Déli Hírlap, 1976. február (8. évfolyam, 27-50. szám)

1976-02-14 / 38. szám

Vitéz László és Kari, a detektív Báb játszók az Adyban „Háromemberes” bábu ... Krisztián János vájár, és kedvence Kari, a detektív. Kovács Zsuzsanna óvónőnek minden bábfigura egyformán kedves. Huszti Gyula első­éves a 101. számú Szak­munkásképző Intézetben, s Pali bábot húzza legszíve­sebben az ujjaira. Valameny- nyien az Ady Endre Műve­lődési Ház „Játsszunk együtt!” bábcsoportjának a tagjai. — Van egy házaspárunk is — újságolják a néhány négy­zetméteres helyiség bábfigu­rákkal teli asztalai körül álló fiatalok. (V ágvölgyiék- töl most „Gyuláné” van itt; „apuka” otthon vigyáz a gyerekre...) — Hetente egyszer lépünk fel a Régiposta utcában és itt, az Adyban. De minden­hová elmegyünk, ahová csak hívnak... — mondja Balogh Sándorné, az 1967-ben ala­kult együttes vezetője. Egy-egy műsoruk általá­ban 60 perces és nyolc da­rab van a repertoárjukon. Gyerekekhez is, felnőttekhez is szólók. Az együttes nevét országszerte ismerik; művé­szi munkájukért tavaly a Népművelési Intézet nívó­díját kapták. Tavasszal Pécs­re utaznak, a felnőtt nem­zetközi bábvetélkedőre, de már megjött a meghívó Bé­késcsabára is, a gyerekek­nek szóló bábműsorok nem­zetközi szemléjére. — Állandóan tanulmá­nyozzuk a közönséget, fi­gyeljük a gyerekeket, me­lyik darabra hogyan reagál­nak. A szórakoztatás mellett nevelni is akarunk... — mondja az együttes vezetője. Cácsi Hilda (a 35. számú Ál­talános Iskolában tanít) büszkén újságolja: — Több mint 300 bábfigu­ránk van és ezeket mind mi készítettük, Mária néni (Ba­logh Sándorné) tervei alap­ján. Nagyon ért hozzá, hi­szen 30 éve foglalkozik bá­bokkal. Ezére kapta a Nép­művészet mestere címet is... * Sötétbe borult, s elcsönde- sedett a nézőtér. A reflekto­rok megvilágítják a színes drapériával bevont paravánt. Néhány perc múlva harsány gyermekkiáltásoktól zeng a terem. Kedvencüknek, Vitéz Lászlónak drukkolnak, aki rendre le is győzi ellenfele. it... Holnap délelőtt a Gár­donyi Géza Művelődési Ház­ban szerepel az együttes. Ez­úttal nem Vitéz László, ha­nem Kari, a detektív lép színre. (sólymos) io mindig ISZ-Éiolp Ezrekre tehető már azok­nak a száma, akik a Magyar Autóklub Borsod megyei Szervezete KRESZ-tanfolya- maiin önkéntes vizsgát tettek az új közlekedésrendészeti szabályok ismeretéből. Az ér­deklődés még tart a tanfo­lyamok és vizsgák iránt, ezért február 18-án újabb KRESZ-tanfolyamot indíta­nak a magángépjármű-veze- tők részére. Jelentkezni az Autóklub miskolci. Szemere utcai klubhelyiségében lehet. Ugyanitt tartják az előadá­sokat és a vizsgát is. Horgászbál Az öt és fél ezer tagú Észak-magyarországi Horgász Egyesület ma rendezi meg hagyományos farsangi bál­ját. A Hámor étteremben es­te 8 órakor kezdődik a víga­lom, amelyen egymást váltva két dzsesszzenekar játssza a talpalávalót. Jellemző az ér­deklődésre, hogy már e hét közepén minden helyet lefog, laltak a meghívottak. Bogyós gyümölcsök A sövény- és a bogyós gyümölcsök termesztéséről tart vetítettképes előadást dr. Papp János, a Kertészeti Egyetem adjunktusa az I. kerületi Hivatal Vörösmarty u. 16. sz. alatti helyiségében, hétfőén este 6 órai kezdettel. Előadás a környezelvédeSemről A mezőgazdasági könyv­hónap keretében hétfőn, feb­ruár 16-án délelőtt 10 órai kezdettel a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat és az MTESZ közös rendezé­sében az utóbbi Szemere u. 4. sz. helyiségében előadás­ra kerül sor. Dr. Kovács Margit, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia Botanikus Intézetének főmunkatársa, a többek által írt, s a könyv­hónapra kiadott „A környe­zetvédelem biológiai alapjai” című mű szerkesztője ismer­teti a könyv tartalmát, s ál­talában a környezetünk vé­delmével kapcsolatos teen­dőket. A könyv a helyszí­nen is megvásárolható. Az előadást bárki meg­hallgathatja. Tegnap volt... PÉNTEK, 13 Péntek. Tizenhárom. Azért sem vagyok babonás! Reggel a szerkesztőség folyosóján tő­lem kérdezték, hogy hányadi­ka van. Mondtam: péntek. így ragadt rám, hogy tizenharma­dikán én írjak erről. (És még ne legyen az ember babonás?) Tavaly nem esett egybe a pén­tek és a babonás szám. Idén kétszer is egybeesik a péntek és a tizenhárom. Több évre visszanyomozva viszont állí­tom: egyetlen ominózus pén­teken sem volt több baleset, a kinti hőmérők nem kúsztak átlag alá vagy fölé, és a lot­tón se nyertek többen, mint máskor. Ma azért péntek van és tizenhárom. Ez a péntek más káposzta: — Mondtam, hogy szállít­sanak! A savanyúkáposztáért hosz- szú sor állt, hiszen a vasár­nap a töltöttkáposzta napja. A közeli termelőszövetkezét agronómusa az üres stand előtt a fogát csikorgatta. Más káposzta, hogy az asz- szonyok sem voltak boldo- gak, és még dühösebbek lettek volna, ha tudják, hogy lehetett volna ... Péntek volt és tizenhá­rom ... * — Péntek? Tizenhárom? Most szökött el egy vendé­gem. Persze minden pénte­ken van, aki szökik... — Mennyi volt a számla? — Nevessen ki! Tizenhá­rom forint. Ez is csak ilyen­kor lehet. Bakos László, a Gömöri étteremből ezúttal nem fu­tott a szökevények után. Majd márciusban, amikor nem törvény a balszerencse. * — Asszonyom! Volt ma valami bosszúsága? — Honnan tudja? Kép­zelje: nem vettünk élesztőt, pedig fánkot kért az uram... — Nem volt élesztő? — Volt, de elfelejtettem. Különben honnan tudja? — Péntek van és ... — Nagy ég! Tizenhárom. Tudtam, hogy valamit elfe­lejtek. * — Egy négyesem még le­het! Három asztaltársam közül Benkő Zoltánná, az Áfész dolgozója a szelvények után kutatott. Kettese volt csak. — Tizenharmadika van ... Nem hiszek a babonában, ugyanis ezen a pénteken is több millió lottózó volt, aki egy fillért se nyert... (bartha) Megkésett hír egy munkás hétről A posta ezúttal pár nappal az események mögött járt; Feledy Gyula már megjött Jugoszláviából, amikor az ott- tartózkodásáról hírt adó ked­ves levél is megérkezett (teg­nap) a szerkesztőségbe. Sza­bó József, a bácstopolyai Ma­gyar Szó című napilap mun­katársa küldte a képet és a pársoros információt, amelyet — minden kommentár nélkül — szívesen teszünk közzé. Íme: „A jugoszláviai Bácstopo­lyai Müvésztelep 1953-ban alakult, s munkájában min­den évben magyarországi fes­tőművészek és grafikusok is részt vesznek. A meghívott művészek évente kétszer — télen és nyáron — gyülekez­nek a festői környezetben le­vő müvésztelepen, ahol 8—10 napot töltenek. Az idei téli táborozáson Lóránt János salgótarjáni és Feledy Gyula miskolci grafikusművész is részt vett. Az utóbbi ott- tartózkodásának egész idejét a grafikai műhelyben töl­tötte. s(c Feledy Gyula a grafikai műhelyben 71»! f •/»• / r • 1 • r I lobb itjmaoi bnqad Évről évre emelkedik vá­rosunkban az ifjúsági bri­gádok száma. Erről tanús­kodik egy most elkészült ki­mutatás is, amely szerint 1972 végén Miskolcon 344 I ifjúsági brigádot tartottak nyilván, s 1975 végén már 495-öt. E brigádoknak há­rom évvel ezelőtt 3701 tagja volt, azóta viszont csaknem megduplázódott ez a szám; tavaly ugyanis már 6499-en dolgoztak ifjúsági brigádok­ban. GB SZOMBAT Kossuth rádió: 12.00: Déli Kró­nika. — 12.20: Zenei anyanyel­vűnk. — 12.30: Magyarán szól­va .. . — 12.45: Melódiakoktél. — Közben 13.30—13.40: Patroná­lok. Jegyzet. — 14.00: Hirek. — 14.05; Régi magyar dalok és táncok. — 14.25: Szerkesztőségi beszélgetés a társadalmi tulaj­don védelméről. — 14.55: Üj Ze­nei Újság. — 15.30: Cserháti Zsuzsa es a Lokomotív GT együttes slágereiből. — ,6.00 : 168 óra. — Közben 17.00: Hirek. — 17.30: Benjamino Gtgii énekei. — 18.25:. új könyvek. — 18.30: Hírek. — 18.40: Sport. — 18.45: Kaleidoszkóp. — 19.55: Nagy mesterek — világhírű előadó­művészek. — 21.04: Hírek — 21.09: Nóták. — 22.00: Hírek. — 22.15: Sport. — 22.20: A beat kedvelőinek. — 23.05: Falvai Sándor zongorázik, Szenthelyi Miklós hegedül, Friedrich Adam kürtön játszik. — 24.00: Hírek. — 0.10: Melódiakoktél. — Köz­ben 1.00: Hirek. — 1.58: Him- nusz. Petőfi rádió: 12.00: Berlini ritmüsok. — 12.30: Hírek. — 12.33: Weiner: Csongor és Tün­de — szvit. — 13.05: Üzemszer­vező kerestetik! Riport. — 13.30 • Hírek. — 13.33; Csenki Imre: Klarinét-rapszódia. — 13.45: Idő­járás- és vízállásjelentés. — 14.00: Magyar operaénekesek. Palló Imre. — 14.50: A Stúdió 11 játszik. — 15.08; Versek világa. Ady Endre: Az eltévedt lovas. — 15.25: Orvosok a mikrofon előtt. A gyümölcslevekről — 15.30: Hírek. — 15.33: Naprafor­gó. A Gyermekrádió műsora. — 16.18: Éneklő ifjúság. — 16.30: Hirek. — 16.33: ötórai tea. — 17.30: Közkívánatra! — 18.30: Hi­rek. — 18.33: Könnyűzenei olim­pia. Elődöntő XIII. — 19.03: Jó estét, gyerekek! — 19.13: Barát­ság slágerexpressz. — 20.00: Szolgálat egyenruhában. ,,A fő­felügyelő”. — 20.30: Hírek. — 20.33: Sport. — 20.38: Népdalok. — 20.58: Szeptember. Dráma. — Közben 22.30: Hírek. — 23.05: Slágerturmix. — 24.00: Hírek. Miskolci rádlő: 17.30: Műsoris­mertetés, hírek. — 17.35: Műte­remben, tárlaton ... Hévízi Pi­roska és Zs. Kovács Diana tex­tilművész kiállításán. — 17.45: Akit már régen hallottunk! — 13.00; Borsodi tükör. A stúdió krónikaműsora. — 18.15: Hang­versenyen. — 18.30: Könnyedén — komoly dolgokról. Tanulé­konyak vagyunk ___— Jegyzet. — 18.36: Zenés hétvége. — 18.55: Hírösszefoglaló, időjárásjelentés, műsorismertetés. Televízió: 12.40: ősi terrakot­ták. Román rövidfilm. — 12.50: XII. téli olimpia. Férfi műle­siklás n. fütam. — 14.00: Az ütolsó ellenőrzés. Bolgár film­sorozat. 7. rész: Játék, partner nélkül. — 14.45: Tavasz az er­dőn. Rövidfilm. — 14.55: XII. téli olimpia. Bob. — 16.20: Ve­szíteni tüdni keU ... Rövidfilm. — 16.30: Közművelődés — kö­zelről. — 17.10: A kedvenc uno­ka. — 17.30: Hírek. — 17.35: A császár kémje. Francia tévé- filmsorozat. 7. rész: A száz nap után. — 18.30: A legkeletibb ke­leten. Riportfilm 2. — 19.00: Egymillió fontos hangjegy. Könnyűzenei műsor — 19.15: Cicavízió. — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: Tv-torna. — 20.05: Kérem a következőt! Magyar rajzfilm­sorozat 9. — 20.20: A fej. El­képzelhetetlen tévériport. — 20.38: Farsangi kabaré. — 21.32: A mi kis szilveszterünk... — 21.55: Tv-híradó 2. — 22.10: Te­lesport. Miskolci Nemzeti Színház (3): A kaukázusi krétakör. Arany János ifjúsági bérlet. — (7): A kaukázusi krétakör. Bérletszü­net. Kiállítások. Herman Ottó Mú­zeum (10—18): Ember és mun­ka. — Habán kerámia. — Her­man Ottó-emlékház (10—18): Herman Ottó élete Ás munkás­sága. — Miskolci Képtár (10— 18): A XX. század magyar fes­tészete. — Kondor Béla-emlék- kiállítás. — Miskolci Galéria (10—18): Bizséné Kovács Diána textilművész kiállítása. — Kos­suth Művelődési Ház (10—14): Szentendrei művészek tárlata. — Feledy Gyula illusztrációi. — József Attila klubkönyvtár (12 —20): Ady-illusztráeiók. Filmszínházak: Béke (f4, hn6): A két aranyásó (szí. NDK). — (8): A fekete farkasok üvöltése (mb. szí. NSZK). — Kossuth (f4, hn5. 7): Elszakadás (mb. szi. amerikai. 16 éven felülieknek!) — Hevesy Iván Filmklub (f5, 17): Drága John! (svéd. 18 éven felülieknek!). — Fáklya (f5, f7): A Charlot-ok bejárják Spanyol- országot (szí. francia). — Pető­fi (6): Front, szárnyak nélkül I—II. (szi. szovjet, dupla hely­ár!). — Szikra (5,7): Egy tiszt nem adja meg magát (szí. olasz, felemelt helyár!) — Táncsics f5, f7): En és a tábornok (an­gol). VASÁRNAP Kossuth rádió: 8.00: Hírek.— 8.05: Külpolitikai negyedóra. — 8.21: Kórusművek. — 8.33: La- lo: Spanyol szimfónia. — 9.10: Magyar múzsa. „A költő veri a dobot”. — 10.00: Hírek. —10.03: Orsi tündér akar lenni. Mese­játék. — 10.45: Szvjatoszlav Richter Chopin-müveket zongo­rázik. — 11.14: Vasárnapi kok­tél. — Közben 12.00: Hirek — 12.10—12.15; Édes anyanyelvűnk — 13.00: Ceremóniák. Jegyzet. — 13.10: Jó ebédhez szól a nó­ta. — 13.50: Rádiólexikon. — 14.20: Eileen Farrell és Nicolai Gedda énekel. — 15.00: Hírek. — 15.08: Schubert: Pisztráng­ötös. — 15.44; A hollandok sze­retik a statisztikát. Ütijegyzet. — 16.05: „Velem nem történi semmi’. Solti Bertalan műsora. — 17.00: Hirek. — 17.05: Arturo Toscanini vezényel. — 18.30: Hí­rek. — 18.40: Sporthírek, totó. — 18.45: Császári és királyi bor. Rádiójáték Mikszáth Kálmán el­beszéléséből. — 19.40: Paul Ro- besonra emlékezünk. — 20.35: Népdalok. — 21.20: Tánczene.— 22.00: Hírek. — 22.10: Sporthí­rek, totó. — 22.15; Operettresz- letek. — 22.41: Körbe bolyongó árny vagyok... Versek. — 23.01: A Szombathelyi Szimfo­nikus Zenekar játszik. — 24.00: Hirek. — 0.10: Filmzene. —0.25: Himnusz. Petőfi rádió; 8.00: Hirek. — 8.05: Érdekességek a jövő hét műsorából. — 8.30: Hírek. — 8.33: Miska bácsi lemezesládá­ja. — 9.00: A hét műsorából.— 10.30: Hírek. — 10.33: 117 perc szinházról, rádióról, televízió­ról. — 12.30: Hírek. — 12.33: Énekszóval, muzsikával. Fiata­lok népzenei műsora. — 12.58: A három autó. Mesejáték. — 13.45; Időjárás- és vízállásjelen­tés. — 14.00: Táskarádió. — 15.00: Nőkről — nőknek. Pálya­kezdők. — 15.30: Hirek. —15.33: Mikrofon előtt az irodalmi szer­kesztő. — 15.43: Nótakedvelők­nek. — 16.35: A vasárnap sport­ja. — 17.10: ötórai tea. — 18.15: Mit üzen a Rádió? — 18.50: Könnyűzenei olimpia. Elődöntő XIV. — 19.20: Jó estét, gyere­kek! — 19.30: Hirek — 19.33: Sporthírek, totó. — 19.38: Kriti­kusok fóruma. — 19.48: Erkel: Bánk bán. Háromfelvonásos opera. — Közben 20.46—21.03: Ó, jössz-e már? Versek? — 22.30: Hírek. — 22.33: Könnyűzene. — 24.00: Hirek. Miskolci rádió; 17.00: Műsoris­mertetés, hírek. — 17.05: Ripor­ternapló. Vasárnapi zenés ma­gazin. — 18.22: A sportrovat je­lenti ... Televízió: 8.28: Műsorismerte­tés. — 8.30: Tv-toma. — 8.35: Mikrobi. Rajzfilmsorozat gyer­mekeknek. — 8.45: A Tenkes kapitánya. 7. rész: A vándor­diák. — 9.10: Játsszunk bábszín­házát! 3. rész. — 9.50: Csapat­játék és taktika a labdarúgás­ban. — 10.10: Hírek. — 10.15: Német nyelvtanfolyam. — 10.40: Francia nyelvtanfolyam. —11.55: Pedagógusok fóruma. — 11.30: A festészet kalandja. Képzőmű­vészeti filmsorozat 7. — 12.00: Nyugdíjasok műsora. — 12.50: XII. téli olimpia. Síugrás (nagy­sánc). — 15.20: Balthazár pro­fesszor. Jugoszláv rajzfilmsoro­zat 11. — 15.30: Az etruszkok nyomában. Ismeretterjesztő film. — 15.55: Delta. Tudományos híradó. — 16.25: XII. téli olim­pia. Műkorcsolya gála. —18.00: Szoborkiállítás a ljubljanai Nemzeti Galériában. — 18.15: Műsorainkat ajánljuk. — 18.45: Esti mese. — 19.00: A Hét. — 20.00: Hirek. — 20.05; Tv-torna. — 20.10: Az utas. Angol bűn­ügyi filmsorozat 3. — 20.55: Fol­klór ’75. — 21.20: Hírek. —21.25: Telesport. Szlovák televízió; 8.10: Híradó. — 9.10: Az okos lány. Gyer­mekjátékok. — 9.40: Mesejáték. — 11.15: Heti híradó. — 12.25: Téli olimpiai játékok. Síugrás. — 18.20: Szórakoztató műsor. — 19.00: Híradó, sporteredmények. — 19.50: A vasárnap verse. — 20.10: Bizet: Carmen. Tévéope­ra. — 21.50: Híradó. — 22.00: Té­li olimpiai játékok. Záróünne­pély. — 22.15; Sajtószemle. Miskolci Nemzeti Színház (3): A csizmás kandúr. Bérletszünet. — (7): Börtönkarrier. Bérletszü­net. Kiállitások: Azonos a szom­batival, kivétel a Kossuth Mű­velődési Ház, amely vasárnap zárva tart. Filmszínházak: Béke (nlO, nl2): Hangverseny Bangladesért (szi. amerikai). — (f4, hn6): A két aranyásó (szí. NDK). —(8): A fekete farkasok üvöltése (mb. szi. NSZK). — Kossuth (9, ll): A két aranyásó (szi. NDK) — (f3, hn5, 7): Elszakadás (mb. szí. amerikai, 16 éven felüliek­nek!) — Hevesy Iván Filmklub (f5, Í7): Drága John! (svéd, 18 éven felülieknek!) — Mesemozi (10): Ottó, a világhírű vadász (mesefilmsorozat). — Fáklya (£10, fi2): A tigrisszelídítőnő (szi. szovjet). — (f5, f7): A Charlot-k bejárják Spanyolor­szágot (szí. francia). — Petőfi (10): Fedőneve: Jégmadár! (mb. szovjet). — (6): Front, szárnyak nélkül I—II. (szi. szovjet, dupla helyár!). — Szikra (9, ll): öreg rabló nem vén rabló! (mb. szi. szovjet). — (5, 7): Egy tiszt nem adja meg magát (szí. olasz, fel­emelt heiyár!). — Táncsics (10): A mostohaanya (mb. szí. szov­jet). — (f3, f5, £7): En és a tá­bornok (angol). — Tapolca-Ady (7): Az öreg (magyar) — Há­mor (6): Otthon, édes otthon! (mb. belga). — Pereces (6): Kö­vetem a kijelölt irányt! (szov­jet). HÉTFŐ Kossuth rádió: 8.00: Hírek. — 8.05: Műsorismertetés. — 8.20: A nap kulturális programjából. — 8.25: Mit üzen a Rádió? —9.00: A dalok könyvéből. — 9.10: A hét zenemüve. — 9.40; Pám, pám, paripám . .. Óvodások műsora. — 10.00; Hirek. —10.05: Iskolarádló. — 10.30: Zenekari muzsika. — 11.10: Jegyzet a XVI—XVII. századi asszonyok­ról. — 11.33: Remekírók — re­mekművek. Petőfi rádió: 8.00: Hirek. — 8.05: Fúvószene. — 8.30: Hírek. — 8.33: Zenekari muzsika. —■ 9.00: Pásztordalok, pásztortán­cok. — 9.23: Délelőtti torna — 9.30: Hírek. — 9.33: Tánczene. — 10.00; A zene hullámhosszán. — Közben 10.30 és 11.30: Hírek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom