Déli Hírlap, 1980. október (12. évfolyam, 230-256. szám)

1980-10-01 / 230. szám

«WL_ Megkérdeztük a szulesz-pszichologust Az illetékes a fűtésről (INTERJÚ a 3. OLDALON) (CIKK AZ 5. OLDALON) * POLITIKAI NAPILAP * XII. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM 1980. OKTÓBER 1., SZERDA 1 UHHnin A borsodi vállalatok Segítik az árvíz sújtotta szövetkezeteket A természeti csapások so­hasem jönnek jókor. Ám még sohasem volt júliusi ár­víz. A lehető legrosszabbkor borította el a termőföldeket, tette hajléktalanná emberek százait. A betakarítási mun­kálatok java részét ezeken a területeken meg sem lehetett kezdeni, a károk igen jelen­tősek. Miskolc nagyvállalatainak dolgozói szinte egy ember­ként mozdultak meg: keres­ték a lehetőséget, miként se­gíthetnék a természeti ka­tasztrófa sújtotta termelő- szövetkezeteket. Tárgyalások kezdődtek, kapcsolatok ala­kultak ki, kommunista mű­szakokat szerveztek s a se­gítségnyújtás legkülönbözőbb formáit alakították ki. — A tiszakarádi termelő- szövetkezet segítését kaptuk feladatul — mondotta Rábai István, a Lenin Kohászati Művek pártbizottságának tit­kára. — A kapcsolatot fel­vettük, ám együttműködé­sünk véglegesítésére csak a napokban kerül sor. Az ed­digiek alapján úgy tűnik, hogy elsősorban a szövetke­zet melléküzemágának fej­lesztésében segíthetünk... — A sárospataki termelő- szövetkezettel mi forszíroz­tuk a kapcsolatok felvételét — hallottuk Görgényi Jó­zseftől, a December 4. Drót­művek pártbizottságának tit­kárától. — A helyszínen mértÚK fel. mit tudunk se­gíteni a szövetkezetnek. Meg­állapodást kötöttünk: mel­léküzemáguknak — első­sorban' forgácsoló jellegű — bérmunkát juttatunk, hogy így foglalkoztathassák dol­gozóikat. Három közlekedési válla­latunk, a MÁV Miskolci igaz­gatósága, a Volán 3. sz. Vál­lalata és az ÉPFU 3. sz. Vál­lalata az ároktői és tiszake- szi termelőszövetkezetekkel vette tel a kapcsolatot. Tevé­kenységük eddigi összegzése: — Az ároktői Dél-borsodi Mgtsz vezetőivel megálla­podtunk abban, hogy szep­tember 10-től egy pótkocsis tehergépkocsit bocsátunk rendelkezésükre a szállítási feladatok megoldásához — tájékoztatott ár. Juhász György, a Volán 3-as igaz­gatója és Hriczu Gábor, a pártbizottság titkára. —Emel­lett a termelőszövetkezet há­rom ZIL típusú tehergépko­csiját műszaki szolgálatunk hozza rendbe műszakilag, esztétikailag. Szeptember 10 —11-én egy 15 tonnás Skoda tehergépkocsink, szeptember 12-e óta egy pótkocsis ZIL végez dohányszállitást, táp- szállítást, vetőmagszállítást. Ez ideig e szerelvények mint­egy 2450 kilométert futottak, s 286 tonnányi különböző ter­ményt, anyagot szállítottak. Szeptember 20-án kommunis­ta műszakban 4 pótkocsis ZIL-szerelvényünk naprafor­gót szállított Nyírbátorba; 1160 kilométeren 32 tonnát teljesítettek. A termelőszö­vetkezet az így felszabaduló saját kapacitásával a betaka­rítási feladatokat láthatja él. Tárgyalásokat folytatunk ré­paszelet és répahulladék szállításáról is. Műszakijaink szeptember 13-án tartottak kommunista műszakot, ami­kor is a tsz három ZIL te­hergépkocsiját javítottuk meg. A tiszakeszi termelő- szövetkezet részére szeptem­ber 8—9-én 8—8 Skoda tí­pusú billenős tehergépkocsit biztosítottunk. Az első napon 28 fordulóban kavicsot szál­lítottak járműveink, összes­ségében 252 tonna mennyiség­ben. A második napon Mis­kolcra búzát fuvaroztak, 31 forduló alatt 248 tonna ter­mést szállítottak a Gabona- forgalmi és Malomipari Vál­lalathoz. — Tőlünk az ároktőiek el­sősorban a 60 hektáros do­hánytáblán végzendő törés­hez kértek segítséget — mondja Varga István, a MÁV Miskolci Igazgatóságának munkaverseny-felelőse. — E munkára hét napon át 450 dolgozónk segítségét várták. Hívásunkra 530-an jöttek, s valamennyien 6 órát segítet­tek a dohánytörésben. Ezt követően a szövetkezetiek vendégelték meg a segítséget nyúitó vasutasokat, s ez ne­künk is jólesett. Műszakija­ink arra tettek ígérete!, hoey a szövetkezet hét tehénistál­lójának már é’etveszélves elektromos elosztó berende­zéseit újítják fel. A szük­séges alkatrészeket, berende­zéseket már megvásárolták, mintegy 30 ezer forint érték­ben, s rövidesen elkészülnek á munkálatokkal. (Folytatás a 3. oldalon) Társasház, panelből A rajzon látható társas­házaknak az az érdekessé­gük, hogy házgyári elemek­ből készülhetnek. Viszony­lag csekély műszaki fejlesz­téssel. a meglevő sablonok falhasználásával elérheti a Borsod megyei Állami Építő­ipari Vállalat, hogy házgyá­rának termékeit a magán­erős építkezésekhez is fel­használhassák. E lehetőség megteremtéséért mér hosz- szabb ideje munkálkodik az ÉSZAKTERV és az említett magasépítő vállalat szakem­bereiről szervezett munka­csapat. A házgyári panelek újszerű felhasználásáról a 3. oldalon, A DH várospoliti­kai fóruma című rovatban olvashatnak. Október: takarékossági hónap Az idén először október lesz a takarékossági hónap. Az Országos Takarékpénztár a KISZ-szel, a szakszervezet­tel, a népfronttal és a helyi tanácsokkal közösen rende­zik meg. Ma a takarékossá; fogal­ma átértékelődött — kény- szerűséggé vált. Ez tükröző­dik majd a városok, közsé­gek rendezvényein is, ahol vetélkedőkön, műsoros este­ken, kiállításokon hívják fel a figyelmei a takarékosság érteimére. A központi téma ezzel együtt a pénz lesz. Az OTP. amelynek betétállomá­nya elérte a 140 milliárd fo- rintot, bemutatja majd azo­kat a takarékossági formá­kat, amelyek segíthetnek megoldani egy-egy társadal­mi réteg anyagi gondjait, így például nagy figyelmet szentelnek a fiataloknak. Lassan jön az ősz Észak-Európában és a Szovjetunióban, Moszkvától északra, időnként havazást és esőzést jelez a meteoroló­gia. A hideg levegő — reg­gelenként már érezzük — megjelent a Kárpát-meden­cében is. Az átlagtól eltérő­en néhány fokkal hűvöseb­bek a hajnalok, bizony, a bérházi lakásokban délutá­nonként már hiányzik a táv­fűtés. Még felmelegszik dél­re. 15—20 fokra a hőmér­séklet, estére, éjszakára 10 fok alá esik. Kevesebb a megrendelő Egyenesbe jön a Patyolat? A HVDSZ Borsod megyei Bizottsága k'helyezett ülésén a Miskolci Patyolat Válla­latnál tájékozódott arról, hogyan hatottak az új gaz­dasági szabályozók a válla­lat tevékenységére, helyzeté­re. Molnár János, a HVDSZ megyei bizottsága titkára zárszava: amikor a közpon­ti vezetőség a közelmúltban ugyanezt a témát tárgyalta, kiderült: kilenc megyében lettek vesztesek a Patyoiat- váiiaiatok az új szabályozók módosításának következmé­nyeként ... 1 Amint azt Hernádi István­ná gazdasági igazgatóhelyet­tes és Zsámba Albert igaz gató elmondották, a miskolci vállalat is nehéz helyzetbe került. Az áremelések miatt csökkent a lakossági meg­rendelések száma — s bizo­nyos területcsökkenés miatt a tavalyi 29 millió forintról az idén 27 millió forintra esett árbevételük. A szolgál­tatási dijak változása miatt az igények az alacsonyabb árú szolgáltatások felé to­lódtak el. Tavaly például a lakossági expressz-mosas a tevékenység 38 százaléka volt. Éne az évre 28 százalékra mentek le a tervben, ám már most látszik, hogy alig érik el a 25—26 százalékos aranyt A drágább gyors- tisztítás helyett inkább az olcsóbb tisztítás iránt nő az igény, s ez előnytelen a vál­lalat számára. Mindez ter­mészetesen kihat az érde­keltségi alapokra is, rendkí­vül kedvezőtlenül alakul példa ül a fejlesztési alap, csökkennek a személyi jö­vedelmek, csak minimális bérfejlesztésre van lehetőség. (Folytatás a 6. oldalon) life Ezekben a hetekben még az alapozási munkákat végzik a Miskolci Patyolat Vállalat új telephelyének kivitelezői, de novemberben megkezdődik az épületszerkezetek szerelése is. Iráni repülők Bagdadot bombázták Tegnap a különböző béke- közvetiiési kísérletek cl’ né- re változatlan hevességgel folytatódlak a harci cselek­mények az iráni és az Iraki fegyveres erők között. A har­cok kimeneteléről továbbra is ellentétes jelentések ér­keznek a két fővárosból. A bagdadi francia nagy- követségről származó értesü­lés szerint az iráni légierő vadászbombázói kedden tá­madást intéztek a francia— iraki együttműködéssel épült bagdadi atomkutató-központ ellen. Részletek nem ismere­tesek. Bagdadi értesülések sze­rint 11 halálos és több tucat sebesült aldozala volt annak a bombatámadásnak, ame­lyet az iráni légierő kedden délelőtt intézett az iraki fő­város ellen. Az áldozatok többsége egy olajfinomító munkásai közül került ki. Mint a teheráni rádió je­lentette, az iráni parlament kedden folytatta vitáját az amerikai túszok sorsáról. A képviselők héttagú bizottsá­got jelöltek ki az ügy ki­vizsgálására. Zűrzavaros jelenetei! szín­helyévé vált a parlament, amikor Jadollah Sahabi, a legidősebb képviselők egyike felvetette: kezdjenek közvet­len tárgyalásokat, ha nem is az amerikai kormánnyal — de legalább az „amerikai néppel”. A parlament radi­kális tagjai haragos kiáltá­sokkal fogadták a javaslatot és kishíján tettlegességig fa­jult a vita. LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT: A keddi harcok összefogl. jaként jelentették hajnalban hírügynökségek, hogy miközben iráni harci repülőgépek Bagdad eilen intéztek támadást és az iraki csapatok tovább erősítették állásaikat iráni területen, a bé­kítési kísérletek újból ered­ménytelenek maradták. Khomei­ni iráni vallási vezető nyilatko­zatát időzik, aki visszautasított mindenfajta kompromisszumos megoldást, kijelentve, hogy „szó sem lehet békéről”, amíg Irán győztesen nem fejezi be a fegy­veres konfliktust. A bagdadi je­lentés arról számol be, hogy » iráni repülőgépet lőttek le ked­den a szárazföldi erők és a lég­védelem, ugyanakkor hozzátette, hogy az achtari nukleáris ku­tatóintézet, amely Bagdadtól 38 kilométerre fekszik, „nem érzé­keny” részén érte találat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom