Déli Hírlap, 1978. március (10. évfolyam, 51-76. szám)

1978-03-31 / 76. szám

Mai kommentárunk belföld A lottó 13. heti nyerőszámai: 37 44 63 75 76 ZAMERCEV BUDAPES­TEN. Ivan Zamercev tábor­nok, Budapest felszabadulás utáni első városparancsno­ka, aki egy szovjet turista- csoporttal tartózkodik most hazánkban, tegnap a Buda- vox vállalathoz látogatott, a róla elnevezett szocialista brigád meghívására. A dol­gozók nagy érdeklődéssel hallgatták az egykori vá­rosparancsnok visszaemléke­zését. Átadták az ybl-dí­JAKAT. Az építészek magas színvonalú építőművészeti munkájának elismeréseként Ábrahám Kálmán építés­ügyi és városfejlesztési mi­niszter tegnap, a Magyar Építőművészek Szövetségé­nek székházában átadta az 1978. évi Ybl Miklós-díja- kat A CSILLAG A MÁGLYÁN — FILMEN. Csillag a mág­lyán címmel új magyar film forgatását kezdték meg. Az új produkció, amely a MA­FILM Budapest Filmstúdió­jának műhelymunkájaként, Ádám Ottó rendezésében ké­szül — mint címe is jelzi — Sütő András ismert drámá­jának filmváltozata lesz. A film külön érdekessége, hogy főszerepeit Huszti Péter és Sztankay István játsszák, akik a mű színpadi változa­tának Madách színházi elő­adásain alakították a dráma főszerepeit. TÉVÉMŰSOROK NEMZE­TISÉGEKNEK. Nemzetiségi nyelvű műsorokat is készít a közeljövőben a Magyar Televízió pécsi körzeti stú­diója, amely ily módon já- rul hozzá a Dél-Dunántúíon különösen nagy számban elő szerb-horvát és német ajkú lakosság anyanyelvé­nek ápolásához, kulturális hagyományainak megőrzésé­hez, nemzetiségi tudatának erősítéséhez. SZIGETI KOTTÁI. A világhí­rű hegedűművész. Szigeti Jó­zsef kottáinak gyűjteményét a Liszt Ferenc Zeneművészeti Fő­iskolának ajándékozta az 1973. ban elhunyt mester leánya. A több mint ezer művet tartal­mazó hagyaték legértékesebb darabjai azok a kották, ame­lyek Szigeti sajátkezű bejegy­zéseit, ujjrendjeit, előadási je­leit őrzik. Ezek révén felbecsül­hetetlen értékű információkhoz jutnak a szakemberek a nagy hegedűművész játékának, elő­adási stílusának és technikai megoldásainak részleteiről, a hagyatékot jövő év júniusában, a Szigeti Józsefről elnevezett budapesti nemzeti hegedűver­senyen adják át, ünnepélyes ke­retek között. KÖZLEMÉNY A MIK Hőszolgáltató Főosztá­lya értesíti az Avas-délen levő höfogyasztóit, hogy 1978. április 6-án 0 órától 18 óráig a fűtő­műben végzett munkák miatt a szolgáltatásunkat szüneteltetni fogjuk. Kérjük fogyasztóink szí­ves türelmet es megértését. A Hoffmann Ottó utcai már tegnap délután elkezdte... (Keglovich felv.) Mától szöknek a kutak Nem hitték el. — Ez a kút, talán nyáron ha fog menni. Ügy tele van szeméttel, hogy ... — Tavaly szép volt... Mától elhiszik... Tények: Miskolcot mind­össze négy szökőkút díszíti. A Szabadság téri, a Hoff­mann Ottó utcai, a Győri kapui és a Hősök téri. Nem sok, sőt nagyon kevés. A télen valamennyi kutat felújították, medencéiket ki­takarították, szivattyúikat fe­lülvizsgálták. A szivattyúkat tavaly cserélték ki, így mind­egyik jó állapotban várta az idénykezdést. A Szabadság téri szökőkutat már hama­rabb — a hónap közepén — működtették, a többit tegnap és ma helyezték üzembe. És ami sokakat érdekel. A gyakran előforduló vízhiá­nyokat nem a szökőkutak okozzák; mindegyik az úgy­nevezett cirkulációs rendszer szerint működik, vagyis a magasba szökő vizet saját medencéjéből nyeri.. f Csíktalan zebrák A tél szinte láthatatlanná koptatta az útburkolati jelzéseket. Eltűntek a záróvonalak, a kötelező haladás jelzései és a zebrák. Végre itt a tavasz. Takarítják, rendezgetik a várost s nyilvánvaló, hogy e munkáknak egyik része lesz az útburkolati jelzések fel­festése. Ez a körülmény indokolja, hogy éljünk a javaslatok lehe­tőségével. Először is azt javasoljuk, hogy a festést mielőbb kezdjék meg és fejezzék be. Ezek hiányában már a városlakó gépjárművezetők is bizonytalankodnak, hát még az idegenek. No és a gyaiogosok, akik már csak sejtik, hol lehetett tavaly a zebra. Célszerű volna továbbá, ha az útburkolati jelzéseket nem a legforgalmasabb időben festenék, mint a múlt esztendőben is, amit egyébként akkor szóvá tettünk. Hosszú karavánok lassították a forgalmat, mert az úttest egyik oldalát lezárták. Időszerű volna a közúti jelzőtáblák állapotának felülvizsgálata is. Közülük jó néhány megkopott, s irányító szolgálata nem egy­értelmű. Egyik-másik sérült is: elhajlott a lemez, vagy megdőlt a tartóoszlop. De visszatérve az útburkolati jelzésekhez, még valamire fel kell hívnunk az arra illetékes szervek figyelmét. Ha jól tudjuk, néhány helyen megszüntetnek bizonyos jelzéseket. Nyilván a közlekedés kívánja így. De ugyanez kívánja azt is, hogy az új helyeken fes­senek fel zebrákat. Miskolcon az építkezésekkel és a forgalom növekedésével egy­idejűleg megnőtt az útkereszteződések száma is, sűrűbb lett a közlekedés. Szakértői bizottságnak kellene felmérni, hol vannak ilyenek, illetve hol vált égetően sürgőssé az útburkolati jelzések felfestése. A sok példa közül csak egyet hadd említsünk, hivatkozva olva­sóink gyakori indítványára. Köztudott, hogy a ncgyon nagy for­galmú Szabó Lajos utcával párhuzamosan felépült a több ezer lelket számláló Vologda városrész. A lakóknak, gyalogjárda híján, át kell jönniük az úttesten keresztül a Szabó Lajos utcába, ha a városba igyekeznek, akár gyalog, akár közjárművel. Megépült a Vologda városrészben egy iskola és óvoda is. A sok száz kicsi naponta arra kényszerül kétszer is, hogy félelmetes körülmények között áthaladjon a Szabó Lajos utcán. S teszik ezt a sűrű gépjárműforgalomban, minden pillanatban veszélynek kitéve, a beláthatatlan útkanyartól is ijesztgetve. Mert az egész utca hosz- szában nincs egyetlen zebra sem! Ha valahol szükség van gya- logátkelö-helyre, hát itt igazán van! Méghozzá nagyon sürgősen! Sőt az is meggondolandó - tekintve, hogy néhol annyira szűk a járda, hogy két ember el sem fér egymás mellett s az egyik lekényszerül az úttestre -, tehát meggondolandó, hogy maximál­ják — csökkentve! — a haladási sebességet. Miskolcon közismerten rosszak az utak. Felújításukra nincs pénz. Csökkenthetjük viszont a balesetek lehetőségét, ha min­denütt, ahol kell, útburkolati jelzésekkel segítjük a forgalmat.-a Miskolc megyei város Ta­nácsának Végrehajtó Bi­zottsága felkéri a város la­kosságát, az üzemek, intéz­mények, vállalatok vezetőit, hogy április 4-e, hazánk fel- szabadulásának 33. évfor­dulója tiszteletére lobogóz­zák fel épületeiket. A zászlódísz április 1-től 5-ig köszöntse az ünnepet. ANYAKÖNYVI HÍREK A ruha-front április l-től A szabad ár nem nőhet az égiq SZÜLETETT: Janits Lászlónak és Krasznai Mária Ágnesnek László Köbért; Juhász Bélának és Majzik Edit Katalinnak Béla Gergely; Vin- cze Gyulának és Karakai Má­riának Andrea; Balázsi József­nek és Csacskó Ilonának Lóránt József; Kozák Zoltán Istvánnak és Kristóf Erzsébetnek Judit; Ivrajnyák Gyulának és Szabó Erikának Gergely; Laskó Mik­lósnak és Einviller Ilonának Ta­más; Szabó László Györgynek és Csurák Éva Zsuzsannának Edi­na; Stumpf Jánosnak és Illés Juliannának Krisztina; Halász Ernőnek és Tersánszki Katalin­nak Melinda és Judit; Majoros László Jánosnak és Laczkó Már­tának László; Puskás Zoltánnak és Bodolai Teréziának Melinda; Moldovan Sándornak és Szabó Máriának Mónika Judit; Bélén - csák Józsefnek és Varga Évá­nak József; Tomkovics János­nak és Mihók Máriának Viktó­ria; Horovecz Lajosnak és Tóth Terézia Eszternek Anita; Len­gyel Istvánnak és Simon Irén­nek Andrea; Skarupa Jánosnak és Kiss Zsuzsanna Ilonának Ti­bor Krisztián; Csóka Józsefnek és Rostás Piroskának Izabella; Czeglédi Lászlónak és Jónás Ibo­lyának László; Varga Dezsőnek és Veréb Jolánnak Edina; Zergi István Györgynek és Savanyú Katalinnak Nóra; Nagy Berta­lannak és Simon Margitnak Éva; Sonkoly Györgynek és Trestyánszky Ilonának Nikolet­ta Adrienn; Kolláth Tamásnak és Korbély Piroskának Enikő; Kiss Lajos Bélának és Nagy Te­réziának Tünde; Kristóf Lajos Jánosnak és Dorozsmai Évának Zsolt; Barcsa Józsefnek és Pá­pai Etelkának Annamária; Bu­dai Józsefnek és Bancsók Er­zsébetnek Róbert; Szabados Pál Lászlónak és Bányai Arankának Gábor; Papp Józsefnek és Du- csai Máriának Zoltán; Kuzmi Dezsőnek és Vacsi Juliannának Péter; Váradi Gyulának és Kom­játhy Juliannának Gyula; Dósa Lászlónak és Balog Erzsébetnek Andrea; Gál Józsefnek és Mc- gyesi Ilonának József; Szabó Lőrincnek és Szaniszló Irénnek Gábor; Dobi Györgynek és Pá­pai Katalin Klárának György; Gácsi Istvánnak és Kovács Pi­roskának István nevű gyermeke. Ez év áprilisától a gyár­tók — a cipők és a maxi­mált áras gyermekholmik kivételével — maguk ha­tározzák meg, hogy ter­mékeiket milyen áron hozzák forgalomba. Másként fogalmazva: a ru­házati termékek nagy része szabadáras lesz. A szakem­berek szerint ezzel az ár­képzés általános formája a tényleges és indokolt válla­lati költségeken alapuló kal­kuláció lesz; a költségek, té­nyezők (bér, rezsi) változá­sát azonban előre kell be­jelenteni. A DIVAT SEM MELLÉKES Mi tette szükségessé a szabad árak kiterjesztését? Elsősorban a fogyasztói igé­nyek jobb, gyorsabb kielé­gítése. Az elmúlt években ugyanis bebizonyosodott, hogy a ruházati szakmában sok gond adódott az úgy­nevezett séma-kalkulációs rendszerből. A maximált áras kategória nehézzé és merevvé tette az árképzés gyakorlatát, a vállalati tö­rekvéseket — például a di­vat követésében — fékezte. Emiatt a termelők jobbik esetben is késve alkalmaz­kodtak a fogyasztók igé­nyeihez. Nyilvánvaló, hogy a szabad árforma — amelyben törvényes keretek között, de szigorú állami ellenőrzés mellett alakulhat ki az ár — kézenfekvő megoldás ar­ra, hogy a vállalat is meg­találja számítását és a vevő is azt az árucikket, amit ke­res. HA A HATÖSAG NEM ELLENZI A szabad árak alkalma­zása lehetővé teszi az ár­rendszer tökéletesebb műkö­dését, a termelők érdekelt­ségének helyes és méltá­nyos fokozását. S ez a lé­nyeg. A korábbi maximait árképzési forma következté­ben ugyanis az árak elvesz­tették orientáló szerepüket: a hatósági áras cikkek alig tartalmaztak nyereségképzé­si lehetőséget, míg a sza­badáras termékek nyereség- tartalma a tíz százalékot is jóval felülmúlta. A szabadáras kalkulációs formával a vállalatnak ér­demesebb lesz termelnie, a divatos cikkeket is gyorsan piacra hoznia, jobb minősé­gű termékekkel megjelen­nie. De mit jelent a fogyasz­tóknak ez az áriorma? Va­jon nem azt-e, hogy a ter­melők annyit kérnek majd egyes árucikkeikért, ameny- nyit nem szégyellnek? A szabályok szerint ön­magában a szabad árak al­kalmazása nem jelenthet többletnyereséget. Attól még nem drágulhat meg vala­mely termék, hogy április 1- töl más mód érvényesül a kalkulációban. Megbízható garanciája is van annak, hogy az árak — a szabad kategóriában — sem nőnek majd az égig. Ezt a garanciát hivatott megte­remteni a Tisztességtelen ha­szonról szóló kormányhatá­rozat, valamint a szabad árak kalkulációs rendje. Az előbbiről; az árakat előre be kell jelenteni az árhatóság­nak, s a vállalatnak csak akkor szabad alkalmazni (növelni), ha a hatóság azt nem ellenzi. Ha mindezt el­mulasztják, illetve megsze­gik, akkor a vállalatnak' könnyen a tisztességtelen ha­szonszerzésért kell felelnie. KERES NÉLKÜL IS Az új kalkulációs rend sem tartalmaz kevésbé szi­gorú szabályokat. A válla­latnak a szabadáras termé­kekről is árvetést kell ké­szíteni. Ebbe csak a tényle­ges és indokolt anyagmeny- nyiséget, a munkaidőt, a valóságos anyagbeszerzési árakat és az utalványozott béreket, valamint a számvi­teli előírások szerint kiszá­mított tényleges rezsi- és egyéb költségeket lehet be­állítani. S mint arról szó esett — a végleges árvetést a válla­lat köteles az új ár alkalmai zása előtt az árhatóságnak bemutatni. Ám a hatóságok — részint a szakmai felet­tes szervek, részint az árhi­vatal — rendszeresen (kérés nélkül is) ellenőrzik az ár­vetéseket, a szabad árak al­kalmazását. MATKÖ ISTVÁN _ DELI HÍRLAP. — A Magyar Szocialista Munkáspárt Miskolc város) Bizottságának politikai napilapja. — Főszerkesztő: CSala LÁSZLÓ Szerkesztőség: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. Postacím: 3501 Miskolc. Pf.: 39. Telelőn köz pont: 36-132.. 16-672.. 35-380 Titkár­ság: 18-223; bel- és várospolitika: 18-225; kultúrpolitika: t8-226; sportrovat: 18-222; levelezés: 18-221. — Kiadja: a Borsod megyei Lap­kiadó Vállalat. 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. Postacím: 3501 Miskolc. Pl.: 178. — Felelős kiadó: VERES MIHÁLY. Teletöm 36-131. — Hirdetésfelvétel: 3525 Miskolc. Széchenyi u 15-17 Telefon: 16-213. — Terjeszti: a Magyar Posta. Kapható: a hírlapárusok­nál Előfizethető: a helyi postahivataloknál Előfizetési dil egy hónapra: 20 Ft — Index: 25 951. - Készült: a Borsod megyei Nyomda­ipari Vállalatnál. - Felelős vezető: KILIAN BÉLA — ISSN 0133 — «209 külföld LISSZABON. Két magas rangú katonai vezető nyúj­totta be lemondását Anto­nio Ramalho Eanes portu­gál államfőnek. Visszaadta megbízását Varco Rocha Vieira tábornokba szárazföl­di hadsereg vezérkari főnö­ke és lemondott a lisszaboni katonai körzet parancsnoka, Vasco Correia Lourenco tá­bornok is. A két katonai vezető lemondása csupán egyik megnyilvánulása an­nak a belső feszültségnek, amely a portugál legfelső vezetésben már régóta lap­pang — mutatnak pá poli­tikai megfigyelők. A legfel­sőbb katonai vezetésben mu­tatkozó ellentétek veszélyez­tethetik az ország belső rendjét, és nagymértékben Eanes elnöktől függ, hogy a Legfelsőbb Forradalmi Ta­nács mai ülésén sikeriil-e el­simítani ezeket az ellentéte­ket. és így elkerülhető-e a pol’tr ai helyzet további ki­éleződése. BERLIN. Dr. Bruno Kreis­ky osztrák szövetségi kancel­lár tegnap háromnapos hi­vatalos látogatásra a Német Demokratikus Köztársaságba érkezett. Kreisky látogatása és tárgyalássorozata az eddi­gi legmagasabb szintű poli­tikai érintkezés az NDK és Ausztria között. BRASILIA, RIO DE JA­NEIRO. A hivatalos látoga­táson Brazíliában tartózkodó Carter .amerikai elnök csü­törtökön este Rio de Janei- róba érkezett. Onnan ma reggel utazott tovább Nigé­riába. PÁRIZS. Egy óra hosszat tartott Giscard d’Estaing *francia köztársasági elnök tegnapi megbeszélése Geor­ges Marchais-val, az FKP főtitkárával — az első talál­kozó az V. Köztársaság tör­ténetében az államfő és a Francia Kommunista Párt vezetője között. A köztár­sasági elnöktől távozóban Georges Marchais az Elysée- palota lépcsőjén kijelentette : a megbeszélésen az a cél ve­zette, hogy hallassa a dolgo­zók, az egyszerű emberek millióinak hangját, azokét, akiknek helyzete alig elvi­selhető, s kifejtse, milyen sürgős intézkedésekre lenne szükség a legégetőbb problé­mák megoldására. BÉCS. A Collegium Hun- garicum-ban tegnap bemu­tatkozó ankétot rendezett német nyelvű hetilapunk, a Budapester Rundschau. A szerkesztő—olvasó találkozón a lap főszerkesztője. Nemes János, és vezető munkatár­sai beszélgetést folytattak az osztrák politikai élet, vala­mint az osztrák és a külföl­di sajtó képviselőivel. RÓMA. A Morót elrabló terrorszervezet legutóbbi je­lentkezése további lendüle­tet adott a két hete lénye­gében eredménytelenül folyó nyomozásnak. A miniszter­tanács megvitatta a további teendőket, köztük a levél­ben felvetett fogolycsere le­hetőségét Moro szabadon bo­csátásának fejében. A Morót elrabló terrorszervezet köz­ben folytatja országos akci­óit. Tegnap egy ismeretlen telefonáló közölte, hogy a „Vörös Brigádok” vállalja magára azt az újabb, geno­vai merényletet, amelyben két kereszténydemokrata po­litikus autóját robbantották fel. BRÜSSZEL. A NATO-hoz közelálló tájékozott körök­ben szer , tt értésülés sze­rint Carter elnök áprilisban, de mindenképpen még eb­ben az évben, nyáron vagy ősszel, dönt a neutronfegy­ver gyártása kérdésében. NATO-körökben nagyon valószínűnek tartják, hogy Carter a neu trón fegyver gyártása mellett dönt. Lobogózzuk fel az épületeket!

Next

/
Oldalképek
Tartalom