Déli Hírlap, 1979. március (11. évfolyam, 51-77. szám)

1979-03-01 / 51. szám

Hirdetni tudni (CIKK A 3. OLDALON) * POLITIKAI NAPILAP * XI. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM J flni. I «11? [líBlöT 1979, MÁRCIUS 1., CSÜTÖRTÖK | IjZli íöllllal Mérlegre került a két űrhajós Az űrállomás bérén de zései kifogástalanul működnek „Mérlegre került” a két űrhajós, Vlagyimir Ljahov és Valerij Rjumin tegnap a Szál jut—6 űrállomáson: kü­lönleges berendezések mérték meg testük tömegét. A berendezés nagyjából ugyanazt a feladatot látja el, mint a közönséges földi mérleg, csakhogy súlytalanul nem lehet megállapítani a testsúly alakulását, viszont ennek vizsgálata nagyfontos- ságú az űrhajósok egészségi állapotának megítéléséhez, főként a testsúlyukban bekö­vetkezett változások figyelé­séhez. Általános tapasztalat, hogy útjuk elején viszonylag jelentős testsúlyveszteség lép fel, ez később megáll, bizo­nyos fokig kiegyenlítődik. Tegnap a Szaljut—6 beren­dezéseinek ellenőrzése jelen­tette a fő feladatot számuk­ra. Az űrállomáson töltött második éjszaka után a töb­bi között alaposan ellenőriz­niük kellett, hogyan működ­nek az ivóvíz-regeneráló ké­szülékek, meg kellett vizs-' gálniuk egyes elektronikus berendezések állapotát. Rju­min elsősorban elektronikai szakember, és így számára ez eleve nem jelent különö­sen bonyolult feladatot De mindketten már régóta ké­szülnek küldetésükre és ala­posan ismerik a Szaljut kü­lönböző berendezéseit. A két űrhajós a Szovjet Televízió nézőinek bemutat­ta, milyen rend fogadta őket az űrállomáson: elődeik mindent a helyére tettek, gondos dokumentációt készí­tettek a következő expedíció részére, egyes esetekben rész­letes instrukciókat adtak. Így Ljahovnak és Rjuminnak kétségkívül könnyebb dolga van: nem kell külön „felde­ríteniük” egyes berendezések használatának módját. Önellátó turistáknak A Veszprém megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatal ba- laton-felvidéki és bakonyi tá­jékoztatót adott ki az idegen- vezető nélkül közlekedő tu­ristáknak. Az ingyenes kiad­vány — pontos címek, tele­fon- és telexszámok megjelö­lésével — igyekszik meg­könnyíteni -a nyaralni, kirán­dulni vágyóknak azt, hogy hozzájuthassanak az idegen- forgalmi szolgáltatásokhoz, megismerjék a nevezetessé­geket, tájékozódhassanak az alkalomszerű és a rendszeres programokról. Felhős idő A tavasz első hónapja (egyébként a mai nap a me­teorológiai tavasz első napja) havazással köszöntött be. Ál­talában erősen felhős idő várható továbbra is, többfe­lé ismétlődő havazással, ha­vas esővel, később esővel. A déli, délkeleti szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet nulla- plusz öt fok között várható. Terroristák halála Két terrorista vesztette életét tegnap Torinóban, a rendőrséggel folytatott heves tűzharcban. A két terrorista közül az egyik egy 20 éves szicíliai férfi, a másik pedig egy fiatal nő, az első felté­telezések szerint Marzia Velli, a „Vörös Brigádok” el­nevezésű terrorszervezet kö­rözés alatt álló tagja. £ Gondolunk-e arra, amikor a könyvet kézbe vesszük, hogy akik átnyújtják, az eladók több tonna súlyt mozgatnak meg egy műszak alatt? Zsúfolt boltokban, raktárakban dolgoznak, sokszor levegőtlen, sötét helyiségekben. A terv feszített, min­den percet és forintot meg kell fogni. Az eladók és a vásár­lók érdekei, vágyai is közösek: kulturált körülményeket, szép, esztétikus könyvesboltokat szeretnénk. (Riport a 2. oldalon.) (Kovács Attila felvétele) Kevesebb a balesel, de van még mit tenni A munkavédelmi verseny győztesei Zsúfolásig megtöltötték tegnap délelőtt a megye munkavédelmi és meghívott gazdasági-szakszervezeti ve­zetői, aktívái a Rónai Sán­dor Művelődési Központ színháztermét. Hiába, a me­gyei munkavédelmi értekez­let — amely egyben a me­gyei munkavédelmi verseny eredményhirdetése is — év­ről évre nagyobb, rango­sabb, s mind többeket ér­deklő rendezvény. A résztvevőket —' akik között ott volt Kovács La­jos, a megyei pártbizottság képviseletében, Kolláth Sán­dor, a városi pártbizottság titkára és dr. Fövényessy József, az Állami Biztosító Borsod megyei igazgatója is — dr. Balogh András, az SZMT titkára köszöntötte. Ezt követően Csengeri Zol­tán, az SZMT munkavédel­mi osztályának vezetője adott számot a munkavédelemmel kapcsolatos 1978. évi felada­tok megvalósításáról, ered­ményeiről. Mind dr. Balogh András, mind Csengeri Zoltán és Tormai Tibor, a SZOT mun­kavédelmi osztályának kép­viselője hangsúlyozták fel­szólalásukban, milyen nagy hatással volt a munkavédel­mi helyzetre országosan is a SZOT 1978. szeptember 17-i ülése, amely — 10 év ered­ményeit, kudarcait elemezve — hozott határozatot a mun­kavédelemmel kapcsolatos tennivalókban. A néhány hó­napja érvényben levő hatá­rozat hosszú évekre meg­szabja a tennivalókat sző­kébb hazánkban is. Máris több intézkedés érezteti ha­tását — mondotta Csengeri Zoltán —, így például egye­bek között az új borsodi be­ruházásoknál is jobban oda­figyelnek már a munkavé­delemre, a szocialista brigá­dok egyre nagyobb számban építik be vállalásaikba a munkavédelemmel kapcsola­tos tennivalókat, megalakul­tak és megalakulóban van­nak a KISZ munkavédelmi felügyeletek és így sorolhat­nánk tovább. (Folytatás a 6. oldalon) % Valéry Giscard d’Estaing francia köztársasági elnök és kí­sérete tegnap négynapos hivatalos látogatásra Mexikóba ér­kezett. A látogatástól mindkét fővárosban a mexikói—francia gazdasági kapcsolatok kiszélesítését várják. Kísérlet a föld alatt is A miskolci Nehézipari Mű­szaki Egyetem bányagépésze­ti tanszéke kifejlesztett egy értékelő rendszert a külszíni fejtésekén alkalmazott bá­nyagépláncok meghibásodá­sainak mérésére. A rendszert a visontai Thorez külfejtési bánya egy kotróból, szállító- szalagokból és meddőhányók­ból álló gépsorán próbálták ki. A kísérletsorozat ered­ményes volt. A műszerekre most újabb vizsga vár: mélyművelésű föld alatti bá­nyák komplex gépesítésű munkahelyein kezdődik el a második kísérletsorozat. A Biztonsági Tanács elnapolta ütését Kínai csapatösszevonások a laoszi határon A Vietnami Szocialista Köztársaság ideiglenes pekin­gi ügyvivője, Chen Chung, külföldi újságírók előtt kije­lentette, hogy Kína Vietnam elleni agressziója súlyosan veszélyezteti a térség békéjét és biztonságát és előre nem látható következményekkel járhat. Az úgynevezett „kor­látozott háború” — hangsú­lyozta az ügyvivő — a jövő­ben nagyméretű háborúvá szélesedhet ki., Csapatainak megerősítése után a kínai ag- resszor nagyszabású táma­dást tervez. Jelenleg már 25 kínai hadosztály vesz részt a harcokban. Chan Chung elmondotta, hogy a Szovjetunió támogat­ja és segíti Vietnamot és mindkét fél teljesíti a két­oldalú megállapodásban foglalt rendelkezéseket. A VSZK képviselője kijelentet­te, hogy a háború időtarta­ma teljes mértékben a kínai vezetéstől függ. A vietnami hazafiak mindaddig harcol­ni fognak, amíg egyetlen egy ellenséges katona is Vietnam földjén tartózkodik. A kínai agresszorok Viet­nam északi tartományaiban több irányban is igyekeznek erősíteni a támadást, fokoz­zák expanziójuk méreteit —, állapítja meg a TASZSZ szovjet hírügynökség. Peking friss alakulatokat dob át a hadszíntérre, és arra törek­szik, hogy az elfoglalt terü­leteket megtartsa és bekebe­lezze. A vietnami fegyveres erők minden fronton visszaverik az agresszorok elkeseredett rohamait, nagy veszteségeket okoznak az ellenségnek em­berekben és hadifelszerelés­ben egyaránt. A kudarcoktól felbőszült kínai betolakodók a békés lakosságon töltik ki bosszújukat. Az utóbbi időben éleződik a helyzet a laoszi—kínai ha­táron, ahol kínai csapatössze­vonásokat észleltek. Megfi­gyelők nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy a kínai agressziós erők betörnek a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságba. Ezzel egyide­jűleg Kína fokozta laoszi fel­forgató tevékenységét, ügy­nökei segítségével megpróbál a szomszédos országban nyugtalanságot kelteni. A Biztonsági Tanács mára virradóra (helyi idő) újból összeült, de mint Abdalla Bisharanak, a BT soros el­nökének bejelentéséből ki­tűnt, ezúttal sem sikerült egy olyan határozattervezet megszövegezése, amely az ér­dekelt feleket kielégíthette volna. Az elnök bejelentette, hogy az ülést bizonytalan időre elnapolja. Mától kezd­ve a BT soros elnöki tisz­tét Laslie Harriman nigériai küldött tölti be. Saláta a szomszédból Palánták áprilisban Az Unió ÁFÉSZ erenyői fóliatelepe a repülőtér mellé költözött. Az átállást ter­mészetesen megérzik a ter­melők. Később kezdtek hoz­zá a magvetéshez, így idén salátát nem nevelnek, ezt Mezőkövesd szállítja majd. Negyvenezer tápkockás salá­tát várnak. Az Unió ÁFÉSZ ötvenezer paprika-, húszezer paradicsom-, ötezer dinnye-, háromezer uborka-, három­ezer főzőtök-, háromezer zel­ler-, kétezer karalábépalán­tát termel a szezonban. Az értékesítés várhatóan április közepén kezdődik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom