Déli Hírlap, 1978. szeptember (10. évfolyam, 206-231. szám)

1978-09-30 / 231. szám

♦ Szamár és csacsi. A (Szabados György felvétele) Október 1-től Egészségügyi dolgozók béremelése belföld BUBROVSZKY KAROLY, a Szocialista Hazáért érdem­rend kitüntetettje, aki 1933 éta volt tagja a pártnak, 76 éves korában elhunyt. Ham- vasztás utáni búcsúztatása október 4-én du. 3 órakor lesz a miskolci Mindszenti temetőben. — MSZMP Mis­kolc városi Bizottsága. TOLSZTOJ-FORDÍTÁSO­KAT TALÁLTAK PÉ­CSETT. A századforduló ide­jén Pécsett megjelent lapok­ban eddig ismeretlen Tolsztoj- fordításokra bukkant Hajzer Lajos docens, a pécsi tanár­képző főiskola orosz nyelvi tanszékének munkatársa. A nagy orosz író —, akinek születése 150. évfordulóját ünnepeljük az idén —, már a XIX. század végén és a XX. század elején ismert volt a Mecsekalján. A most feltárt dokumentumok arról tanús­kodnak. hogy a vidéki váró-' sok közül Pécsett fogadták talán a legnagyobb érdeklő­déssel Tolsztoj műveit a szá­zadfordulón. KÁDÁR JANOS FOGAD­TA A FRANCIA KÜLÜGYI Államtitkárt. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának első titkára teg­nap fogadta Oliver Stirn francia külügyi államtitkárt, aki hivatalos látogatáson tartózkodik Budapesten. Az államtitkár átadta Kádár Jánosnak Valery Giscard d’Estaing francia köztársa­sági elnök személyes üzene­tét. MAGYARORSZÁG AZ IBBY TAGJA. Az Internatio­nal Board on Books for Young People — ismert rö­vidítésben IBBY — a gyer­mekkönyvek nemzetközi ta­nácsa soron kívül tagjai so­rába választotta a magyar bizottságot. Az IBBY magyar bizottsága a nemzetközi szer­vezet 40. tagjaként tevéke­nyen részt vesz az 1979-es nerftzetközi gyermekév előké­szítésében és szervezésében, a magyar gyermekkönyvek ha­zai és külföldi népszerűsíté­sében. SZABAD AZ CT A MARGIT- HtDRA. Ma hajnaltól ismét tel­jes a forgalom a Margit-hídon. A 4-es és a 6-os villamosok ré­gi útvonalukon, a lágymányosi lakótelep, illetve a Móricz Zsig- morid körtér és a Moszkva tér között szállítják utasaikat. Föl­oldották a közúti korlátozást is, az autók előtt szabad az út a Margit-hídra. A gépkocsivezető­ket érinti, hogy a Mártírok út­ján — hasonlóan a Nagykörút­hoz — tilos a nagyívű balra ka­nyarodás. A biztonságos, egyen­letes közlekedést szolgálják az új, összehangolt jelzőlámpás cso­mópontok. A folyamatos hala­dás biztosítása miatt reggel 6- tól este 7 óráig a Mártírok út­ján nem szabad megállni. A bu­dai körútnak a Török utca és a Bem József utca közötti sza­kaszán új forgalmi rend lépett életbe, mivel ezen a részen sé­tálóhelyet alakítottak ki. ASZALJAK A SZILVÁT. Füstölnek a házi szilvaasza­lok Zala megye göcseji táj­egységében, Kuslánszeg, Paj- szeg, Barabásszeg, Kerese- szeg településeken, ahol em­beremlékezet óta nagy meny- nyiségű szilvát termesztenek. Itt alakult ki a gyümölcs sa­játos feldolgozási formája, az aszalás. Ezen a hegyes-völ- gyes vidéken szinte minden portán' megtalálhatók az asza­lók. jelentőségük a nagy gyü­mölcsszárítók működésével sem csökkent. LOTTÓNYEREMÉNYEK. A 39. játékhéten öttalálatos szelvény nem volt. Négyta- lálatos szelvénye 86 fogadó­nak volt, nyereményük egyenként 80 858 forint. Há­rom találatot 7149 fogadó ért el, nyereményük egyenként 486 forint. A kéttalálatos szel­vények száma 212 912, ezekre egyenként 20 forintot fizet­nék. Október 1-től 85 ezer egészségügyi dolgozó bérét emelik a Minisztertanács jú­niusi határozata, illetve az ezt követő miniszteri rende­let alapján. — Az érintettek ezekben a napokban kapják kézhez az új bérbesorolásokat, s a ma­gasabb bért először novem­ber 2-án fizetik ki — mon­dotta Fűzi István, az Orvos­egészségügyi Dolgozók Szak- szervezetének főtitkára Dere- gán Gábornak, az MTI mun­katársának adott nyilatkoza­tában. — Az orvosok és más felsőfokú végzettségűek bére átlagosan 20, a tavalyi központi béremelésben nem részesült szakdolgozóké 17. a gazdasági és ügyviteli dol­gozóké 10 százalékkal emel­kedik. A béremelés idei, má­sodik „lépcsőjének” éves költségkihatása 640 millió forint. A tavalyi emeléssel együtt — amely 126 ezer egészségügyi dolgozót érin­tett — meghaladja az egy- milliárd 400 millió forintot. Legutóbb 1971-ben volt át­fogó bérrendezés, akkor 410 millió forintot kapott erre a célra az egészségügy. El­mondhatjuk tehát, hogy az egészségügyi dolgozók ilyen mértékű anyagi megbecsülé­sére, mint a tavalyival együtt az idei, még nem volt példa. — Erre a nagyszabású in­tézkedésre kétségtelenül szükség volt. Az egyes egész­ségügyi dolgozók keresete ugyanis elmaradt a népgaz­daság egyéb ágazataiban, a hasonló szakképzettséget kí­vánó munkakörökben foglal­koztatottakétól. — Orvos-ellátottságunkról szólva, ne feledkezzünk el arról, hogy a 10 000 lakosra jutó orvosok számát tekint­ve, világviszonylatban a harmadik helyen állunk. A dolgozó orvosok száma 1950 és 1975 között például több mint a két- és félszeresére emelkedett. Mégis számos területen van aránytalanság, mindenekelőtt az egyes me­gyék kpzött, sok orvosi állás betöltetlen. Az idei bérren­dezésnél éppen ezért területi differenciálás történt néhány megye javára. Lehetőség nyílt arra, hogy az orvoshi­ánnyal küzdő Békés, Borsod és Szabolcs-Szatmár megyé­ben, vagy Győr, Szolnok, Bács-Kiskun, Heves, Nógrád és Somogy megyében az or­szágos átlagnál magasabb arányban növekedjen az or­vosok bére. A megyében to­vább differenciáltak a kü­lönböző területek és intéz­mények között, ami például azt jelenti, hogy a huzamo­sabb ideje orvos nélkül levő távoli falvakban is nagyon tisztes bért fizetnek már. Itt szeretném megjegyezni, hogy a bérrendezés nyomán máris nőtt az érdeklődés e munka­helyek iránt. — Számottevően, átlagban 20 százalékkal emelkedett a pályakezdő orvosok bére, az egészségügyi szakdolgozók egy része tavaly, más részük pedig most kapott emelést. Erre is nagy szükség volt. A százezer szakdolgozó közül igaz, csupán mintegy 5000 hiányzik, de 20 000-nek nincs szakképesítése és jelentős te­rületi aránytalanságokról is beszélhetünk. Az egészség­ügyben dolgozó gazdasági és ügyviteli szakemberek hely­zetét elnökségünk az utóbbi időben két alkalommal is elemezte. Sok az őket váró betöltetlen állás és a betöl­tött munkahelyeken sem mindenütt működnek meg­felelő szakképzettségűek. Ez is magyarázatot adhat arra, hogy miért nem kielégítő az egészségügyben a gazdasági munka hatékonysága. — Az egészségügyi dolgo­zók mostani anyagi elisme­rése kifejezője az erkölcsi el­ismerésnek is. Mindezek alapján joggal bízhatunk ab­ban, hogy az egészségügyi munkát több jó szakember megnyerésével és megtartá­sával is sikerül vonzóbbá tenni — rrfondotta befejezé­sül Fűzi István. Delfin­riasztó kardhal Japán tudósok és mérnö­kök csoportja műanyag kard­halat szerkesztett, hogy vé­get vessen annak az irtó­hadjáratnak, amelyet a ja­pán halászok folytatnak a hálóik tartalmát megdézs­máló delfinek ellen. A négy­méteres műanyag modellt ha­jó vontatja, és víz alatti hangszórókból az éhes kard­halak hangját sugározzák, hogy elijesszék a halászok zsákmányából lakmározni készülő delfineket, Károlyi Rudolf 34 éves miskolci lakos múlt év feb­ruár 9-én; a város belterü­letén végzetes kimenetelű közlekedési balesetet oko­zott. A hatóságok a cselek­mény elkövetése után előze­tes letartóztatásba helyez­ték, s ügyében a közelmúlt­ban hozott ítéletet a Mis­kolci JáTásbíróság. Károlyi, aki 1964 óta ren­delkezik gépjárművezetői en­gedéllyel, azon a napon it­tasan és fékhibás kocsival közlekedett a városban. Kora délután a Pettyes nevű esz­presszóban két üveg sört és fél deci pálinkát fogyasztott, majd öt óra tájban munka­adója, a Miskolci Agrokon- zum Barkas típusú teherko­csijával árut szállított egy Petneházy utcai boltba. Itt megint megivott két üveg sört és fél deci konyakot, az­után a volán mögé ült. hogy a kocsit a Szemere utcai ga­rázsba letegye. A Felszabadítók útján ha­ladva, tőle bal oldalról az egyik kijelölt átkelőhelyen gyalogosok indultak el, ami­kor 150 méterre lehetett a zebrától. Egy idős házaspár négy és fél éves unokájával nyugodt léptekkel ment ke­resztül az úton. Károlyi még előttük akart elhúzni, de ami­ANYAKÖNYVI HÍREK SZÜLETETT: Gergely Jánosnak és Veréb Mária Erzsébetnek Mária; Gás­pár József Lászlónak és Szigeti Saroltának Mariann; Daradics Imrének és Tóth Máriának Ist­ván; Spisák Tibornak és Bedzsó Zsuzsannának Zsuzsanna; Vára- di Győzőnek és Veres Margitnak Viktor; Iván Lászlónak és Pi- poly Ilonának László; Varga Jó­zsefnek és Juhász Mária Editnek Anita Krisztina; Varga Péternek és Fogarasi Katalin Erzsébetnek Katalin; Orosz Károlynak és Er­dős Anna Máriának Károly; Trescsánszky Károly Bélának és Hadházi Gizellának Tímea; Nagy Jánosnak és Ábrahám Katalin­nak Nikoletta; Csóka Józsefnek és Csóka Mária Gyöngyinek Jó­zsef; Hankó Jánosnak és De.u- dök Gizellának Krisztián; Dunai Adolf Károlynak és Nagy Bor­bálának Beáta; Nagy Bélának és Nagy Erzsébetnek Renáta Er­zsébet; Matiz Józsefnek és Bu- - dai Ágnes Irénnek Tünde; Fa­lucskai Zoltán Lajosnak és György Irén Jolánnak Zoltán; Matolcsi Istvánnak és Kovács Ilonának Csaba; Tárnái István­nak és Kopán Erzsébet Piroská­nak Dóra; LTngvári Istvánnak és Rádai Ilonának Ottó; Nánási Zsolt Tibornak és Váradi Zsu­zsannának Nikoletta; Lévai Já­nosnak és Viszkai Margitnak Krisztina; Balatoni Jánosnak és Rimóczy Máriának Zoltán; Her- czeg János Dezsőnek és Pecsó Piroskának Szilvia; Markó Ist­vánnak és Illés Ágnesnek And­rea; Hanvecz Istvánnak és Ter­hes Máriának István; Kurcsik Gyulának és Szabó Évának Éva; Majoros Ferencnek és Derekas Jolánnak Ferenc; Endrész Ár­pádnak és Gintner Arankának Renáta; Koncz Lajosnak és Osz- lányi Piroskának Krisztián; Lisz- kovics Péter Pálnak és Tóth Annának Péter; Bódi Jánosnak és Horváth Angélának János; Nagy Józsefnek és Lakatos Edit­nek József; Juhász Józsefnek és Gulyás Erzsébetnek József; Szi- monidesz Jánosnak és Varéra Ágnes Mariannának Gábor Já­nos; Hadházi Lászlónak és Dé- kány Arankának Gergely; Ju­hász Zoltán Péternek és Simon Arankának Adrienn Nóra: Ká­nya Béla Mihálynak és Kékesi Judit Annának Viktor; Tóth Sándor Lászlónak és Sulvok Viktóriának Katalin; Bodnár Miklósnak és Barna Katalinnak Norbert Miklós; Dózsa Mihály­nak és Kubanek Ágnesnek Pé­ter; Nyakó József Istvánnak és Csóka Borbálának Csaba; Ko­vács Bélának és Ropoli Erzsé­betnek Marianna; Dudás Gusz­távnak és Majoros Ilonának Re­náta: Hraáb Györgynek és Bar­na Irén Magdolnának Andrea; Flosznik Vilmosnak és Czinke Máriának Zsuzsa Enikő; Nyics Gusztávnak és Kiss Mártának Tamás; Szabó Istvánnak és Bán- fi Erzsébet Annának László ne­vű gyermeke. kor észrevette, hogy a teher­autó közeledtére az emberek sietni kezdenék, fékezett, ám hiába. A gépkocsi bal első kerekének fékbetétje a be­szivárgott olajtól egyáltalán nem, s ugyanilyen hiba mi­att a jobb oldali fék is alig fogott. Több mint 18 méteres út után az átkelőhelyen el­ütötte a gyalogosokat, s még innen is három métert ha­ladva tudott csak megállni. A baleset következtében Gy. Z. 77 éves miskolci lakos olyan súlyos sérüléseket szen­vedett, hogy gondos orvosi ápolással sem tudták meg­menteni életét. Ugyancsak súlyosan megsérült az áldo­zat felesége, akit fél évig gyógykezeltek. A cselekmény elkövetése­kor a gázoló gépkocsivezető vérében 2,33 ezrelék alkohol­koncentráció volt. A Miskolci Járásbíróság Károlyi Rudolfot szeszes ital­tól befolyásolt állapotban, gondatlanul elkövetett halá­los közúti baleset okozásáért háromévi szabadságvesztésre ítélte, amit fogházban kell letöltenie. mellékbüntetésül pedig öt évre eltiltotta a jár­művezetéstől. Az ítélet jogerős. külföld NEW YORK. Púja Frigyes külügyminiszter, az ENSZ- közgyűlés 33. ülésszakán résztvevő magyar küldöttség vezetője megbeszélést tartott Tndalencio Lievano Aguirre kolumbiai külügyminiszter­rel, a közgyűlés elnökével, majd felkereste hivatalában dr. Kurt Wáldheimet, az ENSZ főtitkárát. Mindkét ta­lálkozón az ENSZ-közgyűlés napirendjén szereplő főbb kérdésekről volt szó. FRUNZE. Csingiz Ajtma- tovnak, a világszerte ismert szovjet írónak pénteken át­nyújtották a legmagasabb szovjet kitüntetést: a Lenin- rendet és a Szocialista Mun­ka Hőse aranycsillagát. A Szovjetunió ezzel fejezte ki elismerését azokért az érde­mekért, amelyeket Ajtmatov kirgiz író szerzett a szovjet irodalom gazdagításában. KAIRÓ. Október 10-én kezdődnek az egyiptomi—iz­raeli külügyminiszteri tár­gyalások a két ország kü- lönbékéjéről. Tegnap Kairó­ban bejelentették, hogy Car­ter amerikai elnök csütörtö­kön telefonon megállapodott Szadat egyiptomi államfővel abban, hogy a megbeszélé­seket az Egyesült Államok részvételével és — ha az ENSZ hozzájárul — a világ- szervezet égisze alatt kívá­natos lefolytatni. JERUZSÁLEM. Kivált a kormányból Jigal Horviz iz­raeli kereskedelmi és ipari miniszter, mert nem értett egyet a Camp David-i meg­állapodásokkal. pontosabban, véleménye szerint Begin „túl nagy területi engedménye­ket” tett Egyiptomnak, ami­kor kötelezettséget vállalt a Sínai-félsziget megszállt ré­szén lévő zsidótelepülések felszámolására. VATIKANVÁROS. a Vafl- kánvárosban bejelentették, hogy a pápaválasztó konk- láve 15—20 napon belül ül össze. Losonczi Pál, a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Jean Vil- lot bíboros, vatikáni állam­titkárhoz küldött táviratá­ban részvétét fejezte ki I. János Pál pápa elhunyta al­kalmából. PÁRIZS. Zbigniew Brze- zinski, Carter amerikai elnök nemzetbiztonsági főtanács­adója jövő héten Párizsban tárgyalni ’fog Giscard d’Es­taing francia köztársasági el­nökkel — jelentette be teg­nap az Elysée palota szóvi­vője. Közlése szerint Brze- zinski Párizson kívül Lon­donba és Bonnba is elláto­gat. MANAGUA. Somoza nica- raguai diktátor tegnap esti rádióbeszédében közölte, el­fogadja az Egyesült Államok Dominika és Guatemala köz­vetítését a nicaraguai ellen­zékkel folytatandó tárgyalá­sokon. Hozzátette: 1981-ig nem hajlandó lemondani és élesen támadta Venezuelát, Costa Ricát és Kubát, azt állitva. hogy ezek az orszá­gok robbantották ki a nica­raguai zavargásokat. TEL AVIV. Begin- izraeli miniszterelnököt tegnap este kivizsgálás céljából kórház­ba szállították — közölte a kormányfő szóvivője, aki szerint Begin fáradtságra panaszkodott. Begin az el­múlt 18 hónapban két szív­rohamon is átesett, amikor szintén kórházi ápolásra szo­rult — emlékeztetnek a hír- ügynökségek a jelentéseik­ben. MÓRI ANNA DELI HÍRLAP. ■— A Magyar Szocialista Munkáspárt Miskolc városi Bizottságának politikai napilapja. — Főszerkesztő: CSALA LÁSZLÓ. Szerkesztőség: Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 15., 3527. Postacím; Miskolc 3501. Pf.: 39. Telefonközpont: 36-132, 16-672. 35-380 Titkárság: 18-223; belpolitikai rovat: 18-224; várospolitika: 18-225; kultúrpolitika: 18-226: sp^rtiovat: 18-222: levelezés: 18-221.. — Kiadja a Borsod megyei Lapkiadó Vállalat, Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 15., 3527. Postacím: Miskolc 3501. Pf.; 179. — Felelős kiadó: VERÉS MIHÁLY, Telefon: 36-131. — Hirdetésfelvétel: Miskolc, Széchenyi út 15—17., 3525. Teltfon: 16-213. •• Terjeszti: a Magyar Posta. Kapható: a hfr- lapárusokná1. Előfizethető: a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj l hónapra 20 forint. Index: 25 951 — Készült: a Borsod megyei Nyomdaipari Vállalatnál. Felelős vezető: KILIÁN BÉLA. — ISSN 0133-0209. Egy emberélet.« Ivott és gázolt

Next

/
Oldalképek
Tartalom