Déli Hírlap, 1976. november (8. évfolyam, 258-283. szám)

1976-11-01 / 258. szám

4 belföld BARÁTSÁGVONAT. Az IBUSZ Zala megyei irodája szervezésében tegnap 30Q utassal barátságvonat indult Zalaegerszegről a Szovjet­unióba. A tíznapos úton a zalaegerszegi üzemek és vál­lalatok munkásai vesznek részt. Útvonaluk: Lvov, Odessza, Herszon. KÖRNYEZETVÉDELMI TÉR­KÉP. a levegő és a vizek szeny- nyezését csökkentő berendezések készítésére és üzembe állítására az elmúlt években jelentős ösz- szegekct költöttek Veszprém me­gye iparvállalatai. A következő időszakban újabb szervezett in­tézkedések történnek a környe­zetvédelemért a megyében. A Balatoni Intéző Bizottság kör­nyezetvédelmi térképet készíttet. Az átfogó munkában tucatnyi in­tézmény szakemberei vesznek részt. KITÜNTETTÉK AZ EGRI LEÁNYKOLLÉGIUMOT. Az egri József Attila Leánykol­légium — a középfokú kol­légiumok közötti országos versenyben elért kiemelkedő eredményeiért — elnyerte a KISZ Központi Bizottságának zászlaját és a vele járó dísz­oklevelet. A kitüntetést teg­nap az egri Hámán KatóŰt- törőházban rendezett ünnep­ségen adták át a kollégium diáktanácsának. KERÁMIASTÜDIÓ KECS­KEMÉTEN. A népi iparmű­vészét fejlesztésére kerámia- stúdiót létesítenek Kecske­méten. Építését megkezdték, s a terv szerint már 1977- bcn fogadhatja a művésze­ket. A TÜRKEVEI MÜZEUM JUBILEUMA. A túrkevei Finta Múzeum megalapítá­sának 25. évfordulója alkal­mából tudományos üléssza­kot tartottak. A múzeum lét­rehozásának érdekessége, hogy alapjait a helybeli Vö- rgs Csillag Termelőszövetke­zet rakta le a parasztság életében végbement változá­sok megörökítése végett. A BAM ÉPÍTŐI HAZÁNK. BAN. A Bajkál—Amur vas­útvonal kiemelt Komszomol- építkezésen részt vevő szov­jet fiatalok hazánkban tar­tózkodó képviselői' szomba­ton ellátogattak négy me­gyébe. Egy-egy csoportjuk a következő napokban Fejér, Zala. Vas és Veszprém me­gyében, majd a fővárosban is számos ipari, élelmiszer- ipari és erdőgazdasági üzem munkájával ismerkedik. BEFEJEZŐDÖTT A NYÍR­SÉGI ŐSZ. Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond Színházban Bontja zászlóit szülőföldem címmel rendezték meg Bo­dor Tibor színművész elő­adói estjét. Ezzel befejező­dött Szabolcs-Szatmár megye legrangosabb művészeti és kulturális rendezvénysoroza­ta, a Nyírségi Ősz. TOTÖEREDMÉNYEK 1. Ganz-MÁVAG—Budafok 1:3 2 2. Oroszlány—Volán 2:0 1 3. Y árpalota—DV SC 2:1 1 4. Nagykanizsa—Szekszárd l :l X 5. Kossuth KFSE—SZMTE 2:1 1 6. Cegléd—Gyula 2:0 1 7. Törökszent m.—ÉGSZÖV 1:1 X 8. Síküveggyár—Baiassagy. 2:1 1 9. Ikarus—KVSE l:l X 10. Napoli—Milan 3:1 1 11. Fiorentina—Torino 0:1 2 12. Perugia—Genoa 2:1 1 13. Sampdoria—Lazio u:0 X pótmérkőzés: ■ 14. Pescara—Modena 2:0 1 Totónyeremények. A Sport- fogadási és Lottóigazgatóság közlése szerint a 44. héten 13 plusz 1 találatos szelvény nem volt. A 13 találatos szel­vény egy darab, a nyeremé­nye 962106 forint. A 12 ta­lálatos szelvény 50 darab, a nyereményük egyenként 12 828 forint. A 11 találatos szelvények száma 887, ezekre egyenként 723 forintot fizet­nek. A 10 találatos szelvé­nyek száma 7003, a nyeremé­nyük egyenként 137 forint. A nyeremények a nyeremény­illeték levonása után érten­dők. Nemzeti tulajdon M- Megrongálódott hajók a nápolyi öbölben. Ítéletidő tombolt a hét végén egész Itáliában. Az Afrikából érkező és az egész Földközi-tengeren áthatoló sirokkó okozta ezt Szicíliától az Alpokig. Veszélybe kerültek Velence amúgy is veszélyeztetett műemlékei, Eszak-Olaszországban vasúti síneket tépett fel a vihar, szünetelt a kompjárat Szicília és az olasz félsziget kö­zött. Nem találta a rádióját Kővel várta az autóbuszt Géczi János 23 éves, Sajó. szentpéter Il-es aknai lakos garázdaságával könnyen bal­esetet okozhatott volna. A nyáron egy alkalommal egész éjszaka különböző helyeken italozott, s másnap kora dél­előtt a sajószentpéteri állo­másról induló egyik autó­busszal akart hazautazni. A buszban azonban elaludt, és a járaton már visszafelé ha­ladva, Sajókápolna és Sa.ió- lászlófalva között ébredt fel, amikor is a rádióját kezdte keresni, s mert nem találta, az utasokat zaklatta. A busz vezetője Géczit le­szállította a járműről, de a fiatalember ebbe nem törő­dött bele. Egy jókora követ vett magához, s a következő fordulónál a Il-es aknai megállóban várta a jármű­vet. Amikor az utasok le­szálltak, a vezetőtől követel­te rádióját és nem engedte továbbmenni a buszt. A ve­zető kiszállt az ülésből, s vé­gül is sikerült neki az ajtót bezárni. Géczi ekkor a bussM elé állt.és a nála levő követ a jobb oldali szélvédő üveg­be vágta, az kitört és a kő az utastérbe repült. A busz­ban akkor mintegy 30 fel­nőtt és 8 gyermek utazott, s csak a véletlenen múlt, hogy senki nem sérült meg. Á megrongált autóbuszt ki kel­lett vonni á forgalomból. A járműben mintegy 4000 fo­rint kár keletkezett. A Miskolci Járásbíróság rongálás és garázdaság bűn­tettéért Géczi Jánost hathó­napi szabadságvesztésre és 2000 forint pénzbüntetésre ítélte. A szabadságvesztés végrehajtását háromévi pró­baidőre felfüggesztették. Gé­czi 1100 forint kárt már meg. térített, de a bíróság ki­mondta, hogy az ítélet jog­erőre emelkedésétől számí­tott 15 napon belül köteles a kár többi részét is megfi­zetni. M. A. Városi tanácstagok fopiórái 1976. NOVEMBER 1. Endréd^ József, OTP, Széchenyi út 15—17., igazgatói iroda, 15 órá­tól ; Gáspár Sándor, Erdei Ter­mékeket Feldolgozó V., Szentpé- teri kapu 29., 18 órától; Harhai József, 11,3. pártalapszervezel, Görömböly, 17 órától; Honti András, MIK Vállalat, Dózsa Gy. u. 30., 17 órától; Kerepesi Ferenc, ÉSZAKTERV igazgatói iroda, Zsigmondy u. 2., 16 órától; Kiss Mártonná, Kacsóh P. úti óvoda, 12 órától; Majoros Ferenc, 1./6. pártalapszervezel. Tanácsház tér 6., 17 órától; Nagy Károlyné, Rozgonyi P. u. 6., 18 órától; Sza- niszló Bálint, Benedek u. 7., 17 órától; Valisek Márta, Görömbö- lyi u. 42., 17 órától. 1976. NOVEMBER 2. Csetneki Józsefné, Győri kapu 132., 17 órától; Kormos György, tsz-iroda. Major u. 4., 16 órától; Korponai Jánosné dr., Anya­könyvi Hivatal, Petőfi u. 39., 17 órától; Tasnádi László, BÁÉV rendészeti iroda, 18 órától; Vindt Mária, Brigád u. 18., 17 órától. A borsodi vadászok közgyűlése A borsodi vadászok idei kibővített megyei küldöttérte­kezletét szombaton délelőtt tartották meg a Fegyveres Erők Klubjában. A dr. Pusz­tai Béla megyei tanácselnök­helyettes vezette tanácskozá­son Kiss László, a MA VOSZ Borsod megyei Intéző Bizott­ságának titkára kiegészítette a már korábban adott írás­beli beszámolót, majd a vita következett. Borsodban a sportvadászok létszáma a legutóbbi adatok szerint 2208. örvendetes, hoev a fizikai dolgozók aránya 59 százalék. Egyre fiatalodik a vadásztársadalom: a 30 év alattiak ugyan még csak 10 százalékot kéviselnek, de a 30—45 év közöttiek már a vadászok létszámának. 49,9 százalékát teszik ki. A terü­letekhez képest alacsony a hivatásos vadászok száma. Az elmúlt év végén 75 főállású és 11 mellékfoglalkozású hi­vatásos vadász gondozta a vadállományt. Mi ennek az oka? Minden bizonnyal az is, hogy az átlagkereset mind­össze 1600 forint (ehhez jön még — ahol ugyan kifize­tik — a prémium, a dúvad- lődíj). Az átlagjövedelem azonban így is csak 2160 fo­rint. A Természettudományi En- ciklopédia szerint: ..hazánk vadállománya jelentős érték, a nemzeti vagyon szerves ré­sze: társadalmi tulajdon. Ép­pen ezért vadászata csakis a törvényes rendelkezések be­tartásával űzhető ...” A me­gyei küldöttközgyűlés szinte minden hozzászólásának mot­tója lehetne a fenti idézet. Vadászaink érzik a világ­szerte elismert magyar vad­állomány jelentőségét, fon­tosságát. Egy-egy kiváló tró­fea külföldre szállításáéit százezreket fizetnek a ven- dégvadászok. Nem mindegy tehát, hogyan neveljük, gon­dozzuk és vadásszuk az állo­mányt. Szaniszló Gyula a szerve­zeti élet színvonalának ug­rásszerű fejlődéséről szólt. K. Tóth Ernő a vadászbal­esetek veszélyét emelte ki; szigorúbban büntessék meg a vétkeseket! Németh Pál java­solta: a vadásztársaságok és a mezőgazdasági üzemek kös­senek együttműködési szer­ződést, Kúti János a fácán- nevelés nehézségeit ecsetelte. 1963-ban mindössze nyolc fá­cánt lőttek, ki kellett sorsol­ni, melyik vadász viheti haza! 1974-ben pedig — noha terü­letük 80 százalékát elöntötte az árvíz — már fogadhattak három külföldi vadászcsopor­tot is apróvadas kereső va­dászatra. A MAVOSZ küldöt­te jónak értékelte a vadász- társaságok és az intéző bi­zottság munkájáról készített beszá: tolót. Beszélt más me­gyék fácánnevelési tapaszta­latairól, a vadászbalesetekről, esetleges jogszabály-módosí­tásokról és a töltényellátás­ról. A hozzászólók egyben mind­annyian egyetértettek: a vad nemzeti tulajdon, vadászata csakis a törvényes formában űzhető! (sólymos) Loíigíózzé lei az épületeket! Miskolc megyei város Ta­nácsának Végrehajtó Bizott­sága felkéri a város lakossá, gát, az üzemek, intézmények, vállalatok vezetőit, hogy no­vember 7-e, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 59. évfordulója tiszteleiére lobo. gózzák fel épületeiket. A zászlódísz november 5- től 8-ig köszöntse az ünne­pet. ANYAKÖNYVI HÍREK HÁZASSÁGOT KÖTÖTT: Hubicska József Péter cs Kap- tay Ildikó. MEGHALT: Csizmadia Lajosné (Fodor Mar­git); Berg Imre; Horváth Ist- vánné (Kerekes Erzsébet) ; Kiss Julianna; Farkas Sándorné (Ko­rányi Paulina); Baráti Gyula: Tralcperger György; Sztropkai Miklós. Több korszerű fürdőkád késsül A Lampart kecskeméti gyárában jelenleg évente 165 ezer kád készül három méretben, fehér és pasztell színekben. Az 1979-re befejeződő tech­nológiai rekonstrukció alap­ján a modernebb berende­zésekkel már 230 ezer ön­töttvas. kádat készítenek majd hazánkban,, többek kö­zött új zománcozó eljárást is bevezetnek. A Lampart Európa egyik legnagyobb fürdőkádgyártó vállalatától, az Ahlmann .NSZK-beli cég-, tői — nemrég kötött gyár­tási kooperációs megállapo­dás alapján — automata zo­máncozó berendezést vásá­rolt. A korszerűbb gyártás­technológia módot ad arra is. hogy az igényeknek és a divatirányzatnak megfelelő­en fokozatosan rátérjenek a sötétebb színezésre is. A kooperáció útján később ar­ra is lehetőség nyílik, hogy új vonalú fürdőkád gyártá­sát kezdjék meg mind bel­földre, mind exportra. A Lampart foglalkozott a lemezkádak gyártására való áttérés gondolatával is. Cseh­szlovákiában azonban már megkezdődött a lemezkád­gyártó üzemek kiépítése, így a szocialista integráció kere­tében a magyar és a cseh­szlovák partnerek megálla­podást kötöttek az öntöttvas, illetve á lemezkádak cseré­jére. A tervek szerint a jö­vő év második felétől a ha­zai kádakért cserébe szállí­tott csehszlovák fürdőkádak­kal bővül majd a hazai vá­lasztók. Segít a számítógép Az ország egyik legkorsze­rűbb építőipari diszpécser­központját hozta létre az évente 2500 laikást készítő Szegedi Házgyárban a Dél­magyarországi Magas- és Mélyépítő Vállalat. A köz­pont a panelok készítésétől a házak összeszereléséig min­denféle munkát egyeztet. Az adatokat — a házgyárét és az építkezésekét — lyuksza­lagra rögzítik, s ezt a válla­lat R—20-as számítógépe pil­lanatok alatt értékeli. A ve­zetőknek ily módon folyama­tosan pontos áttekintésük van arról, hogy milyen elemeket kell készíteni, szállítani. A MÁV Miskolci Igazgatósága tájékoztatásul közli az utazókö­zönséggel, hogy az Olaszliszka— Tolcsva—Sárospatak állomások között folyó pályaépítési munká­latok miatt 1976. november hó 3-tól az alábbi vonatok menet­rendje Szerencs—Sátoraljaújhely illetve Sátoraljaújhely-Szerencs viszonylatban megváltozik: a 4419 sz. vonat Sátoraljaújhely állomásról indul 4 óra 04 perc­kor, Szerencs állomásra érkezik 5 óra 22 perckor, Szerencs állo­mástól menetrendje változ illan. 4429 sz. vonat Sátoraljaújhely állomásról indul 4 óra 04 perc­kor, Szerencs állomásra érkezik 5 óra 22 perckor. Szerencs állo­mástól menetrendje változatlan. 4440 sz. vonat Szerencs állo­másról indul 4 órakor és Sátor­aljaújhely állomásra érkezik 5 óra 16 perckor. 4441 sz. vonat Sátoraljaújhely állomásról indul 20 óra 17 perc­kor, Szerencs állomásra érkezik 21 óra 32 perckor. külföld „Korlátolt függetlenség” Giscard d’Estaing francia államiorol „uraikouása” eisö perce óta Köztudott: sokkal kozmopolitább, mint elődei. L j könyvében, a Francia de­mokráciában, amely best­seller hazájában, ezt már nem is titkolja. Legfeljebb nemcsak „atlanti” — mint kiderül, „tvcális áiláspom-e a függetlenség*.”’ — veti fel a kérdést és Kijelenti: Fran­ciaország függetlensége nem leneiséges „az Európával va­ló szolidaritás nélkül”, de nem lehetséges a világ többi részével, főként Afrikával va­ló együttműködés nélkül sem. Ez — szerinte — euró­pai társadalmi modell lesz hamarosan. Ez már aztán rendkívül messze van De Gaulle franciacentrikus szemléletétől. Csak az a kér­dés, melyik Európát, melyik világrészek közötti együíl mű­ködést keresi. A békését, vagy a nyugati erőfölényt óhajtóét? M. I. DELI HÍRLAP. - A Magyar Szocialista Munkáspárt Miskolc városi Bizottságának politikai napilapja. — Főszerkesztői CSALA LÁSZLÓ. Szerkesztőség: 3527 Miskolc. Bajcsy-Zsilinszky u. 15. Postacím: 3301 Miskolc. Pl. 39 Telefonközpont: 86-132. 16-672, 35-880. Titkán ság 18-223: bel- és várospolitika: 18-225: kultúrpolitika: 18-226: sponrovat: 18-222: levelezés: 18-821. — Kiadja: a Borsod megyei lap­kiadó Vállalat. 4527 Miskolc Batcsy-Zstltnszky u 15. Postacím: 350i Miskolc. Pf. 178. - Felelős kiadó: VERES MIHÁLY. Telefon; 36-131. — Hirdetésfelvétel: 3525 Miskolc. Széchenyi u. 15—17 Telefon: 16-213 — Terjeszti: a Magyar Posta. Kaohatő a hírlapárusok­nál. Előfizethető 8 helyi postahivataloknál. Előfizetési dij egy hónapra: 20 Ft. - index■ 25 951. — Készült a Borsod megyei Nyom­daipari Vállalatnál. - Felelős vezető: SZEMES ISTVÁN. WASHINGTON. Az ameri­kai rendőrség letartóztatta annak a fegyveres banditatá­madásnak az egyik résztve­vőjét, amelyet Szergej Sztye- panov, a washingtoni szovjet nagykövetség munkatársa el­len hajtottak végre október elején. Mint ismeretes, Sztye- panov, a washingtoni szovjet tóber 25-én belehalt. Az őri­zetbe vett bizonyos Jose Mi- tchellt november 10-én állít­ják bíróság elé. A bűntettel kapcsolatban további letar­tóztatások várhatók. MADRID. Vasárnap negye­dik napjába lépett a madridi autóbusz-alkalmazottak sztrájkja. A fővárosi autó­buszközlekedési vállalat 8000 dolgozója magasabb bérekért és a munkakörülmények megjavításáért kezdett sztrájkharcot. Azt is követe­lik, hogy a munkáltatók ne a hatóságok által pénzelt hi- -vatalos „szakszervezettel"’, ha­nem a dolgozók általános bi­zalmát élvező munkásbizott­ságok képviselőivel kezdjenek tárgyalásokat. LONDON. Az Egyesült Ál­lamok haditengerészeti egy­ségei vasárnap a skóciai Ork- ney-szigetektől 100 mérföld­del északra a tenger mélyé­ről kiemeltek egy Phoenix- típusú amerikai rakétát. A titkos kategóriába tartozó fegyver szeptember 14-én zu­hant a tengerbe egy F—14- es amerikai vadászgéppel együtt. , NEW YORK. Tizenkét napos hallgatás után a hírhedt „Bermuda-háromszög” kör­zetéből adott SOS-jeleket az amerikai Robert Heiner, aki kis hajójával október 2-án New Yorkból világkörüli útra indult. A vállalkozó szellemű fiatalember haioian^k motor­ja elromlott, és árboca is fel­törött. A bajbaiutott Heine” segítségére sietett egy holland vontatóhajó, amely elsőként fogta a vészjelzést. MAJNA-FRANKFURT. A ciprusi szolidaritási világkon­ferencia vasárnap Majna- Frankfurtban befejezte mun­káját. A háromnapos konfe­rencián folytatott vita tanú­sága szerint a résztvevők azo­nos nézetet vallottak arról, hogy fokozni kell a nemzet­közi szolidaritást Ciprus né­pével, amely nehéz harcot vív országa függetlenségéért, integritásáért, területi sérthe­tetlenségéért, a NATO olyan szándéka ellen, hogy a szi­getországot a térség népeinek létérdekeibe ütköző agresz- szív célokra használja fel. Haladéktalanul érvényt kell szerezni a Ciprusra vonat­kozó ENSZ-határozatoknak — hangoztatták a konferen­cia résztvevői.

Next

/
Oldalképek
Tartalom