Déli Hírlap, 1975. április (7. évfolyam, 76-99. szám)

1975-04-01 / 76. szám

Ma délután átadják a nemesacél-hengerművet ünnepre készül az ország, április 4-re, hazánk felszaba­dulásának 30. évfordulójára. A nevezetes dátumot váro­sunkban is gazdag ünnepi program köszönti. Miskolc gyáraiban, üzemeiben a Vö­rös Hadsereg felszabadító harcaira emlékeznek, köszön­tik az 1945-ös párttagokat. Színvonalas rendezvényeket tartanak a Nehézipari Mű­szaki Egyetemen, a város ál­talános és középiskoláiban, szakmunkásképző intézetei­ben. A központi rendezvények sorát a Lenin Kohászati Mű­vekben ma délután 2 órakor kezdődő munkásnagygyűlés nyitja meg. amelynek kereté­ben átadják a nemesacél-hen­gerművet. (Erről az ünnep­ségről lapunk más helyén részletes előzetest adunk.) Mintegy 6000 ifjúkommu­nista és úttörő a városi sport- csarnok előtti téren gyüleke­zik délután; 3 órakor itt kez­dődik a forradalmi ifjúsági napok megyei záróünnepélye. A mintegy 3000, fogadalmat tevő KISZ-est és úttörőt t/j- helyi Tibor, a megyei párt- bizottság titkára köszönti. Az ünnepség után a sportcsar­nokban- mutatja be a 25. Szípház társulata Hernádi— Jancsó Vörös zsoltár című forradalmi revü-szertartását. Április 2-án délelőtt 10 óra­kor a Parlamentben adják át a Kossuth- és Állami-dijakat, a Kiváló, illetve Érdemes Művész kitüntetéseket, s ugyancsak az évfordulóhoz kapcsolódva nyújtják át az * POLITIKAI NAPILAP *­VII. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM I ■ n ■ a . CflDIIIT 1975. APRILIS 1., KEDD I URN. I lURInl Élénk diplomáciai tevékenység a Közel-Keleten Lón Nol elhagyja Kambodzsát Miközben Dcl-Vietnamban — Da Nang elfoglalása után — a felszabadító erők már megközelítették a másik nagy kikötővárost, Quy Nhont, Djakartában hivatalosan be­jelentették, hogy Lón Nol Phnom Penhből ma „hivata­los látogatásra” az indonéz fővárosba érkezik. Az AP amerikai hírügy­nökség információja szerint Lón Nol Indonéziából hama­rosan tovább utazik „gyógy­kezelésre” a Hawaii-szigetek­re. Állítólag a kambodzsai államfői teendőket ideigle­nes jelleggel a szenátus el­nöke látja el. Norodom Szi- hanuk herceg, a kambodzsai nemzeti egységfront elnöke Pekingben kijelentette: a hazafiak a Phnom Penhben hagyott szénátusi elnökkel éppenúgy nem tárgyalnak, mint ahogy Lón Nollal sem. A Közel-Keletről érkeztek még friss jelentések: Fahmi egyiptomi külügyminszter találkozott a szocialista or­szágok nagyköveteivel. A Szovjetunió képviselőjének hivatalosan átnyújtotta Sza-~ dat kérését: hívják Össze is­mét a genfi értekezletet. Hírek szerint ezt a kérést az USA kairói nagyköveté­nek is átnyújtja ma, aki egyébként — más közel- keleti amerikai diplomaták­kal együtt — jelentéstételre hazautazik. nírmag\arú*aii Minden jel arra mutat, hogy Restonnak, a New York Timcs- ban legutóbb megjelent megálla­pítása már csak részben helyt­álló. Reston ugyanis azt írta: „az USA nem adta fel Indokí­nai, de a Közel-Kelet és Európa most fontosabb**. Ha ezt egybe­vetjük Sehlessinger amerikai hadügyminiszter tegnapi kijelen­tésével, amely szerint a salgoni kormány ..csapatainak újabb visszavonulásával kell számolni”, akkor — a jelek szerint — az USA ha nem is ,.adta fel” Indo­kínai, mindenesetre belenyugo­dott a változtathatatlanba: Lón Nol elhagyta Kambodzsát, Dél- Victnam területen a saigoniak egyre kisebb urak. Ugyanekkor Kissinger „átértékeli*’ közel-ke­leti tevékenységét. Ennek érde­kében hazarendeli az egyiptomi, Szíriái, izraeli és Jordániái ame­rikai nagyköveteket. Ez arra mu­tat, hogy az „átértékelés” még mindig az USA szájíze szerinti rendezés újabb módozatának ke­resését jelenti, ha a genfi érte­kezlet felújításától már nem is zárkózhat el. Mindennek a hát­terében egyre valószínűbb: a Fehér Ház és a törvényhozás kötélhúzása mögött azok a mo­nopoltőkés körök kerekedtek felül, amelyeknek fontosabb a közel-keleti olaj és a földközi­tengeri befolyás bizto 'í '.sa, mint a menthetetlen Táv ^-Ivelet. MÁTÉ IVÁN Vá1*oző bűvö'cbh idő Ez év elejétől üzemel már az új hengermű finomsora. Az ember csak a kezelőpultok, kormánypadok kapcsolóit kezeli, s a valamikor oly nehéz munkát elvégzik a tirisztoros irányítással működtetett automaták. egyéb művészeti díjakat. Ugyanebben az időpontban városunkban, az SZMT-szék- házban ünnepi ülést tart a Szakszervezetek Megyei Ta­nácsa; Tóth József, az SZMT vezető titkára mond ünnepi megemlékezést. A KISZ városi bizottsága és a városi sportfelügyelöseg már hagyományos felszaba­dulási váltófutására is ezen a napon délután 4 és 5 óra kö­zött kerül sor. A rajt a Pet- neházv-bérházaknál lesz, s a versenyző csapattagok a Sze­mere és a Kazinczy utcán át futnak be a célba, a Hősök terére. Az ünnepélyes ered­ményhirdetést és az azt kö­vető koszorúzást 5 ófakor tartják. (Folytatás az 5. oldalon) Népi együttesünk a Szovjetunióin Egyhónapos külföldi útra indult tegnap reggel a Ma­gyar Állami Népi Együttes. A Szovjetunióban a hazánk felszabadulása 30. évforduló­ja alkalmából rendezett ma­gyar _ kulturális napokon lép­nek fel. Most hatodik alka­lommal járnak a Szovjet­unióban, így az ottani kö­zönség, s nem utolsósorban a szakmabeliek jó ismerős­ként, barátként üdvözlik őket. Éppen ezért különösen gondos előkészület előzte meg a turnét, amelynek mű­során ezúttal kizárólag folklór ihletésű produkciók szerepelnek. A 110 tagú együttes már hozzálát a próbákhoz a Kreml Kong­resszusi Palotájában, ugyan­csak ekkor tartják a tv-ka- marapróbákat is, hiszen a szerdai nagyszabású gála­estről mind a magyar, mind pedig a szovjet televízió helyszíni közvetítésben szá­mol be. A Magyar Állami Népi Együttes április 3-án a Rosszijá filmszínház kon­cert-termében ad önálló es­tet, amelynek műsorát leg­szebb. legsikeresebb pro­dukcióikból állították össze. Ugyanezzel a válogatással állnak két előadáson — a tervek szerint április 6-án és 7-én — a rigai közönség elé. Szovjetunióbeli turné­juk két minszki előadással ér véget. Innen mongol meghívásnak eleget téve Ulánbátorba utaznak ápri­lis 14-én. Ma, több mint 200 éves történetének egyik legjelen­tősebb állomásához érkezik a Lenin Kohászati Művek. Fél évtizeden át végzett elő­készítői, tervezői, kivitele­zői munka eredményeképpen átadják rendeltetésének a gyár, de bátran mondhat­juk: líözép-Európa egyik legmodernebb üzeméi, a ne- mesacél-finomhengermüvcl. A 2.7 milliárdos költség­gel épült beruházási közép­sorra már 1974. január 1-től, finomsora pedig az idei esz­tendő kezdetétől üzeméi. — így egy lényegében már ki­próbált. üzemszerűen ter­melő hatalmas létesítmény­nyel gazdagodik a mai ün­nepélyes átadással a felsza­badulásának 30. évforduló­ját ünneplő ország, megyénk és városunk. A mai nap az ünnepé a diósgyőri nemesacél-finom- hengerműben. A program már reggel nyolc órakor megkezdődött, amikor az üzemhez tartozó szociális lé­tesítmény IV. emeleti ta­nácskozó termében számos kormány- és miniszteri ki­tüntetést a vállalat munkás- őr körletében pedig — az előbbi ünnepséggel egyidő- ben — számos vállalati ki­tüntetést adtak át. Lapzártakor köszöntötték a vállalat vezetői az ünne­pélyes átadásra és a délutá­ni munkásgyűlésre, az LKM- be érkezett külföldi és ha­zai vendégeket, a kivitele­zésben részt vevő vállalatok, külföldi cégek képviselőit. Számukra a gyár helyzeté­ről Csépányi Sándor, a Központi Bizottság tagja, a vállalat vezérigazgatója tart ismertetöt, majd a vendégek megtekintik a gyárat, az új létesítményt. A délelőtti program a kivitelezésben részt vevő vállalatölt vezér- igazgatóinak, igazgatóinak jelentéstételével ér véget. Délután két órakor kez­dődik az a múnkósgyűlés, amelyen városunk és me­gyénk ipari üzemeinek ke­reskedelmi vállalatainak, in­tézményeinek képviseletében több mint tízezren vesznek rész.t. Ünnepi beszédet dr. Bodnár Ferenc, a Központi Bizottság tagja, a megyei pártbizottság első titkára mond. Ezt követően dr. Hor­gos Gyula kohó- és gépipari miniszter adja át Csépányi Sándor vezérigazgatónak az elkészült heruházást. Az átadási ünnepségről s a munkásgyűlésről holnapi lap­számunkban részletesen be­számolunk. * A harkovi repülőgépgyár egyik üzemében meözzák a gép­madarat. Színházunk a tővárosban vendégszerepel Az utóbbi időkben egyre gyakoribbá válnak a vidéki színtársulatok vendégszerep­lései Budapesten. Április elején például három neves társulat látogatására szá­míthatunk. A sort a Víg­színházban a Miskolci Nem­Egy megégett és egy go- lvókkal szétsz? ugatott holt­testet fedezett fel az argen­tin rendőrség a főváros kö­zelében. A halottak közül eddig csak az egyiket, egy orvostanhallgatót sikerült zeti Színház együttese nyit­ja meg. A debreceni Csokonai Színház fővárosi vendégjá­téka következik ezután majd a veszprémi* Petőfi Színház tart a Vígszínház­ban három előadási. azonosítani. Az év eleje ót; Argentínában — ahol mé; mindig érvényes a- novem bőrben kihirdetett rendkívü li állapot — legalább 11! személy esett a politika gyilkosságok áldozatául. Fefezabadulásunk 30. évfordulóján ISagygyülések, koszorúzások, megemlékezések Politikai gyilkosság . Ma reggel hat órakor 0—6 fok között volt a hőmérsék­let országszerte és napköz­ben hűvösödik az idő. Vál­tozó felhőzet, szél válható. A nappali hőmérséklet 7—12, az esti 3—8 fok között ala­kul.

Next

/
Oldalképek
Tartalom