Déli Hírlap, 1978. január (10. évfolyam, 1-26. szám)

1978-01-14 / 12. szám

belföld ÖTÖS A LOTTÖN! A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a 2. játékhéten egy darab öttalá- latos szelvény volt, nyere­ménye 3 584 025 forint. Négy- találatos szelvénye 316 foga­dónak volt, ezekre egyen­ként 11 342 forintot fizetnek. Három találatot 18 975 foga­dó ért el, nyereményük egyenként 189 forint. A két- találatosok száma 383 161 da­rab, ezekre egyenként 12 fo­rintot fizetnek. A növények védelméért A mezőgazdaságban növekszik a növenyvédőszer-felhasználás; az elmúlt évben 1976-hoz képest 4—5 százalékkal több gyomirtót, rovarölőt és más vegyszert hasz­náltak lel a növényállomány megvédésére. A növényvédelmi technológiákat az elmúlt évben továbbfejlesztették, s ennek nyomán bővitették az engedé- Ij lyezett vegyianyagok körét. Mindent egybevetve, az ellátás ( megfelelt a követelményeknek, , kielégítő volt a választék, s i csak néhány speciális készít­ményből mutatkozott időszakos hiány, amelyet a kereskedelem más gyártmányú, de azonos ren­deltetésű készítményekkel pó­tolt. TOVÁBBINDULT a FÜRÖ- PAJZS. A Metró északi szárnyvonalán, a Katona Jó­zsef utcától ma reggel to­vábbindították a bal alagutat építő fúrópajzsot. A géppel a Sziget utcáig 150 méter alagutat kell építeni, amely- lyel a program szerint már­cius végén készülnek el. Ek­kor a pajzsot leállítják, és a munkát a jobb oldaliban foly­tatják, ahol jelenleg átmene­tileg szünetel az alagútépí- tés. * TÁPANYAGELLÁTÁS j LOMBON KERESZTÜL. A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem kertészeti tanszékén sikeresen kísérleteznek a nö­vények lombon keresztüli tapanyagellátásával. A kí­sérletek során hazai harmad- osztályú széndioxidot hasz­náltak fel a karalábéi és sa­láta táplálására. A többször megismételt kísérletek tanú­sága szerint a karalábé nem hasznosította megfelelően a széndioxidot, a saláta vi­szont sokkal gyorsabban fej­lődött, nagyobbra nőtt, és hamarabb beérett, mint a kontrollpéldányok. CUKORRÉPA IRÁNYVO- NATOK. A cukorrépa-szállí­tások történetében az eddigi legnagyobb mennyiséget, há­romnegyed millió tonna ré­pát továbbítottak eddig a feldolgozó üzemekbe a MÁV Szegedi Igazgatóságának vas­utasai. Az egész mennyiséget irány vonatokkal szállították a tucatnyi, teljesen gépesített rakodóállomásról. Így az egész termés a „zöld út” elő­nyeit élvezve, minden más terménynél gyorsabban ju­tott el rendeltetési helyére. IMPORTPÓTLÓ OLAJ. 10 ezer kilométerenként elegendő az ola­jat cserélni az új adalék alkal­mazásával — állapították meg afe alkalmazástechnikai kísérlet ta­pasztalatai után, s ezzel zöld utat nyert az új nagyhatású olajada­lék gyártása és alkalmazása. A szukcinimid nevű adalékot a veszprémi Vegyipari Egyetem Petrolkémiai Tanszékén állítot- ták elő, a gyártási eljárást a nitrokémiánál dolgozták ki, és itt került sor a kísérleti gyár­tásra is. Az alkalmazástechnikai kísérleteket a Komáromi Kőolaj­ipari Vállalat szakemberei vé­gezték. Az új adalék igen össze­tett hatású és segítségével elér­hető a 10 ezer kilométerenkénti olajcsere is. Hasonló adalékot eddig csak importból tudtak be­szerezni hazánkban. A nitroké- miában ez év első felében meg­kezdik az új üzem telepítését, amelyben 1980-tól már csaknem ezer tonnányi szukcinimidet gyár­tanak évente. acflás-iveteB Cilindert és frakkot vennék! Címem: Szíjjártó Tibor, 3580 Leninváros, Április 4. köz 4. mu. állás A Miskolci Nemzeti Színház női fodrászt keres azonnali be­lépéssel. Jelentkezés a fodrász- tár vezetőjénél. A televízió is közvetíti Ma este VB-sorso'ás Argentínában Megverik a kocsi utasait Garázdaságért iavító-nevelő mim la Amikor a mellékelt fény­kép készült, még üresen tá­tongott Buenos Airesben a San Martin kulturális köz­pont nagyterme. Este — ma­gyar idő szerint 10 óra táj­ban — viszont minden bi­zonnyal tűt sem lehetné majd leejteni itt. Nem ke­vesebb, mint 800 meghívott figyelheti „élőben” az 1978 évi labdarúgó világbajnok­ság sorsolását, s a televízió jóvoltából több millió foci­rajongó. (A Magyar Televí­zió ma este 21.50-től ad helyszíni közvetítést a sorso­lásról.) A sorsolási menetrend sze­rint pontban 10 órakor fan­fárok hangjára 16, a részt­vevő országok népviseletébe Az Amerikai Közlekedés- ügyi Minisztérium bejelen­tette, hogy az erőátviteli berendezésben mutatkozó hi­bák miatt, több mint 200 000 darab Volkswagen és Audi gépkocsit kell az Egyesült Államokban műhelyi felül­vizsgálatra „visszahívni”. A Volkswagen Művek a na­pokban jelentette be, hogy 383 000 darab „Golf” és „Scirocco” típusú gépkocsit ANYAKÖNYVI HÍREK SZÜLETETT: Tari Györgynek és Süveges Editnek Szilárd; Bernáth And­rásnak és Kratancsi Máriának Attila; Kolyankovszki Tib~ és Szentléleki Ilonának Gréta; Korompai Józsefnek és Antal Ilonának József; Máté Mátvás- nak és Botkó Irénnek Sza­bolcs ; Tóth Lászlónak és Bar­na Ilonának Szilvia Csilla: F házi Jánosnak és Majoros Ilo­nának András; Oszlánczki Bar­nabásnak és Gazsi Zsuzsanná­nak Attila; Molnár Jánosnak és Gergely Mártának Viktória Eve­lin; Demkó Imrének és Vigh Évának Róbert; Heiszler Sán­dornak és Tóth Ágnesnek Ag­nes; Szamkó Józsefnek és Hor­váth Editnek Péter; Majnár Istvánnak és Mereticzky Mar­gitnak István; Zámbó András­nak és Móricz Katalin Erzsé­betnek Péter; dr. Tóth József j| Lajosnak és Csoó Ilonának Bar­bara Ildikó; Csetárik Fe-^r és Dobos Erikának Mónika; Tóth Tibor Lászlónak és Re- . menyik Juditnak Tibor; Farkas Tivadarnak és Szikszai Editnek Olivér Attila: Orosz Barnának és Ocsenás Magdolnának Mag­dolna; Erki Ottónak és Simon Zsuzsannának Katalin; Szabó Ferencnek és Tarral Katalinnak Attila nevű gyermeke. MEGHALT: Zsaludka Mária: Szilvási Ist­ván Balázs; Tikász Péterné (Horváth Lídia); Mogyoróssy Ödön Bertalan; Koseczky La­jos ; Dorkó Jánosné (Tóth Er­zsébet). öltözött argentin lány vonul j fel, s alkot sorfalat a sorso- | lási asztal mellett. Feltöltik az urnákat, ismertetik a fel­tételeket, majd Joao Have- lange, a FIFA elnökének Rico nevű 3 éves unokája húzza ki a csapatok neveit. Az már köztudott, hogy a mieink az I. vagy a III. cso­portba kerülhetnek, ahol az előbbiben Argentína és Olaszország, az utóbbiban Brazília részvétele már biz­tos. Egyértelműen jó hír, hogy a szervező bizottság az elő­zetesen sárga lappal bünte­tettek büntetését eltörölte, így Kereki és Kocsis is tisz­ta lappal indulnak. kormányszerkezeti hiba miatt műhelyi felülvizsgálatra „visszahív”. A 22 éves Dobóczi Csabáról elképzelhető, hogy fiatalos hévvel támadjon rá egy ösz- szeszólalkozás után a vele vi­tában álló férfire, de a 41 éves Almási Józsefnek min­denképpen meg kellett volna akadályoznia, hogy a vita ve­rekedéssé fajuljon. Nem ezt tette, s ezért ő is a vádlottak padjára került. Dobóczi 1977. szeptember 15-én reggel összeszólalkozott Tóth Árpád gépkocsivezető­vel, majd a kocsi ablakán benyúlva? többször megütötte a férfit. Eközben a kocsi uta­sa, Tóth László kiszállt, s Dobóczi összeverekedett vele. Almási József egy ideig a ve­rekedőket figyelte, majd ami­A közúti járműfejlesztési program végrehajtása nyo­mán ebben az évben további felfutás várható a közlekedé­si eszközöket gyártó vállala­tok termelésében és kivitelé­ben. Az alágazat idei terve 7 százalékos termelésnöve­kedéssel számol, szocialista kivitelük 4, tőkés exportjuk 20 százalékkal nő — az ex­porttételek jelentős részét már lekötötték vevőikkel. A program során az elmúlt évtizedekben kialakult a kor­szerű futómű-, motor- és autóbuszgyártás, a vállala­tok termelési szerkezete kor Tóth Árpád is kiszállt a kocsiból, a kezében levő kan­nával felé csapott. Az ütés Tóth Árpád kezét érte, köny. nyebb sérülést okozva. A köl­csönös dulakodásnak a rend­őrség megjelenése vetett vé­get. A Miskolci Járásbíróság dr. Kamrás István vezette taná­csa bűnösnek mondta ki az I. rendű vádlott Dobóczi Csabát és a II. rendű vádlott Almási Józsefet garázdaság bűntetté­ben, s ezért Dobóczit nyolc­hónapi, 15 százalékos bér­csökkentéssel járó javító­nevelő munára, Almásit 1500 forint pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet jogerős! T. Z. kedvezően változó*“-, a re­konstrukciók réven megte­remtődött a minden piacon értékesíthető termékek gyár­tásának feltétele. Az Ikarus, az ország leg­nagyobb járműgyára, évente több mint 12 000 autóbuszt képes előállítani. Ebben az évben egy új luxus-távolsá­gi busz, valamint 6 másik új típus szériagyártása kezdő­dik meg. A választékot ko­operáció útján is bővítik, az év végéig 400 „midibusz” gördül le a futószalagokról, ezeket a kisbuszokat a prá­gai Avia vállalattal közösen gyártják. A gyár belföldre 2200, a szocialista országok­ba 8900, a tőkés piacra pe­dig 1200 buszt szállít, nagy részükre már magánjogi szerződést is kötöttek. A KGST-országokon kívül leg­nagyobb piacaik Irak, Svéd­ország, az NSZK, Venezuela, s újabban Nigéria és Mo- zambik. A gyár tervezői egyébként már dolgoznak szovjet tervezőintézetekkel együtt’" "ködve, erősebb mo­torok kialakításán és új tá­volsági autóbuszcsalád ki- fejlesztésén. . Az elmúlt években jelen­tős fejlesztéseket valósítottak meg a Magyar Vagon- és Gépgyárban is, ahol ma már a termelés legnagyobb há­nyadát a futómű- és a mo­torgyártás képezi. Megváltozott a Csepel Autógyár gyártmányszerke­zete is, a vállalat alapvető feladata a járműrészegysé­gek, így az autóbusz-padló­vázak, sebességváltók, szer­vokormányok gyártása, de az idén fokozzák a svéd Volvo kooperáció alapján a Lapp­lander összkerék-meghajtású terepjáró gépkocsik előállí­tását. Az idén 1500—2000 készül el belőlük. A Magyar Hajó- és Daru­gyár a fejlesztések, beruhá­zások révén hosszú távra is piacokat talált gyártmányai­nak. Ezen gyárak fejlődésétől elmaradt a Ganz-MÁVAG, de a kormányszervek dönté­sei nyomán nemrég kidol­gozták 10 éves fejlesztési programjukat, s már meg­kezdődött a vállalat rekonst­rukciója. A gyár most ala­kítja ki gazdaságos gyárt­mányválasztékát. Az idén gyártanak utoljára villamos- kocsikat (a villamosokat Csehszlovákiától vásároljuk majd), s a piaci igényeknek megfelelően többek között a vasúti járműgyártást fejlesz­tik. külföld Még a munka­nélküliségen is keres Még a munkanélkülisé­gen is keres Udo Jür­gens, az Ausztriából az adózás elől Svájcba me­nekült „bugi-wugi bébi” — írja a Stern magazin pletykarovata. Jürgens ugyanis Svájcból át-át- rándulgat az NSZK-ba énekelni, de gondosan vigyáz: ne legyen ott többet egy évben, mint 180 napot, mert ellenkező esetben már nem esik jövedelme — a számára legelőnyösebb — svájci adótörvény alá. Így az­tán elérte, hogy a munkanélküliségről éne­kelt szívszaggató dalával — hála a svájci pénzes­zsákokat támogató adó­törvénynek — tisztán megkeresett másfél mil­lió márkát... M. I. LONDON. A bombame­rényietek sora Belfast után pénteken hajnalban Észak- írország második városában, Londonderryben folytatódott. A telefonértesítés hajnali két órakor érkezett, hogy a vá­rosházán hat robbanószerke­zetet rejtettek el, de csak öt órakor robbant az első po­kolgép. A többit azóta is hasztalanul keresik a biz­tonsági erők. A városháza nagytermében éppen a dokk­munkások bálja folyt. A te­lefonértesítés után hatalmas dulakodás tört ki, a tánco­lok először azt hitték, hogy a rendőrök csak véget akar­nak vetni a mulatságnak. Végül nagy nehezen és egy sebesülés árán sikerült kiürí­teni a termet. A pokolgé­peket azonban sehol sem ta­lálták. öt órakor robbant az első a gondnoki iroda felett. A városházát nemrég hoz­ták rendbe korábbi bomba­robbanások után. HANOI. A Brilling nevű amerikai hajó, fedélzetén há­rom amerikai állampolgár­ral, csütörtökön kihajózott a dél-vietnami Vung Tau ki­kötőjéből. A három ameri­kai. mint ismeretes, 1977. október 12-én hatolt be a VSZK területi vizeire. A megfelelő vizsgálatok lefoly­tatása után a vietnami ha­tóságok december végén sza­badon engedték az őrizetbe vett személyeket. Mindeddig a kedvezőtlen időjárás miatt nem tudtak távozni. ASSZUÁN. Szadat egyip­tomi elnök Asszuánban Cal­laghan brit miniszterelnök­kel folytatott megbeszélése után közös sajtóértekezletet tartott, amelyen rámutatott, hogy az. izraelieknek a Sí- nai-félszigeti zsidó települé­sek és a palesztinok önren­delkezése ügyében tanúsított makacs magatartása miatt válságos helyzetbe kerültek a két ország közti tárgyalá­sok. Callaghan kijelentette, nem kétséges, a tárgyalások Egyiptom és Izrael közt „ke­mények” lesznek és annak a reményének adott hangot, hogy Szíria, Jordánia és Li­banon később, miután majd áttérnek az átfogó tárgyalá­sok szakaszára, csatlakoz- A brit miniszterelnök négy és fél órás asszuáni tartózko­dás után tegnap este haza­utazott és a hajnali órákban megérkezett Londonba. LISSZABON. Ismét válság­ba jutottak a portugál kor­mányalakítási tárgyalások. Mario Soares ügyvezető mi­niszterelnök tegnap este új­ságírók előtt közölte: nehéz­ségekbe ütköztek a kommu­nistákkal folytatott megbe­szélések, amelyek célja az lett volna, hogy a PKP hoz­zásegítse az új, megalakítan­dó kormányt a stabil több­séghez, azaz támogatását ad­ja a PSZP és a jobboldali, nagytőkés ODS együttműkö­déséhez. Soares szombaton ismét felkeresi Eanes elnö­köt. Rádiókommentár: Kettős portré JÓZSEF ATTILÁRÓL — VAS ISTVÁN A 3. műsor vétellehetőségei korlátozottak. Táskarádión pl. nem hallgatható. Ügy tűnik, hogy a műsorszerkesztők is gondoltak erre, amikor a 3. műsor napi 9 órányi programját összeállították: jó ké­szülékhez ínyenc produkciókat adnak. (Főleg sok-sok szimfonikus, klasszikus zenét, modern, új zenei törekvéseket, avantgárd rádiójá­tékokat, esszé-szerű előadásokat stb.) Nem vitatni kívánjuk ezt a szerkesztési koncepciót, csupán a sajnálkozásunkat kifejezni egy- egy nagyobb érdeklődésre is számot tartható müsorszám miatt. Fel­tétlenül ide kell sorolnunk Fodor Ilona, immáron a XVIII. résznél tartó sorozatát József Attiláról. Az ötlet, amit igényesen, magas színvonalon valósít meg, lényegében nem új, de kitűnő! József At­tila kortársait, illetve a magyar líra élő klasszikusait „kéri mikro­fonjához”, hogy egy-egy probléma kapcsán beszéljenek József At­tiláról, illetve — közvetve — saját alkotói műhelygondjaikról, tit­kaikról. Mindig hallatlanul izgalmas, hogyan vélekedik egyik költő a másikról. Fodor Ilona azonban gondosan ügyel arra, hogy ezek a beszélgetések, verselemzések ne pletykaizgalmúak legyenek. Egy költő, s egyáltalán művész esetében ugyanis soha nem az az igazán érdekes, hogy hol,' mikor, kivel stb., hanem, hogy az élmény, a mindannyiunk számára látható, „adott” valóság hogyan épül be a versbe, hogyan válik életművé. József Attila esetében pedig különö­sen így van ez, hiszen ő az egyik legtudatosabb, ha nem a legtuda- tosabb költőnk. Fodor Ilona motívumról-motívumra haladva, egyes költői-alkotói probléma megoldását vizsgálva azt nyomozza beszél­getőpartnereivel (pl. Rónay Györggyel, Keresztury Dezsővel, s most legutóbb Vas Istvánnal), hogy az élet és az életmű hogyan szervül eggyé. Durva leegyszerűsítéssel úgy mondhalnók, hogy Fodor Ilona „hozza” a filológiai alaposságot, a józan ész, a hétköznapi logika, de mégis a laikus kérdésfeltevéseit, míg a megszólaltatott költők a finom megfigyeléseket, a művész érzékenységét, a műhelytitkok megfejtését. Egyetlen rádiórecenzióban lehetetlen a felvetett problé­mákat akár csak érinteni is (hiszen tizennyolcszor 45 percről van szó, s a sorozat még folytatódik!). Ezért csupán jelezzük a legutóbbi beszélgetés (péntek, 14.05—14.50) problémakörét. József Attila Villon- élményéröl, illetve -fordításairól volt szó. Arról — Vas István szép megfogalmazásában —, hogy a költő elvállal valamit helyettünk, azért, hogy mi élni tudjunk. így „vállalta” Villon a csavargó-vaga- bund sorsot (hogy örök érvényű versekben írja meg a „társadalom alatti ember” élményeit), Petőfi a hősi halált, József Attila a ször­nyű betegséget és halált. Petőfi halála az élet értékét mutatja fel, Jó­zsef Attila betegsége az értelemét. Hisz, ha volt költő, aki állandó küzdelmet vívott a mindent átvilágító kristálytiszta logikáért, az ér­telemért, akkor ő az volt! A költészet, a művészet, József Attila életműve sem más, mint maga a küzdelem az igazság felismeréséért, birtokbavételéért, ugyanakkor fényes diadal is, amely nekünk is erőt ad, s amelynek ismeretében már nem élhetünk a tegnapi, teg­napelőtti módon. Reméljük (és kérjük), hogy a rádió megismétli más adókon is a sorozatot, illetve kiadja könyv alakban is, hogy minden vers- és irodalomrajongó hozzáférhessen. Mert keresve se találnánk jobb „se­gédeszközt” pl. az érettségire készülő diáknak, de a tanáraiknak sem, mint a „versül perfektül tudó” tudós költők elemzéseit, értel­mezéseit. ök ugyanis nem csupán az „eszmei mondanivalót” há­mozzák ki így-úgy, de azt is megvilágítják, hogy mitől vers a vers. Márpedig — költőről lévén szó — mégiscsak ez a lényeg! (HORPÄCSI) DELI HÍRLAP. — a Magyar Szocialista Munkáspárt Miskolc városi Bizottságának politikai napilapja. — Főszerkesztő; CSALA LÁSZLÓ. Szerkesztőség: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. Postacím: 3501 Miskolc. Pf.: 39. Telefonközpont: 36-132., 16-672., 35-380. Titkár­ság: 18-223; bel- és várospolitika: 18-225; kultúrpolitika: 18-226: sportrovat: 18-222; levelezés; 18-221. — Kiadja: a Borsod megyei Lap­kiadó Vállalat, 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. Postacím: 35-»l Miskolc. Pf.: 178. — Felelős kiadó: VERES MIHÁLY. Telefon: 36-131. — Hirdetésfelvétel: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 15—17. Telefon: 16-213. — Terjeszti: a Magyar Posta. Kapható: a hírlapárusok­nál. Előfizethető; a helyi postahivataloknál. Előfizetési díj egy hónapra: 20 Ft. — Index: 25 951. — Készült: a Borsod megyei Nyomda­ipari Vállalatnál. - Felelős vezető: KILIAN BÉLA — ISSN 0133 — 0309 Hiba a kormányszerkezetben Felülvizsgálok a V Iksw^e oM A magyar járműipar idei terve

Next

/
Oldalképek
Tartalom