Déli Hírlap, 1982. február (14. évfolyam, 27-50. szám)

1982-02-01 / 27. szám

í "ft. DL < Leckét kapnak úszásiéi XIV. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM 1982. FEBRUAR 1., HÉTFŐ ÁRA: 1,90 FORINT Mindig akad egy-két szülő, aki segít hajat szárítani ... A Sza­badság £éri uszodában az MVSC úszóedzői a hátúszásra tanítják meg a kötelező általános iskolai úszásoktatás keretében a máso­dikosokat. Egy tanévben átlagosan 2500 tanulóval foglalkozik Hor- nyik Nándor és két segítője. Róluk, munkájukról írunk a 3. oldalon. (Solymos László felvétele) Az ideiglenes lakásnéy jegyzék (AZ 5. OLDALON) Kiváltak az Eddából (CIKK A 2. OLDALON) Öli» kél: autsbuszBcndak (CIKK A 4. OLDALON) Ma reggeli telefon Miért nincs karikagyűrű? Mostanában előfordulhat, hogy néhány házasságkötést karikagyűrű hiányában ké­sőbbre halasztanak. Miért nem lehet kapni jegygyűrűt? — kérdeztük Kertes József- nétól, a Rákóczi utca 2. szám alatti óra- és ékszerbolt ve­zetőjétől. — Decemberben különö­sen a karácsony előtti na­pokban nagy forgalmunk volt jegygyűrűkből. Bízunk benne, hogy akkor még azok is megvették a házassághoz szükséges kellékeket, akik egyébként januárban háza­sodtak. Akkoriban legalább 500—600 jegygyűrűt adtunk el, egyébként ehhez hasonló mennyiséget kapunk csak­nem minden hónapban. Ja­nuárban viszont leltározik a központunk, s ilyenkor nem szállítanak semmilyen gyű­rűt. Várható, hogy február elején vagy közepén ismét nagy választékban kínálha­tunk karikagyűrűket. Egyéb­ként hasonló a helyzet a Széchenyi út 64 szám alatti üzletben is. Itt jegyezzük meg, hogy nem volt nagy si­kere a 8 karátos karikának, ezért az utóbbi időben már csak 14 karátosokat szállí­tottak. Á libegőtői a méreg- temetőig Megyénk természeti értékekben és ritkasá­gokban az ország egyik legváltozatosabb és leggazdagabb tája. A terület jelentős része éppen ezért már országos védettséget kap. Környezetünk védelme érdekében az si.ou.ür dűlőig szóló koncepció készült, amely a bán­kúti libegőtői kezdve a méregtemetőig, sok tennivalót vázol feL (Cikk a 4. oldalon.) t Ismét hideg Inciuensek Gdanskban A gyermekrehabilitációs központ építésére Kélmili üli a IKK Mától életbe lépett az árreform Mint ismeretes, széles körű társadalmi összefogással Me­gyei Gyermekrehabilitációs Központot létesítenek Mis­kolcon. A vállalatokat fel­kérték, hogy társadalmi mun­kával segítsék elő a beruhá­zás megvalósítását. Dr. Ladányi József, a me­gyei tanács elnöke az egyik nemrégiben megtartott me­gyei pártbizottsági ülésen szóvá tette, hogy eddig kevés pénz érkezett a rehahilitációs központ építésének csekk­számlájára. Huszár Andor, a Tiszai Vegyi Kombinát ve­zérigazgatója már a pártbi- zottsági ülésen bejelentette, hogy utánanéz vállalatánál, mennyi pénzt utaltak át ed­dig erre a célra. Ígéretéhez híven, közölte: a leninvárosi kombinát eddig csupán alig 120 ezer forintot adott a gyer­mekrehabilitációs központ megvalósítására. Közben azonban tárgyalásokat folyta­tott a TVK párt-, gazdasági és szakszervezeti vezetésével és a leninvárosi tanács ille­tékeseivel. Végül úgy döntöt­tek, hogy a Tiszai Vegyi Kombinát gazdasági súlyának megfelelően, nagyobb össze­ge^ ajánlanak fel a nemes célra. Huszár Andor levélben közölte a megyei tanácselnök­kel, hogy a TVK dolgozói az eddig befizetett összegen fe­lül 2 millió forinttal támo­gatják a rehabilitációs köz­pont építését. A levéllel egy időben átutalták a pénzt. Re­mélik, hogy felajánlásuk más nagyvállalatoknál is követők­re talál, s nem lesz akadálya a beruházás megvalósításá­nak. Szeszélyes volt a hét vége időjárásunkban. Szombaton havazott, vasárnap hamisi- tatlan tavasz volt, mára is­mét hideg, téli idő köszöntött be. Miskolcon derült volt az ég, élénk szél fújt, a hőmér­séklet mínusz 1 fok volt reg­gel 7 órakor. Napközben meg­erősödő szélre, felhőátvonu- lásokra számíthatunk, csapa­dék nem valószínű. A hő­mérséklet csúcsértéke plusz 2 fok körül várható. A lengyel belügyminiszté­rium közlése szerint szomba­ton Gdanskban, a nap má­sodik felében fiatalok cso­portjai incidenseket provo­káltak. Az amerikai propaganda- kampány által íeiheccek szervezők előbb a Lenin Ha­jóépítő Gyár közelében azzal akartak nagyobb méreteket adni akciójuknak, hogy a provokációt akkorra időzí­tették, amikor a hajóépítő- üzem dolgozói elhagyták a gyárat. Jelszavakat kiabál­tak és államellenes tartalmú röpcédulákat osztogattak. A rendfenntartó erők felhívá­sai, valamint a hazatérő dol­gozók magatartása eredmé­nyeképpen a szervezőknek a hajógyárnál nem sikerült tüntetést szervezni. Ez arra késztette a provokáció értel­mi szerzőit, hogy máshol, a város központjában kísérel­jék meg az incidens kirob­bantását Mivel a fiatalok nem en­gedelmeskedtek a hatóságok felszólításának, és középüle­tek megrohanására tettek kí­sérletet, valamint agresszív magatartást tanúsítottak a rendfenntartó erőkkel szem­ben, szétoszlattak a rendza­varokat A városban este 8 órakor már nyugalom volt Az incidens következtében megsérült 6 polgári személy és a rendfenntartó erők 8 tagja, őrizetbe vettek 205 személyt: túlnyomó részük fiatal, részben főiskolás és középiskolás. A rendeletek­nek megfelelő módon, gyor­sított eljárással vonják fele­lősségre őket. A szervezők és a bűncselekménnyel gya­núsíthatok ügyét egy más bíróság szintén gyorsított el­járással tárgyalja majd. A közrend megsértésének újabb kísérleteit elkerülen­dő, a gdanski vajdasági ha­tósági szervek későbbi felol­dásig, január 31-én, a renc fenntartására vonatkozó in­tézkedéseket hoztak, egyebek között megszigorították a ki­járási tilalmat. Lengyelországban mától életbe lépett az árreform, amelynek értelmében átlago­san két-háromszáz százalék­kal emelték az élelmiszerek árát, drágult a fűtőanyag, a központi fűtés és az elekt­romos energia díja Az in­tézkedéseket széles körű bér- kiegészítésekkel ellensúlyoz­Csapatzászló-avató és név­adó ünnepséget tartottak teg­nap Rudabányán. Az edelé- nyi járási munkásőrzászló- alj jubileumi egységgyűlésen felvette Antal Györgynek, az edelényi vörösőrség egykori parancsnokának nevét, akit a Tanácsköztársaság leveré­se után 1919-ben a cseh in­tervenciós csapatok elfogtak és kivégeztek. A Rudabányai Művelődési Otthon zászlókkal és virá­gokkal feldíszített termében zák. A gazdasági reform ke­retébe illeszkedő áremelé­sek célja az, hogy helyreál­lítsa a piaci egyensúlyt. Vasárnap Janus Obob- dowski miniszterelnök-he­lyettes elnökletével az ille­tékes miniszterek értékelték az előkészületeket. Így az országszerte végrehajtott ál­talános leltározást, amely­ben több mint tízezer em­ber vett részt az árhatóságok részéről. Bekapcsolódtak az akcióba a munkahelyi kol­lektívák, valamint a rendőr­ség és a hadsereg képviselői is. Néhány helyen leltározás során árurejtegetésre derült fény, de ennek mértéke a hivatalos közlemény szerint nem volt nagy. az egység felsorakozott dísz­őrsége előtt a csapatzászlót adományozó Országos Érc- és Ásványbányák rudabá­nyai üzemének munkáskol­lektívája nevében Bics Ist­ván üzemigazgató köszöntöt­te a munkásőröket. Ezután meleg szavak kíséretében adta át Fótos Istvánnak, az egység parancsnokának, a csapatzászlót. Az ünnepségen képviseltet­te magát a Munkásőrség Or­szágos Párancsnoksága i* jjc Az NSZK-ban ismét tüntetések voltak a frankfurti repü­lőtér kibővítése miatt. A mintegy tízezer tiltakozót a rend­őrség erőszakkal távolította él az építkezés színhelyéről. Csapatzászló-átadási ünnepség Rudabányán I

Next

/
Oldalképek
Tartalom