Déli Hírlap, 1976. február (8. évfolyam, 27-50. szám)

1976-02-02 / 27. szám

'L IVJL Js>-----------------------------­---------------------------------------;------------------------------------------------------------------­Á Lyukó patak sorsa (CIKK AZ 5. OLDALON) , ■ ■ I .................■■■ ■■■ 1.1 ■■ * POLITIKAI NAPILAP * Vili. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM 1976. FEBRUAR 2., HÉTFŐ I ÍRD: 1 FORINT Környezetünk védelmében Géobaok, szemétégető mű, Icve«őliszta$áí>-védelmi berendezések o o Hatályba léptek az Orszá­gos Környezetvédelmi Ta­nács legutóbbi ülésén hozott határozatok, amelyek a nö­vények. az állatok és a mik­roorganizmusok genetikai anyagainak tartós megőrzé­sét szolgáló génbank tovább­fejlesztésével, a fővárosi szénégető mű létesítésével és a környezetvédelmi berende­zések, műszerek hazai gyár­tásának növelésével össze­függő legfontosabb feladato­kat jelölték meg. A Mezőgazdasági és Élel­mezésügyi Minisztérium meg­kezdte a génbank kialakítá­sát. Ugyanis világszerte fe­nyegető veszély, hogy gyors ütemben csökken a növény- és állatfajok száma, tehát összeszűkül az új fajták elő­állításához szükséges geneti­kai alap, ez pedig akadá­lyozza a mezőgazdaság gyors fejlesztését. Az Országos Környezetvédelmi Tanacs állásfoglalása szerint a KGST és az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Szervezete ál­tal elfogadott egységes vizs­gálati és megőrzési módsze­rek alapján kell gondoskod­ni az élővilág génkészleté­nek védelméről, s meg kell szervezni a vadon élő növé­nyek és állatok génvédel­mét is. A kutatáshoz szük­séges feltételeket az V. ötéves terv időszakában és hosszabb távon is lehetőség szerint az országos környezetvédelmi célprogramhoz kapcsolva te­remtik meg. Ehhez fontos feladat, hogy a természetvé­delmi rezervátumokat mi­nősíthető, főként erdészeti jellegű területeket védetté nyilvánítsák. Folyamatos fel­adatot jelent, hogy nyilván­tartásba vegyék az állati gén­bankhoz tartozó fajokat, s bevonják e rendszerező mun­kába az állatkertekben élő őshonos és más háziállatok génanyagát is. Az Országos Környezetvé­delmi Tanács megállapította, hogy Budapesten sok fontos körülmény indokolja a sze­métégető mű felépítését. Ha­gyományos módon, a lerakás­sal már csak rövid ideig le­het megoldani a háztartási hulladék, szemét elhelyezé­sét, tehát mind sürgetőbb feladat az új eljárás, a hul­ladékégetés meghonosítása. Budapest XV. kerületében, az Ifjúgárda út melletti ipa­ri tartalékterületen épül fel az V. ötéves tervben az ége­tőmű, amely egymillió la­kos háztartásában keletkező napi 1200 tonna hulladékot éget el. A salakból mágnes­sel évente 15 ezer tonna vashulladékot vonnak ki, melléktermékként pedig gőz keletkezik, amelyet villamos- energia-termelésre és távfű­tésre hasznosítanak. A Kohó- és Gépipari Mi­nisztérium vállalatai az utóbbi időben bővítették a le­vegőtisztaság védelmét szol­gáló berendezések gyártását. Különböző leválasztó- és tisz­títóberendezésekből csaknem egymilliárd forint értékűt szállítottak a hazai vállala­toknak, ezen belül 200 millió forint értékű berendezést ér­tékesítettek tőkés piacon, s 70 millió forint értékű árut hoztak forgalomba. A KGST- ben Magyarország koordinál­ja a környezetvédelmi mű­szerek fejlesztését célzó kö­zös munkálatokat. Most mé­rik fel a különböző környe­zetvédelmi műszerekből vár­ható igényeket és megkezd­ték a termékek egységesíté­sének munkálatait, amit majd a nemzetközi gyártás­szakosítás követ. Watt az utalt Bár Borsodban néhány he­lyen kisebb havazást észlel­tek a hét végén, a KPM Köz­úti Igazgatóságának ügyele­tesétől ma reggel azt a tá­jékoztatást kaptuk, hogy a megye valamennyi útja — köztük a bekötő utak is — járhatóak. Az igazgatóság dlogozói — ahol szükséges — síktalanítási és érdesítési munkákat végeznek, s ezen­kívül a felhalmozódott hó- torlaszokat igyekeznek eltün­tetni. Fägypont körül Felhős, párás éjjel után, reggel mínusz 5 és mínusz 3 fok között volt a hőmér­séklet. Napközben hasonló időjárásra számíthatunk, vál­tozó felhőzettel, kevés csa­padékkal. A nappali hőmér­séklet fagypont körül, az es­ti mínusz 4 és mínusz 1 fok között alakul. A hónak legjobban a gyerekek örültek Jelinél is leltebb liáz (Solymos felv.) Sokan hídoitak a téli sportoknak Az időnként napfényes, de csípős, hideg időben szomba­ton és vasárnap gépkocsika­ravánok tartottak a Bükk sí­paradicsomai — Bánkút és Bükkszentkereszt — felé. So­kan keresték fel a közelebb eső, síelésre, ródlizásra al­kalmas helyeket is. A sportolásra alkalmas bánkúti hó sok embert csa­logatott a Bükftbe távoli tá­jakról is. Egy házaspár pél­dául Szegedről, egy másik Pécsről érkezett, hogy kipró­bálják a bánkúti sífelvonó­kat. Szombaton és vasárnap mind a négy felvonó csúcs­forgalmat bonyolított le.) Nagy sikere volt szombaton a villanyfényes lesiklásnak, hiszen — mint köztudott — a 3. számú pályán a villany- világítás este 8 óráig teszi lehetővé a sízést. Telt ház — vagy inkább a teltnél is teltebb ház — volt hét vé­gén a bánkúti turistaházban, ahol sok vendéget fogadtak a fővárosból és a környező megyékből is. Sokan viszont amiatt bosszankodtak, hogy az erdei utakon bizony még mindig meglehetősen nehéz a közlekedés.. Az erdészek azt ígérték: a következő hét­végére már nem lesz ilyen gond. (Lehet, hogy hóolva­dásra számítanak... ?) Mezőgazdasági könyvhónap kezdődik ma országszerte. A borsodi megnyitóünnepséget délelőtt fél 11 órakor Ede- lényben, az Alkotmány Ter_ melőszövetkezet klubtermé­ben rendezték meg. A meg. jelenteket Hartman Bálint, a termelőszövetkezet elnöke köszöntötte, majd Hegyi Im­re, a Hazafias Népfront Bor­sod megyei Bizottságának titkára mondott megnyitó be. szédet. Ezt követően Horváth Sándor, a Magyar Mezőgaz­daság című folyóirat főszer­kesztője a mezőgazdasági szakirodalom helyzetéről és feladatairól tartott előadást, amelyet filmvetítés követett. Utinden idők legnagyobb képrablása 127 Picasso-kép tűnt el Minden idők egyik legna­gyobb képrablása zajlott le a franciaországi Avignonban. Három álarcos gengszter az avignoni pápsp palotában be­rendezett múzeumból elra­bolta a spanyol származású világhírű művész, Pablo Pi­Kevés a vasutas Korszerű biztosítóberendezések Az idén valamivel több mint 7 milliárd forintot for­dítanak a vasút fejlesztésére. 3,3 milliárdot költenek há­lózatfejlesztésre, elsősorban a pályák korszerűsítésére, mintegy 320 kilométer vasút­vonal átépítésére. A beruházási program fon­tos célja a vasúti közlekedés biztonságának növelése. En. nek érdekében csaknem 300 millió forintpt fordítanak egyebek között a Hatvan, a Hatvan—Miskolc a Cegléd— Szeged, a Székesfehérvár— Celldömölk, a Porpác—He­gyeshalom közötti vonalon korszerű biztosítóberendezés felszerelésére. A vasúti csomópontok és állomások korszerűsítése so­rán megkezdődik a Kelenföl­di pályaudvar rekonstrukció­ja. A járműfejlesztési prog­ramban 45 villamos és Die­sel-mozdonyt, 90 személyko­csit és 2300 tehervagont sze­rez be idén a vasút. Szociá­lis beruházásokra 97 millió forintot fordítanak. A technikai fejlesztéshez viszonylag megfelelő eszkö­zök állnak a MÁV rendelke­zésére, nagyobb gond a sze­mélyi feltételek megteremté­se. A termelékenység terve­zett 2,7 százalékos növelésé­vel ugyanis nincs mód a lét­szám csökkentésére, mert az előírt feladatokhoz a jelenle­ginél több dolgozóra van szükség. Elengedhetetlen az olyan kulcsfontosságú mun­kakörökben — mint például a kocsirendező, a váltókeze­lő, a vonatkísérő stb. — a létszámhiány megszüntetése. Miután a szükséges létszám új munkaerő bevonásával már egyre nehezebben bizto­sítható, ezéft „házon belül” a MÁV-on belül különféle tervszerű intézkedésekkel se­gítenek a gondon. Egyebek közt a párthuzamos munkák megszüntetésével csoportosí­tanak át dolgozókat munka­erőhiányos területre. casso 127 különböző festmé­nyét* és rajzát. Az 1970—1972 közötti időszakban készült műveket Picasso halála előtt ajándékozta a múzeumnak. A három fegyveres betörő elrejtőzött a XV. századi épület múzeumnak berende­zett'részében, és a késő esti órákban látott hozzá az ak­ció végrehajtásához. A rend­őrség közlése szerint a fegy. veres gengszterek leütötték és megkötözték a három éj­jeliőrt, majd leszedték a ké­peket. A zsákmányt ezután a kastély udvarában parkoló teherautóra rakták, és elme­nekültek. A megkötözött őrök egyi­ke súlyos sérülései ellenére kiszabadította magát kötelé­keiből és mintegy másfél órával a rablás után riasz­totta a rendőrséget. A ható­ságok szerint a rendkívül gondosan, a legutolsó részle­téig előkészített rablás arról tanúskodik, hogy a merény. lók pontosan ismerték az épületet. Az elrabolt képek értéke felbecsülhetetlen. A világhí­rű művész halála előtt ké­szített alkotásai Picasso egész életművét összefoglal­ták. Röviddel azután, hogy a képrablás ismertté vált, Dél- franciaország nagy részében riasztották a rendőrséget. Hírügynökségi jelentések szerint az utcákon haladó járműveket feltartóztatják és ellenőrzik. Erősítették az el- ellenőrzést a határokon is. Amatör filmszemle Borsodiak sikere A nyíregyházi Móricz Zsig- mond Megyei Könyvtárban tegnap véget ért az V. Kelet­magyarországi amatőrfilm­szemle. öt megye legjobb amatőr filmeseinek találkozó­ján mintegy 40 alkotást mu­tattak be a szakmai zsűrinek és a nagy számú közönség­nek. A filmszemle vitafóru­mát tegnap rendezték meg, majd a zsűri értékelése alap­ján kiosztották a díjakat. Mint korábban hírül adtuk, az amatőr filmesek találkozó­ján négy borsodi filmkör is részt vett, és most szívesen közöljük, hogy produkcióju­kat figyelemre méltónak ítél­te a zsűri. A miskolci Nehéz­ipari Műszaki Egyetem ama­tőr filmes klubjának tagjai. Bíró Attila, Kunt Ernő és Nagy Tibor A múlt szobrai című filmmel, Krenyiczky István, a most alakuló encsi filmklub vezetője pedig a Mi életünk, mi munkánk című filmjével harmadik helyet nyert. Különdíjban és juta­lomban részesítette a bíráló bizottság Kerekes Sándornak, a kazincbarcikai Kamera film- és fotókör tagjának Miért?, és Péczeli Gábornak, a leninvárosi filmkör tagjá­nak Péczeli Gábor Ameriká­ban című filmjét. Szolidaritási értekezlet Luandában Bressnyev támogató üzenetet küldött Ma kezdődik az angolai fővárosban, Luandában az afroázsiai népek szolidaritá­si szervezetének nemzetközi értekezlete az angolai nép igazságos harcának támoga­tására. — Brezsnycv üdvöz­lő, s egyben támogató üze­netet küldött az értekezlet megnyitására. Az SZKP KB főtitkára üze­netében hangsúlyozza, hogy a Szovjetunió szolidáris az MPLA-val, a törvényes an­golai kormánnyal, és ebben a tevékenységében tartja ma­gát az ENSZ, valamint az AESZ határozataihoz, ame­lyek a fajüldözés, a gyarma­ti népek elnyomása ellep, a népek szabadságáért, nem­zeti önállóságáért szállnak síkra. — A Pravda cikkében visszautasítja Kissinger leg­utóbbi kijelentését, amely­ben azt állította, hogy a Szovjetunió és Kuba „hasz­not akar húzni” az angolai polgárháborúból. — Az MPLA nyilatkozatban üdvö­zölte a nemzetközi konfe­renciát, és visszautasította azokat a nyugati követelése­ket, hogy hozzanak létre „koalíciós kormányt” a sza. kadárokkal. Hírmagyarázat: Éppen 15 esztendős az angolai felszabadítási harc, amikor ma a már felszabadult Luandában összeül a szolidaritási értekez­let. A dátum nemcsak mint év­forduló érdekes, hanem emlé­keztet arra is, hogy Aiigola fel­szabadításáért egyedül az MPLA folytatott küzdelmet ez alatt a 15 esztendő alatt, és egyedül a 1 Szovjetunió, valamint a szocia­lista országok támogatták. A portugál fasizmus ellen vívott szabadságharcot esze ágában sem volt támogatnia egyetlen olyan imperialista államnak, amely most az MPLA-val szemben álló szakadárokat mint „szabadság- harcosokat” támogatja. Ha Kis­singer a szakadárokat támogatva azt veti a Szovjetunió és Kuba szemére, hogy „hasznot akarnak húzni” az angolai polgárhábo­rúból, akkor ennek az állítás­nak mi sem ékesebb cáfolata, mint az elmúlt 15 esztendő tör­ténete. Amikor a szocialista or­szágok egyedül támogatták a fel­szabadító mozgalmat, az impe­rialista körök a portugál gyar­matosító fasizmus támogatásá­val nemcsak „akartak” húzni, hanem húztak is nem jelenték­telen anyagi hasznot az angolai nép gyarmati elnyomásából. A mai évforduló, valamint a ma kezdődő szolidaritási értekezlet pontosan erre figyelmeztet. MÁTÉ IVÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalom