Déli Hírlap, 1979. június (11. évfolyam, 127-152. szám)

1979-06-01 / 127. szám

C2_ fob // * POLITIKAI NAPILAP * XI. ÉVFOLYAM, 127 SZÁM 1979. JÚNIUS 1., PÉNTEK 1 ÁRA: 1,2110IIII Pohárköszöntők az országházi díszracsorán Kapcsolataink erősítése igaz nemzeti érdekünk Leonyid Brezsnyev és Kádár Júnos ma délután beszédet mond a rádióban és a televízióban Ülést tartott városunk tanácsa Jól kezdődött az idei esztendő A parlamenti ünnepségen. Gáspár Sándor beszédét mondja. Tegnap ülést tartott Mis­kolc város Tanácsa. A ta­nácstagokat, a tanácsi vál. lalatok meghívott vezetőit, valamint az elnökségben he­lyet foglaló Drótos Lászlót, a városi pártbizottság első tit­kárát, dr. Rónaszéki Árpá­dot, a megyei tanács képvi. selőjét, Szuchy Róbertét, a HNF városi titkárát, Varga Zoltánt, a városi KISZ-bi- zottság titkárát Rózsa Kál­mán, a tanács elnöke kö. szöntötte. A tanács megvitatta a költ­ségvetés és fejlesztési alap 1978. évi tervének teljesíté­séről, valamint a tanácsi vál­lalatok gazdálkodásáról szó­ló jelentést. Nem új témáról tárgyalt a testület, hiszen az eredmények lényegében már ismertek voltak, mégis érde- keg^volt Székely László, álta­lános elnökhelyettes szóbeli kiegészítője, amelyben fog­lalkozott az V. ötéves tervi feladatok időarányos teljesí­tésével, s az idei esztendő I—IV. hónapi eredményei­vel. Egyebek között elmondot­ta, hogy a tervidőszak elő­irányzatainak 61 százaléka már teljesült. Az ágazatok közül különösen jó eredmé­nyeket ért el az egészség- ügyi és kulturális ágazat, ám némi lemaradás van a víz­csatorna-építés, a helyi köz­lekedés, vagy például az út­építés területén. A tervezett­nél jobban alakult a lakás-, vagy például az iskolaépítés, ugyanakkor néhány területen, . például a közművek, óvodák Iskolaigazgatóknak, párttítkároknak A káder- és személyzeti munka kérdéseiről tartott előadást ma délelőtt a 40. sz. Általános Iskolában Mis­kolc közép, és általános is­kolái igazgatóinak, párttit­kárainak Juhász György, az MSZMP KB alosztályvezető­je. Eső lehet Ma Is meleg lesz, a legma­gasabb nappali hőmérséklet elérheti a 30 fokot. Ismétlődő felhőátvonulásokra számítha­tunk, esetleg futó esőkkel. építésénél ugyancsak némi lemaradás tapasztalható. A tervidőszak hátralevő részé­ben ezek a lemaradások pó­tolhatók s tervszerű teljesí­téssel számolhatunk. Ezt látszik igazolni az idei esztendő indulása is. Az év első négy hónapjában a ter­vezett bevételek 35 százaléka valósult meg, túlteljesítés várható a saját bevételeknél, s a kiadási előirányzatok 31,4 százalékát használtuk fel. Nem volt zavartalan a fej­lesztési terv időarányos tel­jesítése. Ugyanakkor 271 la­kás műszaki átadása történt meg, ami 70 lakással több a tervezettnél. Ám felhívta Szé­kely László a figyelmet arra is, hogy 130 lakás üzembe he­lyezése viszont nem történt meg. Az ágazati feladatok kö­zül szólt a Búza téri aluljáró építéséről. Várhatóan június­ban részlegesen, a közúti jár­művek részére üzembe he­lyezik a csomópontot, a vég­leges üzembe helyezésre, vagyis az aluljáró használat­bavétele augusztus vége felé kerül sor. A tanács a továbbiakban élénk vitában elemezte a gyermekellátás helyzetét és feladatait, meghallgatta a III. kerületi hivatal vezetőjének jelentését a hivatal munkájá­ról, majd bejelentéseket, ja­vaslatokat, interpellációkat tárgyalt. A Leonyid Iljics Brezsnyev vezette szovjet párt- és kor­mányküldöttség csütörtöki programja — mipt tegnap hírül adtuk — bensőséges ünnepséggel kezdődött. Ven­dégeink a parlament delega­cies termében a magyar munkásosztály képviselőivel, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulóját köszöntő jubileumi munka­verseny csepeli kezdeménye­zőivei, az országos mozga­lomban élen járó kollektívák, szocialista brigádok, üzemi, vállalati közösségek küldöt­teivel, állami díjasokkal, a szocialista munka hőseivel találkoztak. A forró hangu­latú baráti összejövetelen po­litikai, társadalmi és köz­életünk számos vezetője vett részt. A szovjdt párt- és kor­mányküldöttség és a magyar dolgozók képviselőinek ta­lálkozóján Leonyid Brezsnyev mondott beszédet. — Kellemes *kötelességet teljesítek ma, amikor át­adom Vörös Csepel dicső munkáskollektívájának az Októberi Forradalom Ér­demrendet. Vörös Csepelnek olyan önéletrajza van,-amely, re méltán lehet büszke min­den munkás, technikus, mér­nök, mindenki, aki a csepeli üzemekben dolgozik — mon­dotta a többi között. Brezs­nyev elvtárs ezután méltatta a csepeliek történelmi múlt­ját, attól az időszaktól kezd­ve, amikor munkaverseny. kezdeményezésükkel átvették a távoli 1917-ből érkező sta­fétabotot. Szívből köszöntöt­te a csepelieket, majd nagy tapssal fogadott beszéde után az SZKP főtitkára átnyúj­totta a nekik adományozott Októberi Forradalom Érdem­rendet. A Csepel ,Vas- és Fémmű­vek munkáskollektívájának nevében Ernszt Antal, a gyár pártbizottságának első titkára mondott köszönetét. A felejthetetlen találkozás emlékéül átnyújtotta Leonyid Erezsnyevnek a nagy múltú gyáróriás ajándékát. Somo­gyi József Kossuth-díjas szobrászművész Martinász szobrának bronzba öntött ki­csinyített mását és a Tanács- köztársaság hírét Leninhez eljuttató csepeli szikratávíró makettjét. ­A jövőre szóló jókívánsá­gok után Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára a négy és fél millió szervezett magyar dol­gozó, párttagok és pártonkí- vüliek nevében köszöntötte Leonyid Brezsnyevet és ked­ves szovjet vendégeinket. Kö­szöntő szavaiban kitért a ma­gas külföldi elismerésre, amely nagyrabecsült szimbó­lum számunkra. Majd népe­ink internacionalista szolida­ritását, testvéri barátságának erősödését méltatta 1917-től kezdődően. Hangsúlyozta, hogy ez a kitüntetés további lelkesedéssel tölti el munkás- osztályunkat, dolgozó népün­ket, s újabb sikereket ered­ményez majd alkotó tevé­kenységében, szocialista ha­zánk építésében, barátsá­gunk, együttműködésünk erő­sítésében. A parlamenti ünnepség hosszan tartó tapssal ért vé­get. Tegnap este az MSZMP Központi Bizottsága, az El­nöki Tanács és a Miniszter- tanács az Országház Vadász­termében díszvacsorát adott a szovjet párt- és kormány- küldöttség tiszteletére. A szí­vélyes, baráti légkörű vacso­rán Kádár János és Leonyid Brezsnyev pohárköszöntőt mondott. Kádár János a töb­bi között hangsúlyozta, hogy a magyar népet örömmel töl­tik el azok a hatalmas ered­mények, amelyeket a Szov­jetunió népei a Szovjetunió Kommunista Pártja XXV. kongresszusának határozatai alapján, a társadalom minden oldalú fejlesztésében, a tudo­mányos-műszaki haladásban, az életszínvonal emelésében elértek. A magyar nép is szocialista nemzeti egységbe tömörülve, eredményesen munkálkodik pártunk XI. kongresszusa határozatainak végrehajtásán, a fejlett szo­cialista társadalom építésén. A Szovjetunióval való barát­ságunk, együttműködésünk szilárd, évről évre fejlődik, mert a Magyar Népköztársa­ságot és a Szovjetuniót a kö­zös forradalmi hagyományo­kon, a közös eszméken és cé­lokon, az érdekek azonossá­gán alapuló sokoldalú együtt­működés, a kölcsönös biza­lom köti össze. Meggyőző­déssel valljuk, hogy a Szov­jetunióhoz fűződő kapcsola­taink további erősítése, fej­lesztése megfelel népünk szo­cialista céljaink és igaz nemzeti érdekeinek. Leonyid Brezsnyev köszön­tőjében kitért arra, hogy a mostani tárgyalások során, különböző jellegű kérdéseket érintettek. Minden egyes kér­désben az egyetértés, az igaz elvtársi, kölcsönös megértés uralkodott. Kiemelte, hogy nincs a világnak két olyan országa, amelyek mindenben hasonlítanának egymáshoz. Mindegyiknek vannak meg­ismételhetetlen vonásai. En­nek a sajátosságnak a figye­lembe vétele nélkül, lehetet, len egészséges együttműkö­dést kialakítani, kölcsönös megelégedéssel rendezni ezt, vagy azt a problémát. A szovjet—magyar együttműkö­dés normájává vált. hogy fi­gyelemmel, a szó szoros ér­telmében jó szándékkal ke­zeljük egymás sajátosságait. Az SZKP főtitkára szólt a ma aláírásra kerülő, új szov­jet—magyar kulturális éstu. Továbbra is vezető helyen számol be a szovjet sajtó a Leonyid Brezsnyev vezette szovjet párt- és kormánykül­döttség magyarországi láto­gatásáról. A mai lapok első oldalas, fényképes tudósítá­sokban számolnak be a Cse­pel Vas. és Fémművek ki­tüntetéséről, közlik az ün­nepségen elhangzott beszé­deket. Ugyancsak teljes ter­jedelemben ismertetik a központi lapok Kádár János és Leonyid Brezsnyev pohár­köszöntőjét a szovjet kül­döttség tiszteletére adott ebéden. A sajtó, a rádió, a televízió beszámol a látoga­tás eseményéről, s annak vi­lágvisszhangjáról is. A Pravda különtudósítói, J. Grigorjev és A. Karpicsev „A köztársaság büszkesége” című írásukban bemutatják a magas szovjet kitüntetésben részesült magyar nagyüze­met, a Csepel Vas- és Fém­műveket, kiemelve a magyar üzem és szovjet partnerei dományos együttműködési egyezmény jelentőségéről, hangsúlyozva, hogy a kultú­ra fejlődésében üzenetet hor­doz a múltból a jelenbe, a jelenből a jövőbe. A nemzetközi sajtó tovább­ra is megkülönböztetett fi­gyelemmel követi a szovjet párt- és kormányküldöttség magyarországi látogatásainak eseményeit. A lapok, a hír- ügynökségek a kétoldalú kapcsolatok bővítése mellett, felhívják a figyelmet a láto­gatás nemzetközi jelentősé­gére is. A szovjet párt- és kor­mányküldöttség magyarorszá­gi látogatása alkalmából ma délután három órai kezdet­tel Leonyid Iljics Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének elnöke, valamint Ká­dár János, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára beszédet mond a Magyar Rá­dióban és Televízióban. A beszédeket a rádió 18 óra 30 perckor, a televízió pedig 20 órakor megismétli. együttműködését. A tudósítók a szovjet—magyar együtt­működés eredményeiről in­terjút készítettek Pál Lénárd akadémikussal, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökével is. Több oldalas összeállítás­ban foglalkozik a szovjet párt- és kormányküldöttség magyarországi útjával a Za Rubezsom című külpolitikai hetilap ma megjelent száma is. Közli a magyar lapoknak a találkozóval foglalkozó cikkeiből készült összeállí­tást, s utal a tárgyalásokon megvitatott külpolitikai kér­dések, mindenekelőtt a SALT—II. megállapodásról folytatott eszmecsere fontos­ságára. A szovjet rádió ma reggeli híradásaiban összefoglalta a párt- és kormányküldöttség látogatásának pénteki napi­rendjét, s hangsúlyozta az aláírásra kerülő dokumentu­mok fontosságát. 'M Szibéria — a jövő ígérete. Mégpedig a nem is olyan távoli jövőé. Üj ipari és mezőgazdasági körzetek létesülnek, a szi­bériai folyókra épültek a világ legnagyobb vízerőművei, a föld mélye pedig ma még szó szerint felmérhetetlen kincse­ket rejteget. Feltárásukhoz, kiaknázásukhoz komoly tudomá­nyos erőfeszítésekre is szükség van. E szükségleteket fel­ismerve hozták létre 1957-ben a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának majd 40 ezer tudóst foglalkoztató szibériai tagozatát. Több munkájukban vesznek részt a Magyar Tu­dományos Akadémia intézetei is: ez a hasznos kapcsolat in­dokolta, hogy az 1949-ben aláirt szovjet—magyar tudomá­nyos-műszaki együttműködési egyezmény mostani, 30. évfor­dulóján Szibéria tudományos életével foglalkozó kiállítást I nyissanak. A június 7-ig, a KGM budapesti Technika Házá­ban nyitva tartó kiállításról való ez a kép is: gyorsító az akagyemgorodoki Magfizikai Intézetben. A mai szovjet sajtó a látogatásról

Next

/
Oldalképek
Tartalom