Déli Hírlap, 1984. május (16. évfolyam, 102-127. szám)

1984-05-20 / 117. szám

Ma reggeli telelőn rí... ' •. ■a* í.-„ Matyó baba a turistának Legfrissebb a Porán ralliról Célban a mezőny Még nem futott minden autó célba ma reggel, amikor telefonhoz kértük Horváth Kálmánt, a Borsod megyei Autó- és Motorsport Szövet­ség főtitkárát, hogy a IV. Porán ralli eddigi esemé­nyeiről érdeklődjünk. Megtudtuk, hogy a tegnap délután rajtolt II. osztály versenye rendben lezajlott. Egy versenyzőpáros ütközött fának, de 8 napon belül gyó­Ma reggelre már öt ha­lottja és ötven sebesültje volt a Bej rút déli részén ki­újult harcoknak. A csatáro­tok kiterjedtek a várost gyűlő sérülésekkel megúsz­ták a balesetet. Sajnos, a nézőközönség ezúttal sem volt olyan fegyelmezett, mint amit a ralli-sport híveitől, pártolóitól méltón elvárhat­ni. A II. osztályban egyéb­ként 83 indulóból több mint ötvenen értek célba. A reggeli telefonbeszélge­tés időpontjában, 7 óra után néhány perccel még az I. osztály versenyzői közül né­kettéválasztó demarkációs vonal térségére is. A megis­mételt tűzszüneti felhívások eddig eredménytelenek ma­radtak. hányán az utolsó gyorsasági szakaszon jártak, s a célba 46 autó érkezett már meg. A IV. Porán ralli szervezői egyedülálló teljesítményt ér­tek el, hiszen az MHSZ rá­diósainak s a Videoton szá­mítógépes szakembereinek a segítségével úgy követték nyomon a versenyt, hogy a pályán történtekkel majd­nem egyidőben birtokában lehettek az eredményeknek is. Ennek köszönhetően ma délután 5 órakor az Autó­klub műszaki állomásán ki­függesztik az eredménylis­tát, s este 7 órára összeáll­hat a végleges sorrend. A díjkiosztási ünnepség holnap délelőtt 10 órakor lesz az MHSZ Borsod megyei veze­tőségének székhazában. Harcok Bejrutban XVI, ÉVFOLYAM, 117. SZÁM 1984. MAJUS 19., SZOMBAT ÁRA: 1,40 FŐIT Irán az ENSZ sürgős se­gítségét kérte, mivel iraki repülőgépek — állításuk sze­rint — hajókat támadtak meg. A hírre Szaúd-Arábia és Kuwait közelebb helyez­te a tengerparthoz légelhá­rító egységeit, hogy megóv­ja az olajszállító hajókat. # Alkatrész-megmunkálás a Miskolci MEZŐGÉP Vál­lalat felsőzsolcai gyárában. A vállalat — bár teljesítette azt a szintet, ami a kiváló cím eléréséhez kell — nem lett kiváló a tavalyi munkája alapján. Bartus Ágoston igazgatóval nemcsak a mezőgazdasági gépgyártásról, alkatrészgyártásról beszélgettünk. Szóba került az is, hogy miért hord barna köpenyt a direktor. (Cikk a 3. oldalon.) (Kerényi László felvétele) Megkezdődött az idegeu- forgalmi szezon. Mit kínál­nak a városunkba látogatók­nak? — kérdeztük Veres Ti- bornétól, a Széchenyi üti népművészeti bolt vezetőjé­től. — Sajnos, nálunk még nem érezteti hatását az ide­genforgalmi szezon kezdete, bar már sokan keresnek nép­művészeti ajándéktárgyakat. A külföldiek leginkább ma­tyó babát, tűpárnát, kulacsot, olcsó kerámiát es szőttese­ket vásárolnak. Jelenleg a havi forgalmunk éppen hogy meghaladja a félmillió fo­rintot; a nyári hónapokban ennek a kétszeresét szoktuk elérni. Felkészültünk az ide­genforgalmi igények kielégí­tésére; nagyon sok tájjellegű népművészeti árunk van, fő­leg matyó jellegűek. Ezenkí­vül a Nyírségből és Heves­ből is kapunk népművészeti szőtteseket, babákat és pár­nákat. Az utóbbi időben megfigyeltük, hogy a külföl­diek többsége az olcsóbb árukat keresi, ezért főleg ezekből bővítettük a válasz­tékot es a raktárkészletet. üz USA tattal készül Washingtonban megerősí­tették azokat a korábbi hí­reket, miszerint az Egyesült Államok aktív diplomáciai tevékenységet folytat a Per­zsa-öböl térségében. A kül­ügyminisztérium szóvivője azt sem titkolta, hogy az USA katonai beavatkozásra is kész, és megtette az eh­hez szükséges előkészülete­ket. Tény azonban, hogy ed­dig egyik öböl menti ország sem kérte az Egyesült Álla­mok segítségét, s nem aján­lottak fel használatra egyet­len repülőteret sem. Júniusban dupla pens••• Sajtótájékoztató a pótlékokról a kohászatba« Sajtótájékoztatót tartottak tegnap a Lenin Kohászati Müvekben a különböző pót­lékok emelését és a meleg- üzemi pótlék bevezetését el­rendelő kormányhatározat végrehajtásáról. Csathó Géza gazdasági igazgató elmondotta, hogy a nagyüzem 16,5 ezer dolgozó­ja közül összesen 8 600-an részesülnek, valamilyen pót­lékban, s ezen belül 5612- en kapnak melegüzemi pót­lékot. A nehéz fizikai mun­kát elismerő, évenként egy­szer fizetett többletjuttatást júniusban fizetik. A júniusi borítékban lesz egyébként — április 1-től visszamenően — a szokásos bérfejlesztés ősz- szege is. A tájékoztatón el­hangzott: a hatodik havi fi­zetés a kohászatban jó né­hány dolgozónál azt jelenti, hogy kétszeres pénzt visz haza, mint más hónapokban. (Az LKM új bérezési szabá­lyaira részletesen a hétfői számunkban térünk vissza.) Építők kommunista műszakja A BÁÉV összes dolgozója — köztük 250 szocialista bri­gád — ma kommunista mű­szakot tart a megye vala­mennyi építkezésén. A mű­szak munkabérét a megyei Vértranszfúziós Állomás épí­tésére ajánlják fel. Haladás Tsz és Agroker Kiváló mezőgazdaságiak Magánerős lakásépítés Egy közvetlenül a mező- gazdasággal, s egy közvetve a mezőgazdasággal foglalko­zó cég lett kiváló tegnap. A bocsi Haladás Termelőszö­vetkezet elnökének, Krakkai Bélának a TESZÖV megyei elnöke, Szaniszló Sándor; az AGROKER megyei vállalata igazgatójának, Fodor László­nak a MÉM főosztályveze­tője, Nacsádi Árpád nyújtot­ta át a kiváló címről tanús­kodó oklevelet. A szövetkezet elnökét s a mezőgazdasági ellátó vállalat igazgatóját arra kértük, hogy röviden foglalják össze ki­válóvá válásuk történetét. Krakkai Béla: — Talán annak köszönhet­jük a kiváló címet — ötöd­ször egymás után —, hogy az 1982-es, kimagaslóan ered­ményes esztendő után nem torpantuk meg. Pedig tavaly meglehetősen mostoha volt az időjárás, aszály sújtott bennünket. A növénytermesz­tés eredménye ezért elmaradt a várttól; az ágazat mégsem volt veszteséges, összes ár­bevételünk meghaladta a 160 'millió forintot, a nyeresé­günk pedig a 18,5 millió fo­rintot. Majd kétmillió forint részesedést osztottunk szét 3 több, mint ötszáz szövetkeze­ti dolgozónak. Mind a me­zőgazdasági, mind pedig az ipari részlegünk tisztes ered­ménnyel zárta az elmúlt évet s ezt várjuk tőlük az idén is. Mert a cím kötelez _ Fodor László: — Egyértelmű: a siker a rugalmasságé. Mihelyt ész­leltük, hogy a termelőszövet­kezetek, állami gazdaságok kevésbé veszik az új gépe­ket, berendezéseket, mint ko­rábban — érthetően, hiszen beruházásokra lényegesen ke­vesebb jut mostanság —vál­toztattunk. Az alkatrészre, a műtrágyára helyeztük a hang­súlyt. Tavaly 1 milliárd 808 millió forint forgalmat bo- nyolítotunk le, a nyeresé­günk pedig 300 ezerrel ha­ladta meg a tervezettet, 39,3 millió forint lett. A kisha- tármenti forgalmunk a cseh­szlovák partnerekkel 50 mil­lió forintot tett ki, főleg al­katrészekkel kereskedtünk. Egyébként sorrendben most másodszor lettünk kiválóak, de szeretnénk harmadszor is azok lenni. Napjaink egyik legfeszítőbb problémájáról, a magánerős lakásépítés feltételeinek biz­tosításáról lesz szó a Fogyasz­tók Miskolc városi Tanácsá­nak május 24-i ülésén. Az ülés színhelye a Hazafias Nép­front tanácsterme. + Tizenhárom ezer fémipari munkás sztrájkol az NSZK- ban, a 35 órás munkahét bevezetéséért. Képünkön: frank­furti nyomdászok mutatják fel a sztrájkról hírt adó plaká­tot. , Minden anya szeretné, hogy egészséges gyermeke szülessen, és sok örömét lelje benne ... A terhesség 16. hetében ezért mérik meg az úgynevezett AFP-értéket, s ha magasnak bizonyul, a genetikai tanácsadó tovább vizsgálódik. Annak járnak utána, mi okozza az anya vérében található fehérje szintjének a lövekedését. Bénulásban — esetleg koponya- hiányában — szenvedő gyermek világrajövetelét előzhetik így meg. (Cikk az 5. oldalon.) Egészségesen szülessen imp

Next

/
Oldalképek
Tartalom