Déli Hírlap, 1984. április (16. évfolyam, 79-101. szám)

1984-04-02 / 79. szám

MAP m. 180 FORINT XVI. ÉVFOLYAM, 79. SZÁM 1984. APRILIS 2„ HÉTFŐ Ma reggeli telefon áolÉ a Leltározták megyénk vad­állományát. Hogyan számol­ták meg az állatokat, s me­lyikből mennyi van? — kér­deztük Kiss Lászlótól, a Ma­gyar Vadászok Országos Szövetsége megyei titkárától, Borsod fő vadászától. — Az apróvadak esetében minden vadásztársaság kije­löl három területet, amelyet jól meghajtanak, s megszá­molják, honnan mennyi fá­cán, fogoly vagy nyúl ugrik ki a bokorból. Átlagértéket ben, csaknem percnyi pon­tossággal jelennek meg az etetőknél. Ennek köszönhe­tő, hogy ezeket nagyon pon­tosan megszámolhatjuk. El­készült az összesítés, misze­rint megyénk vadállománya kétezer szarvasból, 9300 őz­ből, 440 muflonból, 2500 vaddisznóból, 19 000 mezei nyűiből 52 ezer fácánból, hétezer fogolyból és 80 tú­zokból áll. Az elmúlt évhez képest csaknem minden ál­a Bekaa­völgyben A megszálló izraeli hadse­reg tüzérsége tegnap — több hónapos szünet után — is­mét a szíriai hadsereg ellen­őrzése alatt levő libanoni területeket támadott. Az ak­cióban páncélos egységek is részt vettek — közölték iz­raeli katonai források. Az izraeli egységek Bar Eliaszt, a Bekaa-völgy észa­ki részén levő települést ágyúzták, s a támadás kö­vetkeztében polgári lakosok vesztették életüket, illetve sebesültek meg — jelentet­te a TASZSZ szovjet hír- ügynökség. Az újabb izrae­li támadás nyomán ismét feszültté vált a helyzet a Be- kaa-völgyben. Az izraeli megfogalmazás szerint „a tü­zérségi tűz a gerillák felté­telezett állásai ellen irá­nyult”. Szíria, amely az Arabközi Békefenntartó Erők képviseletében állomásoztat egységeket Libanonban, egye­lőre nem nyilatkozott a tá­madással kapcsolatban. Safik el-Vazzan libanoni miniszterelnök tegnap fogad­ta Alekszandr Szoldatovot, a Szovjetunió bejrúti nagykö­vetét, akivel elsősorban a Dél-Libanonban kialakult helyzetet vitatta meg. Mint Válogatott hétvé ege Két sportágban is Jugoszlávia válogatottjai voltok a ma gyarok ellenfelei ezen a hét végén. Labdarúgóink, méltat lan mérkőzésen, vereséget szenvedtek. Női kosarasaink Szegeden győztek, ám Szabadkán, a visszavágón kikap tak déli szomszédainktól. Mi történt Winter Ilonával?.. Szép diósgyőri sikerekkel fejeződött be az országos bír kozóbajnokság, amelyen Migléczi sportszerűségből jeles re vizsgázott. Miskolci rangadót játszottak a női kosár labda Felszabadulási Kupában: a DVTK legyőzte a ME AFC csapatát. Jászka (képünkön sötét mezben) 25 pont tál járult hozzá a sikerhez. Tudósításaink a hét vége sport eseményeiről a 7. oldalon. (Szabó István felvétele) Az indonéz MIM I I Moszkvába érkezett tegnap Mochtar Kusumaatmadja in­donéz külügyminiszter. Az indonéz diplomácia vezető­jét a szovjet kormány hívta meg hivatalos látogatásra. Az Izvesztyija vasárnapi száma, amely közli a kül­ügyminiszter fényképét es életrajzát, kifejezi remé­nyét, hogy a látogatás hoz­zájárul a kétoldalú baráti kapcsolatok és együttműkö­dés bővítéséhez, ami megfe­lel az ázsiai béke és bizton­ság érdekeinek is. Eshet Ma gyakran lesz erősen felhős az ég. Sokfele vár­ható ismétlődő eső. A leg­magasabb nappali hőmérsék­let 12 és 17 fok között vár­ható. Kivételezés nincs Díszelőadás a színházban április 4-ét koszontjuk Kórustalálkozót .endeztek szombaton a 42. sz. Általános Iskolában, Bárdos Lajos zeneszerző 85. születésnapja alkalmából. A megye általános és középiskoláiból 21 kórus lépett fel. A hangverseny díszvendége volt a neves zeneszerző, aki nagy elismeréssel nyilatkozott a diákok tehetségéről, énektudásáról, az együttesek felkészítéséről. Dicséret illeti a szervezőket is. (Cikk a 2. oldalon.) (Temesi László felvétele) Daloló diákok találkozója Ma délelőtt a Borsod me­gyei Tanácson kitüntetésát­adási ünnepséget tartottak hazánk felszabadulásának 39. évfordulója alkalmából. Hol­nap is adnak át kitünteté­seket a megyei pártbizottsá­gon, illetve a KISZ csanyiki politikai képzési központjá­ban. A központi koszorúzás! ün­nepséget szintén holnap tart­ják: délelőtt 10 órakor a fel- szabadulási emlékműnél. Ko­szorú kerül a Bartók téri szovjet hősi emlékműre (fél 11-kor), a Hősök temetőjé­ben a szovjet hősi emlékmű­re (11-kor) a Szigligeti téren a román hősi emlékműre (11-kor), illetve a szovjet és a román sírokra (fél 12-kor). Holnap este hat órakor a Miskolci Nemzeti Színházban díszelőadás kezdődik. Beszé­det Kalóczkai Istvánné, az MSZMP Miskolc városi Bi­zottságának titkára mond, majd ezt követően a debre­ceni Csokonai Színház mű­vészei Erkel Bánk bán cí­mű háromfelvonásos operáját mutatják be. A Miskolci Galériában ma vologdai és miskolci képző­művészek alkotásaiból nyí­lik kiállítás. Április 4-én a városi sport- csarnokban diákolimpia kez­dődik. Üdülés, főid vesznek, s ennek alapján küldik meg a jelentéseiket. nagyvadaknál még ennél is ■ 'yszerűbb a létszám je­lente A hivatásos, a gya­korló vadászok kicsi ko­ruktól ismerik a szarvaso­kat. S könnyű a dolguk, mivel az őzek rudliban jár- jáK az erdőt: egyes helye­ken egyszerre nyolcvanan is táboroznak. Az etetőknél, a nacvobb réteken 30—40 szarvas tömörül, s ami még nagyon jellemző ezekre az állatokra: mindig egy idő­Már nem védett terület Kisebb lett a lázbérci táj­védelmi körzet. Az eredeti 8500 hektáros terület egy ré­szét a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium felhívására, mezőgazdasági hasznosításra a védelem alól kiengedték. A lázbérci víz­tározó védelmét közvetlenül szolgáló 5000 hektáros terü­leten változatlanul fennma­radt a vedelem. latból több van, a tervsze­rűen végrehajtott vadgaz­dálkodás eredményeként. Csupán a vaddisznók szá­ma csökkent százzal, meg kellett ritkítani őket, mivel sok kárt okoztak a földe­a kormányfő tudósítóknak elmondotta, ai Egyesült Ál­lamok képtelen volt elérni az izraeli alakulatok távozá­sát Libanonból, ezért kell országa támogatása érdeké­ben „mozgósítani más nagy­hatalmakat is”. Köztudott. hogy az igé­nyekhez képest kevés a fő­szezonra szóló kedvezményes szakszervezeti beutaló. A SZOT-üdülőkben ilyenkor csupán 160 ezer ember pi­henhet, közülük is harma­dában gyermek és szakmun­kástanuló. A külföldi lehe­tőségek még korlátozottab­bak. itt mintegy 20 ezren üdülhetnek. Mégis, ahogy közeledik a nyár, úgy szaporodnak a SZOT-nál az üdülési sza­bályzat alóli mentességet kérő telefonok és levelek. A legkülönbözőbb indokokra és érdemekre való hivatkozás­sal kérik, hogy kivételes méltányosságból járuljanak hozzá az ismételt főidényi beutaláshoz. Kisebb számban olyan kérések is vannak, amikor három évben belül másodszor kívánnak valakit külföldi kedvezményes üdü­lésben részesíteni. Hasonló kérelmek érkez­nek naponta az ágazati­i parági szakszervezetek üdü- lési felelőseihez is Sem a szakmai központok, sem a SZOT nem adhat mentesí­tést az üdülési szabályzat előírásainak betartása alól. Nem merevségből, hanem a társadalmi igazságosság mi­att. Az üdülési szabályzat előírásai alapján főidényben leménye szerint április el­sejétől felemelték a benzin árát Lengyelországban. Esze­rint a 94-es oktánszámú ben­zin ára literenként 40 zlo- lyról 50 zlotyra, a 78-as ok­tánszámúé pedig az eddigi 34 zloty helyett 42 zlotyra emelkedett. Hasonló arány­ban emelték a motorolaj es két-, külföldön háromé.verv- ként lehet teljes ellátást nyújtó kedvezmenyes SZOT- vagy vállalati beutalót igény­be venni. A szabályok be­tartásának ellenőrzését a szákszervezeti könyvbe tör­ténő bejegyzés jelenti. (Folytatás a 8. oldalon) egyéb kenőanyagok árát. A dízelolaj ára nem változott. A jelenlegi benzináremelés nem érinti a kereskedelem társadalmi szektorában tör­ténő áruszállítás díjszabását, és nem emelkedik a városi és a távolsági autóbuszok viteldíja. Növelik viszont a taxik és tehertaxik díjtéte­leik ken. + Űrutazás előtt. A három kozmonauta (halról jobbra): Stre- j kalov, az indiai Shartna és Malisev, a bajkonuri űrrepülőtéren. I Fe'eíheüéIí a benzin órái Lenp'országbnn A lengyel árhivatal köz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom