Déli Hírlap, 1978. december (10. évfolyam, 283-306. szám)

1978-12-13 / 293. szám

4 ^ Két GF-es az új szerzemények közül. Gyorsjárat az Avas-délről Csuklós buszok A OH várospolitikai fóruma A vasi változások Beszélgetés Rózsa Kálmán tanácselnökkel Körülbelül 20 ezren vár­nak lukasra Miskolcon. So­kan közülük drága, kényel­metlen albérletben töltik a várakozás éveit. Számukra az álmok beteljesülése az új otthon. De alig melegednek meg a lakásban, máris je­lentkeznek az új igényekkel, panaszkodnak, ha nem jut hely gyermeküknek az óvo­dában. ha szegényes az áru­számára. Sajnos, az utak épí­tését még mindig nem tud­tuk szinkronba hozni a la­kásépítéssel. Mégsem tör­vényszerű, hogy sártenger­ben gázolva közelítsék meg a gyermekes szülők az óvo­dát. a vásárlók a boltot, ven­déglőt. Nekem is az a véle­ményem, hogy bár növeli a költséget, nem szabad ide­genkednünk az ideiglenes megoldásoktól. Amíg el nem A Bokányi Dezső téren már átadtuk a ZÖLDÉRT új bolt­ját. Három zöldség-magánke­reskedő is iparengedélyt ka­pott és egy hónapon belül az Oszip István, illetve az En­gels utcában megnyitunk két ideiglenes jellegű élelmiszer- boltot. A legfontosabb élel­miszercikkeket árusítják majd e két üzletben, kivéve a húskészítményeket. Ezeknek Mint arról inár rövid hír­ben beszámoltunk: a közeli napoktól ismét javul a tö­megközlekedés városunkban. A Miskolci Közlekedési Vál­lalat 40 darab Ikarus 280 tí­pusú csuklós autóbuszt vásá­rolt. s ezek közül 15 már for­galomba is állt. December 15-én. pénteken — az ilyen­kor szükséges bejáratás és műszaki vizsgáztatás után — a többi 25 is megkezdi min­dennapos tevékenységét. Szilagyi István, az MKV forgalmi főosztályának veze­tője érdeklődésünkre elmon­dotta: december 8-tól már csuklós autóbuszok közleked­nek Felsózsolcára, a 7-es jel­zésű útvonalén. Péntektől, december 15-étől a 24-es já­rat eddigi szólóbuszait is csuklósok váltják fel. Ezzel egyidöben lehetőség nyílik arra. hogy a jelenleg meg üzemelő 20 darab 180-as tí­pusú csuklós és 12 darab 620-as típusú szólóautóbuszt kiselejtezzék. ígv tulajdon­képpen december 15-én be­fejeződik az MKV-nál az autóbusz-rekonstrukció. Et­től kezdődően ugyanis C3ak a 20U-as típuscsalád tagjai szál­lítják Miskolcon az utasokat: 120 darab 260-as szóló- és 90 darab 280-as csuklós panorá­maautóbusz. Továbbra is a májusban kiadott menetrend érvényes, de az új buszok beállításával lehetőség nyílik arra. hogy a Kirakatrendezők kontra boltvezetők Hallottam egy esetet egy frissdiplomás kirakatrendezőről. Egy férfidivatáru szaküzletben olyan dekorációt produkált, amire azt mondták a szakmabeliek: Na vegre. ilyen kellene sok! A tekintetfogó egy használt, pirosra festett bőrönd volt, meg egy ugyancsak viseltes bakancs. E köré komponálta — meglehetősen jó rendezői érzékkel — az árut. A boltvezető beszedette. A kirakatrendező, nő lévén, elsírta magát . .. Szellemesen dekorált kirakatokkal fel lehet öltöztetni egy várost. A mi jó öreg belvárosunkra meg rá is férne egy .kis fiatalító kozmetika. Szépek-e. avagy csúnyák a miskolci ki­rakatok? Se nem szépek, se nem csúnyák. Olyan szokványo­sak. egyformák, fantáziátlanok. Egyesek, giccsbe hajlóan. az ízléstelenségig túlzsúfoltak. De miért redukálódik városunk­ban ez a szépen művelhető szakma az árukirakás szintjére? Mennyire szept a kirakatrendező akarata? Szabad szárnyalást engedhet-e fantáziájának, vagy megkötik a kezét? Még a ..jobbakkal" is előfordul: amint kiteszi a lábat a ki­rakatból, az illatszerek mellett máris ott van a vécékefe. a habszifon: a strandpapucs. Ezzel agyon is csapták a munká­ját. A mániákus boltvezetők jelszava: mindenből egyet, ami a boltban van. Hol jutna hát hely egy járókelőt megállító blickfangos ötletnek? 32-es és 33-as — az Avas­délről induló járatok — ko­csijainak számát 1 — l autó­busszal bővítsék. Január 1- től ugyanakkor 133 jelzéssel gyorsjárat indul majd az Avas-déli lakótelepről a Diósgyőri Gépgyárig, ugyan­ettől az időponttól megválto­zik a 32-es járat útvonala, ugyanis nem a Petnenázy bérházakkal szembeni úton, hanem a tapolcai útról köz­lekedik majd a busz az En­gels téri végállomásig, s visz- sza is ugyanezen az útvona­lon viszik utasaikat a város­ba. Ezzel egvidőben újabb három szólóautóbusszal gya­rapszik a 33 és 133 jelű já­ratok autóbuszállománva. (tóth) Hegel és InMp A Tudományos Ismeretter­jesztő Társulat városi szer­vezete A jobb filozófiai irányzatok küzdelme az utób­bi két évszázadban címmel szabadegyetemi sorozatot in­dított Az érdeklődők ma újabb előadást hallgathatnak meg a Hegel — az idealista filozófia csúcspontja téma­körben hangzik el A dialek­tikus módszer című második rész. A rendezvény a Ka- zinczy-klubban délután 6 órakor kezdődik, az előadó Pál Istvánná, egyetemi ta­nársegéd. választék az ideiglenes jelle­gű boltban, nincs járda, tá­vol esik lakásuktól a busz­megálló. Mindannyian belát­juk: idő kell hozzá, amíg rendes kerékvágásba kerül minden az új lakótelepeken. Kérdés: mennyi lehet, meny­nyi legyen a várakozási idő? Szeptemberben, az avasi la­kótelep iskolájában találko­zott néhány tanácsi vezető a lakók egy csoportjával. Szá­mos kérdést fogalmaztak meg — az egész lakótelepi közösség nevében — a ven­déglátók. Egy negyedév múl­tán Rózsa Kálmán tanácsel­nökkel arról beszélgettünk, mennyit sikerült teljesíteni a kérésekből, hogyan válik ké­nyelmesebbé, komfortosabbá az Avason lakók élete. — A lakótelep új óvodá­ját csak sártengeren ke­resztül lehet megközelíteni. Ugyanezt mondhatjuk a Piramis vendéglőről, illetve a* ugyanabban az épület­ben működő élelmiszerbolt­ról. Nem előzhetné meg az út-, járdaépítés a létesítmé­nyek átadását? — öt mélyépítő vállalat dolgozik egymás mellett az avasi lakótelepen. A gépek, épitőmunkások tevékenysége önmagában is bizonyos ké­nyelmetlenséggel jár a lakók készül a végleges járda, le lehet fektetni néhány sor kő­lapot. A Piramis vendéglő környékét azóta tudomásom szerint rendezték és utat épí­tenek ide a domb Tapolca felőli részén épülő házak­tól is. — A legtöbb kritika a kereskedelmi ellátást illet­te. Kevés az üzlet a lakó­telepen. az ideiglenes bol­tok választéka pedig szegé­nyes. — A lakótelepen eddig öt es fél ezer lakás készült el. és hozzávetőleges számítás szerint 17 ezer ember él itt. Jóllehet számos boltot már átadtunk és ideiglenes jelle­gű üzletekkel (ABC-áruhá- zakkal, zöldségpavilonokkal) is igyekeztünk javítani az el­látást. a jelenlegi kereskedel­mi hálózat valóban elmarad az igényektől. 1980-ra alap­vetően megváltozik a hely­zet, addig elkészülnek a terv­ben szereplő boltok, étter­mek, eszpresszók. Hosszan so­rolhatnám a folyamatban le­vő, vagy a közeljövőben kezdődő kereskedelmi beru­házásokat, ám azt hiszem, a lakókat most elsősorban az érdekli, milyen intézkedések­kel javítjuk a kereskedelmi ellátást a közeli hónapokban. a tárolására ugyanis a boltocskákban nincs megfe­lelő hely. felszerelés. A domb tetején levő buszmegállóhoz közel piacot létesítünk, me­lyet a jövő év áprilisában, vagy májusában meg is nyi­tunk. Jövőre újabb ABC- aruházak nyílnak a lakóte­lepen. — Az ideiglenes jellegű üzleteknek szűk a raktár­tere, ezért az egyenletes áruellátást csak úgy lehet biztosítani, ha folyamatos a szállítás. — Utasítottuk a kereske­delmi osztályunkat, hogy megkülönböztetett figyelem­mel ellenőrizze a lakótelepi boltok árukínálatát. Különö­sen fontosnak tartjuk, hogy a kevés zöldségbolt a téli hónapokban ’ is olyan válasz­tékot kínáljon, mint bárme­lyik belvárosi üzlet. Ehhez kérjük a boltok gazdájának, a ZÖLDÉRT Vállalat vezető­ségének a segítségét is. (Az interjú második részét, melyben egyebek között a la­kótelep közlekedési viszo­nyairól, s a gyermekintézmé­nyekről lesz szó, holnapi szá­munkban közöljük.) (bekes) Hegyek szerelmesei 7 uristák tervezik Es a karácsonyi kirakatok? A centrumos dekoráció hangu­latteremtő. De nézzük végig a ruházati boltpk kirakatát! A sablonosán belógatott ezüst- és aranyszálak, díszgömbök nem árulkodnak az ötletek tobzódásáról. Ettől még nem iga­zán ünnepi a kirakat! A villanyrendőri illatszer előtt, a Szé­chenyi úti üvegbolt és a hangszerüzlet kirakata az. ami össz­hatásában is vonzó. Álítólag kevés a jó kirakatrendező. A szakmai továbbkép­zésük is megoldatlan, a kirakatokat csak ritkán, versenyek alkalmával zsűrizik. Az ország második városában a Magyar Reklámszövetségnek nincs kihelyezett tagozata. A miskolci kirakatok nem írhatók egyedül a boltvezetők számlájára. De a kirakatrendezőkön sem múlik ... A l öröskereszl megyei vezetőségének ülése A Vöröskereszt Borsod megyei Vezetősége holnap délelőtt 9 órától tartja idei utolsó ülését. A vezetőség tagjai jelentést hallgatnak meg a vasipari, a mezőgaz­dasági és az egészségügyi alapszérvezeteknél végzett Vizsgálat eredményéről, majd javaslat kerül a veze­tőség elé az egészséges élet­módra nevelés középtávú tervére. Végül beszámoló hangzik el a véradómozga­lom megyei intézkedési tér- ! vének időarányos vegrehaj- | fásáról. Ezekben a napokban az esztendő utolsó túráit szer­vezik megyénk természetjáró szakosztályai. Eredmények­ben. eseményekben gazdag évet zárnak. Megyénkben a szervezett természetjárás 1978-ban is tovább fejlődött,' sikerült jól kihasználni a megye hallatlanul gazdag le­hetőségeit. Ilyen lehetőség volt — a Rákóczi- és Ko8suth-túrák után — egy újabb jelvény- szerző túrasorozat, az ipar­és helytörténeti túrák meg­rendezése. A megyei elnök­ség túrabizottságának ada­tai szerint, csak ezen a hat túrán több mint 2000 felnőtt és ifjú, szervezett természet- járó. ODK-tag diák vett részt! S hol vannak még a most befejeződő szakosztály- túrák ... az Országos Kék­túra, vagy más országos tú­rák, események. amelyek ugyancsak ezreket vittek ki a szabadba. Azt, hogy még bőven van tennivaló a természetjáró- mozgalom szervezésében, alá­húzta a kelet-magyarországi megyék természetbarat-szö­vetségei vezetőinek idei, mis­kolci tanácskozása is. Meg­fogalmazták: sokkal többen töltik a hét végén szabad idejüket a természetben, mint a szakosztályok tagsá- gá. A nagy feladat: őket is megnyerni a szervezett, ma­gasabb színvonalú természet- járásnak. Ezt szolgálja a Magyar Természetbarát Szövetség és a Borsod megyei Természet- barát Szövetség 1979. évi programja, rendezvénynap- tára is. Elsősorban azzal, hogy ismét a megye és a ha­za sok-sok szép tájára, he­lyére invitálja a természet, a hegyek, erdők és mezők sze­relmeseit, idősöket és fiata­lokat, úttörőket, diákokat, szakmunkástanulókat, egye­temistákat, munkásokat. Lsmét lesz például jel­vényszerző túrasorozat, amely ezúttal ,— számos jubileum miatt — „Jubileumi jelvény­szerző túramozgalom" néven indul. Hét kiírt túrából ötöt kell teljesíteni ahhoz, hogy újabb szép jelvénnyel gaz­dagodhasson a turisták gyűj­teménye. Tavaly is szép eredmények születtek a megyei munka­túrákon, amelyekre ismét várja az önkéntes társadal­mi munkásokat a megyei el­nökség. A Társadalmi Erdei, Természet- és Környezetvé­delmi Szolgálat tagjaj. s a szakosztályok önkéntesei az idén is száz és száz kilomé­teren újítják majd fel a tu­ristajelzéseket, festenek új jelzéseket, foglalnak új for­rásokat, ápolják a már meg­levőket, védik erdeinket. a népvagyont a tüzek martalé­kától a Blikkben, a Zemplé­ni-hegyekben. Aggtelek kör­nyékén. S újra megkezdődtek az ODK-sok eseményei, túrói is, amelyek ezer és ezer diák­kal szerettetik meg a termé­szetet, a hegyeket, erdőket, mezőket. Borsod megye a hazai szervezett természetjárás fel­legvára. Adottságaink azon­ban még koránt sincsenek ki­használva. A jövő év újabb lehetőségeket nyújt az előbb- relépéshez, csak élni kell ve­lük. («yikesl Első alkalommal a kis betegeknek is a megyei Éliii Tizenkét évvel ezelőtt ala­kult meg a miskolci egész­ségügyi szervek közös bé­lyeggyűjtő köre. Ez a kis kollektíva most kiállítással teszi teljesebbé azt a tudo­mányos ülésszakot, amelyet a Borsod megyei Kórház és Rendelőintézet alapításának 20. évfordulója alkalmából rendeznek. A kórházban első alka­lommal kgrül sor ilyen jel­legű rendezvényre, hiszen a Gyermekegészségügyi Köz­pont előcsarnokában kap he­lyet. Ez lehetővé teszi, hogy az ott kezelt járóbeteg gyer­mekek is megtekinthessék, s gyarapithassák ismereteiket a látottakon keresztül. Mind­ehhez jó lehetőségük lesz, hiszen a kör tagjai, vala­mint Varró Gyula miskolci veterán gyűjtő mintegy húsz keretoldalon mutat be egész­ségügyi és egyéb témájú bé­lyegeket. A kiállítást holnap dél­után 3 órakor dr. Deák Fe­renc főorvos nyitja meg. és szombatig 14—i 8 óra között látható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom