Déli Hírlap, 1984. július (16. évfolyam, 154-179. szám)

1984-07-02 / 154. szám

Hat óra raiz Immár harmar.ik alkalom­mal rendezi meg a Gárdo­nyi Művelődési Ház alkotó­háza a középiskolások kép­zőművészeti táborát. A 35 lány és 8 fiú a 101. sz. Ipari Szakmunkásképző kollégiu­mában lakik, ebédelni az egyetemre járnak. A napi határai munkát nagyon ko­molyan veszik, de este övé­ké a város; a művelődési központ minden intézményé­be belépőt kaptak. A gyere­kek - amellett, hogy igen sokat tanulnak Szemadám Györgyöktől - a legfonto­sabbnak az együttlétet, a nagy esti beszélgetéseket tartják. (Cikk a 2. oldalon.) (Kiss József felvétele) pf§í & A KISZ Miskolci városi Bizottsága, valamint a BÁÉV KISZ-bizottsága a hét végén nagyszabású tömegsportnapot rendeaett a Mályi-tónál. Vállalatok, intézmények fiataljai fociztak, lábteniszeztek, vettek részt a közlekedésbiztonsági vetélkedőn. Mások arra vállalkoztak, hogy átússzák a tavat, sokan pedig a tő körüli futást választották. Bemutatót tartottak a vitorlások és a kajakozok. Mindenki kedvére válogathatott a különféle rendezvények között, s még az időjárásra sem lehetett panasz, hiszen kánikula volt ezen a hétvégén a Mályi-tónál. Minderről a 7. oldalon számolunk be. Tónap Tervtáró helyett Beszüntették a termelést a Borsodi Szénbányák Bükk- aljai Bányaüzeméhez tartozó Tervtáró föld alatti munka­helyein. A már gazdaságta­lanul termelő bánya több mint 500 dolgozója a kör­nyékbeli bányákban és üze­mekben kapott munkát. A termelés felhagyása szo­rosan összefügg azzal a prog­rammal. amelynek végrehaj­tásával a Borsodi Szénbá­nyák arra alkalmas üzemei­ben nagy termelékenységű munkahelyeket alakítanak ki. A most megszüntetett bánya dolgozóinak egy része is egy ilyen munkahelyen, a Bükk- aljai Bányaüzemhez tartozó Szeles-akna mintegy másfél méteres széntelepében kiala­kított, 90 méter hosszú, komp­lexen gépesített fronton állt munkába. E frontfejtésen a gépek átszerelés nélkül, fo­lyamatosan. négy hónapig tudnak majd termelni. Az innen felszínre szállított szén pótolja a tervtárói ter­melést. » POLITIKAI NAPILAP * XVI. ÉVFOLYAM, 154. SZÁM 1984. JÚLIUS 2., HÉTFŐ : ne fe.ll 0 Van már buszvégállo­más fenn a tetőn, elkészül­tek a közbeeső állomások is, s még új aszfaltburko­latot is teritettek a Domus Áruháztól az Avas tetejé­re vezető útra, mégsem közlekedhet itt a 36-os autóbusz. Miért? — erről írunk a 3. oldalon. Mégsem járhat a 36-os Harcok Bejrutban Éjszaka öt órán át súlyos harcok folytak Bejrútban. Az összecsapások következtében tizenegy polgári személy éle­tét vesztette, több mint har­mincán megsebesültek. A szembenálló keresztény és muzulmán erők páncéloso­kat, nehéztüzérséget és ra- kétategyvereket is bevetet­tek. A libanoni főváros több háza kigyulladt és néhány gépkocsi is lángra lobbant. Az éjszakai harcok kétsé­gessé teszik a kormány Bej­rutra vonatkozó béketervé­vel kapcsolatban vasárnap elért biztató eredményeket. Az NSZK új államfője Az NSZK új állp'.nrőjének tegnapi beiktatásakor mind Richard von Weizsäcker, mind pedig elődje, Karl Cars­tens a nyugatnémet külpoli­tika legfontosabb feladatának nevezte a béke és a kelet— nyugati enyhülés megőrzését. Richard von Weizsäcker, aki sorrendben az NSZK hatodik államfője (hivatalos rangja: szövetségi elnök) beiktatása után mondott rövid beszédé­ben kijelentette: a leszere­léshez a békés együttműkö­désen át vezet az út. Remé­nyét fejezte ki. hogy Erich Honecker tervezett NSZK- beli látogatása hozzájárul majd a két nemet állam kö­zötti jobb megértéshez, ami — tette hozzá — csak javára válhat Európa békéjének. Ma reggeli telefon Műszaki áruház az Eszperantó téren Aruházépítési kötvényt bo­csát ki magánszemélyek ré­szére a Magyar Nemzeti Bank, a Borsodi Iparcikk Kereskedelmi Vállalat 'meg­bízásából. Milyen áruházát akarnak építeni? — érdek­lődtünk Szakács Lászlótól, a vállalat igazgatójától. — Immár öt éve tervez­zük, hogy műszaki áruházat építünk az Eszperantó té­ren. Mindössze 40 millió fo­rintunk van erre a célra, ezért a hiányzó 30 milliót a kötvények árából fedezzük. Pénzügyminiszteri jóváha­gyással 3, 15 és 30 ezer fo­rintos kötvényeket értékesí­tünk, négyéves lejárattal, évi 11 százalékos kamattal. A kötvényeket 1986-tól kezdjük törleszteni, három !\eai találtunk várostérképet (sem) Idegenek, és tájékozatlanok... Kézzel-lábbal mutogat egy házaspár az Avas-szálló por­táján. Értem én, mit monda­nak, de hát ha egyszer nincs Miskolc-térkép! — kommen­tálja a jelenetet a portán ülő hölgy. Van aki nemcsak tér­kénét keres, hanem más. bő­vebb tájékoztatást nyújtó ki­adványt is. Rönké belvárosi körkép. Az Avas-szálló aortáján tér­kép nincs, de á környéken eligazító prospektus, könyv azért akad néhánvféle Az IBUSZ megyei irodájában mosolyogva mesélik, hogy a szobákat kivevő idegeneknek rajzos vázlatokkal segítenek, mert térképük nekik sincs. A szemközti újságosboltban dolgozó hölgy elmondta: őt bántja hogy el kell küldenie az idegeneket várostérkép nélkül. A könyvesboltot aján­lotta célként eddig, de rájött már. hogy ott sincs térkép. Valóban, a Kazinczy könyves­boltban a fél világ ott sora­kozik térképeken a polcokon, de Miskolcról egy sincs. Be­kukkantunk az Express Uta­zási Irodába is, ahol úgyszin­tén nem volt térképi • csak nehanv könyv. A Borsod- touristnál külön vitrinben kínálják az idegenforgalmi kiadványokat, s itt a legtisz-' tességesebb a választék is. de a várostérkép innen is hi­ányzott. Az Aranycsillagba csak a teljesség kedvéért néztünk be: már sejtettük előre, hogy térképpel s kiad­ványokkal itt sem tudnak szolgálni a portán. (Folytatás a 4. oldalon) Sir Geoffrey Howe, Nagy- Britannia külügy- és nemzet- közösségi minisztere a szov­jet kormány meghívására, tegnap Moszkvába érkezett A vendéget a repülőtéren Andrej Gromiko, az SZKP KB PB tagja, a Miniszterta­nács elnökének első helyette­se. külügyminiszter és több más hivatalos személyiség fogadta. részletben. A kötvények tel­jes összegét 1988-ban fizet­jük vissza. Bizonyosak va- gyun a kötvényakció sike­rében, ezért még a jegyzési időszak augusztusi befejezé­se előtt hozzákezdünk a be­ruházás megvalósításához. Kudarcba fulladt a puccs Ife«menekült a bolíviai elnök A bolíviai fővárosból ér­kező egybehangzó hírügynök­ségi jelentések szerint meg- hiiísult a szombati katonai összeesküvés, és Hernan Si­les Zuazo államfő sértetlenül kiszabadult csaknem tízórás fogságából. A köztársasági elnök visszatért hivatalába, és haladéktalanul visszavette az államügyek intézését. La Paz-i hivatalos jelen­tések szerint, a jobboldali puccsisták azt követően áll­tak el tervüktől, hogy vilá­gossá vált: nem számíthat­nak a hadsereg vezetőinek támogatására. A bolíviai fegyveres erők parancsnok­sága teljes támogatásáról biztosította az országban földrengés Nápolyban Több földrengés rázta meg Nápoly környékét va­sárnap. A legerősebb ren­gés a kilenc fokozatú Rich­ter-skálán 3.6-os értéket ért el. A lakosság körében nagy pánikot keltettek a föld­mozgások. amelyek epicent­ruma Pjzzuoliban, Nápoly egyik elővárosában volt. A rengések elsősorban itt és Nápoly más külvárosaiban okoztak károkat: egy há­romemeletes épület össze­dőlt, több régi ház megron­gálódott. Áldozatokról, se­besültekről egyelőre nem érkezett hír. A mentőalaku­latok mindenesetre meg­kezdték a romok átkutatását. végbemenő demokratikus változásokat, és megparan­csolta a személyi állomány­nak, hogy maradjon a lak­tanyákban. Az összeesküvés szervező­it részben letartóztatták, má­sok pedig a bolíviai főváros több külföldi diplomáciai képviseletén kerestek mene­déket. * A jobboldali puccskísér­let eilende folytatni fogom a reformok politikáját — je­lentette ki tegnap Hernan Siles Zuazo. Időközben fény derült az elnökrablás részleteire. Ezek szerint Zuazót hajnalban hálószobájából civil ruhába öltözött tisztek hurcolták el, és a Miraflores nevű kor­mánynegyed melletti erdő­be, egy raktárépületbe vit­ték. Az elrabolt elnök nyo­mára bukkant katonák és rendőrök körülzárták az épületet, ahol Siles Zuazo és öt fogvatartója tartózkodott. Oscar Bonifaz pénzügymi­niszter tárgyalásokat kez­dett az elnökrablókkal és megállapodott velük, hogy Zuazo szabadonbocsátása fe­jében ők is sértetlenül tá­vozhatnak az egyik külföldi nagykövetségre. Ezt követő­en az elnök, a pénzügymi­niszter és a zendülő tisztek egy katonai gépkocsin az ar­gentin külképviseletre men­tek. ahonnan Zuazo sértet­lenül visszatért az elnöki palotába. Az argentin nagykövetség bejelentette, hogy nem ad menedéket az elnökrablók­nak. de megpróbálja átadni őket más külképviseletnek. A bolíviai belügyminiszter közlése szerint összesen mintegy hatvanan vettek részt a puccskísérletben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom