Déli Hírlap, 1978. január (10. évfolyam, 1-26. szám)

1978-01-24 / 20. szám

belföld TÁVIRATVÁLTÁS MA­GYAR ÉS ROMÁN VEZE­TŐK KÖZÖTT. Harminc éve, 1948. január 24-én szü­letett meg az első magyar— román barátsági, együttmű­ködési és kölcsönös segély- nyújtási szerződés. Az évfor­duló alkalmából magyar és román vezetők üdvözlő táv­iratot váltottak. A román táviratot Nicolae Ceausescu, a Román Kommunista Párt főtitkára, a Román Szocia­lista Köztársaság elnöke, és Manca Manescu, a Román Szocialista Köztársaság első minisztere írták alá. A ma­gyar táviratot Kádár János, az MSZMP KB első titkára, Eosonczi Pál, a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke és Lázár György, a Minisztertanács elnöke küldték. HETVENÉVES LENNE. Kiskunmajsán tegnap ün­nepséget rendeztek Konecsni György festőművész születé­sének 70. évfordulója alkal­mából. A kétszeres Kossuth- díjas művész életét és mun­kásságát emlékülésen mél­tatták, majd a nagyközség i művelődési központjában ’ emlékkiállítást nyitottak. ÜJ HATÁRÁTKELŐHELY. Bács- Kiskun megye déli területén, Tompánál újabb közúti határát­kelőhelyet létesítenek. Megnyi­tására a terv szerint ez év május 1-én kerül sor. Az új határátke­lőhely jelentősen megkönnyíti Bács-Kiskun megye és az ország növekvő idegenforgalmát, ezért a megye intézkedett, hogy to­vábbi kiegészítő létesítménvpk valósuljanak meg. így például az 53-as út mentén — amelyet J egyébként szélesítenek — eev régi épületben vendéglőt létesít a Tompái Fogyasztási Szövetke­zet. A szóban forgó Kiskunhalas —Soltvadkert—Kiskőrös—Solt út­szakaszon a szállodai gondok enyhítésére lf)80-ig motelt építe­nek a soltvadkerti Petőfi-tónál. . ERDEI TORNAPÁLYÁK. Két erdei tornapályát ém'te- nek az idén Tolna megyében: az egyiket a Szekszárd—Ra­kasd—Szálka térségében levő sötétvölgyi, a másikat a ta­mási parkerdőben. Létesíté­sükhöz 100 000—100 000 fo­rinttal járult hozzá a Mező- gazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium. ALBINO EGEREK. A Tenkes- hegy oldalában, Varga János sző­lőjében, hófehér szőrű egércsa­lád tűnt fel. A présház közelé­ben levő törkölyöshordó alá fész­kelték be masukat, és most* hogy nem takarja a növényzet a föl­det, szinte világítanak a barna bakhátak között. A fehér rág­csálók csupán a színükkel tér­nek el normális küllemű társad­tól, nyilvánvalóan, tehát albínók­ról van szó. Erre vall az is, hogy orruk és szemük piros. I NÉPSZÍNHÁZI BEMUTATÓK. A 25. Színház és a Déryné Szín­ház egyesülésével létrejött Nép­színház első bemutatóját január 27-én Jászladányban tartja. Ma­gyarországi ősbemutatóként Jev- genyij Svarc: Hétköznapi csoda című háromfelvonásos színmüve kerül előadásra Petrik József rendezésében. Január 30-án Já- nosházán Tamási Áron: Búbos Vitéz című mesejátékát — Csong­rádi Mária rendezésében — feb­ruár 3-án Pásztón Marcel Achard: Bolond lány című vígjátékát — Lacina László Rendezésében — adja elő az együttes. Február 12-én Kecskeméten Örkény Ist­ván: Macskajáték című tragiko­médiáját vendégként Brigitte Soubeyran, a berlini Volksbühne rendezője állítja színpadra. SAV ARI A-ELÖKÉSZÜ LE­TEK. Húsz országba küldték el Szombathelyről a meghí­vókat a Savaria nemzetközi táncversenyre. A nyugat-ma­gyarországi város májusban tizennegyedszer várja a leg­jobb amatőr társastáncver­senyzőket. A hazai klubokban is megkezdődtek az előkészü­letek a versenyre. Több vá­rosban területi versenyeket rendeznek, s ezek legjobbjai utaznak majd Szombathely­re, ahol a nemzetközi ver­sennyel párhuzamosan meg­rendezik a magyar bajnoksá­got is. külföld Tehergépkocsik égtek A hpnnük ülök mpgmpv plült pk Tegnap délelőtt a leninvá- rosi tűzoltókat riasztották a Nyékládháza és Leninváros közötti 35. számú főközleke dési út nyékládházi kavics­bánya elágazásához. Egy ZIL és egy IFA típusú tehergép kocsi égett, s a helyszínre ér kezett tűzoltók rövid idő alatt eloltották a veszélyes tüzet, a kár azonban még így is csaknem 500 ezer forint. A két teherautó szinte teljesen leégett, a bennük ülők meg­menekültek. Az első vizsgálat során megállapították: a balra ka­nyarodó ZIL, amely a Volán Lehetne beruházás nélkül is... Kisiparosok, szolgáltatások 3. számú Vállalatának tulaj­dona, összeütközött az IFA- val, s az ütközés után felbo­rult. Az IFA a ZiL fölé csú­szott, s a kiszakadt benzin tartályból kifolyó üzemanyag f megyulladt; a tűz átterjedt a rakományra is. A gépko- ; csikban ülök — Tomcsik Gyu­la, Bugyik János és Szalon- , tai Béla — a helyszínen le­vők segítségének köszönhetik, hogy nem lelték halálukat a tűzben, azonban még így is másod- és harmadfokú égési ' sérüléseket szenvedtek. A súlyos közlekedési bal­eset ügyében a vizsgálat megindult. Elvesztette ura mat a jármű le.élt. . Rákosi László 26 éves mis­kolci lakost már két ízben marasztalták el közlekedési szabálysértésért, s múlt év júniusában jogosítványát is bevonták, mert ittasan vezet­te a rábízott tehergépkocsit. Mátészalkára vitt árut, ahol a délelőtti órákban két fél Hubertust és két üveg sört fogyasztott, és úgy indult vissza Miskolcra. Mikor az esti órákban a rendőrség a városban igazoltatta, vérében még mindig 0,75 ezrelék al­koholkoncentráció volt. A Miskolci Járásbíróság közle­kedési vétségért Rákosi Lászlót öthónapi — tíz szá­zalékos bércsökkentéssel járó — javító-nevelő munkára ítélte, és tíz hónapra eltiltot­ta a járművezetéstől. Demjén Bertalan 40 éves bükkábrányi lakost is meg­büntették már közlekedési vétségért. Egy évig nem ve­zethetett járművet, s most is­mét bíróság elé került. Au­gusztus 31-én a késő esti órákban lakóhelyén tompított fényszóróval, mintegy 50 ki­lométeres sebességgel hajtott Trabantjával. Vele azonos irányban két férfi haladt, akik kerékpárjukat tolták. Demjén hátulról mindkettő­jüket elütötte; kisebb sérülé­seket szenvedtek. A vizsgálat során kiderült, hogy Demjén súlyos-.n ittas állapotban vett részt a közúti forgalomban, vérében a baleset elköveté­sekor 2,91 ezrelék alkohol­koncentráció volt. A bíróság háromhónapi fogházra ítélte és egyévi és kéthónapi idő­tartamra eltiltotta a járműve­zetéstől. A szabadságvesztés letöltését kétévi próbaidőre felfüggesztették. Farkas Alfréd 28 éves bor- sodnádasdi lakos a község presszójában két deci pálin­kát és négy üveg sört fo­gyasztott, majd személygép­kocsijával Ózdra ment. Visz- szafelé jövet egy utast vett fel. Járdánházán keresztül, mintegy 90 kilométeres se­bességgel hajtott át, egy iobbra ívelő kanyarban azon­ban elvesztette uralmát a jármű felett. A bal oldalra sodródva, egy betonkerítésnek ütközött, majd ismét az úttest másik oldalára csapódott. Utasa nyolc napon belül gyó­gyuló sérüléseket szenvedett, a gépkocsi pedig teljesen ösz- szetört. Farkas Alfréd véré­ben a karambol elkövetése­kor 1,82 ezrelék alkoholkon­centráció volt. A bíróság hat­hónapi fogházra ítélte és egy évre eltiltotta a járműveze­téstől. A szabadságvesztés végrehajtását egyévi próba­időre felfüggesztették. Fodor Dezső 36 éves her- nádnémeti lakos, aki nem rendelkezik vezetői engedély- lyel, augusztus végén súlyo­san ittas állapotban motoro­zott a község belterületén. A bíróság közlekedési vétségért vonta felelősségre, amiért 1500 forint pénzbüntetésre ítélte és két évre eltitóttá a járművezetéstől. Az ítéletek jogerősek. MÖRI ANNA Tegnap Miskolcon, a KI­OSZ megyei székhazában ta­nácskoztak a megyeszékhe­lyen, illetve a különböző já­rásokban működő kisiparos szolgáltatásfejlesztési bizott­ságok vezetői. Az elmúlt esz­tendő munkáját Keresztény István, a KIOSZ megyei tit­kárhelyettese értékelte. Egye­bek között utalt arra, hogy az országban működő kisiparo­sok mintegy 11 milliárd fo­rint értékű munkát végeznek évente. Ennek jelentős része kézzel végzett élőmunka, 83 százaléka pedig szolgáltatás. Az összlakossági szolgáltatá­sok 43 százalékát hazánkban a kisiparosok végzik. Borsod mintegy 5 ezer kis­iparosa évente 500 millió fo­rint értékű munkával járul hozzá a megye feladatainak megvalósulásához, ezen belül az országoshoz hasonló arány, ban a lakossági szolgáltatá­sok elvégzéséhez. A megyei pártbizottság és tanács elvá­rása alapján a borsodi kisiparosok V. ötéves tervükben 15—20 százalékos kapacitásnöve­kedést irányoztak elő, s ezek jelentős része a szol­gáltatások részarányának és színvonalának növelése érde­kében történik. A tervidőszak végéig a lakáskarbantartás mennyisége például 40 szá­zalékkal növekszik. Részletesen szó volt a ta­nácskozáson arról, milyen módon lehetne minden különösebb beru­házás nélkül növelni a kis­iparos-munka kapacitását. Ilyen lehetőség például — mutatott rá Keresztény Ist­ván — a gazdasági-technikai tartalékok feltárása, a vesz­teségidők csökkentése, az anyag- és alkatrészellátás ja­vítása, a kisgépesítés, vagy például azoknak a szakmai továbbképző tanfolyamoknak az elvégzése, amelyeken az új technológiákat, új techni­kai eljárásokat sajátíthatják el megyénk és városunk kis­iparosai. Ám ilyen lehetőség a kisiparosok létszámának további növelése is, például a nyugdíjasok fokozottabb be­vonása a szolgáltatások vég­zésébe, a munkaviszonyos létszám és a főfoglalkozásúak számának további növelése. A tanácskozás résztvevői megvitatták azt is, hogyan lehetne a munka, ezen belül a szolgáltatások minőségét javítani. Igaz, hogy az 1977-ben — a borsodi kisiparosok ellen — benyújtott 95 lakossági pa­nasz nem sok, ám az lenne az igazi, ha kisiparosaink munkájával mindenhol, min­denki elégedett lenne. Jó len­ne — mondotta Keresztény István —, ha 1978-ban, a KIOSZ megalakulásának 30. évében tovább javulna Bor­sodban és Miskolcon a kis­iparos-munka minősége. Ny. I­ANYAKÖNYVI HÍREK SZÜLETETT: Taczman Sándornak és Bob- csák Erzsébetnek Sándor; Szabó Gábornak és Kelemen Borbálá­nak Anita Ivett; Mészáros Ká- rolynak és Juhász Irénnek Zol­tán; Hócza Józsefnek és Varga Máriának Ferenc József; Varga Pálnak és Hudák Valériának Szilvia; Szentpétery Sándornak és Balázs Máriának Gábor; Ba­log Ferencnek és Rontó Eriká­nak Ferenc; Barta Józsefnek és Biok Irénnek Ágnes; Dobos Lászlónak és Balázs Erzsébet­nek Ivett Katalin; Séra Károly- nak és Szlatinszky Gyöngyinek Veronika; Takács Józsefnek és Ivány Valériának József; Laka­tos Józsefnek és Horváth Má­riának Mária; Körösi Lászlónak és Tóth Katalinnak Péter László; Barta Jánosnak és Jantek Anná­nak János; Fodor Jánosnak és Szabó Évának Beáta; Zsíros Ist­vánnak és Elek Borbálának Andrea; Strázsa Józsefnek és Kovácsik Ágnesnek László; Broda Istvánnak és Hornyák Rozáliának Margit; Varga Jó­zsefnek és Juhász Erzsébetnek Beáta; Farkas Ferencnek és Szakács Margitnak Erik; Tóth József Andrásnak és Demkovics Mariannának Péter; Oláh Ist­vánnak és Papp Erzsébetnek András György; Szabó Lajos Gábornak és Fóris Magdolnának István; Marosvári Jánosnak és Kádár Hona Teréziának Krisz­tián nevű gyermeke. HÁZASSÁGOT KÖTÖTT: Farkas Sándor és Fekete Ilona. MEGHALT: Bara Jánosné (Serfözö Erzsé­bet) ; Pusztai Sándorné '(Mályi Erzsébet); Kmetz István; Nagy Sándor; Debrődi József; Brun- gel Józsefné (Szabó Gizella). DELI HÍRLAP. — A Magyar Szocialista Munkáspárt Miskolc városi Bizottságának politikai napilapja. — Főszerkesztő: CSALA LÁSZLÓ. Szerkesztőség: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. Postacím: 3501 Miskolc. Pf.: 39. Telefonközpont: 36-132., 16-672., 35-380. Titkár­ság: 18-223; bel- és várospolitika: 18-225; kultúrpolitika: 18-226; sportrovat: 18-222; levelezés: 18-221. —- Kiadja: a Borsod megyei Lap­kiadó Vállalat, 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. Postacím: 3501 Miskolc. Pf.: 178. — Felelős kiadó: VERES MIHÁLY. Telefon: 36-131. — Hirdetésfelvétel: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 15—17. Telefon: 16-213. — Terjeszti; a Magyar Posta. Kapható: a hírlapárusok­nál. Előfizethető: a helyi postahivataloknál. Előfizetési díj egy hónapra; 20 Ft. — Index: 25 951. — Készült: a Borsod megyei Nyomda­ipari Vállalatnál. — Felelős vezető: KILIÁN BÉLA — ISSN 0133 — 0209 Az „economy” azaz „gaz­daság” fenyegető fantomja elől kitárt karral Izrael felé menekülő Szadat karikatú­rája — mint a nyugatné­met Süddeutsche Zeitung tudósítója leírja — nagyon is a valóságot mutatja be. Karácsonyi beszámolójában a cikkíró ironikusan idézi azokat a rokonait, akik üd­vözlő lapjaikon arról írtak: „irigylünk, hogy pálmák és piramisok, a kelet napsü­tésében ünnepelheted a ka­rácsonyt”. — Az igazság ugyanis az, hogy „Kairó nem a modern felhőkarco­lók lenyűgöző látványa, amelyet a szálló erkélyéről és a Nílus menti sétány mentén láthatunk, Egyip­tom pedig még kevésbé Kairó”. — Amióta Szadat meghirdette a „nyitott aj­tók” politikáját, van im­portélelmiszer, de annak „meg kell fizetni az árát, és itt csak vagyonos egyip­tomiak és külföldiek jön­nek számba”. Az átlagos egyiptomi jegyre vásárol, és ha „nem hajlandó a pékségből vásárolt lepény­ből kiszedegetni a lisztku­kacokat”, akkor a luxusho­telek magas árain kell vá­sárolnia. Idén karácsony­kor egyébként — írja a lap — magas volt az árfolya­ma a lisztszitának, amely nem a pelyvát, hanem a lisztkukacot választotta kü­lön a — búzától. M. L LUANDA. Az Angolai Né­pi Köztársaság külügymi­nisztériumában megkezdőd­tek Púja Frigyes magyar és Paulo Jorge angolai külügy­miniszter hivatalos tárgyalá­sai. A két külügyminiszter véleménycserét folytatott a felek érdeklődésére számot- tartó időszerű nemzetközi kérdésekről, majd áttekintet­ték a kétoldalú kapcsolatok alakulását. A tárgyalások kö­zötti időszakban a magyar küldöttség az angolai fővá­ros nevezetességeivel ismer­kedett. HANOI. Vietnamban 1977- ben 3000-re nőtt a bölcsődék száma, ami a férőhelyek 8,2 százalékos növekedését je­lenti. Így 826 000-re tehető azoknak a vietnami kisgyer­mekeknek a száma, akik böl­csődei ellátásban részesül­nek. A kicsinyek ellátásáról szerte az országban 110 000 nevelőnő gondoskodik. Eb­ben az évben újabb 5800 böl­csőde építését tervezik. ÜJ-DELHI. Üjabb vádat emeltek hétfőn Indira Gan­dhi, volt indiai miniszterel­nök ellen, mert visszautasí­totta, hogy esküt tegyen a kormányzása ideje alatt ál­lítólag elkövetett törvényte­lenségeket és visszaéléseket kivizsgáló kormánybizottság előtt. P. K. Dzsain új-delhi főbíró február 9-ére maga elé idézte Indira Gandhit. Ezen a napon kezdődik a volt kormányfő ellen felho­zott második vádpont tár­gyalása is. A volt miniszter­elnök-asszonyt eg- enkét hat- hathónapi börtönbüntetésre ítélhetik, vagy 125 dollár megfizetésére kötelezhetik, és esetleg mindkét büntetést is kiszabhatják. Amennyiben Indira Gandhit hat hónapnál hosszabb börtönbüntetésre ítélik, az egyben a közügyek gyakorlásától való eltiltását is jelenti. BERLIN. 1973. január 25- én — 5 évvel ezelőtt — nyi­totta meg kapuját Berlinben a Magyar Kultúra Háza. A „magyar házat” a közönség megkedvelte. Berlinben és a fővároson kívül évi 450—500 rendezvényt szerveznek, s öt év alatt e rendezvényeknek több mint kétmillió látogató­juk volt. Igen nagy forgal­mat bonyolít le a ház kere­tében működő magyar üz­let is. Ittasai vezetlek

Next

/
Oldalképek
Tartalom