Déli Hírlap, 1977. október (9. évfolyam, 231-256. szám)

1977-10-01 / 231. szám

Kadar Janódnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága első titká­rának meghívására pénteken Budapestre érkezett Enrico Berlinguer. az Olasz Kommu­nista Párt főtitkára. Anselmo Gouthier, a párt titkársága tagjának kíséretében. Enrico Berlinguer Budaörsien IX. ÉVFOLYAM, 231. SZÁM 1977. OKTÓBER 1., SZOMBAT fiRB:86 FILLER Gierek és Janis/«1 wie/ tg yiittműködési megállapodást kötöttéi hazánkba iato«at A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak és á Magyar Népköztár­saság kormányának meghívá­sára a közeli napokban baráti látogatásra Budapestre érke­zik Edward Gierek. a Len­gyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára és Piotr Jaroszewicz, a LEMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Lengyel Népköz- társaság Minisztertanácsának elnöke. j«t Így látja majd a gyalogos .. Átmentem a hídon (Solymos László jelvételei) Tegnap délelőtt a városi párbizottság tanácstermében a Ha­zafias Népfront Miskolci városi Bizottsága és a városi ta­nács együttes ülésével kezdődött meg Miskolc város Tanácsa soron következő ülése. A két testület tagjait és a meghívotta­kat Rózsa Kálmán, a tanács elnöke köszöntötte. A két tes­tület tagjai megválasztották az együttes ülés elnökségét, akik között helyet foglalt Drótos László, a városi pártbizott­ság első titkára. Novák József, a városi pártbizottság titkára. Hegyi Imre, országgyűlési képviselő, a HNF megyei titkára, Káli Lajos, a HNF városi elnöke és Szuchy Róbert, a HNF városi titkára is. Miután az elnökség elfog­lalta helyét, az együttes ülés résztvevői egyperces néma felállással emlékeztek a kö­zelmúltban elhunyt Grósz Ká­rolyra, Hornyuk Istvánra és Ráski Sándorra, akik külön­böző beosztásokban és posz­tokon sokat tettek Miskolc gyarapodásáért, fejlődéséért A testületek első napirendi pontként megtárgyalták azt a beszámolót, amely a tanács és a HNF városi bizottságá­nak együttműködéséről, az együttműködés továbbfejlesz­téséről adott széles körű át­tekintést. A beszámolóhoz Káli Lajos adott szóbeli ki­egészítőt, majd vita követke­zett. Ennek során felszólalt többek között Novák József, a városi pártbizottság titkára, aki egyben a városi párt­végrehajtóbizottság üdvözle­tét is tolmácsolta az együttes ülésnek. Hangsúlyozta, hogy a két testület közös munkája fontos fórum, amely képes meghatározni a város fejlődé­sét, jövőjét. Miskolc gondjai — hangsúlyozta — csak ab­ban az esetben oldhatók meg. ha a párt-, állami és társa­dalmi szervek egy emberként fognak össze. Ugyancsak fel­szólalt a vitában Hegyi Imre, aki a Hazafias Népiront Bor­sod megyei Bizottságának el­nöksége és a megyei tanács végrehajtó bizottság nevében köszöntötte a tanácskozókat. Az elfogadott új együttmű­ködési megállapodás 1980-ig szóló feladatokat határoz meg a tanács és a HNF városi bi­zottsága számára. A dokumen­tum összegezi az együttműkö­dés alapját, célját és módsze­reit. s felsorolja a különböző területeken (társadalmi mun­ka, közjogi feladatok, a pe­remkerületek lakossága élet- színvonalának emelése, a mű­velődéspolitika fejlődése stb.) elvégzendő tennivalókat. (Folytatás a 3. oldalon) Tegnap délután Miskolc al­kotóművészei, közművelődési szakemberei, újságírói részé­re „A művészetpolitika idő­szerű kérdései” címmel elő­adást tartott Deme László, a megyei pártbizottság titkára a Művészklubban. Az elő­adást vita követte. Az értel­miségi fórummá szélesedett találkozón — melyen a tudat- formálás, az esztétikai neve­lés számos elvi és gyakorlati kérdése felmerült — megje­lent és felszólalt Drótos László, a városi pártbizottság első titkára és Novák József, a városi pártbizottság titká­ra. Az elhangzottak ismerte­tésére visszatérünk. Kóstoló a G Átmentem a hídon. A lá­bam nem maradt száraz, alattam vagonok folyója folyt, de még locsolják fent a be tont, a szigetelők ..lángszóró­ja” készt ?! kerülőre s ebben a nyüzsgésben olyan a felül­járó. mint menyasszony, akit az utolsó percekben is öltöz­tetnek. Az átadás határideje: 1977. november 7. — Készen lesznek? — Jól állunk, készen te­szünk. Csorba Barnabásról, az építkezés vezetőjéről mond­bált — Van egy Skodaia., Meg­esküdött, hogy elsőként megy át a hídon . . . A hídon most munkagépek, teherautók állnak. Űj mód­szerrel, forró lánggal folyik a szigetelés, hétfőre az asz- faltozókat várják. — Most már nagyon jó itt. Amikor még nem állt a híd, addig az ember csak elkép­zelni tudta, hogy mit épít. Tost órákig el tudnám néz- 'i, mert áll már, mert szép. lert a verejtékünk van nne. . A beton-alapra hétfőtől szfalt terül, a korlátokat né- ,ány nap múlva festők lepik el. * — Néha úgy kell elkergetni a kíváncsiakat. Jönnek, fél­órákig nézik a hidat, s ha megengednénk, már ma meg. ndulna a kíváncsiak gyalo­gosforgalma ... Ja kérem, a lakodalomban meglesni a menyasszonyt, amikor • már szépítik, külön, öröm. Még nagyobb öröm, ha olyan sokáig vártunk a meny. asszonyra, mint a Gömöri fe­lüljáróra a város. B. G. Kirándulóidő Ma e az évszaknak Közel-keleti rendezés Diplomáciai erőfeszítések A közel-keleti rendezéssel és a genfi konferencia mi­előbbi összehívásával kap­csolatban szombaton este New Yorkban közös szovjet—ame­rikai nyilatkozatot hoznak nyilvánosságra. A szovjet, amerikai kül­ügyminiszter pénteki találko­zóján a felek egyetértettek abban, hogy jelentős erőfeszí­tést kell tenni a konferencia összehívása érdekében, s mint a genfi konferencia társelnö­kei, kötelezettséget vállaltak Miskolcon napsütéses, megfelelő idő várható. A napsütés hatásába felmelegszik a levegő, a hő­mérséklet 18—23 fok közöl: lesz. Az esti hőmérséklet 9— 14 fok között alakul. * Of Púja Frigyes külügyminiszter, az ENSZ közgyűlés 32. tilés- • :akán részt vevő magyar küldöttség fedője, pénteken Kiirt Waldheim ENS7 őtitkárral találkozott, és megbeszélést foly­tattak az ülésszak napirendjén szereplő fontosabb kérdésekről. arra. hogy érvényesítik befo­lyásukat az érdekelt feleknél. Pénteken Cyrus Vance har­madszor is fogadta a majd két hete amerikai látogatáson tartózkodó Mos-e Dajan izra­eli külügyminisztert. A 'más­fél órás megbeszélés után Da­jan elmondta, hogy a két fél nézeteiben továbbra is jelen­tős különbségek mutatkoznak, s ezért a közeli napokban újabb amerikai—izraeli kül­ügyminiszteri találkozót tar­tanak. majd Vance megbeszé­lést folytat az arab államok New Yorkban tartózkodó kül­ügyminisztereivel is. A Palesztinái felszabadítás! szervezet pénteken New York­ban közleményt jelentetett meg. amelyben leszögezte, hogy a palesztinSk képvise­let-éne' ügyében egyedül az arab államok illetékesek a döntésre. Diplomáciai források érté­kelése szerint a pénteken közzétett PFSZ-nyiíátkozat nyitva hagyja az ajtót ahhoz, hogy egy palesztin jogokat elismerő ENSZ-határozat csa­tolásával elfogadható legyer a 242-es BT-haiározat. M- A szigetelők „lángszórójan Hétfőtől, fele diákkal Szürelelővonafok indulnak Hegyaljára A Takoj-hegyaljai Állami Gazdasági Borkombinátban is elérkezett a szőlősgazdák igen áhított, nagy napja: hétfőn megkezdődik a hegy­aljai szüret. Ahogy az már/ évek óta megszokott, e nem kis munkában jelentős segít­séget nyújtanak a kombinát dolgozóinak a miskolci kö­zépiskolák diákjai. A miskolci fiatalok utazta- ásáról — szerződés alapján — a MÁV Miskolci Igazga­tósága gondoskodik. Mint Koncz Zoltántól, a Tiszai pá­lyaudvar állomásfönökétől megtudtuk, hétfőn regg 6.24-kor indul az első szere vény, amelyet Öl percen b< lül további négy követ, í öt személyvonat összes« mintegy 4—4,5 ezer diáki .szállít Hegyaljára, ahol ti hergépkocsik és autóbuszé várják őket, hogy a szüreti lendő szőlőbe szállítsák a di; kokat. E szerelvények 16.30- 17.30 óra között érkezne vissza Miskolcra. A szerzi des szerint — az időjárást« függően — vasárnap kivét« lével október végéig napon! közlekednek majd a szüreti lővonatok. \ A ms; lanies is a HNF városi bizotlsága unities is! Molt fi imralpolita idiszerii Kérdéséi 1 —-------------------------------------------------------------------------------------------­Villamoson vagy autóbuszon? (CIKK A 3. OLDALON) Rugalmas nnkdien dfllgbziiainak (CIKK AZ -5. OLDALON) Mit ígér a szőlő Tarcalon? (CIKK A 3. OLDALON)

Next

/
Oldalképek
Tartalom