Déli Hírlap, 1982. április (14. évfolyam, 78-102. szám)

1982-04-01 / 78. szám

# Elkészült a Tiszoi pályaudvaron az olvasó-váróterem, s holnap átadják az utazóközönségnek. (Cikk a 3. oldalon.) Olcsó a lelek Hányban (CIKK A 3. OLD ALOM) Hexasakk (CIKK A 1. OLDALON) Tímár Éva érdemes művész, Ma reggeli telefon Csiszár Imre A szocialista kultúra fej­lesztése terén szerzett kima­gasló érdemeket ismerik el a felszabadulás évfordulója alkalmából átnyújtott kiváló és érdemes művész kitűntető címekkel, az irodalmi és mű­vészeti díjakkal. Az ünnep­ség tegnap volt a főváros­ban; a Parlamentben, illetve a Vigadó nagytermében ad­ták át a kitüntetéseket. Városimk művészeti intéz­ményei közül az idén a Mis­kolci Nemzeti Színházba ho­zott meghívót a posta. Tí­már Éva színművész a Ma­gyar Népköztársaság Érde­mes Művésze kitüntető cí­met kapta, Csiszár Imre, a színház művészeti vezetője, rendezője Jászai Mari-díj­ban részesült. Lyukói bányászok rekordja Háromcsillagos lett az Eden Űj termelési csúcsot értek el márciusban a Miskolci Bá­nyaüzem lyukói aknájának szocialista brigádjai; átla­gos napi termelésük ebben a hónapban elérte az 5450 ton­nát, csaknem 900 tonnával meghaladva saját korábbi csúcseredményüket. Ily mó­don természetesen rekord a bánya 147 ezer tonnás márci­usi össztermelése is. if. A francia rendéi ség tegnapi bejelentése szerint minden bi­zonnyal merénylet okozta a párizs—tov.louse-i expressz ka­tasztrófáját. Képünkön; menlvbi igádok és szakéi lök a robba­nás színhelyén Teljes gőzzel folyik a ta­polcai Éden kemping felújí­tása, előkészítése az új sze­zonra. Mikortól fogadják a vendégeket? — kérdeztük Szendy Károlyné kempingve­zetőtől. — Április közepétől vár­juk a vendégeket. Az elő­jegyzések ismeretében a mostani szezonban 60—70 százalékos telítettségre szá­mítunk. Sötétre pácoltuk a kemping 25 faházát, kifestet­tük őket belülről, és mintegy 16 millió forintos költséggel kialakítottuk a sátras és la­kókocsis táborozóterületet. Hat új esőbeállót építünk, ahol vendégeink rossz idő­ben vagy erős napsütésben is szórakozhatnak. Jól sike­rült a sportpályánk is, ahol futballozni, röplabdáznl- le­het. Elvégeztük a fásítást, s fagyaiból sövényboxokat rak­tunk a táborozóparkba. Négy gáztűzhelyes konyhát építet­tünk, s emellett van még két társalgó is. Az egyikben szí­nes, a másikban pedig fekete­fehér tévét nézhetnek, vagy kártyázhatnak vendégeink. A korszerűsítés s a felújítás eredményeként háromcsilla­gossá lépett elő kempingünk. Egy év múlva megpályázzuk a negyedik csillagot is, bár ehhez elég költséges beru­házásra lesz szükségünk: uszodát is kell építenünk. Idén már rózsakrump II (A MISKOLCIAKÉ A SZÚ ROVATBAN. AZ 5. OLDALON) V Munkában is divatosan A bolti eladó és a kéményseprő, az autószerelő és a laboráns, az olvasztár és a szakács, mind-mind visel munkaruhát. Az egészség- ügyiek öltözéke a legköz­ismertebbek közül való. Am a képen látható modelleken új divatjegyek is felfedezhetők. A Munka- ruházati Kereskedelmi Vállalat bemutatóján tegnap még sok egyéb is szerepelt. (Cikk a 3. oldalon.) Sajtóértekezlet Washingtonban Brezsnyev—Reagan találkozó? „Célom a nukleáris fegy­verek számának drámai csök­kentése, a tartós béke és biztonság garantálása” — je­lentette ki szerda esti sajtó- értekezletén Ronald Reagan amerikai elnök. Ezt a szán­dékát azonban semmiféle konkrét kezdeményezéssel sem támasztotta alá. Egy kér­désre válaszolva az elnök úgy nyilatkozott, hogy remé­li: kellő előkészítés után va­lamikor a nyáron találkoz­hat Leonyid Brezsnyev szov­jet államfővel. Reagan támogatta két jobb­oldali szenátor — Henry Jackson és John Warner — határozati javaslatát, amely „a nukleáris fegyverek egyen­lő és szinten való befagyasz­tására” szólítja fel a nagyha­talmakat. Ez a megfogalmazás — el­lentétben a Kennedy—Hat­field indítvánnyal, amely az atomfegyverkezés azonnali be­szüntetését követeli — éppen­séggel nem a befagyasztást, hanem az amerikai stratégiai fegyverkezés fokozását felté­telezi. Arra a kérdésre, hogy A reggeli párásság után már több órás napsütés is várható. Csapadék nem való­színű. Az északi—északkeleti miért nem hajlandó most a nukleáris fegyverek gyártásá­nak befagyasztására, Reagan közölte: „A Szovjetunió ki­fejezetten fölényben van” az atomfegyverek tekintetében. Ezt a véleményét az elnök semmivel nem indokolta. Ed­dig minden amerikai szakértő elismerte, hogy a nukleáris fegyvereket célba juttató eszközök általános egyensú­lya mellett az Egyesült Ál­lamok kétezerrel több nuk­leáris robbanófejet tart ar­zenáljában, mint a Szovjet­unió. Reagan csalódást okozott azzal, hogy az amerikai sajtó várakozásai ellenére nem je­lentette be, hogy az Egyesült Államok kész a hadászati fegyverek korlátozását célzó tárgyalások folytatására. Ehe­lyett azt a megfogalmazást használta, hogy az Egyesült Államok „talán a nyárra fel­készül” ezekre a tárgyalások­ra, amelyek alapos előkészí­tést igényelnek. A majdani tárgyalásoknak — fűzte hozzá — a nukleáris fegyverek „el­lenőrizhető csökkentésére” kell irányulniuk. szél többnyire élénk, időn­ként még erős lesz. A legma­gasabb nappali hőmérsékk 11—16 toli köpött alakul. Fokozott közúti ellenőrzés Fokozott közúti ellenőr­zést tart áprilisban a fővá­rosban és az ország vala- menyi megyéjében a BM Or­szágos Rendőr-főkapitányság. Célja: a közúti forgalom se­gítése, a közlekedési fegye­lem szilárdítása, s a balese­tek megelőzése. Az ellenőr­zésben részt vesznek a KPM Autófelügyelet és a nagy közlekedési vállalatok ellen­őrei, munkatársai, a rendőr­ség önkéntes segítői, vala­mint a fegyveres erők és testületek elienörei is. Az immár hagyományos fokozott közúti ellenőrzéssel segítséget kívánnak nyújtani a járművezetőknek a tavaszi átálláshoz, továbbá célul tűz­ték a kirívóan súlyos köz­lekedési szabálysértések meg­előzését is. Különös figyel­met fordítanak a gyalogosok, a gyermekek és az idős ko­rúak biztonságos közlekedé­sére. Az ellenőrzés kiterjed a járművek műszaki állapotá­ra, a vezetői, forgalmi enge­délyek, hatósági jelzések, a szállítással kapcsolatos ok­mányok érvényességére, vala­mint a környezet- és a ter­mészetvédelmi szabályok be­tartására is. A fokozott közúti ellenőr­zésekhez a Magyar Autóklub is kapcsolódik szolgáltatásai­val. így például a hagyomá­nyos tavaszi fényszóró-beál­lítási akcióját Budapest te­rületén egész áprilisra kiter­jeszti. A Magyar Autóklub helyi szervezetei is megrendezik székhelyükön a hagyományos I tavaszi fényszóró-beállítási akciót április 17. és 25-e kö- ' zött. Több lesz a napsütés

Next

/
Oldalképek
Tartalom