Déli Hírlap, 1978. április (10. évfolyam, 77-100. szám)

1978-04-01 / 77. szám

102. C{/\ IVem a fegyverkezés kedvéért... Brezsnyev Novoszibirszkben Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke, a Szov­jetunió Honvédelmi Tanácsá­nak elnöke, tegnap Dinit vi,i Usztyinovnak, az SZKP KB Politikai Bizottsága tagjá­nak. a Szovjetunió honvédel­mi miniszterének kíséretében Novoszibirszk körzetében meglátogatott egy rakétaegy­séget. A szovjet vezetők részt vettek egy gyakorlaton. A gyakorlat végén Leonyld Brezsnyev beszédet intézett a katonákhoz, tiszthelyettesek­hez és tisztekhez. A szovjet hadsereg alapját a harci technika ".j eszközei képezik és a hadsereg min­den szükséglete biztosított — mondotta. — A szovjet had­sereg személyi állománya ki­váló. Mindez lehetővé teszi számunkra; hogy szilárdan és hatékonyan megvédjük ha- zánka' A Szovjetunió soha­sem a fegyverkezés kedvéért fegyverkezett fel, sohasem volt és nem is lesz a fegyver­kezési hajsza ösztönzője. A katonai területen elért sike­rek céja az, hogy biztosítsuk a magunk és szocialista bará­taink védelmét egy esetleges agresszióval szemben, bár honnan induljon is az ki. MAP * POLITIKAI NAPILAP * X. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM It B fi • fiflFHIFE! 1978. ÁPRILIS 1„ SZOMBAT |w”W- ^ Meghozták az ítéletet? Morc még él A Bild Zeitung című nyu­gatnémet jobboldali lap pén­teken levelet kapott a „Vörös Brigádok Európai Szervezete olasz szekciójának gazdasági bizottsága” aláírással — ál­lítólag Aldo Moro elrablói­tól. A Hamburgban feladott német nyelvű lévél közli, hogy meghozták ' az ítéletet Moro felett. „Az ítélet meg­felel az ólász emberek akara­tának, még akkor is, ha á kereszténydemokrata párt- félrevezette a tömegek egy részét. „Az irat. szerint Moro elrablásának célja áz volt, hogy megakadályozzák elnök­ké ‘ választását. A levél vá­dolja az olasz Keresztényde­mokrata és a Kommunista Pártot, valamint a pápát is, és nyomatékosan felszólítja Giscard d!Estaing-t, hogy „jól ügyeljen a francia választá­sok,számadataira, különben a szervessét beavatkozik Fran­ciaországban is: Másolatokat kapott a levélről áz olasz Cornere Della $era,és a fran­cia Le Monde is. A Bild Zei- tjjp’g példányát jelenleg a rendőrség vizsgálja. Egyelőre azonban nem zárják ki ere­deti iVpltál: Egy olasz forrás szerint Moro levélben nyug­tatta meg 'családját egészségi állapota felől.. Napos, száraz idő Ma estig a tegnapi időjá­ráshoz hasonlóra számítha­tunk, továbbra is nyárias meleg, napos, száraz idő vár­ható. A déli, délkeleti szél csak időnként élénkül meg. Kora délután a hőmérséklet 20 fok fölött várható, este 10—lő fok között alakul. Az • éjszaka is enyhe lesz. Félezren futottak A szép hagyományokat ápolandó, tegnap délután ünnepélyes váltófutással köszöntötték a város diákjai, fiataljai felszabadulásunk évfordulóját. Legalább félezren futottak az Eszperantó tér és a Hősök tere között, ahol ünnepéllyel és koszorúzással ért véget a megemlékezés. (Tudósítás a 6. oldalon.) (Keglovich János felvételei) Barre isméi kormányt alakíthat A francia kormány tegna­pi rendkívüli minisztertaná­csán Giscard elnök elfogadta Barre miniszterelnök lemon­dását és elbúcsúzott a kor­mány tagjaitól. Az elnök di­csérte a Kabinet 19 hónapos tevékenységét, és azt állította, hogy a kormány „megoldotta a gazdasági talpraállítás lé­nyeges feladatait”, amikor megteremtette a frank sta­bilitását és az infláció üte­mének csökkentését. Az elnök úgy vélte, hogy a választá­sok eredménye „bizalmi sza­vazás” volt a kormány poli­tikája mellett. Délután az államfő az Ely- sée-palotában fogadta Ray­mond Barre-t, és megbízta az új kormány megalakításával. Az új kabinet a jövő hét ele­jén alakul meg. A holiorong fényesei volt Százötven felvételt készí­tettek a március 25-re virra­dó éjszaka bekövetkezett teljem holdfogyatkozásról az usszurijszki obszervatórium munkatársai. A Szovjet Tu­dományos Akadémia távol­keleti központjának szakem­berei figyelemmel kísérték és megörökítették a 3 óra 39 percig tartó folyamat minden szakaszát. Érdekes megfigye­léseik közé tartozik annak megállapítása, hogy ez alka­lommal a sárgásvörös színű holdkorong fényesebb volt, mint a legutóbbi, 1974-ben megfigyelt holdfogyatkozás alkalmával. Rózsa Ferenc-ní ások A Parlamentben Várkonyi Péter államtitkár, a Minisz­tertanács Tájékoztatási Hiva­talának elnöke kitüntetéseket adott át újságíróknak. Rózsa Ferenc-díjat kapott Hajdú János, a Népszabadság mun­katársa; Koncz István, a Népszabadság rovatvezető­helyettese, Köves Tibor, az MTI külpolitikai szerkesztő­ségének főszerkesztője; Paizs Gábor, az Esti Hírlap főszer­kesztő-helyettese; Rajk And­rás, a Népszava főmunkatár­sa; Rapcsányi László, a Ma­gyar Rádió főmunkatársa; Várkonyi Margit, a Hétfői Hírek főszerkesztő-helyettese és Vigovszki Ferenc, az MTI fotó főműn ka társa. A 33. évfordulón Koszorúzás, ünnepség, fogadalomtétel Hazánk felszabadulásának 33. évfordulója tiszteletére Miskolc város párt-. KISZ-, állami vezetői, az üzemek, a vállalatok, az intézmények, az iskolák képviselői meg­koszorúzzák a felszabadítás­ban részt vett hősök emlék­helyeit. ünnepségeket tarta­nak. illetve a fiatalok foga­dalmat tesznek. A részletes program: Ma délután, 13 órakor a szovjet és a román hősök emléktábláit, sírjait koszo- rúzzák meg a város teme­tőiben, illetve a Táncsics té­ren. Ugyancsak ma délután, 14 órakor kerül sor a román hősi emlékmű megkoszorú­zására; 15 órakor pedig a,- Hősök temetőjében levő szov­jet hősi emlékműnél helye­zik el a kegyelet virágait. Ugyanebben az időben ke­rül sor a Bartók téren levő emlékmű koszorúzására. Április 2-án, -12 órakor tartják a központi koszorú- zási ünnepségét a felszaba­dulási emlékműnél. Utána kétezer KISZ-tag ünnepélyes fogadalomtételt tesz. A fogadalmat tett fiata­lok részére a Rónai Sándor Megyei Művelődési Központ­ban ajándékműsort rendez­nek. 13 órakor. „Felszabadulás mérföld” sportverseny kezdődik a Népkertben 15 órakor, a kiszesek részére. Este 6 órakor a Miskolci Nemzeti Színházban* ünnepi műsor köszönti felszabadulá­sunk évfordulóját. Az ünnepségek április 3- án, hétfőn a 17 órakor kez­dődő megyei VIT-klub ün­nepélyes megnyitásával zá­rulnak, melynek színhelye a Molnár Béla Ifjúsági Ház lesz. Néger és fehér fiatolok tüntettek tegnap New Yorkban a * faji megkülönböztetés és az afrikai fajüldöző rezsimek ellen. í Táblák, kóddal Kötelező a talajvizsgálat Jövőre kötelezővé teszik a mezőgazdasági nagyüzemek­nek a földek vegyelemzésé- hez szükséges mintavételezést, — jelentette be Nagy Bálint, a MÉM főosztályvezetője pénteken a talajerő-gazdál­kodás, illetve a növényvéde­lem időszerű kérdéseit is­mertető sajtótájékoztatón. A mintavételre már kiképezték a mezőgazdászokat, és épül­nek azok a laboratóriumok, ahol a beküldött mintákat elemzik majd. Valamennyi nagyüzemi tábla kódszámot kap. sőt egy-egy táblán belül négy-öt állandó mintavételi helyet is kijelölnek, hogy pontos mérési eredményekhez jussanak a helyes, műtrágyá­záshoz, az optimális tápanyag- ellátáshoz. A kódszámmal jelölt táblákról begyűjtött adatok központi számítógé­pes nyilvántartásba kerülnek, ily módon országos Összesítés­re is lehetőség lesz. A gaz­daságoknak jövőre már úgy­nevezett tábla-törzskönyvet is vezetniük kell, ebben tart­ják nyilván a területre vo­natkozó valamennyi agronó­miái adatot. Az új módszer segíti majd a termelőket a célnak leg­jobban megfelelő műtrágyá- zási módszer megválasztásá­ban. Kitüntetés, előléptetés Ünnepség a megyei és a városi rendőrkapitányságon Hazánk felszabadulásának 33. évfordulója alkalmából ünnepséget rendeztek ma délelőtt a megyei rendőr-fő­kapitányság nagytermében. A megjelenteket, köztük dr. Lovas Lajost, a megyei pártbizottság osztályvezetőjét és Pávei Velicsko alezredest, az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet alakula­tok tisztjét Németh János alezredes, a BM Borsod me­gyei Pártbizottságának titká­ra köszöntötte. Gyurcsán Sándor rendőr ezredes, főkapitány-helyettes ünnepi beszéde után felol­vasták a belügyminiszter díszparancsát, majd dr. Ko- leszár István rendőr vezér­őrnagy, a megyei főkapi­tányság vezetője kitünteté­seket és jutalmakat adott át a közbiztonsági, közrendvé­delmi munkában élen járó rendőröknek. Túrós András rendőr szá­zadost, az Özd városi és járási Rendőrkapitányság ve­zetőjét a Kiváló Szolgálatért Érdemrenddel tüntették ki. A Haza Szolgálatáért Érdem­érem arany, fokozatát ketten, ezüst fokozatát hatan, bronz fokozatát szintén hatan vet­ték át. Hatan kapták a köz- biztonsági érem arany, tízen az ezüst és nyolcán a bronz fokozatát. Soron kívül kilenc tisztest tiszthelyettessé léptet­tek elő. Dicséretben és ju­talomban ötvenhármán része­sültek. és tizenketten kapták a törzsgárdajelvény külön­böző fokozatait. A városi rendőrkapitány­ság állománya a Fegyveres Erők _ Klubjában tartotta ma délelőtt az ünnepi megemle- kezést. Petróczki János al­ezredes, a városi kapitányság pártbizottságának titkára kö­szöntötte az ünnepség részt­vevőit — köztük Simon Ti­bort, az MSZMP Miskolc vá­rosi Bizottságának osztály- vezetőjét —, majd dr. Imre Ferenc, a December 4. Drót­müvek igazgatója emlékezett meg hazánk felszabadulásá­ról és az azóta eltelt idő­szak eredményeiről Korózs András rendőr al­ezredes. a városi kapitány­ság vezetője a Haza Szol­gálatáért Érdemérem arany fokozatát nyújtotta át két, ezüst fokozatát két, brona fokozatát három személynek. Ketten kapták a közbizton­sági érem arany fokozatát, egy-egy rendőr pedig az ezüst és bronz foko’-’+oh Hárman lettek soron kívül tiszthelyettesek, tizenketten dicséretben és jutalomban részesültek. Harman kapták meg a városi kapitányság dolgozói közül a ' törzsgárda­jelvény negyedik, illetve harmadik fokozatai.

Next

/
Oldalképek
Tartalom