Déli Hírlap, 1984. január (16. évfolyam, 1-26. szám)

1984-01-09 / 7. szám

krónikája Javítják az ellátás színvonal 't Gazdagabb választ^?, máriás te 'Bibék v a ? Idén a könnyűipari válla­latok alapvető feladata a la­kossági ellátás színvonalá­nak javítása. Elsősorban a keresett, divatos cikkekből kell többet gyártaniuk, olyan termékekből is, amelyeket eddig jórészt importból tu­dott beszerezni a kereske­delem. Ugyanakkor az ipar­ág terve számol azzal is, hogy ezek a gyártmányok az exportárualapot is növelik. Az ágazat termelése az idén — folyóáron számol­va — 4—5 százalékkal nő. Az egyes iparágak és ter­mékcsoportok termelése el­térően alakul, részarányukat mindig a piaci helyzet és a gazdaságosság mértéke szab­ja meg. A könnyűipari fo­gyasztási cikkek exportja az *dén tovább nő, a terv ösz- szehasonlító áron számolva a szocialista kivitel 8, a kon­vertibilis elszámolású export 5—5,5 százalékos bővülését irányozza elő. Ennek érde­kében versenyképesebb áru­alapra van szükség, amit az alapanyagot szállító üzemek és a feldolgozó vállalatok­nak az eddiginél sokkal ha­tékonyabb és összehangol­tabb együttműködéssel állít­hatnak elő. A textiliparban az idén a kötő- és konfekcióipar anyag­ellátását — a kooperációs és szállítási fegyelem szigorítá­sával — színvonalasabban és folyamatosan kell biztosítani.' Különösen nagy gondot for­dítanak a munka- és a vé­dőruhák iránti igény kielé­gítésére. A pamutiparban előtérbe kerül a mesterséges szálak felhasználása. A len- és ken­deriparban a hazai, növényi eredetű nyersanyagok mel­lett fokozzák a polipropilén gazdaságos felhasználását. A gyapjúipari, vállalatok leg­főbb törekvése a kötő- és a konfekcióipar jobb ellátása, ezért tökéletesítik a gyapjú­mosás, fésülés a fonás mun­ka folyamatait. A selyem­ipari üzemek bővítik gyárt­mányválasztékukat., és eh­hez több technológiát — szí- nezp és szárító eljárást — korszerűsítenek.-' A röyic’áru- iparban a terv szerint főleg a kellékekből termelnek töb­bet, s kiemelt feladat az egészségügyi termékek, köt­szerek gyártásának, növelése. A kötőipar választéka a ka­pacitások jobb kihasználásá­val, ' szervezettebb anyagbe­szerzéssel bővül. A bőripar­ban nagyobb hangsúlyt kap ,a gyártmányfejlesztés, főleg a cipőgyárak növekvő minő­ségi igényeinek , megfelelően. A vállalatok felkészülnek a sertésbőrök nagyüzemi kiké­szítésére is. A cipőgyárak nagyobb tekintette] lesznek a gyermekek, az idős korú­ak igényeire. A textilruhá­zati ipar közreműködik a méretrendszer módosításá­ban, s ennek megfelelően alakítja a kínálatot. A vásárlók formatervezett, tetszetősebben csomagolt vá­lasztékot sürgetnek a játék­gyáraktól is. Ezek tervbe vették az elektronikai játé­kok kifejlesztését. Targoncák az iskolában Targoncák köröznek ezek­ben a napokban a Zalka Má­té Gépipari Szakközépiskola udvarán. Az Ipari Szakmai Továbbképző Intézet a me­gyében egyedül itt képez ki targoncavezetőket. A csak­nem három hónapig tartó tanfolyamon a résztvevők az elméleti ismeretek mellett 30 óra gyakorlati foglalkozás keretében sajátítják el a ve­zetés alapismereteit. Csao-Ce-jangot a honolului kormányzó felesége a sziget ha­gyományos tirágkoszorújával köszönti Washingtonba várják a kínai miniszterelnököt Csao Ce-jang kínai minisz­terelnök. aki ma érkezik Washingtonba hivatalos láto­gatásra, tegnap a Hawaii-szi­getek vendége volt. A kínai kormányfőt Geo: w A-iyoshi kormányzó és William Cro­we tengem w y, a rsendss- óceáni amerikai fegvve-es ■erők főparancsnoka fpeadta Honoluluban. Megérkezése­kor egy csöbört á kínai kor­mányfő ellen tüntetett;..] £Ö­vetelte. hogy Peking vi zse ál­ja felül Tajvannal kancsó ■la­tos péíitiki . A kínai vi en­déget díszebé len látták v­en­dégül: ezen 1 40 arrteiik ai üz­leíember és helyi' közé leti Hét vpqí baleset A pótkocsi utasa médiait Szegilong területén, a kül­színi bánya- melletti dűlő- úton halálos balesetet oko­zott az ittas járművezetés január 7-én délután fél 4­kor. Bolkó Gyula 33 éves lakatos, Szegilong, Dózsa György utca 53. szám alatti lakos e napon az általa ve­zetett és tulajdonát képező, traktorral vontatott pótko­csival a külszíni bánya mel­letti dűlőúton szeszes italtól befolyásolt állapotban közle­kedett. A járművel felhaj­tott az út mellett egy domb­ra, és a traktor, valamint a fával megrakott pótkocsi az oldalára dőlt. A pótkocsin utazó Bagi Csaba Gyula 26 éves lakatos, szegilong! la­kos a baleset következtében olyan súlyos sérülésekét szenvedett, hogy a helyszí­nen meghalt. Bolkó Gyula ellen a Borsod megyéi Rend­őr-főkapitányság folytatja, a vizsgálatot. személyiség vett részt. Csao Ce-jang ellátogatott a hono­lului kelet—nyugati központ­ba. Az intézetet 196p-ban az­zal a céllal hozták létre, hogy előmozdítsa a jobb viszonyt és elősegítse a megértést az Egyesült Államok és az • ázsiai, csendes-óceáni térség­hez tartozó nemzetek között, Csao-Ce-jang felkereste Pe­arl Harbort is. Ejtőernyősnő halála Halálra zúzta magát egy olasz ejtőernyösnő a Rómától északra fekvő Viterbo kato­nai repülőterén. A 21 éves Irene Gueli, l ómai egyetemi hallgató, 2500 métert zuhant, ugyanis nem nyílt ki sem a fő, sem a biztonsági ejtőer­nyő. Gueli két és fél éve volt a viterbó; repülős klub tagja, és ez idő alatt Száznál több ugrást hajtott végre. Msfikiiviüt kenguru EgvipiciÉJii Egy egyiptomi—amerikai régészeti csoport megkövült kengurut talált egy ötven­millió éves kőzetrétegben a Fajúm oázis közelében folyó sivatagi ásatások során — közölte az A1 Ahram című kairói lap. A mostani , lelet megdönti egy egyiptomi ré­gésznek azt az általánosan el­terjedt tudományos elméle­tét.' amely szerint ez az élő­lény Ausztrália kivételével 100 millió évvel ezelőtt kihalt a földön. Aírztráliai négyes ikrek Jó egészségben vannak a világ első ..lombik-bébi” .né­gyes ikrei. Mint ismeretes, az ausztráliai újszülöttek vala- mennvien fiúk. A szülők. He. len és Graham Műi- már nevet is adtak gyermekeik­nek. A koraszülött négyes ik­rek. név szerint Sam And­rew. Christoohér Alan. Ben Graham és Brett Leslie csá­szármetszéssel jöttek a vi­lágra múlt pénteken. Kettő- iüknek kisebb légzési prob­lémái vannak. Berecz János tanulmányai Napjaink történelme Rövidesen napvilágot lát az Akadémiai Kiadó gondo­zásában Berecz János Kihí­vások, válaszok című tanul­mánykötete, amely tudomá­nyos tanácskozásokon el­hangzott, illetve külföldi napilapókban megjelent elemzéseket is tartalmaz. Ezek az írások most első íz­ben kerülnek a szélesebb közönség elé. A kötet nap­jaink történelme kérdései­nek, a nemzetközi kapcsola­tok problematikájának szé­les körét öleli fel. Mélyre­ható elemzést ad arról, ho­gyan illeszkedik hazánk a bonyolult nemzetközi viszo­nyok rendszerébe. Szó van a műben az erőviszonyokról és az ezek politikai hatásáról alkotott egyes polgári rend­szerelméletekről; az erő- egyensúlyról és a megbontá­sára tett kísérletekről; a modern társadalom mozgás- törvényeinek megnyilvánulá­sáról a nemzetközi kapcso­latokban. Az olvasó hasznos eligazítást kap a nemzetközi munkásmozgalom aktuális kérdéseiről; az egyes pártok és irányzatok alkotó párbe­szédéről; a világ haladó erőinek a politikai labilitás csökkentése érdekében ki­fejtett tevékenységéről. erőszakért Deresre húzták és 30 bot­ütést mértek tegnap egy élet­fogytiglani börtönre ítélt pakisztáni férfira, aki meg­erőszakolt egy négyéves kis­lányt. A karacsi stadionban végrehajtott botozást tízez­ren nézték végig. Az iitiyeteteken történt Vízhiány, nyomáscsökkenés Elrepedt a 150 milliméte­res nyomócső Lillafüreden, szombaton délután, emiatt a diósgyőri bérházak maga­sabb emeletein nyomáscsök­kenés, illetve vízhiány volt. A vízművek szakemberei es­tére helyreállították a víz­szolgáltatást. A miskolci csúcsvízművek ma karbantartási és hibael­hárítási munkát végez, így városszerte nyomácsökkenés- re lehet számítani a maga­sabb emeleteken. A MIK-hez mindössze 53 bejelentés érkezett a hét vé­gén. A szerelőknek csupán szombat éjszaka volt dolguk: a Vándor Sándor u. 32. szám alatt az eldugult szennyvia- csövet tisztították meg. Nem szolgálták ki itallal Felborította az asztalt A 48 éves Albók Béla (Ka­zincbarcika, Hámán.Kató u. 15. szám alatti lakos) már többször került összeütközés^ be a törvénnyel. Garázdasá­gért, vagyon elleni vétségért Tárcsázzuk a 04, 05, 07-et il — búvár A onyba felszerelések égtek Leégett a baromfiól nád- fedeie szombaton este 10 órakor Mezöcsáton, a Füzes utca 4. szám alatt. Mire a le- ninvárosi egységek megér­keztek, a tulajdonos eloltot­ta a tüzet. A keletkezési okot vizsgálják. Az anyagi kár 2000 forint. Idei vadmalaeok A Somogyi Erdő- és Fa­feldolgozó Gazdaság^ erdé­szeinek és vadászainak meg­figyelése szerint szokatlanul korán megjelentek az idei első vadmalacok. Elsőként a berzencei erdészet területén találkoztak egy kocával, „akit” hat-nyolc csíkos ap­róság kísért. A jelenség a rendkívül enyhe téli ■ időjá­rással magyarázható, továb­bá azzal, hogy az elegendő természetadta eleséget jól kiegészíti az erdei etetőkbe kihardott élelem. DELI HÍRLAP. — A Magyar Szocialista Muakáspárt Mis­kolc városi Bizottságának politikai napilapja. — Föszerketetöi CSAL., LÁSZLÓ. Szerkesztőség: Miskolc. Bajcsy-Zsilinszky út iS. 3527. Postacím- Miskolc 3SOL pf.; 3». Telefonközpont: 38-941 Titkárság: 18-223; Del- és várospolitikai rovat: 18-224: levelezési rovat: 10-225: kultúrpolitika: 18-228: sport: 18-222: információ: 18-227. — Kiadja: a Borsod megyei Lapkiadó Vállalat. Miskolc áálcsy-Zsilinszkv út 15. 3527. Postacím: Miskolc 3501. Pf.: 179. - Felelős kiadó: VERES MIHÁLY. Telefon: 36-1«. - Hlrdetésfel- vét- I- ! cic 5 r-n-r i út 15—17. 3525 Telefon: 16-213. — Ter» *'-: R i posta Kapható: a hírlapárusoknál Előfizethe­tő s hírlap nostahivstaioknál és kézbesítőknél. Előflze­" F ■ i-i forint, negyedévre: 102 forint, egy évre- «#* forint. — Index. 25951. Készölt: a Borsod megyei Nyom- -leíDari Vállalatnál. E. v.; KILIAN BELA, — ISSN W33—«209 A tüzelőberendezés szivár­gása okozott tüzet a kony­hában, tegnap háromnegyed nyolckor, a Somiay Artur u. 4. szám alatt. A felszerelé­sek tüzet fogtak; a kár 9000 forint. * Kerékpárral haladt szom­baton este fél 8-kor a hejő- keresztúri elágazásnál D. F. 34 éves hejőszalontai lakos, s egy személygépkocsi elütötte'. Nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel, ellátás után a baleseti sebészetre szállítot­ták a mentők. * Még az elmúlt év decem­ber 28-án jelentették a Bor­sod megyei Rendőr-főkapi­tányságra, hogy eltűnt Mik­lós Imre 75 éves nyugdíjas éjjeliőr, Sajópétri, Dózsa György utca 63. szám alatti lakos, akit azóta a sajtóban közzétett felhívások alapján is kerestek. Mivel alapos volt a gyanúja annak, hogy nevezett a fenti napon a Sa- jópetri határában levő 1. számú kavicsbányatónál hor­gászott, a rendőrség búvárok segítségét is kérte. A fel- tételezés helyesnek bizonyult, ugyanis Miklós Imre holt­testét január 6-án a tóból a búvárok kiemelték. A vizs­gálat megállapítása szerint a halál oka; vízbeiúlás. nemegyszer megjárta a bör­tönt. Most is garázdaságért került fél évre a rács mögé. A kazincbarcikai Béke ét­teremben leitta magát, s mi­után a további kiszolgálás* megtagadták, mérgében fel­borított egy asztalt, — törtek az üvegek, poharak... Ez­után Albókot kivezették az étteremből, de hamarosan visszatért, s újra felborított egy asztalt. A Miskolci Járásbíróságon dr. Csohány Ferencné biinte­tőtanácsának jogerős ítélete a különös visszaeső bűnöst a főbüntetésként kiszabott fél­évi börtönön kívül mellék­büntetésként egy évre a köz­ügyek gyakorlásától is eltil­totta. Diszkótűz fel­este Ismeretlen tettesek gyújtottak szombaton egy müncheni diszkót. A ven­dégek közül heten megsérül­tek, egy fiatal nőt életveszé­lyes állapotban szállítottak kórházba. Egyelőre nem tud­ni, mi lehetett a gyújtogatok tettének az indítéka. Ködös idő Az ország déli megyéiben ma reggel is havazott, észa­kon még a magasabb helye­ken is legfeljebb hószállingó- zásra számíthatunk. Megnö­vekszik a felhőzet, s mérsé­kelt légmozgás várható. A legmagasabb nappali hőmér­séklet ma 2—4 fok között lesz, a ködösebb helyeken fagypont alá száll.

Next

/
Oldalképek
Tartalom