Déli Hírlap, 1983. december (15. évfolyam, 284-308. szám)

1983-12-13 / 294. szám

jf: Mind több úttörő teszi le a szakmai vizsgát Kalandozások az éterben Egyre többen rendelkeznek adó- és vevőkészülékkel Az MHSZ radióklubjaiban tevékenykedő amatőr rádi­ósoknak lehetőségük van ar­ra, hogy az otthonukban fet- srerelt, saját adó- és vevő- készülékkel rendelkezzenek, s azzal teremtsenek az éter­ben kapcsolatot hazai és külföldi sporttársaikkal. A készülék birtoklásához a honvédelmi szövetség köz­reműködésével a Magyar Postaigazgatóság engedélye szükséges, amelynek meg­adása feltételekhez van köt­ve. Ezek: MHSZ-tagság, ak­tív ténykedés a szövetség valamelyik rádióklubjában és szakmai vizsga letétele pos­tai szakemberekből álló bi- aottság előtt. Morzejelek meghatározott számú adásá­ból és vételéből, valamint éterforgalmazási, s műszaki ismeretekből kell az enge- <iélyt kérőknek vizsgázniuk. Az elmúlt év végéig Bor­sod megyében — elsősorban Miskolcon — összesen 90 amatőrnek volt rádióadó-en­gedélye, azaz saját készülé­ke, s azóta ugrásszerűen megsokasodott, egy esztendő alatt 132-re nőtt a számuk. Sikeres vizsgájuk után a leg­többen miskolci amatőrök kapták meg az engedélyt; például a Postaigazgatóság klubjából 10-en, s csaknem ennyien a DIGÉP-né! mű­ködő klub tagjai közül is. Kazincbarcikán szintén 10, Leninvárosban, Mezőköves­den, Ózdon és Sárospatakon pedig három-négy rádiós sze­rezte meg az engedélyt. Az éterforgalmazást az ott­honukból is lebonyolíthatók számának növekedése kétség­telenül azt eredményezi, hogy a megyéből az eddigi­nél jóval több rádióössze­köttetést teremtenek, jólle­A gyermekvárosok ökölvwó-hajnoksá^án Miskolci sikerek Mint arról már több al­kalommal is hírt adtunk: a Borsodi Bányász ökölvívó­szakosztálya „kihelyezett” tagozatot működtet a Mis­kolci Gyermekvárosban, ahol igen rövid idő alatt népsze­rűvé vált a sportág. A Szabolcs-Szatmár me­gyei Tiszadobon, az Ilfcú Pál Gyermekvárosban ren­dezték meg a gyermekváro­sok első országos bajnoksá­gát, ahol három korcsoport­ban vetélkedtek a résztve­vők. A miskolciak igen szép sikert értek el, ugyanis a pontversenyben az első he­lyen végeztek Sátoraljaúj­hely és Tiszadob csapatai előtt. Teljesítményükkel el­nyerték az Állami Ifjúsági Bizottság által felajánlott díszes serleget is. A leg­technikásabb versenyző kü- löndíját az ugyancsak mis­kolci Radios Miklós érdemel­te ki, míg a legeredménye­sebb edzőnek járó jutalmat Haris László kapta. A Mis­kolci Gyermekváros ökölví­vói közül Hicsár, Hajdú, Horváth, Lakatos, Mirki, Juhász, Lövei és Radios vég­zett súlycsoportjában az el­ső helyen. Birkózás UltSrők a szőnyegen A Honvéd Papp J. SE nagyszabású úttörő A-kategó- riás szabadfogású versenyt rendezett Miskolcon. Az ér­deklődést jelzi, hogy 10 egye­sület 160 fiatalja lépett sző­nyegre és vívott igen szín­vonalas, látványos mérkőzé­seket. Eredmények. 26 kg: 1. Sza­bó Zs. (Honvéd Papp J. SE). 2. SzöllŐsy (KVSE), 3. Matyi (DVTK). 29. kg: l. Gutman (DVTK), 2. Szigeti, 3. Kovács (mindkettő Honvéd Papp J. SE). 32 kg: l. Péter. 2. Nagy (mind­kettő DVTK). 3. Venczel (KVSE). 35 kg: 1. Szilágyi, 2. Turánszki (mindkettő DVTK), 3. Pólyák (Honvéd Papp J. SE). 38 kg: 1. Bondár (KVSE), 2. Horváth (Honvéd Papp J. SE). 41 kg: 1. Túri (Honvéd Papp J. SE), 2. Illés (DVTK). 45 kg: l Mészá­ros (DVTK). 2. Czeglédi (KVSE). 49 kg: l. Horváth (DVTK), 2. Lukács, 3. Molnár (mindkettő KVSE). 53 kg: 1. Szűcs (KVSE). 2. Csabai (DVTK), 3. Galgóczi (KVSE). 58 kg: 2. Heinrich (DVTK). 58 kg: 1. Tóth (DVTK). 2. .Szála KVSE), 3. Mátyus (DVTK). Kosárlabda Vaskúti Bácska—Miskolci Postás 84-68 (36-28). A mis- kolcon lejátszott NB H-es férfimérkőzésen a vendégek végig irányították a játékot, a hazaiak csak az első fél­időben voltak egyenrangú ellenfelek. A Miskolci Pos­tásból Drahos 12, Tisza 9, Szepesi 2, Filep 2, Kerekes 16, Markovics 6, Toronya 21 pontot szerzett. hét ebben hosszú idő óta élen járnak a borsodi ama­török. A rádióadó-engedélyesek sokasodása annak köszönhe­tő, hogy a CB-sek száma je­lentősen megnövekedett. Az utóbbiak tevékenysége közel áll az amatőr rádiósokéhoz, s mivel közülük jó néhá- nvan érdeklődést tanúsítot­tak az amatőrködés iránt, számukra az MHSZ-klubok tanfolyamot szerveztek, amelynek elvégzése után 42- en tették le az említett vizs­gát. — Ha ilyen ütemű lesz az érdeklődés, lehetséges, hogy a borsodi rádióadó-engedé­lyesek száma jövő ilyenkor­ra megkétszereződik — tá­jékoztatta lapunkat Pokker János, az MHSZ megyei rá­dióbázisának vezetője. T. I. ANYAKÖNYVI HÍREK *v SZÜLETETT: Sepsi Józsefnek és Székely­hídi Katalinnak Gabriella: Tom­pa Józsefnek és Nagy Mariának Tímea Mária; Kovács Tibornak és Seres Katalinnak Petra; Tö­rök Józsefnek és Szabó Évá*iak Tamás? Szentpétery Lászlónak és Póta Ágnesnek Ágnes; F.éres Lajosnak és Csányi Erikának Nikoletta; Szaniszló Lajosnak és Csuhái Juditnak Barbara; Ras- tátter Árpádnak és Demeter Edi­nának Linda; Técsi Györgynek és Bach Margitnak György Ger­gő; Molnár Józsefnek és Bakk Editnek Erik; Liptai Csabának és Sipos Máriának Judit; Erdei Bé­lának és Bakos Katalinnak Bé­la; Vincze Lászlónak és Ercsey Gabriellának Dávid és Roland: Bajusz Istvánnak és Kmcczkó Ilonának Krisztián; Tóth János­nak és Mlibák Máriának Hajnal­ka; Krajczár Zoltánnak és Ailer Erzsébetnek Tibor; Szőke Ist­vánnak és Nótar Teréznek Ma­rianna; Andorier Zoltánnak és Gönczi Gabriellának Zoltán; Ma­gyar Ferencnek és Tóth Erzsé­betnek Nikolett: Ónodi Sándor­nak és Kiss Arankának Aranka; Kiss Lászlónak és Kiss Erzsébet­nek Levente; Kerepesi Ferenc­nek és Schuíler Katalinnak Ju­dit; Kardos Andrásnak és Szak­szón Juditnak Kinga; Dulai Ist­vánnak és Cservcnka Máriának Márta; Németh Lajosnak es Bar- tha Ágnesnek Zoltán Péter; Hu- diezius F erencnek és Barva Eri­kának Gábor: Holló Barnabás­nak és Szendrői Erzsébetnek Eri­ka; Szűts Zoltánnak és Grisker Erzsébetnek Zoltán; Poczai Im­rének és Seres Juditnak Károly; Kiska Edének és Iváncsó Évának Éva; Kiéri Andrásnak és Hu­mán Máriának András; Farkas Kálmánnak és Fehér Ilonának Anna Lilla; Bíró Ferencnek és Lakatos Klárának Klára; Vára- di Sándornak és Kotricz Tévéz­nék Sándor Zsolt; dr. Molnár Lajosnak és Szanyi Mártának Éva; Nagy Józsefnek és Pomá- zi Máriának József; Kutas Fe­rencnek és Gyurán Erikának Krisztina; Pataki László András­nak és Bulzán Edit Évának Csa­ba; Nyilas Antalnak és Szilágyi Alicének Aliz; Loboczky Zoltán­nak és Mészáros Erzsébetnek Aliz; Korom Sándornak és Haj­dúk Ágnesnek Szabolcs; Fekés- hází Mihálynak és Sándor Ka­talinnak Katalin; Erdei Zoltán­nak és Tóth Ágnesnek Zoltán; Szakolczai Bertalannak és Szeb- rich Máriának Hajnalba Ma­riann; Szabó Istvánnak ~ és Lo­vász Erikának Noémi; Dániel Jánosnak és Déri Julianná­nak Norbert és írván; Be­regi Tamás Zoltánnak és Cser- nyickí Valériának Gábor; Lénért Józsefnek és Putnoki Máriának Szabolcs; Farkas Zoltánnak és Lakatos Honának Norbert; Szá­szak Györgynek és Kővágó Eri­kának Tímea; Bodovics István­nak és Torkos Katalin Klárá­nak István; Kovács Vilmosnak Üdvözlő lapok postai díjai BELFÖLDRE; képes levelezőlap (szokásos méretű) a szöveg terjedelmétől függetlenül 1,- Ft üdvözlőkártya (csak lezárva adható fel) szabványboritékban 2.- Ft egyéb borítékban Ft KÜLFÖLDRE; Bulgáriába, Csehszlovákjába, Jugoszláviába, Lengyelországba, NDK-ba, Romániába, Szovjetunióba, Vietnamba képes levelezőlap üdvözlőkártya 1.- Ft lezárva, szabványboritékban 2,- Ft lezárva, egyéb borítékban 4,- Ft EOYÉB KÜLFÖLDRE: képes levelezőlap 5,- Ft Ausztriába 4,- Ft üdvözlőkártya 5 üdvözlő szóval nyitott borítékban 5,- Ft több szöveggel (lezárva) 8,- Ft Kérjük, külföldre az ottani előírások szerint címezzen, de az első piros keretbe Írjon egy X-et. A külföldi irányitószámot soha ne írja a négy piros keretbe! es Csóka Mariannának Marian- na; Farkas Istvánnak és Juhász Erzsébetnek Zoltán és Regina; Agócs Bélának és Tózsa Ibolya Juditnak Enikő; Kiss Istvánnak és Ruszkai Ildikónak Ildikó; Fekete Zsoltnak és Kriston Bor­bálának Zsolt; Csörsz Lajosnak és Bonta Olga Annának Lajos; Szilágyi Zoltánnak és Megyesi Erikának Krisztina: Ge»si Mi­hálynak és Dobos Katalin Má­riának Dóra; Szaniszló István­nak és ötvös Erikának Péter István; Szoboszlai Józsefnek és Papvári Viktóriának József: Lá­zi Elemérnek és Kúszó Editnek József; Kozmán Bélának és Si- vatkó Máriának Mária: Kiss Andrásnak és Kormos Katalinnak Eszter Borbála; Krajczár Győző­nek és Urban Gizellának Győ­ző; Pásztor Jánosnak és Molnár Ilonának Csaba; Radváuyi Gyu­lának 'és Juhász Máriának And­rea : Lévai Jánosnak és Visz- kai Margitnak Andrea: Fehér Józsefnek és Koluskina Olgának Diána: Palotás József Péternek és Kőrössy Hona Zsuzsannának Zsuzsa; Benes Ferencnek és So­mogyi Erzsébetnek Ferenc; Ko­vács Istvánnak és Dulai Erzsé­betnek Eszmeraida: Czokó Ist­vánnak és Márton Editnek Ad­rienn: Kiss Ernőnek és Lévai Máriának Zoltán: Kovács Ist­vánnak és Szabó Piroskának Dávid: Szarvas Lászlónak és Gál Máriának Gábor: Farkas Lászlónak és Koezi Etelka Ibo­lyának Tímea Erika: Kaponvás Jánosnak és Mátyási Ilonának Tamás: Alföldi Józsefnek és Bársony Piroskának Fszter Má­ria; Csombók Józsefnek és Mi- da Ilonának Anett: Parókái Lászlónak és Huszár Évának Attila és Zsolt; Póhl Józsefnek és Porkoláb Teréziának Gabri­ella; Tardi Lászlónak és Hegy­közi Tündének Richárd: Bar- nóczki Jánosnak és Csuka Ka­talinnak Péter; Csontos Dé «es­nek és Llpták Mária Teréziának Dénes; Schwarcz Lajosnak és Jósvai Erikának Tamás; Kor­mos Istvánnak és Varga Kata­linnak István; Kovács György­nek és Antal Irénnek Judit; Kocsis Imrének és Govorkovics Saroltának Sarolta; Meszesén Imrének és Szoboszlai Julianná­nak Krisztina; Nagy Lászlónak és Farkas Hona Ibolyának Andrea Csilla; Teleki Zoltánnak és Wil­ling Angelikának Zoltán: Kárpáti Mihálynak és Nagy Mártának Mihály; Bariba Gábornak és Oláh Erikának Róbert; Kovács Bélának és Tűróczi Juliannának Viktória; Horváth Ferencnek és Kovács-Kiss Máriának Ferenc; Kun Istvánnak és Nagy Erzsé­betnek Gábor Tamás; Földvári Bertalannak és Feledi Magdol­nának Judit; Kondi Lászlónak és Pálinkás Eleonórának Linda; Borza Tibornak és Homyák Ho­nának Péter; Veres Lajosnak és Dobrosi Editnek Krisztián; Né­meth Józsefnek és Nagy Adri­ennének Zsolt József; Profán- esik Sándornak és Kubák Valé­riának Orsolya; Kiss Lajosnak es Szaniszló Máriának Nikoletta; Török Sándornak és Fiesor Máriá­nak Sándor; Erdei-Nagy András­nak és Tamás Ildikónak Róbert; Eöry Béla Csabának és Balázs Máriának Csaba; Kiss Istvánnak és Gaskó Erzsébetnek Norbert; Képes Gábornak és Bálint Zsu­zsannának Attila: Csatán Tibor Józsefnek és Bana Ilonának Balázs: Szatmári Ferencnek és Varga Máriának Szabolcs: Nagy Róbert Bertalannak és Jászka Ilona irmának Róbert: Jene: Gá­bornak é.s Molnár Máriának Gabriella: Spitzmüller Jánosnak cs Verebes Zsuzsannának Eri­ka: Molnár Jánosnak és Köles Erzsébetnek János István: Hó­di Sándornak és Tóth Zsuzsan­nának Bernadett; Csontos Ist­ván Jánosnak c« Antal Évának István László: Drombovszk? Jó­zsefnek és Petró Júliának; Jú­lia: Rozsos Istvánnak és Szend­ééi Évának Beatrix: Lakatos Zoltánnak és Kőtai Ibolyának Anna: Mongvik Bélának és Kel­tái Mária Évának Dávid: Ko­vács Nándor Józsefnek és Nya­kas Erzsébetnek Katalin: Va­dász Sándornak és Balogh An­nának Zsolt: Hadobás László Pálnak és Révész Gabriellának Anett: Pásztor Lászlónak és Bárífai Ilonának László; Feké- te Gyulának és Lukács Gab­riella Editnek Gabor; Leíler Györgynek és Kállai Erikának Laura; Kolosai Bertalannak és Andrejkó Máriának Annamária; Balthes József Richárduak és Miskolczi Erzsébetnek Erzsébet; Kállai Bertalannak és Lőrincz Piroskának Piroska,: Bieidb Sándornak és Tóth Margitnak Sándor nevű gyermeke. HÁZASSÁGOT KÖTÖTT: Puszky Viktor és Tóth Valéria; Furin István és Halász Erika,* Répás! Lajos és Tamáskó Ju­dit; Tóth László és Barla Ibo­lya ; Trudeneio Pol Oscar Iván és Dapsy Ildikó: Siposs Endre és Szilái Edit: Szegedi Sándor és Glonczi Ibolya; Lengyel László és Csíkja Éva; Cselenkó János és Hegyi Julianna; Kiss András és Kántor Erzsébet. MEGHALT: Svercsek Jánosné (Korsovszkd Hona); Horváth István; Gelák: József; Kórody Béla József; Gáspárik Miklós; Felföld! Jó­zsef István; Szabó Istvánná (Szilágyi Erzsébet); Tóth József.; Pásztor József; Danes Jánosné (Gadóczi Mária); Szabó István? Léva! Sándor; Szilvás! János? Molnár Ferenené (Varga Irén Rózsa); Csörgő Mihály Sándor- né (Mestyán Irma). T o tőnyeremény ek A totó 50. hetére beérkezett 5 984 056 darab szelvény kö­zött 13 plusz 1 találatos szel­vény 89 darab akadt, nyere­ményük egyenként 38 960 fo­rint; 13 találatos szelvény 164 darab van, nyereményük egyenként 13 794 forint; IS találatos szelvényből 5263 da­rabot számláltak, nyeremé­nyük egyenként 442 forint: a 11 találatos szelvény (43 614 darab) 53 forintot, a 10 talá­latos szelvény (208 402 darab) 21 forintot fizet. Röplabda Győzelem és vereség Még két forduló van hátra a röplabda NB II-ben az őszi idényből. Az MVSC női együt­tese hazai környezetben lé­pett pályára a DUSE ellen, és magabiztos, 3:0 (6, 4, 6) arány­ban győzött. A vasutasok to­vábbra is pontveszteség nél­kül állnak a tabella első he^ lyén. Debrecenben, a Kinizsi el­len mérkőzött a MÉM'-’E NB Il-es férficsapata, és 3:1 arányban vereséget szenve­dett. A miskolciak csupán a harmadik szettben tudtak el­lenfelük fölé nőni. ados-uetel Fenyővásár lábon álló fenyő­ből. Hernádnémeti, Táncsics u. December 19—-20-án. Ernőd— Nyékládháza között. December 21—22—23-án. Vennék egytüágyas kötőgépet jó állapotban. „Zsuzska 137 777” jeligére a kiadóba. Gáztűzhely eladó újszerű álla­pomban. Miskolc, Kisfaludy u. 12. sz. Eladó 35-ös, új, fiúkorcsolya. Tel.: 12-m ingatlan Eladó a nyéki István-tónál levő hétvégi ház. mely három szoba, konyha, mellékhelyiségek­ből + ' tetőtérbeépítésből áll. Vezetékes víz. villany van. Ér­deklődni a 35-973-as vagy a 81-905-ös telefonos. Eladó beköltözhetően. 2,5 szó* bás, 70 m2-es, szövetkezeti la­kás. Esetleg fizetési kedvezmény­nyel. Érdeklődni 18 óra után 17-725. Kiadó különálló bútorozott szoba, konyha, gyermektelen há­zaspárnak, vagy 2 felnőttnek, 10 q szénkészlet, víz bent van. Mis­kolc I., Feszty Árnád u. 93. sz. Eladó a Vologda lakótelepen levő 14-2 fél szobás, második emeleti szövetkezeti lakás. Ér­deklődni a 35-973-as vagy a 87-905-ös telefonszámon. Épülő családi ház a Forgács utcában elcserélhető összkomfor­tos lakásra. Ajánlatokat „Kato­na 137 993” Jeligére a lapkiadóba kérem. Szobát festek, tapétázok, ove* 4 padlószőnyeget ragasztok ha most hív, segédeimmel rohanok, a 74-474-es telefonon várok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom