Déli Hírlap, 1981. november (13. évfolyam, 256-279. szám)

1981-11-17 / 268. szám

Mennyit ér a munkahelyi művelődés? Elég hosszú ideje dobjuk ide-oda a labdát abban az ügy­ben, hogy eldöntsük: az iskola vagy a munkahely feladata-e, hogy kulturális értékeinket felismerni, ismerni, újratermelni képes felnőtt magyar állampolgárok lássák árnyasabbnak, te­hát érthetőbbnek, értékesebbáek a világot. Az újratermelés fogalma talán ebben a legfontosabb tényező, mert néhány nafcja, a dr. Kovács László, városi párttitkár előadásával in­dított, a késő estébe nyúló beszélgetésben nem először hang­zott el ez a meghatározás: a kultúra termelőerő. Nem valami fölöslegps rossz, amely a nemzeti jövedelmet fogyasztja, ha­nem olyan tényező, amelytől több lehet a nemzeti jövedelem. Csak éppen tanítani (erre is) az iskola szokott, a termelés a gyárak dolga, és a kör bezárul. Minden, az említetthez hasonló beszélgetés azért jön létre, hogy a kör be ne záródjon, bár egyszer szívesen hallgatnék meg olyan tanácskozást, munkahelyi művelődés ügyében, ahol nem az ezzel a feladattal megbízottak, a művelődési bizottsá­gok, a közművelődési intézmények munkatársai, hanem a gyá­rak, vállalatok vezetői vesznek részt. Ipar-, gazdaságpoliti­kánk, vállalati irányításúnk ismeretében ugyanis teljesen biz­tos vagyok benne, hogy egy nagy gyár első számú vezetőin nagyon sok múlik. A beszélgetésnek a December 4. Drótműveket képviselő résztvevője nagyon rokonszenves egyenességgel mondta el, hogy ha megfeszülnek, akkor sem lesz több résztvevője egy- egy TIT-előadásnak például, mint az a négy-öt-hat ember, akinek éppen nem indul haza a vonatja, akit nem küldtek másik előadásra, nincs órája a dolgozók általános iskolájában, és így tovább. Mert a gyár vezetősége (a drótművek európai hírű üzem!) csak a realitásokkal számolhat, amelyek közül itt is, mint mindenhol, az egyik legfontosabb tény, hogy a dolgo­zók nagy része bejáró. De ha nem bejáró, akkor még mindig ott a többi realitás: a nyolc általánost el nem végzettek szá­ma újratermelődik, az adminisztratív létszám nagy része csa­ládanya, és a legszebb, vadonatúj diplomával rendelkező fia­tal mérnök sem biztos, hogy egy TIT-előadásra kíváncsi, hogy éppen az üzemben kíváncsi egy akármilyen előadásra, vagy akkor megy el színházba, ha itt szervezik a bérletes közönsé­get. Még a realitásoknál maradva: az évenkénti nem túlságo­san nagy összeget, amely egyről kettőre vihetne ebben az ügy­ben, elsősorban a munkavédelemre, az étkezésre, üdülésre for­dítják. Ami marad, az jut a többire. Pénz soha nem volt sok, az utóbbi időben nehéz volna töb­bet követelni. Igazságtalan csak a vállalati vezetőktől köve­telni, de amíg a munkahelyi művelődés, mint kategória és gyakorlat létezik, addig elsősorban hozzájuk fordul az ember, még akkor is, ha a hivatali út más, vagy éppen azért, mert minden út hozzájuk vezet. Egy gyárban törvény a vezető, a vezetők szava, és súlyos a szó, mert a mindennapi kenyér, és a mindehnapi továbblépé­si lehetőség, ha tetszik, a forintra váltható presztízs múlik rajta. Ha a kultúra presztízsét a munkahelyi művelődéshez is kötjük, akkor sokszorosan szükség van határozott szavakra. Olyan erőre, amely a nyolc általános el nem végzéséből, az értelmiség bizonyos rétegeinek érdektelenségéből, az iskola hiányosságaiból, de ugyanígy a munkaerő-gazdálkodásból, a csak és kizárólag termeléscentrikusságból gömbölyödő labdát oda gurítja, ahová kell. Ezen az erőn sok minden mérhető. Az is, hogy mennyit ér a munkahelyi művelődés. M— Közügy lett az olvasás ... Politikai könyvnapok Jutalmat kaptak a kiváló terjesztők (Folytatás az 1. oldalról) A politikai- könyvnapok eseményei arra is alkalmat nyújtanak, hogy a társada­lom figyelmét erre a fontos közügyre irányítsuk, ösztö­nözzük az olvasást, kedvet ébresszünk a könyvek for­gatásához. Az idei könyv­termésből Kádár János Szö­vetségi politika — nemzeti egység című kötetére hívta fel külön a figyelmet az előadó. Kiemelte a szerző felelősségteljes, őszinte, köz­vetlen emberi hangvételét és világos okfejtését. Több kö­tet foglalkozik az elmúlt 25 év eseményeivel is. Végezetül köszönetét mondott a ter­jesztőknek, aktivistáknak, akik sokat tettek a politi­Nézze meg, hallgassa meg... A miskolci Lear Kezdjük heti ajánlatunkat — kivételesen — szombat­tal. E napon mutatja be a tévé a Miskolci Nemzeti Színházban az elmúlt sze­zonban rögzített Lear-király- előadást. Shakespeare tragé­diájának címszereplője Ma­jor Tamás. A szereposztás­ból: Goneril — Tímár Éva, Regan — Molnár Zsuzsa, Cordelia, Bolond' — Igó Éva, Gloster — Polgár Géza. A miskolci Lear rendezője és a közvetítés vezetője: Csiszár Imre. A felvételt tehát szom­baton este 8 óra 5 perctől sugározza a tévé a 2. csa­tornán. Szécsi Pál felvételeiből hallhatnak félórás válogatást ma este 6 órától. A Tip-top parádét a Petőfi adó közve­títi, pénteken délután a 3. műsor megismétli. Gábor Andor, Gádor Béla, Darvas Szilárd mások mel­lett a szerzői a Szórakozta­tó antikvárium csütörtökön, a Petőfin hallható összeállí­tásának. A délután 2-kor kezdődő műsor szereplői kö­zött van Kabos László, Má- nyai Lajos, Brachfeld Sieg­fried, Horváth Tivadar, La- tabár Árpád. Ugyancsak csütörtöki mű­sor — szintén a Petőfin — a Hívja a 33-43-22-es tele­fonszámot! A hallgatók kér­déseire Mészöly Kálmán és Szepesi György válaszol. És bizonyára lesz mit kérdezni, 3^ Nálunk Is nagy könyvsiker volt James Jones magyarul Most és mindörökké címmel megjelent, második világháborús bestsellere. Szombaton háromrészes, egyenként másfél órás sorozat kezdődik, a könyvet amerikai tévések dolgozták fel. A 18 éven felülieknek ajánlott, 10 óra 10 perckor kezdődő film nem kis vetélytársat jelent a 2. programon sugárzott miskolci Learnek. mert szerdán... De e2ft min­denki tudja. Moór Marianna, Mándy Iván és Gryllus Dániel lesz a vendége a tévé csütörtöki Te- referéjének. A negyed 10-kor kezdődő műsor házigazdája Rapcsányi László. És még egy — rádiós — szórakoztató műsor: a Sok­féle. Vasárnap este fél 9 után 8 perccel kezdődik, a Petőfi sugározza. A szerzők között van Karinthy Frigyes és Di- no BuzzatL kai irodalom és folyóiratok terjesztéséért. A 18. sz. Általános Iskola úttörői politikai dalokat éne­keltek, majd M. Szilágyi La­jos, a Miskolci Nemzeti Színház művésze mondta el Somlyó György Csak a béke című versét. Ezután került sor a terjesztők és aktivis.- ták jutalmainak az átadásá­ra és a politikai könyvek ki­állításának megtekintésére. Dr. Kovács László, a városi pártbizottság titkára adta át a jutalmakat a köhyvíerjesz- tésben 20, 10, illetve 5 éve részt vevő aktivistáknak. Húszéves munkájáért Molnár L. Károly (Fodrászszövetke­zet), Magyar Sándorné (Kohó­ipari Szakközépiskola), Bern­hardt Gyuíáné (Vasvill), Hüve­lyes Istvánná (BÁÉV); tízéves terjesztői munkájáért Simon Pál (1/3 pártszervezet), Smikk Dezső (Medicor), Harsány! Andrásáé (Borsod megyei Tanácsi Építő Vállalat), Szőnyi Ildikó (Tüzép), Nagy István (Kisvárdai Szesz­ipari Vállalat Miskolci Likor- ítyára); ötéves terjesztői mun­kájáért Kostyó Lajosné (Állami Biztosító), Mitnyán Páiné (Mo­bil Kereskedelmi Vállalat), Szi- kora Andrásné (Gyerjnekváros), Molnár Zoltán (Magyar Nem­zeti Bank Miskolci Igazgatósága). Zs of nyák András (MÁV Jármű­javító), Fodor Sándorné (Tiszai pályaudvar), Huri Sándorné (Zöldért), Kovács György (Vám- és Pénzügyőrség B.-A.-Z. me­gyei Parancsnoksága), Varga Imréné (Postaigazgatóság), Hor­tobágyi Zoltánné (Vasgyári Kór­ház), Tóth István (BÁEV), Cza- ga Ferencné (Dolgozók Gimná­ziuma) és Garamvölgyi Károly (Észak-magyarországi Regionális Vízmű) vette át az értékes köny vaj ándékokat. műsor KEDD Kossuth rádió: 12.00: Déli Kró­nika. — 12.20: Ki nyer ma? — 12.30: Törvénykönyv. — 12.50: A Rádió dalszínháza. — 14.11: Nóták. — 14.40: Élő világirodalom. —■ 15.00: Hírek. — 15.10: Kóruspó­dium. — 15.30: Nyitnikék. — 16.00: Útközben. — 16.05: Dvorzsák: VII. szimfónia. — 16.43: A másik (el­beszélés). — 17.00: Hírek. Útköz­ben. — 17.07: A magyar népdal hete. — 17.45: A Szabó család. — 18.15: Esti mese. — 18.30: Esti Ma­gazin. — 19.15: Gondolat. — 20.00: Lemezmúzeum. — 20.31: Kavicsok. — 30.37: Várakozások. — 21.07: Puccini: Bohémélet. — Közben 22.00: Hírek, sport. — 22.20: Tíz perc külpolitika. — 22.54: Szak­értelem. — 23.32: Sebestény Já­nos csembalózik. — 24.00: Hírek. — 0.10: Szigeti Ferenc táncdalai­ból. Petőfi rádió: 12.25: Gyermekek könyvespolca. — 12.30: Hírek. — 12.33: Melódiakoktél. — 13.30: Mu­zsikáló természet. — 13.35: Nép­dalok Csehszlovákiából. — 14.00: Kettőtől hatig ... — 18.00: Tiptop- parádé. — 18.30: Hírek. — 18.33: Beszélni nehéz. — 18.45: A ma­gyar népdal hete. — 19.23: Mit olvashatunk a Béke és Szocializ­mus c. folyóiratban? — 19.33: Csak fiataloknak! — 20.30: Hírek. — 20.33: Magányos utazás (re­gény). — 20.50: Magnóról magnó­ra. — 21.35: Loewe zenés játékai­ból. — 22.30: Fáy András szerze­ményeiből. — 23.00: Hírek, sport. — 23.20: Dzsesszfelvételekből. — 24.00: Hírek. 3. műsor: 14.12: Független em­berek. — 14.41: Magyar szerzők műveiből. — 15.06: Árpád-házi ki rályok. — 15.36: Fritz Wunder lieh operaáriákat énekel. — 16.05 Mi a véleményed? — 16.25: A ma gyár népdal hete. — 16.47: A St Martin-in-the-Field Kamarazene kar lemezeiből. — 17.52: A kama razene kedvelőinek. — 19.00: Hí rek. — 19.05: Iskolarádió. — 19.40 Az eladott menyasszony. — 20.25 A Magyar Hanglemezgyártó Vál lalat kóruslemezeiből. — 21.13 Kilátó. — 21.53: Mező László gór donkázik. — 22.30: Hírek. Miskolci rádió: 17.00: Hírek időjárásjelentés. — 17.05: Zene doboz. A stúdió zenés rejtvény műsora (telefon: 35-510). Szer kesztö: Beély Kataün és Zaka János. — 17.45: Egészségünk vé (leimében. Sok a furcsa embe köztünk ... Dr. Pénzes Géz előadása. — 18.00: Észak-ma gyarországi Krónika. (Kiemelke dő termelési eredmények a Deb Költő c$ zeiDuvar Azt mindenki tudja Csokonai Vitéz Mi- hályról, hogy nagy köl­tőink közé tartozik. Ar­ról viszont jóval keve­sebben hallhattak ed­dig, hogy a felvilágoso­dás poétája szenvedé­lyes természetkutató és botanikus is volt. Jól ismerte Linné tanait, s munkatársa volt Faze­kas Mihálynak is. Le­fordította magyarra Raff Te^nnészethistória című művét. Sok, is­mert virágunknak ő adott nevet. A fülvi­rág, estike, kankalin Csokonaitól kapták szépen csengő elneve­zésüket. Ma a költő születésének 108. év­fordulójára emléke­zünk. receni Ruhagyár ózdi gyárában. Burgonya- és hagymaexport a sajópüspöki tsz-böl. — A köztisz­taság helyzetéről tárgyal a He­ves megyei Tanács V. B. — 18.25 —18.30: Lap- és műsorelőzetes. Televízió, 1. műsor: 16.10: Hírek. — 16.15: Életet az éveknek. — 16.50: Gólyavári esték. — 17.30: Kétezer kilométer közelben. — 18.05: Tisztán és egyszerűen. — 18.30: Játék ez? — 19.10: Tévétor­na. — 19.13: Esti mese. — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: A megseb­zett bolygó. — 20.35- Az Onedin család. — 21.25: Stúdió ’81. — 22.25: Tv-híradó 3. Televízió, 2. műsor: 20.01: Isko­lakerülgető. — 21.00: Tv-híradó 2. — 21.25: Álarcban (NDK tévéfilm­sorozat). Kiállítások: Miskolci Galéria (10—18) : Kunt Ernő festőművész kiállítása. — József Attila Könyv­tár (12—20) : Bálványos Huba grafikái. — Mini Galéria (10—18): A hamburgi Minolta Fotóklub kiállítása. — Herman Ottó Mú­zeum (10—18): Ember és munka. — Ikonok magyarországi gyűjte­ményekből. — Kiss Miklós dé- destapolcsányi körzeti állatorvos keménycserép-gyűjteménye. , — A természet három országa. — Miskolci Képtár (10— IC) : Két év­század magyar festészete. — Borsod—miskolci Múzeum (10— 18): Kondor Béla-emlékkiállítás. — Megyaszói festett asztalosmun­kák 1735-ből. — Dómján József Toldi-illusztrációi. — Herman Ot- tó-emlékhóz (10—18): Herman Ottó élete és munkássága. — Di­ósgyőri vár (9—15) : A diósgyőri vár története. — Pénzek Diósgyőr életében. — Déryné-ház (9—15): A miskolci színészet története. Filmszínházak: Béke (f4, hn6, 8): Emberek és farkasok (szí. olasz film, 14 éven felülieknek!) — Béke kamaramozi (4): Olaszok hihetetlen kalandjai Leningrád- ban (mb. szovjet film). — (6): A halál magnószalagon érkezik (mb. román film, 14 éven felülieknek!) — Kossuth (Í3): Katasztrófa föl­dön-égen I—II. (mb. szí. szovjet film. dupla helyár!) — (7): Zsaru, vagy csirkefogó (mb. szí. fran­cia film, III. helyár!). — Hevesy Iván Filmklub (f5, f7) : New York árnyai (amerikai film, 14 éven felülieknek!) — Táncsics <f5): Csalogány (mb. szí. szovjet film). — (f7): Felfelé a lejtőn (magyar film). — Táncsics kamaramozi (6); Spirál (szí. lengyel film. 16 éven felülieknek!) — Szikra (3): A szultán fogságában (szí. szovjet film). — (5): Pokoli torony I—II. (szí. amerikai film, 14 éven fe­lülieknek, duola és III. helyár!). — Fáklya (f5, f7): Lavina (mb. szí. kanadai film, 14 éven fe­lülieknek, II. helyár!) — Petőfi (f5, f7): Hotel a Halott Alpinis­tához (szí. szovjet film, 14 éven felülieknek!) — Tokaj vendéglá­tóház (f8): Piedone Afrikában (szí. olasz film). SZERDA Kossuth rádió: 8.00: Hírek. — 8.20: Mai kulturális programok. — 8.27: Világablak. — 8.56: Be­szélni „nehéz. — 9.08: Vaida Já­nos: Barabbás. — 9.44: Kis ma­gyar néprajz. — 9.49: Tarka me­se. kis mese. — 10.03: Hírek. — 10.03; Diák*élór* — 10.35: Vála­szolunk hallgatóinknak. — 10.50: A magyar népdal hete. — H.26: Schumann: C-dúr fantázia. Petőfi rádió: 8.00: Hírek. — 8.05: Dávid Tuhmancv egvüttese játszik. — 8.20: Tíz perc küloo- litika. — 0.80: Hírek. — 8.33: Idő­sebbek hullámhosszán. — 9.23: Fúvósátirat — io.oo- Zenedél- előtt. — li 20: Hírek. — 11.33: A Szabó család. 3. műsor: 8.57: A kiállítóter­mek nrogramiából. — 9.00: Tsko- larádió. — 9.30* A maevar néo- dal hete. — 10.01: Romantikus szerzők kamarazenéiéből. — fi.oo- Hírek. — 11.05: A Lir>cs*=>i Rádió énekkara Men^elsc:obo-rr*vri-e»!-p>t énekel. — ri .15' • a progresszív beat híres előadói. Televízió. 1. műsor: 9.00: Tévé­torna. — 9.05: Iskolatévé. — 9.55: Delta. — 10.20: Moulin felügyelő (francia bűnügyi film). — 11.40: Dionne Warwick műsora. Muzsika — testközelben Lehet-e kellemesebb szórakozás egy eső­verte késő őszi délutánon, mint ülni a jól fű­tött terembán és hallgatni a szép muzsikát? A hálás taps és az előadás után elhangzó kö­szönő szavak azt bizonyították, hogy így vé­lekedtek a SZOT tapolcai Kikelet üdülőjé­nek vendégei is. Külön öröm volt számukra — tették hozzá —, hogy gyerekek szólaltat­ták meg a hangszereket. Volt, aki elismerte: életében most került első ízben „testközelbe” a zenével — eddig csak a rádióból, lemezját­szóról, magnetofonról hallgatott muzsikát. Így pedig egészen más ... Az Egressy 'Béni Zeneiskola kisdiákjai hosszú évek óta járják a tapolcai és lillafü­redi üdülőket, ősztől tavaszig. Maguknak is hasznosak a minikoncertek, hiszen a zenei pályára készülő embernek legalább olyan fontos a koncertezés, szereplés, mint a spor­tolónak a mérkőzés. De erre a célra ott van­nak az iskola házi koncertjei is... Másról, többről van tehát szó. Ha nem is ismerik még tökéletesen e nehéz mesterség minden csínját-bínját, annyira már néhány évi ta­nulás után is futja a tudásukból, hogy — gondos felkészülés után — élményt szerez­zenek a hallgatóságnak. Az igényes zene kö­vetei ők, s némi túlzással azt lehet mondani, hogy az iskola missziót teljesít, amikor egy- egy koncerttel színesíti az üdülők kulturális kínálatát. Hogy is mondta a Kikelet vendége? Eddig csak a technika közvetítésével hallgatott ze­nét. Így pedig egészen más. Igen, leginkább a házi muzsikáláshoz hasonlíthatjuk ezeket az alkalmakat. Azokhoz a délutánokhoz, es­tékhez, amikor valamelyikőjük otthonában összegyűltek a zenekedvelő barátok, és saját örömükre, megszólaltatták a szívüknek ked­ves műveket. Lehet, hogy csak amatőr szin­ten, de — ki vitathatná? — nagy-nagy gyö­nyörűséggel. Egyre kevesebb az ilyen társaság, lassan, de biztosan kimegy divatból a házi muzsika. Számos okkal magyarázhatjuk a szép szokás elhalását, a rohanó élettempótól, a mai la­kások szűkös adottságain át, egészen a zene rögzítésére és továbbítására alkalmas tech­nika hihetetlen fejlődéséig. De az eredetit szinte száz százalékkal megközelítő felvétel sem adja a jelenlét varázsát, hangulatát. Azt a hangulatot, amit akár muzsikuspalánták is kelthetnek egy borongás, esős, őszi délutá­non... (békés)

Next

/
Oldalképek
Tartalom