Déli Hírlap, 1978. december (10. évfolyam, 283-306. szám)

1978-12-01 / 283. szám

Tanmedence-ügyben fi VÍZÉP (és társai) segítségét remélik A DVTK létesítményfej­lesztési tervei között néhány tétel több éve szerepel. Ezek közül már elkészült — jó­részt társadalmi munkában — a súlyemelőterem bőví­tése, valamint felépült a bir­kózók csarnoka és a hozzá csatolt klubhelyiség is. A ki­emelt egyesület olimpiai sportágainak működési felté­telei további sportlétesítmé­nyek megvalósítását is igény­lik, hiszen az atléták, vala­mint a kajak-kenu sportág művelői is csak akkor vé­gezhetnek teljes értékű mun­kát, ha részükre az egész esztendőben — tehát a téli időszakban is — biztosítják az edzési lehetőségeket. Az atléták gondja jórészt megoldódik a sátorcsarnok felállításával, amire decem­ber elején sor kerül. Az új sátor egy futófolyosót is ma­gában foglal, s így az eddi­ginél jobb feltételeket teremt arra az időszakra, amikor szabadtéren nem lehet dol­gozni. A kajakosok problé­máit megoldani sokkal ne­hezebb, hiszen az ő gond­juk egy sátor felállításával — még ha csarnok méretű is — nem oldható meg. Ne­kik medencére is szükségük van ahhoz, hogy speciális felkészülést folytathassanak. A DVTK létesítményfej­lesztési terveiben szintén visszatérő téma a kajak-ke­nu tanmedence megépítése — remélhetőleg már nem soká­ig Az Augusztus 20. strand területén már elkészült a fa­ház, és benne a medencék, amelyek naponta nem keve- sebb, mint 250 versenyző ed­zését teszik lehetővé Pon­tosabban: egyelőre csak ten­nék, mert a munka még nem fejeződött be. A szak­osztály vezetői szeretnék, ha a következő évet már ott kezdhetnék, de a Jelenlegi helyzet nem valami biztató. Attól félnek, hogy a január elsejei birtokbavétel elma­rad, mert a szerelést végző alvállalkozó, a KIPSZER ed­digi produktuma nem túlsá­gosan biztató. Minden nap késés a téli felkészülés ro­vására megy, s ez pedig je­lentős mértékben befolyá­solhatja a szakosztály jövő évi eredményességét. A prob­lémát fokozza, hogy a szak­osztály tagjai között olyanok is itt készülnének, akikre nemcsak a klub. hanem a magyar válogatott szakveze­tése is számít európai és vi­lágversenyeken, s később az olimpián is. Ezért fordulnak kéréssel mindenkihez, aki csak segíthet abban, hogy a tanmedence határidőre elké­szüljön. Elsősorban a VÍZÉP támogatására számítanak, hi­szen ez a vállalat a fővál­lalkozó, s ennek van lehető­sége arra, hogy a víz, gáz és villany szerelését végző alvállalkozóval megértesse a munka sürgősségét. Mi is azt reméljük, hogy az építők kitesznek magukért és mun­kájukkal járulnak hozzá a majdani sportsikerekhez. (horváth) Kézilabda VB A chebi csoport nyitómérkőzé­sén a lengyelek nyertek 28:16 (14:4) arányban a kanadaiak el­len. Ezután lépett pályára a ma­gyar csapat, s a várakozástól — szerencsére — eltérően, fölényes győzelmet aratott a nyugatnéme­tek ellen. Magyarország—NSZK 25:13 (10:5) Ezzel a győzelemmel a magyar válogatott jelentős lépést tett a pozsonyi hatos döntő felé, hiszen a kanadai válogatottat nem lesz különösebben nehéz feladat le­győzni ma. Az, hogy a végküz­delembe a csapat csoportelső­ként, vagy esetleg másodikként kerül be, csak vasárnap, a len­gyelek elleni mérkőzésen dől el. A nyugatnémetek ellen elsősor­ban Lelkesné a védekezésben nyújtott jó játékot, Sterbinszki remekül játszott elöl és hátul is, Csulikné a büntetők értékesítésé­ben játszott főszerepet. Nagy Ma­riann viszont a találkozó elején lőtt igen fontos gólokat. Súlyemelés Országos úttörő­bajnokság Labdarúgó NB II A négy pont most is áll Miskolcon a Gyula, Gyöngyösön a Papp J, SE A 18. forduló következik a labdarúgó NB II-ben. Mint is­meretes, az előző vasárnap a Honvéd Papp J. SE a Békés­csabai TASK-ot győzte le 1:0 arányban, az MVSC pedig Kis­várdán szenvedte el a hazaiak győzelmét (az elsőt!). Egy hete azt írtuk, hogy négy pont kí­vántatik — a papírforma alap­ján. A négy pont most is áll a miskolci csapatoknak, hiszen av. eddigi mérkőzések alapján klassziskülönbség van a Honvéd Papp J. SE és a Gyöngyös kö­zött, a Gyula pedig éppenhogy csak megelőzi az MVSC-t. Dzurkó Ernő, a Honvéd Papp J. SE technikai veze­tője még mindig a békéscsa­baiak elleni rossz játékon kesereg: — Hamar rúgták az első —és mint később kiderült, a győztes — gólt. Azután azt gondolták, hogy itt félgőzzel is lehet nyer­ni, gólokat rúgni. Nem azt nyúj­totta a csapat, amit joggal el­vártunk tőlük. És ezt most a szurkolók nevében is mondha­tom. Hiszen már-már kialakult a törzsárda. De ha ilyen mér­kőzéseket látnak, lehet, hogy két hét múlva nem jönnek el. A lényeg az, hogy túl vagyunk rajta. Két ponttal gazdagabbak lettünk, és most már elmond­hatjuk, hogy a Békéscsabai TASK-kal is játszottunk, sőt, győztünk. A mutatott játékot pedig felejtsük el! — A Gyöngyösről? Félelmetes otthona van. Talán Szarvashoz tudnám hasonlítani. Fanatikus szurkolók, akik képesek csapa­tukat bárki ellen győzelemre vinni. Ezért lélektanilag is fel­készítettük játékosainkat. Egyéb­ként ismerjük a Gyöngyöst. Az NBK-ban nemrégiben 2:0 arány­ban győztünk. A csapat jó be­nyomást tett, de megverhető. — A játékosokkal — lekopo­gom — jól állunk. Olyannyira, hogy kellemes gondjaink van­nak. Mohácsi rendbejött, a hé­ten edzett. A várható 11: Szö- gedi — Szűcs n., Szűcs I., Far­kas, Bakos — Ligeti, Petrovics, Osváth — Gregor, Mohácsi, Oláh. Csere: Mező — Móricz, Szilágyi, Répási közűi kettő. Krompaszky Gyula, az MVSC vezető edzője: — Lélektanilag igyekeztünk felkészíteni a játékosokat. El kell hinniük, hogy tudnak győz­ni. Ha a „vasutas-szívet” be­építik, nem lehet baj a Gyulá­val szemben. Egyébként jó a mérlegünk ellenük. Ezt szeret­nénk a továbbiakban is meg­tartani. — Am! a játékosokat illeti; Lipták még mindig sérült, Ma­darász pedig házi fegyelmi alatt áll (tárgyalása a jövő héten lesz). Így csak egy keretet tu­dok mondani, ebből alakul majd a kezdő 11; Kun, Varga, Locher, Krémer, Leiszt, Borsos, Kiss, Török, Fister, Czél, Egri, Bujdosó, Fábián, Czerva. D. T. B. A hét vége sporteseményei Az előző évek hagyományai­hoz híven, Miskolc város felsza­badulásának 34. évfordulója tisz­teletére több emléktornát, emlék- versenyt szerveztek a szakszö­vetségek a hét végére. Ezek mellett NB II-es labdarúgó-mér­kőzés, NB II-es kosárlabda­mérkőzések színesítik a progra­mot. A SPORTCSARNOKBAN vasárnap 10 óra 30 perckor a MEAFC NB II-es férfi kosárlab­dacsapata bajnoki mérkőzésen a Szolnoki Olajbányászt fogadja. 12 órától női, férfi kézilabda-, valamint férfi kispályás labda­rúgó sportágakban felszabadulá­si emléktornát rendeznek, négy­négy csapat részvételével. A FAZEKAS UTCAI Általános Iskola tornaterme ad helyet a bajnoki női NB II-es GYÖNGY B ú.é. k.! kosárlabda-mérkőzésnek. A ME­AFC ellenfele ezúttal a Szolno­ki MTE. Kezdés: vasárnap 11 óra 30-kor. AZ MVSC-PÁLYA tornatermében a megyei röplab­da-szakszövetség röplabdatornát rendez serdülő fiúknak, leá­nyoknak egyaránt. A kezdési időpontok szombat: 14 óra 30, vasárnap: 8 óra. Délután egy órakor a labdarúgó NB II-ben Gyula látogat az MVSC-hez va­sárnap. A 11. SZ. ALTALANOS ISKOLA tornatermében a Miskolc városi Röplabda Szakszövetség rendez tornát fiúknak, leányoknak. A hat női csapat közül kettő szom­baton 13 órakor kezd, míg az első fiúmérkőzés 15 óra 15 perc­kor lesz. A tornát vasárnap 12 órától folytatják. AZ EMÁSZ-SZÉKHÁZ nagytermében dolgozó fiatalok sakkversenyét rendezi meg a KISZ Miskolc városi Bizottsága, az ÉMÁSZ-szal közösen. A fel- szabadulási emléktorna egyúttal lehetőséget ad arra, hogy a fia­talok teljesítsék az Edzett ifjú­ságért sportmozgalom követelmé­nyeit. A női, férfi egyéni és csa­patverseny szombaton 9 órakor kezdődik. A 42. SZ. ALTALANOS ISKOLA ad otthont a vívóknak. Vasár­nap 11 órakor előbb a IV. osz­tályú kardozók kezdenek, majd meghívásos úttörő és serdülő fiú-leány tőr és kard fegyverne­mekben Eger, Debrecen, a BVSC és a DVTK fiataljai mérik ö>ssze tudásukat. A DH-nak tippelt — Csak a nevemet adom — mondotta Hajdú Gyula esztergályos —, a vállalatot nem. Mert hátha csak hár­mason lesz, mint a múlt­kor valakinek, és a szakik kinevetnek. — Pedig nagyban totózik! — Igen. Hetente több mint kétszáz forinttal. Sokszor nyertem, de így, egyhasábon nem nagy az esély. Azért ír­ja: 1. Alu. Ajka—Kaposvár 2 2. Bábolna—MÁV DAC 1 3. Rákóczi SE—PVSK 8 ». IKARUS—Kossuth KFSE X 5. Dunaújvárosi Építők— Ganz-MAVAG X 6. Leninváros—DMTE x 7. Gyöngyös—Papp J. SE 2 S. B.-csabai TASK—SZMTE X 9. Szarvas—Kazincbarcika 2 1». Verona—Bologna 1 11. Catanzaro—Lazio 1 12. Atalanta—Juventus x 13. Ascoli—Internazionaie x PÓTMÉRKÖZÉSEK: M. Lecee—Peseara x 15. Brescia—Palermo 1 IS. Temana—Udinese 1 A DVTK fiatal versenyzői kitűnően helytálltak a Szol­nokon megrendezett súly­emelő országos úttörőbaj­nokságon. A 35 szakosztály 120 versenyzője sem tudta leszorítani az összesített pont­verseny első helyéről a DVTK fiataljait, 40 ponttal nyerték a versenyt. Külön dicséret illeti Nagy Lászlót, aki bajnok lett. Gosztonyi Györgyöt, aki második he­lyezést ért el és Makár At­tilát, továbbá Lipkovics Jó­zsefet, akik korábbi eredmé­nyeiket javítva szereztek ér­tékes pontokat. Többen elér­ték a serdülő ezüstjelvényes szintet. Mindez a három ed­ző, Szűcs Lajos, Ferenczi László és Soltész László jó munkáját is bizonyítja. Eredmények': 36 kilogramm: ... 5. Kovács István 67,5 (27,5, 40); 44 kg: ... 2. Makár Attila 100 (40, 60); ... 4. Leniák Péter 97,5 (40, 57,5); 48 kg: ... 4. Mató József 120 (52,5, 67,5) ; 57 kg: ... 5. Igricz Mihály 130 (55, 75), 6. Fekete János 127,5 (55, 72.5): 56 kg: ... 3. Lipkovics József 142.5 (65, 77,5): 60 kg: ... 4. Tóth Zoltán 132.5 (57, 75,5), ... 6. Serfőző Béla 125 (52,5, 72,5): 71 kg: ... 7. Horváth Aladár 102.5 (47,5, 55); 75 kg: 1. Nagy László 155 (65, 90); -f75 kg: ... 2 Gosz­tonyi György 195 '92,5, 102,5), 3. Igó Zsolt 180 (80, 100). Sakk-sarok Lépjen az Olvasó! Mielőtt a novemberi négy feladványra érkezett megfejtők között megejtett sorsolás eredményét ismertetnénk, kedves kötelességünk, hogy válaszoljunk Papp Györgynek. Ezt írta: „Igaz, én is a V d6-ot küldtem be megfejtésül, de ha tudom, hogy két megoldás is van, szívesen megkerestem volna a nehezebbet is (H el).” Kedves Megfejtőnk! Való igaz, hogy a betűjelzések és az ábra nem volt azonos az V. sz. felad­ványnál — mint ahogy ezt Titz Pál nyomán november 16-i számunkban meg is írtuk. Azonban az ábra szerinti megfej­tés nem H el, ahogy javasolja, hanem V g5. Ennek ellenére — mivel ön a betűjelzések szerinti V dtí-ot küldte —, ezzel a levelezőlapjával is szerepelt a sorsoláson. Mint bizonyára emlékeznek rá, a novemberi 4—7. felad­ványunk együttesen adott egy blokkot. Mindenki annyi le­velezőlappal vett részt a jutalomsorsoláson, ahány helyes megfejtést küldött. Íme a nyertesek (a mai postával elküld­tük a könyveket): Dallos József, Alsózsolca, Bajcsy-Zs. út 41. 3571, Herr Gyula, Miskolc, Chlepkó E. u. 2. 3531, Riczu La­jos, Miskolc, Elek Tamás u. 13. 3529. Ezúttal öt péntekre számoljanak a megfejtők. A nyerési esélyek nem változtak. Tehát a 8—12. feladványra érkezett megfejtések annyiszor kerülnek a „kalapba”, ahány helye­set beküldenek. VIII. SZ. FELADVÁNY. MATT KÉT LÉPÉSBEN Betűjelzések; vilá- .. gos: K a3, B e8, B g h3, F b4, F efi, H e7, H g8, gyalogok: d3, e2 (9 figura), sö- 7 tét: K f4, gyalogok: a4, b5, d4 (4 figu­ra). Ezúttal Fleck 5 Ferenc (újraközlé- ses) feladványát ad­tuk közre — Nép- 5 szava 1934 —, és jól tudjuk, kissé nehe­zebb, mint az eddi- a giek. Aki azonban sikerrel megbirkó­zik vele, csodálatos 3 mattokban gyönyör­ködhet. Beküldési határidő: csütörtök, 2 12 óra. Beküldendő levelezőlapon cí­münkre: Déli Hír- 1 lap, Miskolc, Pf. 39, 3501. Feladvány közlő : PERSA ISTVÁN Hazafelé a suliból... , (Laczó József felvétele) Fazekasnyavalya Hajdanán — az ipar leg­virágzóbb korában — súlyos betegség ütötte fel a fejét a tatai fazekasok között. Aki megkapta, nyomorékká lett. Főleg a fiatalok közül szed­te áldozatait. Korsósbeteg­ségnek vagy fazekasnyava­lyának nevezték. A bajt — ahogy azóta az már kiderült — a gélét nevű ásvány okoz­ta. Ebből készült a cserép­edény máza, és sok volt benne az ólom. Kézi daráló­val a lakásban őrölték. Be­szippantott, lenyelt pora ólommérgezést okozott. Ért­hető, hogy a fiatalok közül senki sem szegődött el inas­nak. Ma már kész és ólom- oxidban szegény mázzal dol­goznak a fazekasok, csupán a színeket keverik ki. A KÖJÁL rendszeresen ellenőr­zi az edényeket... A'jó prognózis: művészet A statisztikusok szerint, 100 meteorológai előrejelzésből 10—12 kisebb-nagyobb mértékben hibás. Sajnos, ismereteink jelenlegi szintje mellett, az időjárás sze­szélyeit senki sem tudja ponto­sabban meghatározni. Ennek oka, hogy Földünkön nincs moz­gékonyabb és gyorsabban vál­tozó közeg, mint az atmoszféra. A légáramlatok — ciklonok és anticiklonok — Földünk fölött mozognak, ám „irányítópultjuk” a Napon van. A korszerű mete­orológus rendelkezik a modern technika minden eszközével, munkáját szputnyikok és elekt­ronikus számítógépek is segítik. Az utolsó szót mégis az ember­nek kell kimondania, ö az, aki számos kiegészítő körülményt is figyelembe vesz: milyen felület felett haladnak el, csapadékot adnak le, vagy csapadékot vesz­nek fel útközben. Az időjárás- előrejelzésben tehát sok minden függ a tudástól és tapasztalat­tól. Nem véletlenül mondják, hogy a hosszú távú prognózisok összeállítása a művészettel ro­kon ... Hármas ablaküveg A kelet-szlovákiai Eperjes Drevina üzemében megkezd­ték a hármas üveggel ellá­tott ablakok gyártását, ame­lyeknek kerete alumínium­ból és fából készül. Arra szá­mítanak, hogy a hármas üveggel ellátott ablakok csökkentik az új épületek bőveszteségeit. A Taylor-Saga Ha Gallsworthy hatalmas, epikus művének, nagy család- regényének a Forsyte-Saga címet adhatta, miért ne adhat­nánk mi — anélkül, hogy Nobel-díjasoknak éreznénk ma­gunkat — a Taylor-Saga címet ennek a kis történetnek, amelyet a Paris Match több képe és valamivel kevesebb szö­vege alapján állíthattunk össze. Szereplői között első helyen a híres „Lizy”, azaz Liz Taylor áll, aki ma, 46 évesen, volt filmsztárként, választási agitátor lett és „behozta” szenátor­nak hetedik férjét, John Warnert, Ford egykori tengerészeti államtitkárát. Már csak azért is elsősorban róla írunk, mert negyvenedik születésnapját éppen hazánkban ünnepelte (de még mennyire ünnepelte!) — ha jól emlékszünk — ötödik férjével, Richard Burtonnel. A házaspár azóta elvált, Burton majdnem tagja lett közben az angol királyi családnak, de aztán mégis egy fiatal filmszínésznőt választott, akivel leg­utóbb Afrikában filmezett. Most Bécsben forgat filmet Ri­chard, és az egyik technikus a stábból nem más, mint Chris Wilding, aki 23 éves, és Lizy második férjétől származó má­sodik fia. Burton már csak mostohaapja lehetett és most Bécsben mint ex-mostohaapa foglalkozhat1 ex-mostohafiával. Közben „Lizy” Jerry Ford volt elnök társaságában látható a televízióban, amint együtt agitálnak Warner érdekében. Lizy „szerényen” úgy jellemzi a helyzetet, hogy „engem jön a tö­meg megnézni, de Johnt hallgatja”. Persze, időnként apró tűszúrásokat is kap az ex-filmsztár és aktív kortesnő, mert ellenfele, pontosabban, férjének ellenfele, Miller demokrata- jelölt felesége, Doris, ugyanakkor azt közli a riporterekkel: „mindketten negyvenhat évesek vagyunk, de ö gögös, én nem, nekem három gyermekem, de csak egy férjem van, ne­ki már több volt, éti Amerikában születtem, ő nem”. — A hírek szerint „Lizy” agitált jobban és Warner szenátor lett, miközben a volt férj és Lizy fia — feltehetően sikerrel — filmez. A sikeres szereplés végül is — a családban marad. mAté ív An

Next

/
Oldalképek
Tartalom