Déli Hírlap, 1984. május (16. évfolyam, 102-127. szám)

1984-05-02 / 102. szám

Húszezren, jó hangulatban Pattogó indulók hangjaira ébresztették tegnap a város lakóit, fúvószenekarok invi­táltak a esanyiki majálisra. Már a reggeli órákban ezrek igyekeztek az egykori mun­kásmozgalmi találkozóhelyre. Délelőtt 10 órakor a Him­nusz hangjaival kezdődött meg a Munkásmozgalom már­tírjainak emlékművénél a május elsejei ünnepség, ame- lyen dr. Imre Ferenc, a Mis­kolc városi Szakmaközi Bi­zottság elnöke mondott be­szédet. A munkásosztály nemzet­közi ünnepének Borsod me­gyei központi ünnepségét tegnap Kazincbarcikán tar­tották meg. A szemerkélő eső, a hűvös, kellemetlen idő ellenére is jó hangulat volt a városban már kora reggel. Kilenc óra előtt néhány perccel a Lenin úton felál­lított dísztribünön elfoglalta helyét az elnökség, amelynek sorában ott volt Grósz Ká­roly, az MSZMP KB tagja, a A borongás idő ellenére már reggel megindult a gépkocsik és tömött autóbuszok sora a Csanyik felé. Hamar megteltek a környékbeli parkolók, s a turisták özöne érkezett fel a mű­úton ... (Kiss József felvételei) Földrengés Olaszországban Keddre virradóan két újabb földlökést észleltek Olaszország földrengés súj­totta középső részén. A haj­léktalanná vált lakosok szá­ma közben 4200-ra emelke­dett. Assisi, Perugia, Gubbio és környékük lakosainak helyzetét súlyosbítja a télies­re fordult időjárás, a nyir­kos, hideg szél. A szakembe­rek az épületeket vizsgálják, hogy amint lehet, a jelenleg sátrakban elhelyezett embe­reket visszaköltöztessék há­zaikba. Assisiben három hí­res templom is megsérült, de jelentősek a műemlékekben esett károk a térség más történelmi településein is. Az eddigi felmérések szerint a vasárnapi és az azt követő rengések 25 millió dollaa kárt okoztak a környéken. — Elvtársi közösségben, lenyűgöző erőt sugárzó de­monstrációval, majálissal ün­nepelünk. fejezzük ki össze­tartozásunkat, szolidaritásun­kat a nemzetközi munkás- osztállyal — mondotta, majd arról szólt, hogy május 1. tartalma ma is az elnyomot­tak harca a kizsákmányolok és elnyomók ellen, a forra­dalmi erők kölcsönös felelős­ségérzettel áthatott együttes cselekvése az emberibb, bol­dogabb jövőért, a békéért. Ezen a napon az élet forrá­sát, a munkát ünnepeljük. A dolgozó, alkotó embereket kö­szöntjük, akik anyagi és szel­lemi javainkat előteremtik, alakítják jövőnket. Becsüljük meg, amit elértünk — hang­súlyozta —, védjük szocialis­ta társadalmi rendünket, mert ez a biztos alap tovább­haladásunkhoz. Befejezésül azt kívánta: adjon az idei májusünnep újabb erőt és lendületet, sok sikert a hol­napi munkához, közös cél­jaink eléréséhez. Az ünneplők százaitól kö­rülvett emlékmű talapzatán ezután az MSZMP Miskolc városi Bizottsága képvisele­tében dr. Kovács László tit­kár es Solymosi József. a végrehajtó bizottság tagja rfc Mire ébred a karmester? — A telefonébresztőre — mondta Heiner Károly, a MÁV fúvószenekarának vezetője (jobb szé­lén). Már úttörözenész kora óta vesz részt ebben a szép mun­kában. ..Csapatának’’ ez a huszonötödik május elsejei zenes ébresztője. Hatkor indultak, s nyolcra értek vissza a Tiszai pályaudvarra, közben a város öt helyén muzsikáltak. helyezett él koszorút. Elhe­lyezték a megemlékezés, vi­rágait a városi szakmaközi bizottság, Miskolc megyei vá­ros Tanácsa, a Hazafias Nép­front Miskolc városi Bizott­sága és a KISZ Miskolc vá­rosi Bizottsága képviselői is. Az ünnepség után vidám, gazdag kulturális és sport­programot kínáló majalis kez­dődött a Csanyikban. Meg­állás nélkül forgott a ringlis- píl és a karusszel, zsúfolt volt a Mesemozi, jócskán fogyott ételből, italból, a népi ipar­művészek portékáiból, de nagy sikere volt a Zöldért Vállalat gazdag es igazán szép termékeinek is. A bo­rús idő ellenere is mlftfégy húszezren ünnepeltek, Szóra­koztak a miskolciak majáli­sán a Csanyikban. (Folytatás a 6. oldalon4 megyei pártbizottság első titkára, dr. Ladányi József, a megyei tanács elnöke, dr. Vékony Ernő, az MSZMP Kazincbarcikai városi Bizott­ságának első titkára, Monos János, az SZMT elnöke. Körtvélyes István ipari mi­niszterhelyettes es Takács István, a Kazincbarcikai vá­rosi Tanács elnöke. Ezt követően megkezdő­dött az ünnepi felvonulás. A menetet a Borsodi Vegyi Kombinát több mint 4 ezer dolgozója nyitotta meg. aki­ket a sportolók követtek, majd a Borsodi Szénbányák Vállalat dolgozói következ­tek, A Bánvölgye Termelő- szövetkezet, a Habselyem Kötöttárugyár, a Kézműipari Vállalat, az ipari szövetke­zetek, az oktatási intézmé­nyek csaknem 21 ezer fel­vonulói* köszöntötte május elsejét Kazincbarcikán. Dél­előtt. a KVSE sporttelepén vidám majálist tartottak, ahol színes és gazdag kul­turális, valamint sportprog­ramok várták a 30 éves vá­ros, s a környező települé­sek lakóit. ürií szankciók Líbia ellen A brit bel- es külügymi­niszter tegnap áz alsóhaz- ban több korlátozó intézke­dést jelentett be Líbiával szemben. Közölték, hogy fegyverek eladásáról új meg­állapodásokat nem kötnek, a meglevőkét felülvizsgálja'*. Néhány, Nagy-Britanniában tanuló líbiai katonatisztnek és polgári repülési szakem­bernek a kiképzését meg­szakítják. A líbiaiakat érin­tő beutazási és tartózkodási feltételeket megszigorítják. A két miniszteri nyilatko­zatot megelőzően a Scotland Yard azt közölte, hogy a (volt) líbiai nagykövetség épületében kézi fegyvereket, töltényeket és töltényhüve­lyeket találtak, s hogy a rendőrségnek immár bizo­nyíték van a kezeben arra nézve, hogy az elhunyt an­gol rendőrnőt a követség egyik ablakából lőtték le. XVI, ÉVFOLYAM, 102. SZÁM 1984. MAJUS 2., SZERDA INT Lengyelországi rendbontók A népi Lengyelország ju­bileumi éveben — idén ün­nepük majd a felszabadulás 40. évfordulóját — ország­szerte népes felvonulásokkal köszöntötték a dolgozók má­jus elsejét. Az ünnepségeken sokkal több dolgozó vett részt, mint tavaly; a lakos­ság széles köreiben nem ta­lált meghallgatásra a len­gyelországi szocialistaellenes erők bojkottfelhívása. — Egész Len gyttlorsza gban körülbelül 8 millióan vonul­tak fel, s a hivatalos ünnep­ségeket sehol sem zavarták meg incidensek — közölte Jerzy Urban kormányszóvivő a Varsóban akkreditált: tu­dósítókkal való találkozóján. Beszámolt arról is, hogy né­hol mindamellett előfordul­tak ellenfelvonulásokra irá­nyuló próbálkozások, így Varsóban, Gdanskban és Czestochowában. Mint mon­dotta. a rendfenntartó erők két helyen. Varsóban és Czestochowában vízágyú használatára kényszerültek. Hivatalos becslések szerint a különböző incidensek részt­vevőének száma egész Len­gyelországban nem érte el a 8 ezret — jelenteette ki a kormány szóvivője. Kádár János tévényilatkozata Impozáns felvonulással ün­nepelték a budapesti dolgo­zók május elsejét. Kádár Já­nos, az MSZMP KB első tit­kára a felvonuláson nyilat­kozatot adott a televíziónak és a rádiónak. Hangsúlyozta: annak ellenére, hogy a múlt esztendő végén megkezdték az Egyesült Államok közép­hatótávolságú rakétáinak te­lepítését Európában és a hely­zet feszültebbé vált, mi még­is változatlanul folytatjuk külpolitikánkat, melynek cél­ja az, hogy az emberi ész fe­lülkerekedjék, s valamennyi érdekelt fél számára megfe­lelő megoldások szülessenek. Ami a hazai munkát illeti: aki a Központi Bizottság leg­utóbbi üléséről kiadott köz­leményt figyelmesen elolvas­ta, az látta, hogy az alkotó, a 1 korzási lehetőségeket akarunk szocialista epitőmunkához az teremtem — mondotta tob- eddiginei még jobb kibont»-, i bek kozott Kádár János. Miskolciak majálisa a Csanyikban l)la rengeti íeíefoo fein rr az ks villamos Felújítják a villamospá­lyát az ujgyöri piac—LAt V megállóhelyek közötti szaka­szon. Emiatt mától előrelát­hatóan szeptember végéig nem közlekednek a 0-s, az 1- es és a 3-as villamosok. Mi­lyen fontosabb változásokra számíthatunk a közlekedés­ben ez idő alatt? — kérdez­tük Oláh Jenőtől, a Miskolci Közlekedési Vállalat forgal­mi osztályvezetőjétől. — Halaszthatatlanná vált a szobán forgó szakasz villa­mosbih-alépitményenek a fel­újítása, ezért szüneteltetjük a villamosközlekedést a Marx tértől Diósgyőrig. A legfontosabbal kezdem: a Tiszai pályaudvartól a Vas­gyárig ugyanolyan sűrűn jár­nak a villamosok, mint ko­rábban. Például éjféltől há­rom óráig félóránként, utána négy óráig tízpercenként. Napközben pedig a szokásos sűrűséggel indítjuk a jára­tokat. A Marx tértől villa­mospótló autóbuszokat köz­lekedtetünk, ugyanolyan gya­korisággal, mint a villamo­sokat. A villamosokat he­lyettesítő autóbuszok a for­galmi körülményektől függő­en a villamos-járdaszigetek közelében állnak meg. Fon­tos tudnivaló még, hogy eze­ken a járatokon is érvénye­sek az utazási igazolványok, a bérletek s a villamos-me­netjegyek. Természetesen az utazóközönséget nem éri ká­rosodás, mivel az egyforintos villamosjegy továbbra is ér­vényes a Tiszai pályaudvar­tól a diósgyőri végállomá­sig A villamosokon, mint mindig, most is a menetjegy számkockás részét kell ki­lyukasztani, átszálláskor azonban a villamospótló autóbuszon a jegy számkoc­ka nélküli része kezelendő. Itt sincs lehetőség visszaélés­re, mivel átszállás után az ellenőrök a villamoson kezelt jegyrész helyességét is ellen­őrzik. Régebben vagy más­kor lyukasztott jegyek má­sik végével továbbra sem ajánlatos a villamospótló autóbuszon közlekednL Borús idő Ma többnyire borult idő lesz. kisebb eső bárhol lehet. A délies szél napközben több­felé megélénkül. A legmaga­sabb nappali hőmérséklet szerdán 20 fok körül várható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom