Déli Hírlap, 1979. június (11. évfolyam, 127-152. szám)

1979-06-27 / 149. szám

Július bén lép hatályba Az új Büntető Törvénykönyv 1. Mi a bűncselekmény? # Hajnali csúcsforgalom a 2-es postahivatal előtt ■ Pestre fel, Pestről le r eJF a síneken — Sárga-zölddel meneszt... — i\a akkor . . . Este van, háromnegyed kilenc, s rneieg. Engedély: engedélyt adunk, hogy sajat felelősségére a Sze­rencs-—Budapest között közleke­dő P 431-es és a Budapest—Sze­rencs között közlekedő P 450-es számú vonatokat továbbító moz­dony vezetőállásán utazzon. Fel­hívjuk figyelmét, hogy a moz­donyon a mozdonyvezetőt mun­kájában nem akadályozhatja, a mozdonyvezető rendelkezéseit kö­teles végrehajtani. — Hát . . . indulhatunk ... 1 — A P-jelzés azt jelenti a szám előtt, hogy a V 4:i 1050-es jelzésű villa­mos mozdony postavonatot von­tat. ♦ Megérkeztek a reggeli lapok . Éppen száz éve volt 1978- ban annak, nogy az erso mo­dern ertelmü magyar Bün­tető Törvénykönyv — az úgy­nevezett Csemegi Kódex — hatalyba lépett. A véletlen egyoeesesnek luunató be, hogy az országgyűies a cen­tenáriumon fogadta el az 1978. évi IV. törvényi, az uj Büntető Törvénykönyvet. So­kakban vetődhet lel a kér­dés: miért volt szükség az 19ol-ben megalkotott Büntető Törvénykönyvet megváltoz­tatni. hiszen hazankoan — ellentétben számos nyugati országgal! — nem emelke­dett az elkövetett büncselek- menyek száma. Az országgyűlés elolt dr. Már­kája Imre igazság ügy-miniszter így indokolta e szükségszerűsé­get: „A társadalmi és a gazdasági fejlődés jelenlegi szakaszában, amikor a múlt káros tudati örökségeit még nem sikerült mindenben leküzdenünk, amikor a szocialista tudat még csak ki­alakulóban van, amikor társadal­munk még nem mentes bizonyos ellentmondásoktól, és megoldat­lan problémái is vannak, s nem utolsósorban, amikor a fejlődés alapvetően kedvező kísérőjelen­ségei — az urbanizáció, az ipa­rosodás, a népesség növekedése, a társadalom átrétegződése és mobilitása, a tudományos-tech­nikai forradalom — bizonyos feltételek mellett kriminogen ha­tásúak lehelnek, és a bűnözés növekedésének irányába hathat­nak, reális feladatként csak a bűnözés korlátozása, csökkentése határozható meg. De ennek telje­sítéséhez is az egész társadalom összefogására, céltudatos, terv­szerű és magas színvonalú bűn­megelőzésére és bűnüldözésére van szükség.” A fentiekből érzékelhető, hogy az új Büntető Törvénykönyvvel erdemes *- sőt szükséges —, be­hatóbban is megismerkedni. A teljességre való törekvés igénye nélkül — erre nem is vállalkoz­hatunk, hiszen a törvény 367 pa­ragrafusból áll —igyekszünk minél átfogóbb ismertetést nyúj­tani az új BTK-ról olvasóink­nak. Sokszor, s sokféle megfogal­mazásban hallunk a törvénysze­gésről. Tudni kell azonban, hogy ez csak a pontos határok meg­jelölésével kérhető számon! Mi tehát a bűncselekmény? A BTK 10. g-a kimondja: (1) Bűncse­lekmény az a szándékosan vagy — ha a törvény a gondatlan el­követést is bünteti — gondatlan­Egy héttel a vasutasnap előtt, június 30-án és július I-én Miskolcon rendezik meg a már hagyományos országos vasutas eszperantó találkozót a mis­kolci vasutas szakcsoportok a Rónai Sándor Megyei Művelő­dési Központban, az ottani esz­perantó szakkör és a megyei eszperantó bizottság közremű­ködésével. A találkozóra meg­hívták a szocialista országok­ból Miskolc testvérváro­sainak eszperantó küldötteit, valamint a hazai eszperantó küldötteit, valamint a hazai eszperantó szakcsoportok kép­viselőit, családtagjait. Szombaton délután 3 órá­tól kezdődik az alkalmi pos­tabélyegzés. bélyegbemutató és eszperantó kiállítás a művelődési központ színház- termének előterében. A mis­kolci vasutas bélyeggyűjtők tíz tablón állítják ki gyűjte­ményeiket, továbbá a talál­kozó emblémájával ellátott levelezőlapokon és borítéko­kon alkalmi postabélyegzés lesz. Speciális emléklapot is kiadnak. A gyűjtők igé­nyeit eszperantó levélzáró bélyegek, a találkozó jelvé­nyei és más eszperantó ki­adványok elégítik ki. A ren­dezők gondoskodnak vasúti témájú postabélyegek árusí­tásáról. A bélyegbemutató­kon kívül nagy érdeklődésre Ságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, cs a.aeiyie a törvény büntetés kiszabásat rendeli el. (2) Társa­dalomra veszélyes cselekmény az a tevékenység vagy mulasztás, amely a Mhgyar aepköztársaság állami, társaualnii vagy gazdasá­gi rendjét, az állampolgárok személyét vagy jogait sérti, vagy veszélyezteti. A törvény 11. g-a így fogalmaz: (1) A bűncselek­mény bűntett, vagv vétség. (2) Búméit az a szándékosan elkö­vetett bűncselekmény, amelyre a törvény kétévi szabadságvesztés­nél súlyosabb büntetés kiszabását rendeli el. Minden más bűncse­lekmény vétség. Ez utóbbi paragrafus két be­kezdése a oűncseiekmen^ e« tár­sadalomra veszélyes súlyát és jellegét lejezi ki, hiszen vétsé­gedre és bűntettekre osztja a bűncselekményesei. A határvo­nalat e két büncselekményiorma közölt valahogy úgy húzhatjuk meg: 13. §. Szándékosan követi el a bűncselekményt, aki ma­gatartásának következményeit kívánja, vagy e következmények­be belenyugszik. 14. §. Gondat­lanságból követi el a bűncselek­ményt, aki előre látja magatar­tásának lehetséges következmé­nyeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában; úgyszintén az is, aki e következmények lehetősé­gét azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja. 13. §. Az eredményhez, mint a bűncse­lekmény minősítő körülményé­hez fűzött súlyosabb jogkövet­kezmények akkor alkalmazhatók, ha az elkövetőt az eredmény te­kintetében legalább gondatlanság terheli! Az e paragrafusokban említett szándékosságot a jogtu­domány még tovább bontja egye­nes és eshetőleges szándékra, de a gondatlanságot is felosztja tu­datos gondatlanságra és mulasz­tásra. A BTK általános részének kö­vetkező szakasza az elkövetők körét taglalja. Eszerint: 19. §. El­követők a tettes és a társtettes (társtettesek), valamint a felbuj­tó és a bűnsegéd (részesek). 20. $. (1) Tettes az, aki a bűncse­lekmény törvényi tényállását megvalósítja. (2) Társtettesek azok, akik a szándékos bűncse­lekmény törvényi tényállását egymás tevékenységéről tudva, közösen valósítják meg. 21. §. (1) Felbujtó az, aki mást bűncselek­mény elkövetésére szándékosan rábír. (2) Bűnsegéd az, aki bűn­cselekmény elkövetéséhez szándé­kosan segítséget nyújt. (3) A ré­szesekre is a tettesekre megálla­pított büntetési tételt kell alkal­mazni ! Miskolcon tarthat számot 15 tablón az eszperantó kiállítás. A nemzetközi gyermekév jegyében Fajszi Károly buda­pesti eszperantista a közel­múltban a lengyelországi Gdanskban, valamint más városokban bemutatott Gyer­mekirodalom eszperantó nyelven című anyagát mu­tatja be, míg a többi kiálli- . tási anyag a miskolci esz- perantisták országos és he­lyi vonatkozású dokumentu­mai, illetve nagyméretű fényképfelvételei, melyek a miskolci eszperantisták éle­tét is a látogatók elé tár­ják. Az eszperantómozgalom vezetői szombaton, délután 1 órától fórum keretében be­szélik meg a közieméit és a jelen eseményeit, valamint a jövő tennivalóit. Délután 17.30 órakor kerül sor a fél­órás ünnepi hivatalos ese­ményekre, majd ezt követően a művelődési központ szín­háztermében egyórás kultúr­műsorra, amelyben fellépnek a Szirmabesenyői Általános Iskola eszperantista növendé­kei, a Vörösmarty Vasutas Művelődési Ház pantomim­együttese, a MÁV Jármúja­bundához 110 hörcsög kell SzOcsremekek t A Miskolci Szűcsi pari Szö­vetkezet 5. számú részlegé­nek (az exportüzemnek) ve­zetője, Papp László szebb­nél szebb bundákat tud mu­tatni annak, aki esetleg nem hinné, hogy mire képes a részleg alig 15 dolgozója. — Tavaly hétmillió forint értékű külföldi megrendelés­nek tettünk eleget, s az idén kilencmillió forintos export- tervünk van — mondotta Papp László, aki a szűcsipar­ban maga is országosan elis­mert. aranyjelvényes szabász. — Észak-Magyarország terü­letén csak mi vállalunk ex­portmunkát, nyugatnémet és francia megrendelésre. Az idei első negyedévben pél­dául csupán a franciáknak 300 darab hörcsögbundát ké­szítettünk. Egy bundához át­lagosan 140 hörcsög szüksé­ges... De nemcsak más ország­beli nők örömére dolgoznak. A belkereskedelemnek pél­dául nyúlszőrméből készítik az ugyancsak kapós, karcsú­sított, sportos, úgynevezett budafix-bundftkat. Munkájuk' pedig nem lehetne eredmé­nyes a sajókeresztúri kikészí­tőüzem munkája nélkül, ahonnan az alapanyagot kap­ják. Mindezen kívül lakossági szolgáltató tevékenységet is folytatnak, tehát a gombíel- varrástól kezdve a szőrmesál. vagy sapka elkészítéséig sok mindent elvállalnak. Melles­leg a munka közben keletke­ző legapróbb hulladékot is hasznosítják: faliszönyegek- nek varrják össze, vagy dísz- pomponokat készítenek be­lőle. Egyetlen gondjuk: az után­pótlás. Jelenleg ugyanis csak • lányokat vehetnek fel szak­munkástanulónak. s a lányok aránylag kevesen jelentkéz­nek. A szűcsök „dinasztiái­vitó Üzem férfikórusa, va­lamint a Rónai Sándor Mű­velődési Központ Avas Tánc- együttese. A napot közös va­csora és táncest zárja. A részvevők felkeresik az agg­teleki cseppkőbarlangot, más csoportok pedig Miskolc- Tapolcát, illetőleg a diósgyő­ri várat és Lillafüredet te­kintik meg. Az aggteleki cseppkőbarlanghoz külön- autóbuszok szállítják a rész­vevőket reggel 7 órakor a miskolci Tiszai pályaudvar­tól. A 10 órától kezdődő bar­langlátogatás alkalmával nemcsak a hangversenyter­met tekintik meg. és ott a barlangvilág hang- és fény­játékát élvezik, hanem meg­koszorúzzák az 1962. évi — Magyarországon megrende­zett — vasutas eszperantó világkongresszus alkalmával elhelyezett márvány emlék­táblát is. A minden évben más-más városban megrendezésre ke­rülő országos eszperantó ta­lálkozóra ez évben Miskolc­ra 250 részvevőt várnak. A rendező miskolci eszperan- tistak remélik, hogy ' vala­mennyiüknek kellemes em­lékekben és élményekben lesz részük. POSTÁVAL MÁS ♦ .. « • > ij Mottó: Egy újszülöttnek minden vicc új. Nekem is minden új. Már­mint a mozdony. Óránként 130 kilométer, percenként 2166 méter — olvasom egy kis táblán. Hatvan, nyolcvan, száz... — csak nem megy feljebb az a mutató a sebes­ségmérőn. — Ennyi, nem több. Ennyi­vel szabad mennünk... Kicsit kiabálni kell, pedig nincs az a túlon-túl nagy zaj. A motor már megnyugodott, egyenletesen duruzsol a há­tunk mögött. — Zöld a kijárat.. r A mozdony vezetője. Ba­lázs Zoltán 16 éve ül a vil­lany vezérállásában. — Vonat és vonat közt van-e különbség? zetője: — A postával azért más ... Éjjel megyünk, általában sza­bad pályán, reggel mi va­gyunk az elsők. Csak túl gyorsan megy. Tehervonatok- kal járok általában, azok szép kényelmesen. 60 kilométerrel mennek, ez meg 100-zal szá­guld ... « oNtv azért a száguldás egy .Kicsit túlzás. Innen lentről egyáltalán nem érezni a se­bességet. De a pálya legki­sebb hibáját már igen. Tán­cot lejt a gép a váltókon, akár tengeribetegséget is le­hetne kapni. A LEVELEK ÚTJA Miért késik a magyar vo­nat? Vágányzár. Hort-Csány úján csak egy vágány, a jel­ző megálljt! parancsol. Lassí­tó jelzések, nem mehetünk csak negyven kilométerrel. A késés oka az utast nem ér­dekli. Ö pontosan akar a vég­céljához érni. Nos, eddig en­gem sem nagyon érdekelt, most viszont megértettem, hogy miért késnek, miért van vágányzár. Hatvanig még jó a pálya, onnan viszont . .. Utazni jó, utazni szép. de akinek ez a szakmájához tar­ót postakocsi: Szerencsről, Miskolcról, Özdról jöttek... Mucsonyi László, a 2-es számú postahivatal pályaud­vari ügyeletese: — Csomagokat, levélkülde­ményeket visz a vonat, szép számmal. Naponta és átlago­san 4000 csomag. 9—10 ezer levél megy Pestre, s Pesten 1úlra. Ezt dolgozzák fel a pos, fásaink., fjnig felér a vonat. Kezek. Férfikezek, de bíi- szorkányos gyorsasággal szór-, tirozzák a leveleket: telnek a íakkok, csorog a verejték, pokoli meleg van. Aztán né­hány csomag igencsak súlyos. Tárgy: hűtőszekrény. A rozsdafoltok kivillannak az alig-papír alól. Érték: 1500 forint. Jó lenne egy kis hű­vös ... Budapest Keleti, jó tíz pere késés. Megérkeztünk. Rako­dás, pakolás. A postavonat útközben nyolc kocsira duz­zadt. Füzesabonyban egy, Hatvanban két kocsit akasz­tottak hozzá. S az Észak-Ma- gyarországon feladott levelek útjukra indulnak, irány a címzett. MISKOLCON A LAPOK Egy óra lehet éjjel, s a kül­ső elsőre betolják a postát. Az indulás 1 óra 50 perckor van, hajrá! Jönnek a furgo­nok, jönnek a targoncák. Üj- ságkötegek, csomaghalmok, levélzsákok tömkelegé. Is- . mét rakodás, pakolás. Csak most fordítva. A peronról a kocsikba. — Mit hoz a postavonat? — Körülbelül ugyanannyi csomagot, s jó pár százezer darab újságot. — A nyomdából nem jött még el az egyik kocsi — mondja a Keleti postai ellen­őre, Kerese Tibor. öt percet várunk rá, végül felpakolják az utolsó köteg lapokat is. — Sárga-zöld a kijárat.. A V 43 1022-es mozdonyt Palencsár István vezeti. — A jó múltkor — meséli —, amikor a postát hoztam, a baleset miatt Üjszász felé mentünk. Most... Most nincs baleset. De késés jócskán. Hatvan — vágányzár, varunk. Negyven percet. Már vi­lágos van, fél három elmúlt. Ki­megyünk. A reszortos mérnök, Kosa Zoltán veszi át a :)000 ló­erős masina irányítását. O hozza Miskolcig. Közben még összesze­dünk tizenöt percet, s a postá­sok már cseppet sem nyugodtak, ötvenöt perc elveszett abból ár. időből, ami rendelkezésükre áll az újságolt, csomagok osztályozá­sára. S a nap embere semmit som tud arról, hogy a reggeli lapok ma később kerülnek Miskolc­ra . .. (illésy) * Naponta és átlagosan 4000 csomagot kezelnek és továbbí­tanak Miskolcon (Solymos László felvételei) (Folytatjuk) TÓTH ZOLTÁN ban'1 pedig lenne folytatás . Országos eszperantó találkozó — Nem sok... Mindegyi­ket egyformán kell vinni, egyforma felelősséggel... főzik, s majd minden este Nagy Lajosné, a vonat ve- csinálja ... A mozdony után

Next

/
Oldalképek
Tartalom