Déli Hírlap, 1979. március (11. évfolyam, 51-77. szám)

1979-03-30 / 76. szám

Közgyűlés Diósgyőrben Kiemelt egyesület, kiemelt feladatokkal Tegnap délután a Bartók Béla Művelődési Házban tar. tóttá beszámoló küldöttköz­gyűlését a Diósgyőri Vasgyá­rak Testgyakorló Köre, a DVTK. A megye és a város vezető testületéinek képviselői, va­lamint a felügyeletet gya­korló OTSH elnökhelyettese, dr. Maróthy János, illetve a küldöttek írásban kapták meg az elnökség beszámoló­ját, amihez Árvái B. Endre elnök fűzött szóbeli kiegészí­tést. A küldöttközgyűlés a beszámoló megvitatása után az egyesület gazdálkodási te­vékenységével foglalkozott, majd jóváhagyta a DVTK módosított alapszabályát. Vé­gezetül az időközben meg­üresedett tisztségek betölté­séről határozott. A DVTK 1978. évi ered­ményeit a több mint 30 ol­dalas beszámoló csak rész­ben tartalmazza, hiszen kü­lön járult hozzá a költség- vetés elemzése, s más egyéb dokumentumok. Az egyesü­let fejlődésének legfontosabb adatai egyébként is jól is­mertek, csupán arra nem kaptunk még választ, hogy a minden eddiginél több, 425 „olimpiai pont” hányadik helyre sorolja a DVTK-t a magyar egyesületek között. Az egyesület egy észtén dós tevékenységét ezen a helyen meglehetősen nehéz volna a beszámoló és a vita részle­tességével taglalni, s így csak néhány alapvető meg­állapításra szorítkozhatunk. Nagy jelentőségű az a kö­rülmény, hogy az egyesület A-kategóriás szakosztályai­ban fejlődés tapasztalható, ami az atlétáknál különösen is jelentős. A szakosztály alig egy-két esztendő alatt megduplázta bajnoki pont­jainak számát, de magas szintű eredményeket ért el a birkózó, a súlyemelő és a kajak-kenu szakosztály is. Igaz, az utóbbiak már mesz- sze lemaradnak a vezető hármastól. A másik igen je­lentős mutató a versenyzők minősítése. Diósgyőrben Sza- lontai Zoltán birkózó meg­szerezte a nemzetközi osztá­lyú minősítést. Emelkedett az elsőosztályúak száma is, most már 25-en vannak. A jövőt tekintve különösen biztató az a körülmény, hogy az ifjúságiak közül 57-en rendelkeznek aranyjelvényes minősítéssel. Ha listát sze­retnénk készíteni a DVTK tavaly magyar bajnokságot nyert sportolóiról, meglehe­tősen nehéz helyzetbe kerül­nénk, hiszen csak az atléti­kai szakosztályban több mint tízen versenyeznek a bajno­kok közül. A felnőtteknél Kocsis László és Faragó Já­nos atléták, a birkózóiknál a Szalontai testvérek szereztek bajnoki címet, s az ifjúsá­giak között olyanokat is ta­lálunk, akik világ- és Euró- pa-bajnokságon értek el elő­kelő helyezést. A DVTK létesítményei is gyarapodtak, bizonyság rá az elmúlt évben birtokba vett birkózócsarnok, a most elkészült kajak-kenu tan­medence, valamint az új sá- torcsarnok. Az eredmények és a fejlődés tényei megfe­lelő alapot nyújtottak ahhoz, hogy a DVTK parlamentje felelősségei határozzon az esztendő, s a következő — az olimpiai — év feladatai­ról. A DH-nak tippelt — Látom, másolja a tippe­ket egy papírról. Nem maga állította össze? — Csak részben — mond­ta Tóth Józsefné, gyermek­gondozásin levő bérelszá­moló —, három hasáb az enyém, a másik három a férjemé. — És eddig ki nyert töb­bet? — Nem szeretek dicseked­ni — neveti el magát, s há­rom hasábját olvasztja eggyé. 1. BKV Előre—Kecskemét x 2. Ikarus—Szegedi Dózsa 2 1. LMTK—KVSE X 4. Kiavárda—Nyíregyháza 2 5. Gyula—SZMTE 1 «. Lehel SC—Papp J. SE 2 7. As coli—Juventus 2 8. Atalanta—Int ernazionale 2 S. Róma—Lancrossl x 10. Torino—Perugia x 11. Verona—Lazio x 12. Bari—Cagliari 1 13. Lecce—Ldinese 1 Kosárlabda NB I Befejeződött a női kosár­labda NB I-ben a tavaszi forduló (az utolsó két mér­kőzés eredménye: MTK-VM —Bp. Spartacus 63:46, Va­sas Izzó—BSE 67:59). A bajnokság állása a most közölt mérkőzések nél­kül: 1. BSE 14 13 1 1250- 846 27 2. Bp. Spart. 14 12 2 1119- 904 26 3. KSI 14 11 3 1125- 969 25 4. Sz.-fehérv. 15 10 5 1145- 899 25 5. Bp. V. Izzó 14 10 4 1003- 927 24 6. BEAC 15 9 6 1064-1019 24 7. MTK-VM M 10 4 1105- 906 24 8. TFSE 15 9 6 1062-1052 24 9. Pécs 15 7 8 1104-1186 22 10. Diósgyőr 15 7 8 1145-1095 22 11. ZTE 15 6 9 1053-1238 21 12. Szekszárd 15 5 10 1031-1127 20 13. MAFC 14 4 10 855-1003 18 14. Ganz-M. 15 3 12 1062-1216 18 15. Szolnok 15 1 14 1019-1344 16 16. N.-kanizsa 15 — 15 1029-1443 15 A DVTK csapatának sze­replésére, tavaszi-nyári programjára még visszaté­rünk. ■jc. Pillanatkép az MVSC által rendezett országos ifjúsági és serdülő cselgáncs kiválasztó versenyről. (Szabó István felvétele) Labdarúgó 1SB 11 Döntetlenek várhatók Nem panaszkodhattak a szurkolók az elmúlt hét vé­gén a miskolci NB Il-es lab­darúgók szereplésére (a mu­tatott játékról ezúttal nem szólunk). A Honvéd Papp József SE a Gyula ellen győzött, az MVSC pedig pontot rabolt Debrecen­ben, az éllovastól. Mint azt az érdekelt szakvezetők állandóan hangsúlyozzák: a Keleti cso­portban nincs nehéz vagy köny- nyü meccs. A honvédek Jászbe­rénybe utaznak, a 10. helyen álló Lehel SC ellen mérkőznek. Még nem szenvedtek tőlük ve­reséget, így az egy pont most is áll. Az MVSC a Kubikban az özdot fogadja. Esetleges győzel­me esetén kedvezőbb pozícióból várhatná a hátralevő találkozó­kat. A papírforma szerint azon­ban már egy döntetlen is siker lenne számára. Dzurkó Ernő, a Honvéd Papp József SE technikai vezetője még mindig bosszankodik a Gyula elleni találkozón muta. tott játék miatt: — Nagyon gyenge napot fo­gott ki csapatunk; állítom, hogy az idény leggyengébb játékával sikerült 3:0 arányban győzni. Ebbe, természetesen, belenyu­godni nem tudunk, jelenleg is kutatjuk a rendkívül gyenge teljesítmény okát. Tudomásunk van róla, hogy a vasárnapi mérkőzésünket a Le­hel SC megfigyelte a helyszínen. Lehet, hogy gyenge játékunk lesz a megtévesztés, amikor a Jászberény otthonába utazunk. A felkészülést úgy alakítottuk, hogy az egy pontot még eluta­zás előtt magunkénak érezzük, persze, a győzelem szándékával lépünk pályára. Az egymás el­leni mérlegünk kedvező: két győzelem itthon és egy döntet­len idegenben. A csapat össze­állításában az előző hetihez ké­pest változás nem lesz: Szöge- dí — Bakos, Szilágyi, Farkas, Fodor — Gregor, Osváth, Petro» vies — Tokár, Mohácsi, Rácz. Csere: Répási, Szép, Mező. Maróti József, az MVSC tech­nikai vezetője örült a Debrecen­ben kiharcolt döntetlennek: — Végre úgy játszott a csa­pat, ahogy azt elvárjuk tőlük. Különösen a küzdőszellemet emelem ki, erre szükség lenne vasárnap az Ózd ellen is, mert nem titkoljuk, hogy győzni sze­retnénk. Ez szükséges lenne azért, nehogy leszakadjunk az előttünk álló Gyöngyöstől, illet­ve Gyulától, de azért is, hogy győzelmünkkel visszahódítsuk hazai közönségünket. Feltehetően a következőkből áll majd össze a pályára lépő 11: Kun, Serfö- ző — Krémer, Locher, Bobkó, Gergely, István, Leiszt, Borsos, Török, Czél, Egry, Kiss, Bujdos, Dulibán. D. T. B. A hét vége sporteseményei KAZINCBARCIKÁN AZ MVSC-PALYA a főiskola tornacsarnokában or­szágos nemzetközi felszabadulási szabadfogású birkózó emlékver­seny kezdődött ma délelőtt, ame­lyen a másfél száz versenyző kö­zött szőnyegre lépnek a DVTK EB-kiküldetésre esélyes birkózói is. Az eredményhirdetés vasár­nap fél egy körül várható. tornatermében ma 16 órakor a hazai női NB 1-es röplabdacsa­pat az Ü. PEAC-ot látja vendé­gül bajnoki találkozón. Szomba­ton 14 órától 20 óráig női röplab- dato^nát rendez a KISZ városi bizottsága. Vasárnap 15.30-kor kezdődik az MVSC—Ózd NB Il-es labdarúgó-mérkőzés. A SPORTCSARNOKBAN az Olvasó! Pótmérkőzések: 14. Pescara—Monza x 15. Dorog—PVSK 2 Ifi. üabaria—MÁV DAC I Kispályás labdarúgás A második fordulón jutot­tak túl a miskolci kispályás labdarúgó-bajnokságban részt /evő csapatok. Eredménye­ik: Seüv—TLSC-VM 3:6, 3 LSE—TLSC Előre 1:3, üveggyár—LKM 2:9, Decem­ber 4 Drótművek—Távhő 3:4, DIGÉP—BŐSZÉN 4:2, \vas—PÖC 2:1, UNIÓ TAG —M. Bányász 2:8, TÜKI— UNIÖ ÁFÉSZ 0:6. CGJ—MIK 4:2. (Az első fordulóban 'étiteken lejátszott mérkőzés eredménye: Unió ÁFÉSZ— Unió Tag 16:3.) A harmadik fordulót hét­főn játsszák. A párosítást akkor közöljük. Sakk-sarok Lépjen A 25. sz. feladványunkhoz ér­keztünk. Először az egy hét múlva várható jutalomsorsolás­ról szólunk. Mindazok részt vesznek benne, akik a márciusi öt műből akár egyet is helye­sen megfejtettek. Ki-ki annyi­szor, ahány helyes megfejtése volt. Akik a 25-et, tehát a ma­it megfejtik, külön is „indul­nak” a jutalomsorsolásban. Vé­gezetül: akik mind a 25-öt (ha lyen nem lesz, 24-et, 23-at stb.) megoldották, külön „kalapba” kerülnek. Ily módon tehát ösz- szesen öt könyvet sorsolunk ki, és ugyanakkor közöljük a leg­sikeresebb megfejtők nevét is. És most a 25. számú műről. Matt egy lépésben! Az eredeti közleményként az Illustrierte Zeitungban, 1859-ben megjelent alkotás érdekessége, hogy ezút­tal nem a kulcslénés a fontos, hanem az, hogy hány mattadás lehetséges különböző világos lé­pésekkel. 25. SZ. FELADVÁNY. MATT EGY LÉPÉSBEN Betűjelzések, világos: Ke7, Vf5, Bc4, Bdl, Hd3, He8, Fb3, Fe5, gyalogok: a7, b5, d7, e2, h7, (13 bábu). Sötét: Kd5, Bg8, (2 bá­bu). Beküldendő az a szám, ahány mattadás lehetséges vilá­gos első lépéseivel. Határidő: csütörtök dél. A levelezőlapra ír­ják rá címünket: Déli Hírlap, Miskolc, Postafiók 39. 354J. Feladvány közlő: PERSA IST­VÁN. szombaton 15.30-tól „Mozdulj ve­lünk!” címmel a KISZ miskolci egészségügyi bizottságának tö­megsportrendezvényét nézhetik meg az érdeklődők. Vasárnap 8 órától az általános iskolások asz­talitenisz-versenyének színhelye lesz a csarnok. A 7., 8. osztályo­sok 8 órakor, az 5, 6. osztályosok 10 órakor, az alsótagozatosok 11 órakor kezdenek. A VÁNDOR SÁNDOR utca és a Budai József utcai ke­reszteződés lesz a rajthelye szom­baton fél ötkor a „Felszabadulá­si váltófutás 1979.” elnevezésű versenynek. Ebben a hat futam­ban az általános és középiskolás fiúk, leányok mellett részt Vesz­nek más KISZ-alapszervezetek női és férfi váltófutói is. A be­futás helye: Horváth Lajos u. 17. szám. A FAZEKAS UTCAI 6-os sz. Általános Iskola torna­termében ismét kettős kosárlab­da-mérkőzés lesz. Az NB II-ben szereplő MEAFC-Ieányok 10-kor, a férfiak 11.30-kor játszanak va­sárnap a DASE-csapatok ellen. A NÉPKERTBEN szabadtéren a Miskolci Spartacus NB Il-es nő! röplabdacsapata MNK-mérkőzésen Egerrel játszik vasárnap U órától. Szép is, gyógyít is Az indiaiak igen viragsze- retők, legkedvesebb viráguk a rózsa. Az ország minden városában működik a rózsa­szeretők klubja, rendszeresen szerveznek kiállításokat és versenyeket, amelyek szá­mos résztvevőt és látogatót vonzanak. Indiában a rózsát nemcsak szépsége, hanem a rózsaolaj gyógyító hatása mi­att is kedvelik, amelyet már régóta alkalmaznak a népi gyógyászatban. A rózsavizet pedig néhány indiai édesség elkészítésénél áramaként használják feL Tigrisvég A Nemzetközi VadáAlatvé- dő Szervezet felhívást inté­zett Indonézia elnökéhez az utolsó indonéziai tigrisek ér­dekében, amelyeket az éh­halál fenyeget. A híres ja­vai tigrisek közül ma mar alig 4—5 él szabadon, a szu- mátrai tigsisek száma pedig nem haladja meg az ezret.-. A kistermetűek tovább élnek A kis növésűek figyelmé­be ajánljuk a legutóbb vég­zett kutatások eredményeit. A vizsgált személyek között találhatók olyanok, akik az Egyesült Államok elnökei voltak, vezető tudósok, ipari szakemberek, kiváló művé­szek és sportolók — össze­sen 750 ember. Magasságuk és életkoruk összefüggéseit vizsgálták haláluk pillanatá­ban. A vizsgált csoportot 3 kategóriába sorolták: a ma­gasak, a közepes magasságú­ak és az alacsonyak kategó­riájába. Ezután a „nagyok” és „közepesek” csoportjában az átlagos életkort összeha­sonlították a „kicsik” átlagos életkorával. (Mivel csak fér­fiakat vizsgáltak, „kicsik­nek” a 170 centiméter alat­tiakat, „nagyoknak” a 180 centiméternél magasabbakat minősítették.) A kapott ered­ményeket táblázatokba fog­lalták és ezekből nyilvánva­ló, hogy minden vizsgált csoportban a „kicsik” leg­alább 11 százalékkal hosz- szabb ideig éltek, mint a „nagyok”. Egyes esetekben ez a különbség a 19 százalé­kot is elérte. Háztáji szélmalom Siklós város új látványossága egy miniatűr, de műkö­dőképes szélmalom, amelyet Gertner Mátyás hajdani szél­molnár épített a ma­ga gyönyörűségére és unokái örömére. A Felszabadulás útja 77. számú ház kertjében áll a szél­malom — alighanem az egyetlen a Du­nántúlon. Az épít­mény alapjával együtt három és fél méter magas és egy- egy szélvitorlája 220 centiméter hosszú. A háztáji szélmalom azonban nemcsak látványosságot je­lent, hanem hasznos is: valahányszor fel­támad a szél, és meghajtja a vitorla­szerkezetet, kukori­cát daráinak vele az állatok számára. Egy óra alatt 20—-25 kiló terményt darál meg, tetszés szerinti mi­nőségben. Akkora a malomépület, hogy Gertner Mátyás is­kolás korú unokái bemászhatnak az ajtaján és kitekint­hetnek az üvegabla­kain. A 76 éves nyugdí­jas építésvezető va­laha az Újvidék kö­zelében levő Zsab- lyán volt szélmol­nár. Az öreg üze­met, amelyben már az apja is őrölt, 1927-ben motoros ma­lommá alakította át, de a képét mind­máig hűségesen meg­őrizte emlékezeté­ben. Mindenféle tervrajz nélkül épí­tette fel az egykori zsablyai szélmalom mását, ötszörös ki­csinyítésben. Fából készült berendezése ipartörténeti érde- kességü, hiszen az eredetinek arányos modellje. Egy évig dolgozott a remek kis malmon: saját kezűleg végezte el a kőműves-, a la­katos-, a bádo­gos, a bognár-, a faesztergályos- és a szerelési munkákat. A vitorlaszerkezet forgatható, vagyis mindig a legmegfe­lelőbb szélirányba lehet állítani, és így legtöbbször vidáman forognak a vászon­nal bevont vitorlák. A kerti malomnak természetesen sok csodálója akad, s többen ajánlatot tet­tek már, hogy meg­vásárolnák hétvégi házuk díszéül. Erről azonban az idős szél­molnár hallani sem akar .,. Tiszta vagyok... jfc Negyven gyerek lakja a Teplice észak-csehországi város közelében levő borislavice gyermekotthont. Negyven gyerek, akik nem csupán fedelet, ételt-italt, ruhát kapnak, de meg­tanulják a társadalomban élés elemi szabályait itt. Cigány­gyerekekről van szó, akiknek a számára vagy 25 évvel ez­előtt létesítették ezt az otthont. Természetesen csak olyan gyerekek kerülnek ide, akiknek a szülei nem biztosítják a harmonikus családi életet, illetve, ahol a kicsinyek veszélyez­tetett környezetben vannak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom