Déli Hírlap, 1979. június (11. évfolyam, 127-152. szám)

1979-06-02 / 128. szám

belföld IRAKI TUDOMÁNYOS KÜLDÖTTSÉG. Az Iraki Tu­dományos Alapítvány delegá­ciója — Jamal Dougrameji főtitkár vezetésével — a Ma­gyar Tudományos Akadémia meghívására tegnap Magyar- országra érkezett. A delegá­ciót Láng István, a Magyar Tudományos Akadémia főtit­kár-helyettese és az iraki nagykövetség képviselője fo­gadta a Ferihegyi repülőté­ren. CIGÁNY KÉPZŐMŰVÉ­SZEK TÁRLATA. Cigány képzőművészek alkotásaiból nyílt kiállítás tegnap a Pata- ky István Művelődési Köz­pontban. Csaknem másfél­száz olajfestmény, akvarell, szénrajz és fafaragás tanús­kodik az ország különböző ré­szeiben élő cigányművészek alkotókedvéről, művészetéről. A SZOT, a Fővárosi Tanács és a Népművelési Intézet rendezte első ilyen jellegű tárlat június végéig tekinthe­tő meg. TÖMEGES FAGYLALTMERGE- ZES. Csaknem 160-an beteged­tek meg attól a fagylalttól, ame­lyet Komáromban Molnár László kisiparos mert ki a városi ter­málfürdővel szemben levő cuk­rászdájában. A betegek nagyobb része gyermek, többségüket ott­hon ápolják. Hárman kórházi kezelésre szorultak, de állapotuk nem súlyos. A felnőttek közül többen táppénzes állományba ke­rültek. A fagylaltmintákból, va­lamint a betegek vizsgálati ered­ményeiből megállapították, hogy a lázas, hasmenéses megbetege­dést szalmonellával fertőzött fagylalt okozta. A megye más tájain is hasonló tünetekkel je­lentkeztek az orvosoknál bete­gek, a komáromi termálfürdőt ugyanis sokan keresik fel a tá­volabbi vidékekről is. A vizsgá­latot megkönnyítette, hogy a KÖJÁL javaslatára három hét­tel ezelőtt megyeszerte elrendel­ték: a körzeti orvosok azonnal jelentsenek minden hasmenéses megbetegedést. A cukrászdát be­zárták, a vizsgálatot folytatják. KÉPZŐMŰVÉSZ KATONA- FIATALOK. Zalaegerszeg szomszédságában megnyílt a Magyar Néphadsereg képző­művészeti alkotótábora. Hi­vatásos alkotóművészek irá­nyításával a képzőművészet valamelyik ágát művelő 63 katonafaital továbbképzésé­ről gondoskodnak. A tehet­séges ifjak 10 napig tartóz­kodnak Egervárott, s ott ké­szített alkotásaikat kiállításon muatják be. LOTTÓNYEREMÉNYEK. A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság közlése szerint a 22. játékhéten öttalálatos szelvény egy volt, nyeremé­nye 1 367 124 forint. Négyta- lálatos szelvénye 42 fogadó­nak volt, nyereményük egyenként 130 202 forint. Há­rom találatot 3969-en értek el, nyereményük egyenként 861 forint. A kéttalálatos szelvények száma 143 834, ezekre egyenként 30 forintot fizetnek. A HŐSÉG FOGYASZTÁSA. A májusi kánikula a Balaton víz­állását is befolyásolja: a 600 négyzetkilométer felületű tóból naponta 4 millió köbméter víz párolgott el, ennyit „fogyasztott” a nagy hőség. E nagyarányú pá­rolgáshoz képest a Balaton mel­letti vízfelhasználás — üdülők, lakások vízellátása, öntözés stb. — ennek csak töredéke. A Bala­ton déli partján például nem érte el a 100 ezer köbmétert napon­ta. Siófok 20 ezer köbméter vi­zet használ fel. A mérések sze­rint a Balaton vize a nagy hő­ségben 5—6 millimétert apad na­ponta. gyaszközlemenyek Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagy­anyánk, dédmamánk, özv. Broda Mihályné 1979. június l-én, életének 89. évében elhunyt. A gyászoló csa­lád. Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy a legdrágább, fe­lejthetetlen férj Csillik Zoltán életének 61. évében, május 28- án. tragikus hirtelenséggel el­hunyt. Temetése 1979. június 4- én. du. 3 órakor lesz a városi köztemetőben. Gyászoló fele­sége. ije Az új gyár vezérlöterme; innen irányítják a polimerizációs folyamatokat (Kercnyi László felvétele) Gyáravatás Lenin városban (Folytatás az 1. oldalról) A miniszter szólt arról: a kormány 1975 februárjában döntött róla, hogy 1978. de­cember 31-i határidővel Le- ninvárosban fel kell épülnie e műnek. A 4,2 milliárdos beruházás átfutási ideje meglehetősen rövid volt, ez rendkívüli erőfeszítéseket igényelt a tervezőtől, kivite­lezőtől, beruházótól egyaránt. A leninvárosiak azonban a jónál is jobbat akartak, vi­lágszínvonalon, a tervezett határidő előtt 3 hónappal ad­ták át a magyar vegyipar e nagyszerű létesítményét. Egy gyár eredményes megvalósí­tását — hangsúlyozta dr. Si­mon Pál —, a termelési ered­mények mutatják leginkább. Nos, Leninváros ebből a szempontból is eredményesen helytállt, hiszen vásárolt fél­termékből már 1978 márciu­sától, saját alapanyagból pe­dig 1978. szeptember 28-a óta gyárt polipropilént. Ta­valy 8160 tonna polipropilén­granulátumot állítottak elő, ami 4 milliárd dollár értéket képvisel. Túl azon, hogy e gyár termékének belépésével jelentős import váltható ki. a hazai feldolgozókapacitás elégtelensége miatt még ha­tárainkon túlra is bőségesen jut belőle — ebben rejlik e gyár egyik nagyszerűsége. E gondolatok jegyében adta át jelképesen a gyárat Huszár Andornak, a TVK állami dí­jas igazgatójának, aki ígére­tet tett rá: további eredmé­nyes, hatékony és jól szerve­zett munkával, az elvárások­nak megfelelően biztosítják mind az új gyár, mind az egész kombinát tervszerű működését, tervtúlteljesíté­sét. Az ünnepség következő ré­szében a KISZ Központi Bi­zottsága nevében Török László adta át meleg szavak kíséretében több éves, ered­ményes munkája elismerése­képpen a TVK nagyüzemi KISZ-bizottságának a KISZ Központi Bizottsága Vörös Vándorzászlaját, majd kitün­tetések átadására került sor. A gyáravatás alkalmából hárman kapták meg a Mun­ka Érdemrend ezüst, kilencen a bronz fokozatát. Kiváló Munkáért kitüntetésben ré­szesült 44 tervező, kivitele­ző, beruházó, kilencen kap­tak miniszteri dicsérő okle­velet. Hárman-hárman vet­ték át a Szakszervezeti Mun­káért kitüntetés arany és ezüst fokozatát, egy dolgozó szakszervezeti dicsérő oklevél kitüntetésben részesült. A vállalat két alapszervezete részesült a KISZ KB Dicsérő Oklevele kitüntetésben. Si- pöcz Lajos osztályvezető KISZ Érdemérem kitüntetést kapott, s ketten vették át a Kiváló Ifjúsági Vezető kitün­tetést. A gyáravató ünnepség Csősz Gábor zárszavával és az Internacionálé hangjaival ért véget. TÓTH ZOLTÁN Eutanázia II talál eptn más? „1973. február 21-én egy hol­land bíróság jelképes egyheti szabadságvesztésre ítélte Post- ma van Bőven orvosnőt. Az orvosnő erős morfiumadaggal megölte anyját, aki apoplexia következtében részben bénán, magaképteienül életkedvét vesz­tette A bíróság enyhítő körül­ménynek tekintette, hogy az anya a halált maga sürgette. Sőt szemrehányásokat tett leá­nyának. amiért az első szél­ütése alkalmával nem hagyta meghalni. Egy alkalőmma] pe­dig kivetette magát az ágyból, amit öngyilkosság, kísérletnek értékelt a bíróság. A per óriási feltűnést keltett, messze a hol­land határokon túl is. A kö­zönség nagy többsége a dok­tornő eljárását pozitívan érlé­kelte.” Egyre gyakrabban jelennek meg hasonló hírek a nyugati sajtóban. Az eutanázia újra és újra szóba kerül, pedig a halál ritkán téma. Nem be­szélünk róla, pedig kellene. Hiszen ma is vannak még betegségek, amelyek gyógyít­hatatlanok, s amelyek olykor talán evekre is komoly szen­vedéseket jelentenek a hal­doklónak. Vajon miért találkozott van Bőven doktornő annyi ro- konszenvvel és helyesléssel holland pácienseinél és ha­zája határain túl is? Nyil­ván őt és sorstársait más és más motívumok vezetik. Van Bőven esetében talán az anyja iránti szolidaritás ér­zése; feltételezik róla, hogy egyéni jószándékból és rész­vétből járt el így. Másokat meglehet a sza­badság érzete táplál az élet határaival való szabad ren­delkezésben, hiszen a szüle­tést a művi vetélésekkel már évszázadok óta befolyásolja az ember. Különböző országokban a történelem különböző szaka­szaiban az eutanáziát más­ként bírálják el. A mai Ja­pánban még ma sem büntet­hető az a személy, aki a ha­lálos beteget kérésére átsegíti a „másvilágba”. A vallásos Angliában néhány évvel ez­előtt az alsóház megszavazta az eutanáziáról szóló tör­vényt, de a felsőház minimá­lis szavazattöbbséggel eluta­sította. Tűzveszély az utakon A Tűzoltóság Országos Parancsnokságának felhívása A közutakon mind gyakoribb a tűzveszélyes folyadékok szállítá­sa, s egy-egy műszaki hiba, ha­nyag karbantartás mind gyak­rabban okoz tüzet a szállító gép­járműveken. Az elmúlt napok­ban többször is előfordult ilyen tüzeset. Szerdán például Szom­bathelyen az Interag—Shell Rt. egyik 28 ezer literes tartályko­csijából baleset miatt nagy mennyiségű benzin folyt az út­testre. A nagy erőkkel kivonult szombathelyi tűzoltóság több órai megfeszített munkával tudta csak megszüntetni a veszélyhelyzetet. Ez idő alatt a forgalom is szü­netelt. Csütörtökön Budapesten, a XV. kerületi Mezőhegy esi úton gyulladt ki egy 3,5 tonnás teher­gépkocsi és a benne levő 180, húszliteres* háztartási tüzelőolaj­jal töltött üzemanyagkanna. A tűz átterjedt a közeli földszin­tes lakóház ablakkereteire, meg­gyulladtak a lakások függönyei, s tűz keletkezett az épületben levő közért raktárában is, ahol étolajat és csomagolt zsírt tá­roltak. A fővárosi tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki, meg­akadályozta a tűz továbbterjedé­sét, majd eloltották a tüzet. Személyi sérülés szerencsére egyik esetben sem volt, az anyagi kár azonban jelentős. A vizsgálat mindkét esetben tovább folyik. A BM Tűzoltóság Országos Pa­rancsnoksága felhívja a tűzve­szélyes folyadékot szállító, kész­letező vállalatok figyelmét, hogy a jármüvek műszaki állapotára, rendszeres karbantartására, a szállító személyzet oktatására az eddigieknél is nagyobb gondot fordítsanak. ANYAKÖNYVI HÍREK HÁZASSÁGOT KÖTÖTT: Karnóczi István és Kusiák Ju­dit Edit; Takács István és Hor- j nyik Éva Mária; Farkas János J és Bonta Éva Kornélia; Bihari { György László és Hegedűs Ka- ^ talin; Benkovics Rafael és Vő- g neky Ilona; Kuttor Zoltán és íi Henyecz Ildikó; Semega József jj és Fazekas Éva Erika; Molnár ; Lajos és Szabó Terézia; líadhá- < zi Zoltán Tibor és Tóth Éva; j Győré Sándor és Palágyi Mária. * Korunkban sokan azzal ér­velnek, hogy ha a beteg kéri — mentsék meg a szenve­déstől —, akkor ezt meg kell tenni. S a megoldás nem mindig az érzéstelenítés, a morfium. Az orvosok viszont joggal állítják: a hippokra- tészi eskü az élet megóvásá­ról és nem gyilkosságról szól. Felvetődik ugyanis a kérdés, milyen kritériumok bizosít- hatnák az orvost arról, hogy valakit — tételezzünk fel egy áttétes rákos beteget — ily módon mentsen meg a szenvedésektől. JUSZT LÁSZLÓ Folytatódik az eltűntek felkutatása Szerencsétlenség Sajóbábonyban A könnyű sérülteket hazaengedték Embercsempészeket ítélt el a Győri Megyei Bíróság. Manfred Prillwitz 41 éves nyugat-berlini és Manfred Pieper 37 éves bad- deckenstedti lakosok ellenszol­gáltatás fejében elfogadtak egy nyugatnémet állampolgártól olyan megbízatást, hogy az NDK-ból kicsempésznek egy orvosházas­párt. A csempészek és a disz- szidensek 1978. december 17-én Budapesten, a Budapest-szálló- ban találkoztak, s együtt indul­tak a határ felé. Győr után az NDK-beli házaspár elrejtőzött a csomagtartóban. A kocsi csomag­terében — még Nyugat-Berlin­ben — szellőzőberendezéssel el­látott rejtekhelyét alakítottak ki. Hegyeshalomnál azonban a ha­tárőrség felfedte a rejtekhelyét, és így az embercsempészés ku­darcba fulladt. A Győr Megyei Bíróság a másodfokú tárgyalá­son a két embercsempészt tíz­tíz hónapi, börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte, s el­rendelte annak letöltése után Magyarországról való kiutasítá­sukat is. A bíróság az ember- csempészésre átalakított kocsit elkobozta. Az ítélet jogerős. A két disszidenst az NDK-ban von­ják felelősségre. Sajóbábonyban, az Észak- magyarországi Vegyiművek egyik üzemében tegnap dél­után fél 6-kor — eddig még ismeretlen okból — robba­nás történt. A robbanás kö­vetkeztében eltűnt személyek felkutatása folyamatban van. Öt személyt a mentők köny- nyebb sérüléssel szállítottak kórházba. Az anyagi kár je­lentős. A mentésre és a sze­rencsétlenség körülményei­nek kivizsgálására szakér­tőkből bizottság alakult. így szól a Magyar Távirati Iroda tegnap este kiadott j> lentése. Ma reggel annyit sikerült megtudnunk, hogy a kórházból az öt könnyű sé­rültet hazaengedték; tovább folytatódik az eltűnt szemé­lyek után a kutatás, s az azonosítás, valamint a szak­értői bizottság vizsgálata a robbanás körülményeiről. OELi HÍRLAP. — a Magyar Szocialista Munkáspárt Miskolc városi Bizottságának politikai napilapja. - Főszerkesztő: CSALA LÁSZLÓ. Szerkesztőség Miskolc, Bajcsy-Zsllinszky út 15 3527 Postacím- Miskolc 3501 Pl.: 39 Telefonközpont. 38-132, 18-672 35-380. Titkárság 18-223: belpolitikai rovat 18-224 várospolitika 18-225: kultúrpolitika 18-226; sportrovat 18-222; levelezés: 18-221 - Kiadja: a Borsod megyei Lapkiadó Vállalat Miskolc Bajcsy-ZsUinszky út 15 3527 Postacím: Miskolc 3501 PL: 179 - Felelős kiadó: VERES MIHÁLY Telefon 36-131 - Hirdetésfelvétel: Miskolc Széchenyi út 15—17 3525 Telefon 16-213 - Terjeszt) a Magyar Posta Kapható: a hírlapáru­soknál Előfizethető: a hfrlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetés) díj- egy hónapra 30 forint, negyedévre 00 fonnt egy évre 360 forint — Index: 25 951 — Készült: a Borsod meeyel Nyomdaipar) Vállalatnál. Felelős vezető* KILIAN BELA. — ISSN 4133-9209 BERLIN. Tegnap Berlinbe érkezett dr. Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a KISZ KB első titkára, aki a Kommu­nista Ifjúsági Szövetség Köz­ponti Bizottságának küldött­ségét vezeti a Német De­mokratikus Köztársaság nemzeti ifjúsági fesztiválján. A Schönefeldi repülőtéren Egon Krenz, az NSZEP Po­litikai Bizottságának póttag­ja, az FDJ, az NDK ifjúsági szervezete központi tanácsá­nak első titkára köszöntötte Maróthy Lászlót. MANILA. A Palesztinái, a dél-afrikai, a namíbiai és a zimbabwei nép felszabadítá- si mozgalmát támogató hatá­rozatot fogadott el tegnap az Egyesült Nemzetek kereske­delmi és fejlesztési értekez­lete (UNCTAD) 5. üléssza­kának közgyűlése. A határo­zatra 91 küldött szavazott, 16 delegátus ellene foglalt állást: ez utóbbiak közé tar­toztak az Egyesült Államok és Írország kivételével a kö­zös piaci államok képvise­lői. A határozat megállapít­ja, hogy a négy nép gyar­mati sorsban, vagy idegen megszállás alatt él és fel­szólítja az UNCTAD főtit­kárát, Gamani Coreát, vizs­gálja meg az Izrael által megszállt területek és az Af­rika déli részén fekvő orszá­gok helyzetét. Jelentését ha­ladéktalanul a szervezet elé kell terjeszteni. RÓMA. Olaszországban pénteken éjfélkor befejező­dött a rendkívüli parlamen­ti választásokat megelőző egyhónapos kampány. Ma 42 millió szavazásra jogosult ál­lampolgár. köztük több száz­ezer vendégmunkás, aki kül­földről tér haza szavazni, egy napos gondolkodási időt kap, majd vasárnap az urnákhoz járul, hogy megválassza a képviselőház 630 és a szená­tus 315 tagját. SAN SALVADOR. Tegnap este szabadon engedték tú­szaikat, a san saivadori francia nagykövetet és öt munkatársát fogva tartó ge­rillák, a Népi Forradalmi Tömb nevű szervezet tagjai. A négy hete fogva tartott franciák elhagyták a követ- ségi épületet. A gerillák, a venezuelai nagykövetségét megszálló társaikkal együtt — összesen huszonötén — autóbusszal a san saivadori repülőtérre távoztak. Innen — jól tájékozott hírforrások szerint — francia repülőgé­pen Panamába repülnek. .' BRÜSSZEL. Kelet és Nyu­gat között most talán pozi­tívabb dialógus kezdődhet — ez volt mind a résztvevők, mind a megfigyelők egyön­tetű véleménye a NATO- külügvminiszterek csütörtö­kön véget ért nyári üléssza­ka után. Ez a vélemény ter­mészetesen annak következ­tében alakult ki, hogy meg­történt a megegyezés a SALT—II. ügyében és, hogy nyugati részről rendkívül sokat várnak a szovjet és az amerikai államfő bécsi ta­lálkozójától. Cyrus Vance amerikai külügyminiszter különösen elégedetten távo­zott a külügyminiszteri kon­ferencia színhelyéről* meg­kapta szövetségeseinek tá­mogatását a SALT—II. kér­désében. MADRID. A sparwol kor­mány célja az, hogy az or­szág mihamarabb belépjen a NATO-ba — mondotta teg­nap Marcelino Oreja spa­nyol külügyminiszter ameri­kai kollégájának, Cyrus Vance-nek. Az amerikai dip­lomácia vezetője a hollan­diai NATO-üésről az ame­rikai—spanyol együttműkö­dési bizottság ülésére érke­zett. Embercsempészeket ítéli el

Next

/
Oldalképek
Tartalom