Déli Hírlap, 1983. július (15. évfolyam, 155-180. szám)

1983-07-01 / 155. szám

Péter-Pál napi aratás Minden eddiginél korábban kezdődött az aratás Miskolc ha­tárában is. Péter-Pál napján a borsodszi- ráki Bartók Béla Me­zőgazdasági Termelő­szövetkezet Miskolc— Szirma 2-es számú kerületében megin­dult négy kombájn, hogy levágjon 287 hektár őszi búzát, 109 hektár őszi árpát és 225 hektár tavaszi ár­pát. A kombájnosok- nak, szerelőknek me­leg ebédet is szállí­tanak. (Riport a 3. ol­dalon.) Maradd Az izraeli hadsereg legke­vesebb öt évig Dél-Libánon- ban marad — jelentette ki ISZmail Kabalart alezredes, a haszbaijal körzet katonai kormányzója; . pozitív együtt­működésre szólítva fej az el­lenőrzése alatt' , álló telepü­lések ..eligazításra”, magához rendelt vezetőit. Az izraeli megszálló ha­tóságok este 6 órától reg­gel 6 óráig tartó kijárási ti­lalmat: rendeltek el vala­mennyi, ellenőrzésük alatt álló körzetben. Azt tervezik továbbá, hogy Dél-Libanon­ban és a Bekaa-vöígy nyu­gati részében kötelezően be­vezetik "az Izraeliül 'együtt­működő Szaad Haddad őr­nagy milíciája által kibocsá­tott személyi igazolványok használatát... Illést tartoti a megyei laaács A megyei tanács tegnap! ülésén, amelyen részt vett Gfósz Károly, az MSZMP KB tagja, a Borsod megyei Pártbizottság első titkára, a testület tagjai megvitatták a naegye tavalyi pénzügyi ter­vének teljesítéséről szóló je­lentést. Ezt követően a» éjglmiszeri vállalatok tevé­kenységével foglalkoztak. Fontos személyi kérdések­ben is határozatot hozott a testület. Jóváhagyta Kiss De­zső megyei tanácstaggá vá­lasztását, majd megválasz­totta a végrehajtó bizottság tagjává. Szabó József sze­mélyében új osztályvezetőt ] választott a testület. A most l megalakuló közlekedési osz­tályt vezeti majd az építé­si, közlekedési és vízügyi osztály korábbi csoportveze­tője. A vértranszfúziós állomás megvalósulásával kapcsola­tos teendők ellátására ope­ratív bizottság létrehozását határozta el a tanács. Az operatív bizottság elnöke' Monos János lett, a társel­nök Porkoláb Albert, a tit­kár Krasznai Gáborné. Buszjáratok változása #CIKK AZ 5. OLDALON) * POUT.IKAI NAPILAP * XV. ÉVFOtYAW, rss. SZAW 1963. JÚLIUS t„ FENTEK tot 1,40 Fii Kádár János fogadta Billend Ulusut Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára tegnap délután a KB székházában fogadta Bülend Ulusut, a Török Köztársaság miniszterelnökét, aki hivata­los látogatáson tartózkodik hazánkban. A szívélyes lég­körű találkozón vélemény­cserét folytattak a nemzet­közi élet időszerű kérdései­ről, különös tekintettel az európai biztonság és együtt­működés problémáira. Meg­elégedéssel állapították meg, hogy országaik együttműkö­dése eredményesen fejlődik, és megerősítették készségü­ket a kölcsönösen előnyös Ma reggeli telefon Külföld dolgozni Ma lépett életbe a magyar állampolgárok külföldön tör­ténő munkavállalását szabá­lyozó rendelet. Az engedély iránti kérelem elbírálásánál figyelembe kell venni, hogy az egyéni érdek feleljen meg a társadalmi célkitűzéseknek. Magyar Sándortól, a megyei tanács munkaügyi osztályá­nak vezetőjétől a részletek felől érdeklődtünk. — Eddig még nincs jelent­kező, csak érdeklődő. Igen sokan, főleg a fiatalok nin­csenek tisztában a rendelet­tel. s i mi jogkörünkkel sem. Azt hiszik, hogy minden olyan könnyen történik ezzel kapcsolatosan, mint régebben az NDK-utaknál. Osztályunk külföldi munkavállalási en­gedélyt ad, de nem szervez! Az engedély kiadása is csak abban az esetben történhet meg, ha az illető mindén szükséges okmányai, nyilat­kozattal rendelkezik. Egyelő­re nincs hivatalos nyomtat­ványunk, csupán az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal belső információjával rendel­kezünk. Lényeges követel­mény, hogy a külföldi mun­kavégzés tapasztalatait a ma­gyar állampolgár a későbbi­ekben, itthoni munkájában is hasznosítsa. Az engedély egyébként meghatározott idő­re szól, de indokolt esetben meghosszabbítható. kapcsolatok további elmélyí­tésére. Losoncéi Pál, az Elnöki Tanács elnöke ugyancsak tegnap, az Országházban hi­vatalában fogadta Bülend Ulusut A Török Köztársaság mi­niszterelnöke délelőtt Szé­kesfehérvárra, az Ikarus Ka­rosszéria- és Járműgyárba látogatott. Budapestre vissza­térve a főváros nevezetessé­geivel ismerkedett Programot és szállást ajánlanak ’ 'Nyári információs szolga­latot nyitott az Express If­júsági és Diák Utazási Iro­da a Keleti pályaudvar in­dulási oldalán. A tájékozta­tó iroda a vidékről, vágy- külföldről ideérkező fiata­loknak nyújt segítséget szál- iásgondjaik megoldásához, és programokat is ajánl, a ma­gyaron kívül több idegen nyelven, elsősorban angolul, franciául, oroszul és néme­tül. A reggel T és este T-ö óra között folyamatosan nyitva- tartó, telefonon is hívható információs iroda telefonszá- ma: 421-772. Kohl moszkvai útjára készül Genfi és madridi esélyek A jövő. hétfőn kezdődő szov- jetunióbclr látogatásának je­gyében Helmut Kohl nyugat­német kancellár tegnap Bonn­ban fogadta a genfi és a madridi tárgyalásokon részt vevő amerikai küldöttségek vezetőit, Paul Nitzét és Max Kampelmant. A két amerikai diplomata tájékoztatta a nyu­gatnémet kormányfőt a tár­gyalások pillanatnyi helyze­téről, A közép-hafHiSvolságú fegyverek korlátozásáról fo­lyó genfi tárgyalásokkal kap­Koszti Lajos kitüntetése Az ipari miniszter Koszit Lajost, a Lenin Kohászati Művek volt személyzeti és szociális igazgatóját nyugál­lományba vonulása alkalmá­ét Az angolai UNITA-szervezet fogságából elengedett cseh­szlovák gyermektúszok a johannesburgi repülőtéren az első falatokhoz jutnak a 110 napos kegyetlen megpróbáltatás után. Az elrabolt férfiakat meg mindig fogságukban tartják az ellenforradalmatok, bdl, több évtizedes eredmé­nyes munkásságáért Kiváló Kohász kitüntetésben része­sítette. A kitüntetést tegnap az LKM vendégházában rende­zett bensőséges ünnepségen Soltész István miniszterhe­lyettes adta át. Az ünnep­ségen jelen volt dr. Havasi Béla, a megyei partbizott­ság titkára, Dudla, József, a városi pártbizottság első tit­kára, valamint a kohászat párt-. , állami és társadalmi vezetői. esolatban Kohl kancellár ki­jelentette: Moszkvában . a NATO tárgyalási pozícióját, fogja képviselni. Egyúttal ki­fejezésre juttatja majd, hogy az NSZK érdekelt a táráfw- lások sikeres befejezésében. Mind a kancellár, mind az amerikai diplomaták azt mondották, reméiik, hogy a hét szocialista ország veze­tőinek június 29-i nyilatkoza­ta nyomán még az idén konkrét eredmény születhet Géniben. Azonos álláspontot han­goztatott Kohl, Nitze és Kampelman az európai biz­tonsággal és együttműködés­sel foglalkozó madridi kon­ferencia kilátásait illetően is. Ügy ítélték, meg, hogy a spa­nyol közvetítő javaslat nyo­mán lehetséges a madrich konferencia sikeres befejezé­se. Egy kiegyensúlyozott zá­ródokumentum elfogadása aat jelentené, hogy idejében sor kerülhetne az európai lesze­relési értekezlet összehívásá­ra — mondotta a megbeszé­lésen Kohl kancellár és a két amerikai diplomata. Júliusban Fokozott közúti ellenőrzés Ma az ország valamennyi megyéjében és Budapesten fokozott közúti ellenőrzés kezdődik, s július végéig tart. A BM Országos Rend­őr-főkapitányság tájékozta­tója szerint ezzel az akció­val is segíteni kívánják a közlekedési fegyelem meg­szilárdítását, s a balesetek megelőzését. Legfontosabb célja a kirívóan súlyos köz­lekedési szabálysértések —. az ittas vezetés, a gyors­hajtás, az elsőbbséggel kap­csolatos előírások megsérté­se, a tilos jelzesen áthala­dás — megelőzése, ­Az akcióban részt vesznek a nagy közlekedési vállala­tok ellenőrei, munkatársai, a rendőrség önkéntes segítői, valamint a fegyveres erők és testületek tagjai. Az ellen­őrzés kiterjed a járművek műszaki állapotának, a ve­zetői, a forgalmi engedé­lyek, a hatósági jelzések, a szállítással kapcsolatos ok­mányok érvényességének, a biztonsági öv használatának vizsgálatára, valamint a környezet- és térmészetvédei- noi szabályok betartásai» xa,

Next

/
Oldalképek
Tartalom