Déli Hírlap, 1984. június (16. évfolyam, 128-153. szám)

1984-06-01 / 128. szám

Ernődön boldogok Kovács Zoltán és családja, most már saját házuk előtt... Több mint nyolc évet vártak rá, előbb albérletben, majd egy szoba-konyhás MÁV-telepi lakásban. Igaz, ennek az új otthonnak ára van: Miskolcról Ernődre kellett érte kiköltözniük. A nagyobb bevásárlásokat — kényszerűségből — most is Miskolcon végzik. Az új lakás építéséről, honfoglalásukról, beilleszkedésükről szól Családi körben című rovatunk, az 5. oldalon. Azon az új lakótelepen, ahol Kovácsék élnek, az övéken kívül még tizenkilenc ház áll. Az itt lakók, akik Miskolcról, Sárospatakról, Mezőkövesdről, Nyékládházáról, Szihalomból érkeztek ide, azt vallják: jobban, szebben élnek itt. (Kerényi László felvétele) Albérletbe adott telefonok (CIKK A 3. OLDALON) A pedagógusnap alkalmá­ból a 7. sz. Általános Isko­lában rendezett ünnepségen tegnap délután fiatal peda­gógusokat és úttörővezetőket tüntettek ki. A KISZ Miskolc városi Bizott­sága KISZ Érdemérmet adomá­nyozott Tompa Sándornak (Ne­hézipari Műszaki Egyetem), If­júságért Érdemérmet Gápel End­rének (Kereskedelmi és Vendég­látóipari Szakmunkásképző), és ugyancsak KISZ Érdemérmet kap — a KISZ KB-ban tartan­dó ünnepségen veszi át — Bá­nyai Lajosné (5. sz. Általános Iskola). Aranykoszorús KISZ-jelvény­nyel a következőket tüntették ki: Matiscsák L ászióné tanár (18. sz. Alt. Isk.), Jónás Béla műszaki tanár (101. sz. ISZI), Fazekas László közismereti ig.- h. (114. sz. ISZI), Ladányi Ág­nes tanár (Földes F. Gimnázi­um), Hajduné Kucsora Judit ta­nár, KISZ-tanácsadó (Egészség- ügyi Szakiskola), Pongrácz Er­zsébet tanár. KISZ-tanácsadó (Mg. és Élelmiszeriparip. Szak­in.), Ambróczy Béla tanár (2. sz. Ip. Szakközépiskola), Varga Istvánná kulturális nevelőtanár (100. ISZI), Madarász János mű- helyfönök (Zalka M. Gépipari Szakközépis-kota1), Hegymegi Kies­né Nyíri Enikő tanár (Herman O. Gimn.), Lénáit József tanár (Köfcgázdasági Szakközépiskola). Dicsérő Oklevelet kapott : Xyir- csák Tünde tanár, KlSZ-tanács- adó (Kohó- és öntőipari Szak- középiskola). Pál István tanár, KISZ-tanácsadó (Egészségügyi Szakközépiskola). Garayné Gallus Ilona Tünde, tanár (30. sz. Alt. Isk.), Vargáné Juhász Petronella (18. sz. Alt. Isk.), Hajdú Marian­na óvónő (Bokányi utcai napkö­zi otthonos óvoda), Pazár And­rás utógondozó (gyermekvárosi nevelőotthon), Budai Zoltán ta­nár (101. sz. ISZI). Fodor Agnes tanító (32. sz. Ált. Isk.), Vrancsik Jánosné tanító (37. sz. Ált. Isk.), Szabó Béláné tanár (2. sz. Ált. Isk.), Turóczi Ferenc mérnök­tanár (Bláthy Ottó Villamosipa- ri Szakközépiskola), Bihary Sa­rolta tanár (Építőipari Szakkö­zépiskola). Tóthné. Kóczi Rozália tanár (Kohó- és öntőipari Szak- középiskola), Dobos József né ta­nár (Kilián György Gimn.), Ko­vács Gizella tanár (Fáv András Közgazdasági Szakközépiskola), dr. vida Jánosné tanár (1. sz. Ipari Szakközépiskola). Neuhau- ser Béláné tanár (Földes F. Gimn.). A Magyar Úttörők Szövetsége Országos Elnöksége kimagasló úttörővezetői tevékenységéért Üt- törővezetöi Érdemérem kitünte­'tést adományozott. Gecsei j£nos_ néiaak, az 1. sz. Általános' Iskola csapatvezető-helyettesének. A MUSZ Országos Tanácsa a következőknek adományozott Ki­váló Üttörővezető kitüntetést : CServenka Csabáné. a 34. sz. Ált. Isk. rajvezetője. Bodolay Zol­tán, a 20. -sz. iskola csapatve­zetője, Nevelős Béla, a felsö- zsolcai I. sz. Ált. Isk. rajveze- töje, -Andrássy Gyuláné, a har- sányi ált. iskola csapatvezetője, Gédra Ferencné, a sajóbábonyi ált. iskola csapatvezetője, Hoty- kai Andrásné, a sajóhídvégi ált. iskola csapatvezetője, Szilágyi Györgyné, a hernádnémeti ált. iskola raj vezetője, Urbán Sándor, né. a nyékládházi ált. iskola csa­patvezetője, Szűcs Ágoston ifjú- vezető. A MUSZ Országos Tanácsa Ki­váló Ifjúvezető kitüntetését a következők érdemelték ki: Nagy Tibor, a felsőzsolcai II. sz. is­kola ifjúvezetője, - Szűcs Mónika, a felsőzsolcai II. sz. iskola ifjú­vezetője, Horváth Éva, a 6. sz. Ált. Isk. ifjúvezetője, ' Teremi Erika, a 35. sz. Ált. Isk. ifjúve­zetője, Szentesi Csaba, a 18. sz. Ált. lak. ifjúvezetője, Kisgyörgy Gabriella, a 3. sz. Ált. Isk. ifjú­vezetője, Császár Erika,, a 3. sz. Ált. Isk. ifjúvezetője, Baló Atti­la, a sájóládi iskola ifjú vezető­je, Szabó Piroska, a sajóvámo- si ált. iskola ifjúvezetője. Szé­kely Gabriella, a kisgyőri ált. iskola ifjúvezetője. A MÜSZ Országos Tanácsa Dicsérő Oklevelét kapta: Bán­falvi Dezsőné, a 6. sz. Ált. Isk. rájvezetője, Fekete Istvánné, az 1. sz.. Alt. Isk. rájvezetője, Ko­vák Lajosné, a 17. sz. Alt. Isk. raj vezetője, Szombathy Jolán, a 16. sz. Ált. isk. csapatvezetője. Kovács Kálmánná, az. 1. sz. Ki­segítő Iskola pártolótagja. Bán­fai Zsuzsanna, a 22. sz. Ált. Isk. cs^patvezetőségi tagia, Mol­nár Károlyné. a 32. sz/ Ált. isk. rájvezetője, Remete Katalin, a 20. sz. Ált. isk. csapatvezetősé­gi tagja. Kocsis Istvánné, a 7. sz. Ált. Isk rajvezetője, dr. Ze_ lena Lászlóné, a felsőzsolcai II. sz. iskola rajvezetője. Tóth Im- réné, a 2. sz. Ált. Isk. rajveze­tője, Hüsc Ferenc, % 41. sz. Alt. Isk. KISZ—úttörő összekö­tője. Szöíllősiné Tamási Katalin, a Cl. sz. Ált. Isk. csapatvezető­helyettese, Tárkányi Zsuzsa, a 9. sz. Ált. Isk. rájvezetője, Ivan- csó György, a 6. sz. Ált. Isk. rajvezetője, Nagy Zoltánné, a 30. sz. Ált. isk. rajvezetője, Thury Lászlóné, a 15. sz. Ált. Isk. csapatvezetőségi tagja, Szombathelyi Tainásné, a 24. sz. Ált. Isk. csapatvezetője, Zsuga Józsefné, a hernádnémeti ált. iskola raj vezetője, Kelemen Jó­zsefné, a sájóládi ált. iskola raj vezetője, Szabó Barnabásné, a nyékládházi ált. iskola párto­lója, Milus Sándorné, az araóti ált. iskola csapatvezetője. * A Magyar Néphadsereg kijelölt törzsei és csapatai az éves kiképzési tervnek megfelelően — tartalékos hadkötelesek be­vonásával — harcászati gyakorlatot hajtanak végre. Képünk a gyakorlaton készült. (Friedmann Endre felvétele) Megtárgyalta a városi tanács így gazdálkodtunk 1983-ban Losonczi fái a liaifj-liepgh iáit Egynapos vidéki útra in­dult tegnap reggel Ulánbá­torból a hivatalos baráti lá­togatáson Mongóliában tar­tózkodó Losonczi Pál és kí­sérete. Az Elnöki Tanács el­nöke — Ny. Dzsagvarainak, a Nagy Népi Hurál Elnök­sége elnökhelyettesének, a párt politikai bizottsága pót­tagjának és más mongol hi­vatalos személyiségeknek a társaságában — Arhangaj megyében, az ország egyik legszebb erdős-sztyeppés vi­dékén tett látogatást, amely­nek tél Magyarországnál na­gyobb területén mintegy 30 ezer ember él. A megye szék­helye. a fővárostól min tea v félezer kilométerre eső Ce- cerleg a Hangaj-hegység ben fekszik. A vártnál is nehezebb kö­rülmények között, kevéssé si­keresnek mondható gazdasági év után 1983 a középtávú tervidőszak legeredménye­sebb esztendejének bizonyult Miskolcon — hangzott el a megállapítás tegnap a városi tanács ülésén, amikor az 1983. évi működési költség- vetési és fejlesztési terv vég­rehajtásáról, valamint a ta­nácsi vállalatok gazdálkodá­sáról tárgyalt a testület. Az eves terv elfogadása­kor mar eleve számítottak arra, hogy feszesre kell húz­ni a nadrágszíjat Í983-ban. s az események bebizonyítot­ták, hogy a tervezők ' nem tévedtek. Csak egy tényezőt említünk: a tanácsi. gazdál­kodás egyensúlyához, a kasz- sza- teltöltéséhez szükségé* vállalati befizetések tavaly' elmaradtak a tervekben rög­zítettektől. A rugalmas es takarékos gazdálkodás, a be­vételek növelése — javult például az adófizetési' morál — eredményeként sikerült a városban zavarmentessé ten­th az ellátást, s teljesíteni a beruházási célokat. Összesen 3 milliárd 3ÖT millió forinttal gazdálkod­hattunk tavaly. Ez több mint 500 millióval meghaladja 1982. évi lehetőségeinket, de látnunk kell, hogy a változó árviszonyok miatt az összeg valódi értéke szerényebb * megélóző évinél. (Folytatás a 3. oldalon) Segítség a falusi Boltról A hosszú vita, s az egymás­nak ellentmondó sok véle­mény is utalhat arra, hogy a Fogyasztók Megyei Tanácsá­nak tegnapi ülése nem lezárt témát tűzött napirendre. Le­lik János elnök és Nyitrai Jó­zsef vizsgálatvezetö egyszerű címet választott: Vásárlási körülmények és vásárlási szo­kások. Óhatatlan ilyenkor, hogy az embernek saját vásárlási tapasztalatai jussanak az eszébe. A testület egyik sze­rencsi tagja azt panaszolta föl, hogy egy hét alatt há­romszor vett savanyú tejet. Más arról mesélt, hogy az új üzemeltetési formában mű­ködő üzletekbe, anyagi meg­fontolásból, a szakképzettek helyett szakképzetlen keres­kedőket vettek fel, s ez eleve rontja az ellátás színvonalát. Volt, aki azt a tényt ecsetel­te, mely szerint Borsod mint­egy 190 településén egyálta­lán nem árulnak hús- és hentesárut. Szó esett arról is, hogy kell-e színes televíziót kínálnia egy ötszázlélkes fa­lu vegyesboltjának ... Az igazságot nem könnyű kibo­gozni, de az aprófalvas Bor­kereskedelemnek boltra sod-Abaúj-Zemplén kereske­delmi ellátása nem Könnyű feladat. (Folytatás a 6. oldalon) fia regéli telefon Halböség Kielégítő volt a halellatas az elmúlt évben. Csupau nyá­ron hiányzott rövid ideig az élő hal az üzletekből. Mire számíthatunk most? — kér­deztük Müller Istvántól, a Halértékcsitö Vállalat Baj- esy-Zsilinszky úti üzletének vezetöhely ettesétol. — Most minden heten me­gyünk halért, ezert folyama­tos lesz a kínálat. Az eió ha­lak közül kapható a kiion aluli és. ielúli ponty. A ki­sebbek néhány forinttal ol­csóbbak, mint a nagyobbak. Egyre kedveltebbek a nö­vényevők, a búsak' es áz amurok. A busának csábí­tóan olcsó az ára, az amur­nak nagyon ízletes a hú­sa. emiatt az utóbbiból so­sincs elegendő. Megemlítem, hogy mostanában seiílÜSSem panaszkodott az éló halak bú­sának ízére. Legfőbb szállí­tónk,: a Hortobágyi Halgaz­daság elegendő és jó .minő­ségű élő halat küld üzlete­inkbe. Kínálunk még a ten­geri halak közül blekitUjj^et, tonhalat és panírozott hálát. Szeretik vásárlóink a mély­hűtött, csomagolt balatoni keszeget is, ­# A sátorgarázs-tulajdonosok gyakran bosszankodnak amiatt, hogy nyitogataskor meggyürődik a ponyva, s előbb-utóbb ki •$ srakod. Az ezzel járó bosszankodás egy újfajta sátorgarázzsal elkerülhető lesz, A XV!-os miskolci autójavító szerkezete eleve nem gyűri a vásznat. (Cikk a 3. oldalon.) Az LKM és a A Külkereskedelmi Mi­nisztérium, a METALIMPEX felügvelő bizottsága és a Le­nin Kohászati Művek veze­tői tanácskoztak tegnap az exportlehetőségekről, s az importhelyettesítés további kereskedelem feltételeiről. A tárgyaláson áttekintették az LKM keres­kedelempolitikai koncepció­ját 1985-ig, s szó Volt a VII. ötéves tervidőszakra kiala­kítandó kereskedelmi straté­giáról is. Tovább tart az „áprilisi” időjárás. A délelőtti napsü­tést felhősödés. eső válthat­ja fel délután. A legmaga­sabb nappali hőmérséklet 24 fok körül lesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom