Déli Hírlap, 1975. június (7. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-02 / 127. szám

( IV-' Lakáskarbantartás A népi ellenőrzés vizsgálata A Központi Népi Ellenéi zési Bizottság munkatervi alapján a közeli hetekben népi ellenőrök vizsgálják z lakáskarbantartó ipar szol­gáltató tevékenységét, az ez zel kapcsolatos áralkalma zást és számlázást. A felme­résre Bács-Kiskun. Borsod Hajdú. Heves. Komárom Nógrád. Szolnok Veszorérr Zala megyében és a főváros­ban kerül sor. A vizsgálattal arra kivan­nak feleletet kapni. „hogy a lakosság részére végzett szol­gáltatások fejlesztésére ho­zott határozatok végrehájtá saként az illetékes országos "öhatóságok. a tanácsok, az érdekképviseleti szervek és s szolgáltató egységek, milyer eredményes intézkedések;' 'ettek a lakáskarbantartó- iránti igények jobb kielégí­tésére. A népi ellen -ök ezért a vizsgálatra kijelölt nagyobb településeken több ezer kér- dölapot juttatnak el az álla­mi bérlakások, a személyi tulajdonban álló lakások la­kóihoz, a vizsgálat az állam­polgárok széles rétegeit köz­vetlenül érinti, ezért a la­kosságtól munkájuk támoga­Emlékoszlop az ország közepén Évekkel ezelőtt jelent meg a hír arról, hogy az ország földrajzi középpontja a Pest megyei Pusztavacs község ha­tárában van. A Magyar Pa­mutipari SE természetbarát szakosztályának tagjai a cikk nyomán emlékoszlopot állí­tottak a nevezetes helyen, s minden évben találkozót ren­deznek az emlékoszlopnál. Az 'dei ünnepséget vasárnap tar­tották. i Ford és Szadat tegnapi tárgyalásán a salzburgi Fuschl­astélyban Őszies nyár Reggel esett az eső és a hőmérséklet 6—18 fok között volt országszerte. Napközben, is borult marad az idő, eső, zivatar várható. Napközben 10—20, este 10—17 fok kö­zött alakul a hőmérséklet. A Duna és mellékfolyói áradnak Erősen megáradtak a nyu­gat-dunántúli folyók. A Du­nán néhány órára ugyan megszűnt az áradás az elmúlt hét végén, vasárnap azonban ismét lassú áradás kezdődött a szigetközi szakaszon. Miu­tán a Duna mellékfolyói és azok mellékvizei is áradnak, a Kisalföld legmélyebb pont­ján, Győrnél, érdekes helyzet alakult ki. A vizek városá­ban „randevút” adtak egy­másnak az árhullámok. A Győrt átszelő három nagy fo- ljm, a Mosoni-Duna, a Rába és a Rábca medre teljesen megtelt. Megduzzadtak a vá­ros környéki holtágak és kisebb vízfolyások is. A vízi­növények és a madarak szá­mára ideális „vadvizországi állapot” alakult ki. s|c Könyvheti ünnepséget rendeztek tegnap Tiszaladányban, ahol leleplezték az általános iskola falán elhelyezett Darvas József-erpléhtáblát. A Kossuth-díjas íróra Fábián Zoltán, a Magyar Írók Szövetségének titkára emlékezett. A község művelődési házában könyvheti iró—olvasó találkozót rendez­tek. Miskolcon, a Szabadság téren egész napon át tartott az ünnepi könyvvásár. (Riport a Z. oldalon.) £ Ételből, italból sem volt hiány. A ponyvák alatt nagy mennyiségű virsli, sör és üdítő fogyott el. (Solymos László felvétele) » POLin KAI N AJ» I L A g » VII. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM I £n||. f rnniMT 1975. JÚNIUS 2., HÉTFŐ I HHH. 1 1(11X1111 „I'óulos, de uein végső állomás” Szadat és Ford folvtatta tárgyalásait „Fontos, de nem végső ál­lomás” — így jellemezték a szóvivők Ford amerikai és Szadat egyiptomi államfő salzburgi tárgyalásainak első lordulóját. Ma két megbeszé­lésre kerül sor, és ezzel ve­get is ér a találkozó. Noha a tegnapi hivatalos tárgyalás, amelyen Kissinger amerikai és Pah mi egyiptomi külügyminiszter is részt vett, 90 percig tartott csupán, a tárgyaló felek majdnem éj­félig még kötetlen beszélge­tést folytattak. A szóvivők egyaránt kiemelik, hogy a megbeszélésen barátságos légkör uralkodott, és ' a tisz­teletükre adott ebéden mind­két államfő a közel-keleti tűzfészek végleges felszámo­lásának szükségességét hang­súlyozta. Szadat hangoztatta: a palesztineknek jogot kell adni „nemzeti hazára”. (Folytatás a 8. oldalon) tízezer vasas találkozója Isis a Csanyita Tegnap reggel 6 óra után alig néhány perccel felhar­sant a rezesbanda zenés éb­resztője a csanyik-völgyi Majális-parkban, s ezzel kez­detét vette a második vasas juniális. 21 borsodi üzem tízezer dolgozója indult el reggel a váro6 népszerű kirándulóhe­lyére, hogy a mindennapos munka után nagyot szippant­sanak a hegyi levegőből, gyö­nyörködjenek a megújult ter­mészetben, a kulturális és sportrendezvényekben. Tíz órakor, a munkásmoz­galom mártírjainak emlék­művénél, az egykori május elsejei gyűlések titkos gyüle­kezőhelyén az üzemek kép­viselői elhelyezték a kegye­let virágait. A koszorúzáson megjelent Újhelyi Tibor, a megyei pártbizottság titkára, Drótos László, a városi párt- bizottság első titkára. Tóth István, az SZMT vezető tit­kára. A munkapadoktól, tervező­asztaloktól érkezett „nagy vasascsaládot” Farkas Lajos- né, a Vas-, Fém-, Villamos- energiaipari Dolgozók Szak- szervezetének titkára köszön­tötte. Fél 11-kor a fák koronája fölött feltűnt az MHSZ mo­toros repülőgépe, hogy az ünneplő tömeget röpcédulák­kal köszöntse. A völgy ek­korra már benépesedett. Kora reggel a hősök em­lékművétől nem messze, a nagy tölgyfánál találkoztak az Ady Endre Művelődési Ház fiataljai a város ifjúsági klubjainak tagjaival, hogy összemérjék erejüket, ügyes­ségüket. A verseny kézigrá­nátdobással kezdődött, ez­után futva tűntek el a há­romfős csapatok a zöld cserjék között, folytatva a versenyt. Fél 12 körül kipi­rult arccal érkeztek meg az utolsó résztvevők a lövészet­ről. a szellemi totóról. A 15 fiú- és 3 lánycsapat ver­senyéből végül a vargahegyi ifjúsági klub került ki győz­tesen. (Folytatás a 8. oldalon) Többen kapnak pb-gázt Az év elején 80 ezren várakoztak pb-gázra, s bár a kereslet azóta sem mérsék­lődött, az előjegyzéseket az idén teljesítik, s az év végé­re már 1 millió 640 ezer ház­tartásban használhatnak pb- gázt. A tavalyi 70 ezerrel szem­ben az idén 120 ezer fogyasz­tó bekapcsolását tervezi az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt. A tervezett bekapcso­láshoz a kereskedelem ele­gendő tűzhelyről gondosko­dott. A jelzések szerint jövőre a palackprobléma is megoldó­dik, így folyamatosan teljesí­tik majd a pb-gáz-igényeket, s jut a fogyasztóknak tarta­lék palack is. Gazdasági küldöttség utazott Teheránba Dr. Szalaj Bélaf külkeres­kedelmi miniszterhelyettes vezetésével tegnap delegáció utazott Teheránba, ahol ma kereskedelmi megbeszélések kezdődnek az Ahmad Ma- merzadeh kereskedelmi mi­niszterhelyettes által vezetett iráni delegációval. A ma­gyar—iráni gazdasági megbe­szélések legfontosabb célja új kereskedelmi megállapodás létrehozása a két ország kö­zött. Dr. Szalai Béla tárgya­lásokat folytat több iráni gazdasági vezetővel a két or­szág közötti gazdasági kap­csolatok fejlesztéséről. * Magyarországnak a fejlődő or­szágokkal folytatott kereskedel­mében Irán évek óta a 3—4. he­lyen áll. A két ország árucsere­forgalma 1974-ben 337,5 millió-levízaiorint volt, ebből a ma­gyar export 169,3 millió, az im­port 168,2 millió. Részünkről je­lentős a textil-, a vegvipari és a finommechanikai termékek exportja Mindinkább növekszik a magyar gépexport; a fogyasz­tási cikkek hányada a magyar exnort^an ?. korábbi évek 14 százalékáról 30 százalékra nőtt. A magyar behozatal legjelentő­sebb hagyományos tételei a pa- mut. a szárított gyümölcs és a szőnyeg. Az utóbbi időben to­vább növekedett a fogyasztási cikkek importja, ami 1974-ben már megközelítette a teljes be­hozatal 30 százalékát. Ä behoza­tal alakulásában döntő szerepe lehet a nyersolajnak. Iránból szintetikus kötöttáruk, cipők, ma­zsola, s egyéb fogyasztási cik­kek érkeznek hazánkba. Elbúcsúztak Sárospataktól a diákok A Borsod, Hajdú, Szabolcs megyéből, valamint Buda­pestről, Miskolcról és Debre­cenből érkezett ezerhatszáz középiskolás diák és szak­munkástanuló vett búcsút tegnap az ősi Bodrog-pai ti iskolavárostól, ahol az idén nyolcadik alkalommal ren­dezték meg a sárospataki diáknapokat, amelyen több mint hatvan iskola vett részi. A megyei döntőkön legjobb eredményt elért együtteseket és szóló előadókat hívták meg a négynapos sárospataki ren­dezvényre. A fiatalok — a hagyományokhoz híven — er­re az időre „birtokukba” vet­ték a várost, s a közéletiség- re nevelés és a diákönkor­mányzat jegyében tizenöt ta­gú diáktanács intézte az „ügyeket”. A fiatalok ismerkedését, a közösségi szellem erősítéséi szolgálták a közös progra­mok. mint például a naponta megtartott közös „kocogás” és a „Csendül dalunk” cím­mel rendezett közös éneklé­sek. A résztvevők számára lehetővé tették, hogy megis­merkedjenek Sárospatak tör­téneti értékeivel s a termé­szeti szépségekben gazdag Bodrogközzel. Az egyes me­gyéket és városokat képviselő együttesek, szólisták naponta négy helyen adtak műsort, a közönség pedig szavazataival választotta ki közülük a leg­kiemelkedőbbeket. Találkoz­tak a fiatalok a helyi párt­os állami vezetőkkel, megvi­tatták sajátos ifjúsági prob­lémáikat. A közönség által legjobb­nak tartott együttesek és szó­listák tegnap a szabadtéri színpadon gálaműsorban ad­ták elő produkcióikat, s azo­kat az intézmények, vállala­tok által adományozott dísz­serleggel jutalmazták. A záróünnepségen Bogár Katalinba Sárospataki Gimná­zium tanulója, a Diáktanács elnöke mondott búcsúbeszé­det és adta vissza a város kulcsát Tóth Józsefnek, Sá­rospatak tanácselnökének.

Next

/
Oldalképek
Tartalom