségén! Szűrös Mátyás ma délután utazik vissza Budapestre. A Pravdában megjelent cikk hangsúlyozza, a Szov­jetunió kész együttműködni minden haladó erővel, a bé­ke megvédéséért. A háború ellen már annak kitörése előtt küzdeni kell — ez a második világháború egyik tanulsága. Emlékeztet a Pravda cik-1 ke a szovjet leszerelési il­letve békejavaslatokra, a Varsói Szerződés tagállamai­nak hasonló célú kezdemé­nyezéseire. E javaslatok azonban csak akkor érhetik el céljukat, ha az Egyesült Államok változtat politiká­ján, lemond az erőfölény megszerzésére irányuló tö­rekvéseiről. Ugyancsak az évforduló alkalmából nyilatkozott Bonnban az NSZK külügy­minisztere. Kijelentette, hogy a bonni kormány fenntartás nélkül vállalja a szocialista országokkal megkötött szer­ződéseket. Szólt arról is, hogy kormánya tiszteletben tartja a második világhábo­rú után kialakult határokat. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. A testület megerősítette a Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság kö­zötti barátsági és együttmű­ködési szerződést, amelyet Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének a Mongol Népköztársaságban tett hi­vatalos, baráti látogatása al­kalmával 1984. június 1-én írtak alá. Az Elnöki Tanacs a Mi­nisztertanács előterjesztése alapján határozatot hozott arról, hogy a Bajai Tanító­képző Főiskola a jövőben Eötvös József Tanítóképző Főiskola néven folytatja mű­ködését. A továbbiakban a testület kinevezésről határozott, majd bírákat mentett fel és választott meg. A Magyai' Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. Tóth Lászlót 1984. szeptember 1. napjától közlekedési minisz­tériumi államtitkárrá nevez­te ki. Kezdődik az iskola, sűrűbb járatok Áremelés Jugoszláviában Hétfőn megkezdődik a ta­nítás, s ez a közlekedési esz­közökön is érezteti majd a hatását. Diákok utaznak vil­lamoson és autóbuszon, ezért jelentős mértékben megnő a járatok zsúfoltsága. Hogyan készült fel a tanévre a Mis­kolci Közlekedési Vállalat? — Minden év szeptember elsejével változtatunk a me­netrenden. Mától tehát a téli menetrend lép életbe, ami azt jelenti, hogy a ki­ránduló- és szezonjáratok száma jelentősen csökken — mondta Szilágyi István, az MKV forgalmi főosztályának vezetője. — Ez különösen a 2-és, 5-ös, 16-os jelzésű autó­buszokra vonatkozik. Hétfő­től azokon a vonalakon, ahol Belgradban bejelentették, hogy 12 százalékkal emelik az olajtermékek árát. A szuperbenzin ára 85,5 di­nárról 92,5 dinárra növek­szik. A fűtőolajat 16 száza­lékkal adják drágábban. A közleményben megjelent to­vábbá az is, hogy mostan­tól kezdve a kormány csak az árak nyolc százalékát el­lenőrzi. Az árak 37 százalé­ka a termelők és a fogyasz­tók megegyezése szerint ala­kul, 55 százaléka pedig sza­badár. ★ Tömbökre szeletelve” hajtják majd végre az építők bel­városunk, a Széchényi út es környékének rehabilitációját. A tömb-rehabilitációhoz nem elegendő pusztán az épületek felújítása — néhol újjal kiegészítve a-régit —, hanem a tömb közlekedését is át kell szervezni. A Déryné és Kazinczy utca határolta Széchenyi úti területen például mindkét oldalról, a Déryné es a Kazinczy utcákról is épül majd hátsó fel­táró ut. a legtöbb diák utazik, sű­rítjük a járatokat, elsősor­ban a reggeli és a kora dél­utáni órákban. Több busz közlekedik majd a fővona­lakon, tehát a déli és az északi tehermentesítő úton, valamint Hejőcsaba és a Szentpéteri kapu között. Mi­után létszámgondokkal küsz­ködünk, az átállást csak át­csoportosításokkal tudjuk megoldani. A téli menetrend egyébként 1985. június 1-ig marad érvényben. Személyi változások a rendőr-tőkapilányságon Dr. Káló József a városi kapitányság új metője ünnepélyes állománygyü- lésckel tartottak tegnap a Borsod megyei Rendőr-fő­kapitányságon és a Miskolci Rendőrkapitányságon. Eze­ken részt vett Ladvánszky Károly rendőr altábornagy, belügyminiszter-helyettes, Újhelyi Tibor, a megyei pártbizottság titkára, Dudla József, az MSZMP Miskolc városi Bizottságának első titkára, dr. Kardos Sándor, a megyei tanáes vb-titkára, az ügyészség, a bíróság, va­lamint a társ fegyveres erők és testületek vezetői. Az állomanygyűiesen is­mertették az Elnöki Tanács kitüntetésről szóló határoza­tát, a belügyminiszter nyug­állományba helyezési és a belügyminiszter-helyettes ki­nevezési parancsát. Ennek értelmében a belügyminisz­ter Tóth Tibor rendőr ez­redest, a főkapitányság ve­zetőjének közbiztonsági he­lyettesei 1984. augusztus 31-i hatállyal nyugállományba helyezte. Az Elnöki Tanács Tóth Tibornak a Belügymi­nisztérium állományában végzett eredményes munká­ja elismeréseként a Szocia­lista Magyarországért Ér­demrendet adományozta. (A kitüntetést dr. Horváth Ist­ván belügyminiszter csütör­tökön adta act.) A belügyminiszter-helyet­tes 1984. szeptember 1-i ha­tállyal a főkapitányság ve­zetőjének közbiztonsági he­lyettesévé Korózs András rendőr ezredest nevezte ki, egyben felmentette a Mis­kolci Rendőrkapitányság ve­zetői beosztásából. A bel­ügyminiszter a Miskolci Rendőrkapitányság vezető­jévé dr. Káló József rendőr őrnagyot nevezte ki, akit egyben soron kívül alezre­dessé léptetett elő. Ugyan­csak soron kívül őrnaggyá léptette elő dr. Pető József rendőr századost, akit a fő­kapitányság vezetője a Mis­kolci Rendőrkapitányság ve­zetőjének helyettesévé ne­vezett ki. A kitüntetett és kineve­zett vezetőknek a Belügy­minisztérium nevében Lad­vánszky Károly, megyénk párt-, állami és társadalmi szervezeteinek képviselői ne­vében Újhelyi Tibor gratu­lált. Külön méltatták Tóth Tibor sok évtizedes, áldoza­tos munkáját, aki meghatott hangon mondott köszönetét a magas kitüntetésért, mun­kája elismeréséért. (A nyugállományba vo- nuít, magas kitüntetésben részesített főkapitanv-he- lyettest mutatjuk be a 3. ol­dalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom