Déli Hírlap, 1978. szeptember (10. évfolyam, 206-231. szám)

1978-09-01 / 206. szám

F2 lo&J H - e / Kajakkal a világhír felé (CIKK A 4. OLDALON) Nicaragua II dióit elfoglaltak egy várost A nicaraguai Matagalpát megszállva tartó több, mint 500 diák szerdán a várost „szabad területnek” nyilvá­nította. A diákok könnyű- fegyverekkel, házi készítésű bombákkal folytatják a vé­dekezést a Nemzeti Gárda egyre megújuló támadásai el­len. A nicaraguai polgárhábo­rús eseménysorozat keddi csatájában legkevesebb 5 személy vesztette életét, s mintegy 200 sebesültet szál­lítottak a város kórházaiba. A lakosok nyílt támogatást nyújtanak a felkelést vezető diákoknak, ellátják őket éle­lemmel, vízzel és a szüksé­ges felszerelésekkel. Somoza elnök nyilatkoza­tában cáfolta a Ma+aioa bombázásáról érkezett híre­ket. Ismételten hangoztatta, hogy 1981-ig Nicaragua el­nöke kíván maradni és „la­tin-amerikai kommunista szervezeteket” vádolt azzal, hogy hatalmának megdönté­sére törnek. A mindennapok hőseit kö­szöntötték tegnap délután Miskolcon, a 28. bányászna­pon. Három megye: Borsod, Nógrád és Heves szén-, szén- hidrogén-, érc-, ásványbányá­szati vállalatai, a Bányá­szati Aknamélyítő Vállalat körzeti vezetősége, az Orszá­gos Földtani Kutató és Fúró Vállalat üzemvezetőségének küldöttségei és képviselői ün­nepeltek együtt. Az elnökségben helyet fog­lalt dr. Bodnár Ferenc, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára, dr. Ladányi József, a megyei tanács elnöke. Soltész Ist­ván, az MSZMP KB tagja, alberttelepi frontbrigádve- zető. Vaskó Mihály, a Heves megyei Pártbizottság első titkára, dr. Kapolyi László, a nehézipari miniszter helyet­tese. Simon Antal, a Bánya­ipari Dolgozók Szakszerveze­tének főtitkára. Rózsa Kál- i mán, a Miskolc városi Ta­nács elnöke. Tóth József, a Szakszervezetek Megyei Ta­nácsának vezető titkára, Tö­rök László, a KISZ Borsod megyei Bizottságának első titkára. Hegyi Imre. a Ha­zafias Népfront Borsod me­gyei Bizottságának titkára. dr. Tamásy István, a Ma­gyar Szénbányászati Tröszt vezérigazgató-helyettese. Itt foglaltak helyet a Szovjet­unió Szénbányászati Minisz­tériumának küldöttei is. A résztvevőket Monos Já­nos, a Borsodi Szénbányák Vállalat igazgatója üdvözöl­te. ezután dr. Juhász Ádám nehézipari minisztériumi ál­lamtitkár köszöntőjére került sor. A szénbányászat, amely hazánk energiaszükségleté­nek egynegyedét biztosítja, eleget tud tenni a tervekben előírtaknak. A nehézségek ellenére az érc-, ásványbá­nyászat is jelentősen fejlő­dött. A bauxitbányászat és a szénhidrogén-bányászat is teljesítette, illetve túlteljesí­tette kutatási és termelési előirányzatait. Az ünnepi előadó méltatta a Borsodi Szénbányák Vállalat, a Nóg­rádi Szénbányák Vállalat és a Mátraaljai Szénbányák Vállalat kiemelkedő szerepét a népgazdasági feladatok megoldásában. Végezetül be­szélt a távlati fejlesztési ku­tatási célkitűzésekről, ame­lyek kivitelezésében komoly feladat hárul a dolgozókra. Az ünnepség második ré­szében az államtitkár magas kitüntetéseket adott át a ne­héz munkában sikereket el­ért dolgozóknak. ★ A bányásznap jegyében nyitották meg az egyetemen a szovjet szénbányászati kiállítást, amelyről a 6. oldalon számolunk be. (Herényi László felvétele). A Marxizmus—Leninizmus Esti Egyetemen ma délután, az ünnepélyes tanévnyitón jubileumot is köszöntenek: az egyetem fennállásának 25. évfordulóiát. A délután 2 órakor kez­dődő ünnepségre a pártszék­házban kerül sor. Megnyitót Kerekes József igazgató mond. Ezt követően kerül sor az ünnepi előadásra, vé­gül kormány- és miniszteri kitüntetéseket, okleveleket adnak majd át A BT új elnöke Ilja Hulinsky Csehszlová­kia ENSZ-képviselője a Biz­tonsági Tanács abc-sorrend szerint szeptember havi el­nöke, ma átveszi hivatalát Chen Chu kínai nagykövet­től, a BT augusztusi elnöké­től. i)f Tiszalök nem fogad hajó­kat ... Augusztus harmadik hetében hatalmas munkába kezdtek a Tiszalöki Vízlép­cső és Hajójavító Üzem dol­gozói: hozzáláttak a hajózási zsilipkamra nagyjavításához, amelyre ötévente kerül sor. Hatvan ember két hónap alatt végzi el a négymillió forintos munkát. (Riport az 5. oldalon) A japán —kínai szerződésről Veszélyezteti a bélét (Sólymos László felvétele) Mongol nyilatkozat A Moncame mongol hír- ügynökség jelentése szerint. Sz. Dambadarzsa külügymi­niszter-helyettes magához kérette Akijama Terudzsit, japán mongóliai nagykövetét és nyilatkozatot tett előtte 'a nemrég megkötött japán— kinai „béke- és barátsági szerződéssel” kapcsolatban. A nyilatkozat hangsúlyoz­za, hogy az államoknak szu­verén joga nemzetközi szer­ződéseket kötni, az egyes or­szágok azonban más államok különböző akcióit annak alapján ítélik meg, hogy azok mennyiben érintik nemzeti érdekeiket és hogyan befo­lyásolják a nemzetközi hely­zetet. A japán—kínai szerződés értékelésénél mindenekelőtt niaellenes tételét kínai rész­ről nyíltan a szerződés lé­nyegének mondják és fennen hirdetik e tétel szovjetelle­nes célzatosságát, a Mongol Népköztársaság véleménye szerint azt mutatja, hogy Ja­pán gyakorlatilag szemet hunyt a kínai vezetőknek Mongóliával és más béke­szerető országokkal szembe­ni nagyhatalmi soviniszta cselekményei felett. A mongol nyilatkozat em­lékeztet arra, hogy mindazok az országok, amelyekben kí­nai bevándorlók élnek, saját maguk szamára is valós ve­szélyt látnak a kínai veze­tőknek a Vietnami Szocialis­ta Köztársaság szuverenitá­sát és függetlenségét fenye­gető cselekményeiben. Őszi idő A sokévi átlagnál több fokkal alacsonyabb a hő­mérséklet. Az előrejelzések szerint tovább növekszik a felhőzet, többfelé várható zápor. Napközben mindössze 16—20 fokra számíthatunk. Amerikai katonák a Közel-Keleten ? Kibújt a szög a zsákból Carter amerikai elnök megerősítette azokat a nyu­gati sajtóban az utóbbi idő­ben megjelent állításokat, amelyek szerint az Egyesült Államok katonai egységeket szándékozik küldeni a Közel- Keletre. hogy ezekkel is „sza­vatolja” az Egyiptom és Iz­rael között előkészítés alatt álló különbéke-megállapo- dást. Idaho állambeli sajtókon­ferenciáján az amerikai el­nök kijelentette, hogy a kü­szöbönálló Camp David-i ta­lálkozón esetleg javaslatot tesz amerikai csapatok állo- másoztatására a Jordán-folyó megszállt nyugati pártján és a gázai övezetben. Washington ugyanakkor el­ismerte, hogy már régóta fontolgatja az amerikai ka­tonai jelenlét kérdését a Kö­zel-Keleten. Mint a The Daily Tele­graph című angol lap írja, Egyiptomnak nem lesz kifo­gása az ellen, hogy amerikai katonai egységeket küldjenek a Jordán-folyó nyugati part­jára. Begin izraeli miniszterel­nök tegnap Jeruzsálemben kijelentette: az Egyesült Ál­lamok részéről elfogadna egy kölcsönös védelmi egyez­mény Izraellel, de vissza­utasítja azt a gondolatot, hogy amerikai csapatok ál­lomásozzanak ciszjordániai területen. Carter amerikai elnök erre vonatkozó „sugal- mazását” az izraeli kor­mányfő azzal vetette el, hogy semmiféle idegen csapatot nem. fogad el a Jordán-fo­lyó nyugati partján vagy a Gaza-övezetben. azt a cáfolhatatlan tényt kell figyelembe venni, hogy a kí­nai vezetők mind aktívabban nagyhatalmi, egyeduralomra törő politikát folytatnak, ter- jeszkédésre irányuló akciók­kal kísérleteznek. Az. hogy Japán megkötöt­te a „béke- és barátsági szer­ződést”, amelynek hegemó­Elsösorban orvosi-biológiai kísérletek szerepeltek napi­renden tegnap a Szaljut 6. űrállomáson, ahol vasárnap este óta dolgozik az állandó személyzet mellett Bikovszkij és Jähn nemzetközi űrketto- se, ezek a kísérletek elsősor­ban számukra jelentenek feladatot. Végrehajtásukban azonban részt vesz a har­madik hónapja dolgozó Ko- valjonok és Ivancsenkov is. A viszonylag egyszerűnek tűnő kísérletek közé tartozik például az úgynevezett audio­próba, amelynek keretében a zajszintet, illetve annak az űrhajósokra gyakorolt hatá­sát vizsgálják. Az űrállomás különböző berendezései éjjel­nappal működnek s így zaj­A japán—kínai szerződés második cikkelyével Peking leplezni igyekszik azt a stra­tégiai célját, hogy az egész világon vezető szerepre tö­rekszik. Japán ezeknek a tö­rekvéseknek enged, amikor tudatosan szemet huny a kí­nai politika agresszív jellege felett. forrást jelentenek. Érdekes, hogy a földi előkészületek során ugyanilyen zajszintet nem éreztek zavarónak. A kísérlet során most műszeres méréseket végeznek a zaj­szint pontos maghatározásá­ra. A Szaljuton egyébként — mint ez most kiderült — ..potyautasok” is vannak: Marina baba — orosz népvi­seletbe öltöztetett baba ■ — már Kovaljonok és Iván- csenkov útjának kezdete óta társuk a világűrben, most azonban partnert is kapott: az NDK televízió gyermek- műsorainak a magyar tv- macihoz hasonló szerepet be­töltő népszerű bábja látogat­ta meg, Sigmund Jähn kis­lányának jóvoltából. Az egyik engedményt a másik követheti Az, hogy Japán a kínai nagyhatalmi törekvések részesévé vált, olyan légkört hozott létre, amely kedvez a japán miiitarizmus erői­nek. Tevékenységük megélénküléséről nap mint nap új híreket kö­zölnek japán és külföldi források. Nem lehetünk biztosak abban, hogy miután Japán most engedményt tett Kínának, belső és külső nyomásra nem resz-e többet is. Mindebből az következik, hogy a japán—kínai „béke és barátsági szerződés” megkötése olyan követ­kezményeket vonhat maga után, amelyek kedvezőtlenül befolyásol­hatják a nemzetközi helyzetet és súlyos károkat okozhatnak a béke ügyének, Ázsia és az egész világ népei biztonságának és nemzeti függetlenségének, valamint a japán nép érdekeinek is. „Potyautasok” a Szaljuton Mérik a zaí§zintet y A mindennapok hőseit, % a bányászokat köszöntötték Jubileum és tanévnyitó

Next

/
Oldalképek
Tartalom