Déli Hírlap, 1979. március (11. évfolyam, 51-77. szám)

1979-03-21 / 68. szám

Vj szobai■ Diósgyőrben Tisztelet az embernek # A gratulálok gyűrűjében . U Az ünnepségnek megvan a foigatokónyve, mert a Vasas Művelődési Központ előtt ósz- szcgyült sok száz ember maga is megkívánja, hogy ünnépé- lyes legyen a pillanat, amikor leltárul a titok, lehull a szo­borról a lepel. Azt azonban senki nem korcograialla, hogy mit tegyen a közönség, amely eljött, hogy Kiss István Kos- suth-díjas szobrászművész al­kotásának felavatásán részt ve­gyen, az teljesen spontán volt, hogy az ünnepség meghívójával a kézben sokan kértek auto­gramot. Akinek a kedvéért született, a városlakó megkezd­te ismerkedését a szoborral, amely a következő években, évtizedekben mindennapjaink része lesz. A szobrász, akitől az interjút kértem, már csak emlékezik a számára kedves munkára. — Fél évszázada vitatják, hogy lehet-e munkást ábrá­zolni — kezdte a beszélge­tést Kiss István. — A vitat­kozók abból indulnak ki, hogy modern korunkban megszűntek a jellegzetes külső jegyek, ma megjelené­sében is más a munka, mint hajdan volt. Azt akartam a szoborral bizonyítani, hogy ez tévedés; amíg emberiség lesz, addig a munka ábrázol­ható. Csupán a kor jellemző jegyeit kell megkeresni. A mára a fejlett ipar jellemző, amelyet mindenekelőtt az automatikáról lehet megis­merni. A jelen és a jövő út­ja nem a fizikai erőkifejtés; nem izmaival dolgozik, szel­lemi irányító á gép ura, az ember. Ür a munkás, aki hozzányúl a nyersanyaghoz, és úr a teremtő ember, aki az alaktalanból művelt for­mát hoz létre. De nem sa­ját kezével, hanem manipu­látorokkal hat az anyagra, amely engedelmeskedni kénytelen a teremtő akarat­nak. — Az ember »zellemi felsöbb- rendőségéről szól a szobor? — Michelangelo ismert freskóján a Teremtő egyet­len ujjának mozdulata elég hozzá, hogy éljen, és betölt­se hivatását az ember. En­nek a munkásnak az ujjai hasonló erőt és parancsot közvetítenek — a gépnek, és mindannak, ami a munká­nak köszönheti létét. Az ok­taéder, és a többi geometri­kus forma azt mondja: elég, ha kezét mozdítja, hogy a maga képére (a neki megfe­lelő képre) formálja minden­napjait, életét az ember. — Jelkép tehát forma és tar­talom . . . — Kettős jelkép. A mo­dern termelési formát, és azt szimbolizálja, hogy a mun­kás ember az úr. Ezt akar­tam egyébként a szobor nagyságával is érzékeltetni, Az életnagyság duplája már heroikus, de még nem em­bertelen; ehhez a nagyság­hoz még közünk van. és kell is, hogy legyen közünk. — A szobor fényes, fehér anyaga messzire világít . . . — Hegesztett krómacélból készült, és én. aki pontosan tudom, hogy ez az egyik leg­nehezebben munkálható anyag, nem véletlenül vá­lasztottam a sok lehetőség közül a nehezebbet. Gondol­kodhattam volna bronzban is, de ahány anyag, annyifé­le tartalmat közvetít. Mást mond a márvány, a fa, a bronz, ez pedig mai jelentést hordoz; hangsúlyozottan ke­mény, a korra jellemzően szikár. — Eredendően miskolci meg­rendelésre készült a kompozí­ció? —r Annyira, hogy pontosan ide, a Vasas Művelődési Központ előtti térre készí­tettem. az épület geometri­kus formáiban gondolkoz­tam, amikor hasonlóan pon­tos, mértani formák szerint szerkesztettem. Egy évvel ez­előtt készültem el vele, azó­ta különböző bemutatókon. Varsótól Szófiáig megjárta Európái. A jelképes munkás­portré ezen a körúton kap­ta a Munkástrón címet. Ha mások mondják, biztosan jo­gos. — Hetek óta a helyén van, de most leplezték le. és a szobor akkor kezd élni, ha elkezdünk t vele ismerkedni. Most, amikor I végérvényesen a városé, mit I küldhet a mü után az alkotó, I amely már nemcsak az övé? — Régen ismerem Miskol­cot. és csak annyit akartam mondani: tisztelet a mun­kásnak. a nehéz munkát kí­vánó nehéziparnak, és tiszte­let a városnak is. (makai) Ma este a tévében Vörös Berg ..Megkerestük azokat a vö­röspilótákat, akik a Tanács- köztársaság légierejében har­coltak annak idején — mond­ja mai műsoráról Peták Ist­ván szerkesztő. — Négy piló­tát még életben találtunk. Közülük hárman aktív repü­lők voltak, egyikük pedig szerelő. Ök mesélik el, hogy a légierő azokban a kritikus napokban hol és miként har­colt. Az a pilóta azonban, aki a legnevezetesebb harci fel­adatot végrehajtotta: Bran­denburg típusú repülőgépén Kijevbe vitte Szamuely Ti­bort, sajnos már nincs az élők sorában. Az utat. amely akkor kiemelkedő repülő- leljesítmény volt, megpróbál­tuk rekonstruálni. A mo­narchia idejében korszerű repülőgépparkja volt az or­szágnak, és ezt a tényt a Ta­nácsköztársaság igyekezett is a maga oldalán kiaknázni. A repülők jelentős szerepet kap­tak a harcok támogatásában, a légi felderítésben és a röpcédulázásban. Ami pedig a műsor címét, a Vörös Berget illeti, arra a pilótára emlékezünk, aki Berg típusú gépét vörösre festve felrepült a magasba, hogy ezzel is pro­pagálja a légierő csatlakozá­sát a Tanácsköztársaságig. ’’ Vasutasok lesznek „Akit a mozdony füstje meg­csapott, az nem tud megválni a vasúttól.” Vasútról szólván ma már nem lehet megkerülni Moldova György kitűnő köny­vét. Nem, márcsak azért sem, miért lassan kihalóban van az a generáció, amely valóban nagy áldozatokat hozott a va­sútért. Ezzel korántsem azt kíván­juk állítani, hogy a mai vas­utasokból kiveszett a hiva- tástydat! Tépy viszont, hogy ezen a pályán is gondok van­nak az utánpótlással, az idén körülbelül 3000-rel kevesebb vasutas teljesít szolgálatot, mint tavaly. Ezt — részben — ellensúlyozza a dinamikus műszaki-technikai fejlődés. A leglátványosabb ez a mozdo­nyoknál, lassan eltűnnek a gőzösök, a „romantikát”, a nagy szaktudást igénylő és feltételező dízel- és villamos mozdonyok váltják fel. Át­alakulóban van tehát a vas­utasszakma is. A hangsúly áttolódik a szakmára, ez a tény azonban, nyomatékosab­ban hívja fel a figyelmet az ember szerepére. Nem min­degy, hogy hányán, kik vá­lasztják ezt a hivatást, ho­gyan találják meg a fiatalok a helyüket. A MÁV maga gondosko­dik az utánpótlásról. Mint bá­zisszerv. jó kapcsolatokat épített az 1. sz. Ipari Szak- középiskolával. ahol jelen­leg mintegy 240 tanuló (vas­útgépész és forgalomirányító) készül a vasutaspályára. A jó kapcsolat bizonysága a hétfőn délután rendezett munkás—diák találkozó is, a bemutató kiállítás megnyitá­sával kapcsoltak össze. Idé­zünk Kollár Sándornénak, a Miskolci MÁV-igazgatóság KISZ-bizottsága tagjának megnyitójából: „Szeretnénk megmutatni azt, hogy milyen pálya is, amire készültök, hogy vasutasnak lenni nem­csak foglalkozás, szakma, ha­nem az ország szolgálata.” A megnyitó után az iskola zsi­bongójában előbb a Vörös­marty Művelődési Ház KISZ- fiataljainak irodalmi műsorát, majd a fiatal vasutasok éle­téről szóló előadást hallgat­ták meg a harmadikos és ne­gyedikes tanulók. Ami ezután következett, azt jobb szó hí­ján fórumnak nevezhetnénk: a Miskolci MÁV Főigazgató­ság és a Tiszai pályaudvar jelenlevő vezetői válaszoltak a fiatalok kérdéseire. Ezek egy része (a fiúk) szakmai volt, különböző mozdonytí­pusokról érdeklődtek, a lé­nyegi kérdések azonban a jö­vőt: a fizetéseket, a szakmai­hivatali előmenetelt firtatták. Végzős diákokról lévén szó, ez természetesnek mondható. Aligha kell hangsúlyozni, az ilyen találkozók hasznát. Azt azonban — minden ün­neprontás nélkül — hozzá kell tennünk, hogy a kap­csolat mindkét fél: a MÁV és az iskola érdeke is. Az el­ső alkalom sikere után vál­jon gyakorlattá, követendő példává. Elvégre ezek a ta­nulók a holnap munkásai, s hogy milyenek lesznek, az egyetlen cégnek, bázisszerv­nek sem lehet közömbös! — ... . i (Kovács Attila felvételei) 4: A tárlat egy részlete Rajzok a Rónaiban D múltra emlékezve a mához szil A Tanácsköztársaság 60. év­fordulója tiszteletére meghirde­tett rajzpályázat legjobb mun­káiból nyílt kiállítás tegnap délután a Rónai Sándor Mű­velődési Központ előcsarnoká­ban. A tárlatot — melyen ti­zenkét Borsod megyei mű­vész harminchét alkotása szerepel — Rózsa Kálmán, Miskolc város tanácselnöke nyitotta meg. A megnyitó közönsége között ott volt Ru­dolf Blahonak, a Szlovák Kommunista Párt Kelet-szlo­vákiai Bizottsága titkára ve­zetésével a megyénkben tar­tózkodó keiet-szlovákiai de­legáció, testvérmegyénk — Neubrandenburg — küldött­sége, Johannes Chemnitzer, a Neubrandenburgi megyei Pártbizottság első titkára ve­zetésével, megyénk párt-, ál­lami és társadalmi szervei­nek több képviselője. # A megnyitó közönsége a Rónai Sándor Művelődési Központ előcsarnokában — A pályázat a Magyar Képzőművészek Szövetsége Észak-magyarországi Terüle­ti Szervezetének tisztelgése a nagy elődök előtt. A kiállí­tás a múltra emlékezve a mához szól — mondta töb­bek között megnyitó beszé­dében Rózsa Kálmán. A XX. század modern kép­zőművészeti irányai lényegé­ben először kaptak hivatalos elismerést, állami támogatást hazánkban, a Tanácsköztár­saság idején. Ekkor lett elő­ször állami feladat a fiatal művészek támogatása, segí­tése. Ezekre a hagyományok­ra épülve indult meg a fel- szabadulás után a művészeti élet, melyben Miskolcnak —• vele a grafikának — jelentős szerepe van. A pályázatra díjakat aján­lott fel a megyei és a városi tanács, az SZMT Borsod me­gyei Bizottsága és a KISZ Borsod megyei Bizottsága A pályadijakat a megnyitón ad­ták át Feledy Gyulának (a megyei tanács díja), Lenket/ Zoltánnak (a Miskolc városi Tanács díja), Barczi, Pálnak (az SZMT megyei bizottsá­gának díja) és Mezey István­nak (a KISZ megyei bizott­ságának díja). A kiállítás áp­rilis 8-ig tart nyitva. Sz — SZERDA Kossuth rádió: 12.00: Déli Kró­nika. — 12.20: Ki nyer ma? — 12.3a: Új falusi krónika. Móric- gali péida. — 12.55: Operasláge­rek. — 13.25: Örökzöld dzsessz- melodiák. — 14.17: Két concerto — 14.49: Dalok a Tanácsköztár­saság idejéből. — 15.00: Hírek. — 15.10: Sárdy János és Palló Imre Kacsóh Pongrác— Helt.ai Jenó János vitéz című daljalé- kából enekel. — 15.28: MR 10— 14. Iskolák — őrsök — barátok. — 16.oü: útközben. — 16.08: Kri­tikusok fóruma. — 16.18: Kama­razene. — 17.00: Hírek, útközben. — 17.07: A forradalom gazdasága — forradalmi gazdasag. Farkas Zoltán műsora. — 17.32: Nóta- csokor. — 18.15: Hol volt, hol nem volt... — 18.30; Esti Ma­gazin. — 19.15: ..A Tűz márciu­sa”. Irodalmi műsor a Tanács- köztársaság 60. évfordulójára. — 20.00: Beethoven: VI. (Pastorale) szimfónia. — 20.43: Haydn; A patikus. Háromielvonásos vig- opera. — 22.00: Hírek. — 22.15: Jelentés a Honvéd Kupa nem­zetközi ökölvivótornáról. — 22.25: Irán a vihar után. Ónody György űtijegyzete. — 22.35: Á brüsszeli Pro Musica Antiqua Énekegyüttes Machaut-ballada- íelvételeiből. — 22.54: Egy legen­da nyomában. Gellért Endre írása. — 23.09: Új zongoraleme­zeinkből. — 24.00: Hírek. — 0.10: Dzsessz!elvételeinkből. Airto Mo­reira együttese játszik. Petőfi rádió: 12.00: Énekszóval, muzsikával. Fiatalok népzenei műsora. — 12.30: Hírek. — 12.33: Tánczenei koktél. — 13.20: A közművelődés szemlélete. Nóg­rádi Gabor jegyzete. — 13.30: La­birintus. Zenei rejtvények fiata­loknak. — 14.00: Kettőtől né­gyig ... A Petőfi rádió zenés délutánja. — 16.00: Mindenki is­kolája. — 16.30: Hírek. — 16.33: Útközben. — 16.35: Egészségün­kért! — 16.40: Fiataloknak! Kom­játhy György kívánságműsora. — 17.30: ötödik sebesség. — 18.30: Hírek. — 18.33: Az európai popze­ne csillagai. Michel Fugain. — 19.03: Gyulai Gaál János és Dar­vas Ferenc zenés játékaiból. — J9.20: Daloló, muzsikáló tájak. Hortobágy. — 19.40: A beat ked­velőinek. Billy Joel felvételeiből. — 20.25: Közvetítés a Duisburg —Bp. Honvéd UEFA Kupa visz- szavágö labdarúgó-mérkőzés II. félidejéről. — 21.20: Elfelejtett dallamok. Beszélgetés Hollós Ilo­nával. — 22.05: Verbunkosok, népdalok. — 23.00: Hírek. -­23.1,?: Klasszikus operettekből. — H.WL üireJú Miskolci rádió: 17.00: Hírek, időjárás. — 17.05: Dicsőséges 133 nap címmel a Magyar Rádió miskolci. stúdiójának ünnepi megemlékezése a Tanácsköztár­saság 60. évfordulója alkalmá­ból. (Dr. Fodor László jegyzete. — Beszélgetés veteránokkal. — Tanácsköztársaság útja 60. — Barla Anna kitüntetése. — Mun­kásportré . . . Egy nyomdász visszaemlékezései.), — 18.00: Eszak-magyarországi krónika. (Kapcsolás a Miskolci Nemzeti Színház ünnepségére.) — Lap- és müsorelőzetes. Televízió. 1. műsor: 15.15: Zve- nigora.. Szovjet film (1927). — 16.20: Hírek. — 16.25: Perpetuum mobile. Ismeretterjesztő műsor kamaszoknak. — 17.10: ..Legyünk a holnap szabad embere . . .” Irodalmi műsor. Szerkesztő: Szántó Erika. — 18.00: Szépen, jól magyarul. Szakértő; dr. Hon- ffy Pál. — 18.10: Vörös Berg. A Tanácsköztársaság repülőinek emiekére. — 19.05: Esti mese. — 19.20: Tévétorna. — 19.30: Tv-hír- adó. — 20.00: A harminckilences dandár. Magyar film. (1959). — 21.35: Útolsó üzenet; Tévéjáték. — 22.35: Tv-hiradó 3. Televízió. 2. műsor: 20.01: Tu­dósklub '79. A műsor témája a világgazdaság és Magyarország. — Kb. 20.10: Tv-híradó 2. — 21.30: Egészségünkért! — 21.4«: Falujárás. Szerkesztő-műsorveze­tő: Varga János. Kiállítások: Mini Galéria (10— 18) : Barabás Márton festményei. — Vasas- Galéria (14—19): Bolius Zoltán és Lugossy Mária plasz­tikái. — József Attila Könyvtár (12—20) : Könyvtár és képzőmű­vészet. — Miskolci Képtár (10— 18) : 250 év magyar festészete. — Kondor Béla-emlékkiállítás. — Borsos Miklós plakettjei. — Her­man Ottó Múzeum (10—18) : Em­ber és munka. — A Kommu­nisták Magyarországi Pártja. — Herman Ottó-emlékház (ló—18): Herman Ottó élete és munkás­sága. — Miskolci Galéria (10— 18) : Bernáth Aurél festményei. — Molnár Béla Ifjúsági és Úttörőház (10—13): Martyn Fe­renc grafikái. — Rónai Sán­dor Művelődési Központ (10—13): Rajzok a Tanácsköztársaság 60. évfordulójára. — Diósgyőri Va­sas Művelődési Központ (io—18K A Magyar Tanácsköztársaság évfordulója tiszteletére fotódo­kumentációs kiállítás. FILMSZÍNHÁZAK BÉKE Forradás Mb. szí. lengyel film 14 éven aluliaknak nem ajánljuk! Kezdés: f4, hn6, 8 órakor KOSSUTH Pokolrév Színes magyar film Kezdés: 13, hn5, 7 órakor TAPOLCA-ADY A híd túl messze van I—II. Mb. spines angol film Dupla helyai ! Kezdés: 7 órakor SAG VARI Legato Szí. magyar film H éven aluliaknak nem ajánljuk! Kezdés: 7 órakor ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI IlAZ. KLÚBAIOZI Harminckét nevem volt Magyar film Kezdés: 4, 6 órakor SZIRMA Égő pajták Mb. francia film 14 éven aluliaknak nem ajánljuk! Kezdés: f'6 órakor CSÜTÖRTÖK Kossuth rádió: 8.00: Hírek. — Kb. 8.20: A mai nap kulturális programjából. — 8.27: Népdalok. — 9.00; Vladimir Askenazi (zon­gora) és a Juilliard vonósnégyes felvételeiből — 9.44: Brummad- zag, a zenebohóc. — 10.00: Hí­rek. — 10.05: Tudod-e? — 10.35: A Londoni Filharmonikus Ze­nekar felvételeiből. — 11.25: Kö­zelkép — a szükségszerű véletle­nekről. Beszélgetés Czimer Jó­zseffel. — 11.40: Engedjétek hoz­zám jönni a szavakat. Sütő András könyve, folytatásokban. Petőfi rádió: 8.00: Hírek. — 8.05: A Budapesti Koncert Fú­vószenekar Sebestyén Andr^i fű vósmű veiből játszik. — Irán. a> vihar után. Cno'.vf György űtijegyzete. Hl. ré*z. - 8.30: Hírek. — 8.33: örökzöld dallamok. — 9.40: ..Hová lett a kályhacső?” A Válaszolunk hall­gatóinknak különkiadása. — ío.oo-j Zenedélelőtt. — ;i.30: Csak fia­taloknak!

Next

/
Oldalképek
Tartalom