Déli Hírlap, 1975. január (7. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-02 / 1. szám

Eredményes évet sárt as LKM Egymilliárdos nyereség Kibővített műszaki-gazda­sági komferenciát rendeztek december 31-én délben a Lenin Kohászati Művekben. A megjelenteket — közöttük dr. Bodnár Ferencet, az MSZMP KB tagját, a me­gyei pártbizottság első tit­kárát, dr. Ladányi Józsefet, a megyei tanács elnökét, Tóth Józsefet, az SZMT ve­zető titkárát, az LKM párt-, gazdasági és társadalmi ve­zetőit — Gácsi Ferenc, a kohászat szakszervezeti bi­zottságának titkára üdvözöl­te. Csépányi Sándor, az LKM vezérigazgatója örömmel adott számot arról, hogy a vállalat kollektívája a tervek teljesítésén túl a XI. párt- kongresszus és a felszaba­dulásunk évfordulója tiszte­letére indított kongresszusi munkaversenyben is jelen­tős eredményt ért el. A ter­vet többek között 5100 ton­na nversvas, 5300 tonna acél és 550 tonna acélönt­vény gyártásával teljesítet­ték túl. Hatmilliárd 150 mil­lió forint helyett hétmilliárd 300 millió forint értéket ál­lítottunk elő. Szocialista ex­portterveiknek 100 száza­lékig eleget tettek, tőkés dollárbevételi tervüket 35 százalékkal tújteljesítették. Vállalati nyereségük várha­tóan egymiiliárd forint lesz. Saját erőből hajtoltak végre bérfejlesztést, amely­nek hatásaként a bérszín­vonal hét százalékkal nőtt. Márciusban várhatóan 20 nap körüli nyereséget és törzsgárda jutalmakat fizet­nek ki a kollektíva jó mun­kája eredményeként. A vezérigazgató a jövő feladatairól szólva hangsú­lyozta, hogy az anyagellátá­si nehézségek — az ismert tőkés világpiaci válság mi­att — bizonyos területeken megnőnek, az alapvető anyagellátás azonban bizto­sítva van a jövő évi tervek teljesítéséhez. A kohászat kollektívájának 6000 tonná­val több hengerelt árut kell gyártania, mint az óévben. Befejezik a nemesacél-hen­germű nagyberuházás építé­sét megkezdik a Siemens— Martin acélmű szinttartó beruházását. Beszéde végén elismerését fejezte ki a jelenlevő gyár­egységi párt-, gazdasági és társadalmi vezetőknek, kor­mánykitüntetetteknek, a vál­lalat kiváló brigádjai veze­tőinek és az egész kollektí­vának az idei jó eredmé­nyek eléréséért. Tolmácsol­ta dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszter és dr. Kocsis József miniszterhe­lyettes jókívánságait. Tájfaáz; A népművészeti és népi iparművészeti hagyományok­ban egyik leggazdagabb nagy­kun város, Karcag új idegen- forgalmi látványosságokkal bővül. A nagy múltú karcagi fazekas népművészet emlé­keinek bemutatására repre­zentatív tájházat rendeznek be, amelyben felvonultatják a XVIII. század eleji és a XIX. századbeli kunsági nép­művészet tárgyi emlékeit, va­lamint a mezőgazdaság jel­legzetes, ősi munkaeszközeit. Helyreállítják a város hatá­rában levő utolsó szélmalmot is. A közel fél évszázada már üzemen kívül levő szélmalom emeleti részén a malomipar régi tárgyi emlékeit gyűjtik össze és mutatják be az ér­deklődőknek. Borult idő Hajnalra meleg levegő ér­kezett hazánk fölé, de egye­lőre még csak az ország nyu­gati felén érezteti hatását. Reggel a hőmérséklet mínusz 3, (Miskolc, Nyíregyháza) és plusz 6 fok között ingadozott. Napközben az ország nyuga­ti felében felhőátvonulások­ra, a keleti részben borult időre, elszórt hózáporokra számíthatunk. A nappali hő­mérséklet 1—8, az esti mí­nusz 2—plusz 3 fok között alakul. o/ Az első lÉSip Az új év első munkanap­ját a Lenin Kohászati Mű­vek elektroacélműváben csa­polással köszöntötték. Az el­sején szabadnapos dolgozók jókedvűen, kipihenten álltak munkába, s reggel fél hét­kor csapolták is az első ada­got. amely indiai abroncs­acél volt. Paczera Lajos sze­rint. aki az öntést irányítot­ta, jó munkára s eredményes termelésre van kilátás. A dur- vahengerdében is ma kezdő­dött az új év. Kisebb hibákat már kora reggel el kellett hárítaniuk a gépészetieknek, de mint Bánhegyi Bélától megtudtuk, jó hangulatban kezdték meg az új év első munkanapját. A termelésben nem érezteti hatását, hogy tegnap sokan az új évet kö­szöntötték. (Kerényi László felvétele) Tombola, vidám műsor az éttermekben Jól mulatíunk Vorosilor fegyvere a Budapesti Történeti Múzeumban A maga nemében páratlan kiállítással emlékezik meg a í .áros felszabadulásáról a . dapesti Történeti Múze­um. A szovjet Fegyveres 1 ők Hadtörténelmi Múzeu­mának segítségével olyan ' ' vgyi emlékeket, dokumen- í tnokat, fotókat állít ki, r aelyek ez ideig sem a vovjetunióban, sem Ma- arországon nem szerepel- . k a nyilvánosság előtt: a *. obi között Budapest fel- r abad (fásának kevésbé is- r r:t részleteire vonatkozó ( áuimentumokat. a szovjet < apatok zászlóit, harcosok t parancsnokok, — mint -.Idául Vorosilov marsall — '? gyve reit, ruháit, a magyar "zármazású Steinmetz kapi­tány köpenyét, orosz nyelvű plakátokat és kiadványokat. Az eredeti szovjet anyagok — amelyek január elején érkeznek a Szovjetunióból — meggyőzően dokumentálják a szovjet hadsereg hősiességét, az áldozatos harcok számos mozzanatát, azt, hogy a szovjet katonái és politikai vezetés miként értékelte a magyar főváros felszabadítá­sát, a szovjet csapatok mi­lyennek látták a magyar fő­várost. A nagy érdeklődésre szá­mot tartó kiállítás a Buda­vári Palota első emeletén, 800 négyzetméteren foglal majd helyet és február 13- án, Budapest felszabadulá­sának 30. évfordulóján nyit­ják meg a közönség előtt. A négy elítéltből három töltött be magas állást a Nixon-kormányzatban. Mitchell miniszter volt. Ehr- lichman és Haldeman az el­nök főtanácsadóiként tény­kedtek. Az ítéletet (magyar idő szerint) éjjel hirdették ki. A fentebb felsoroltakon kí­vül az is terheli az elítéltek bűnlajstromát, hogy a hír­hedt (éppen most ismét bot­rányba keveredett) CIA-t használták fel a szövetségi nyomozó iroda, az FBI ellen, amikor az tisztázni akarta a Watergate-ügyben a tényál­lást. i«»agy-yaráaat: Idézzük csak fel a feledésből a három elítélt vezető személyét. A „Jánosok” közül John Mitchell, az alaszkai Anchorage milliomo­sa, Nixon minisztere volt és második (a botrányt kiváltó Szakkörök mimkésszármazású diákoknak A szakszervezetek Za’n me­gyei Tanácsa felkarolta a te­hetséges, munkásszármazású gyerekeket. Az általános is­kolák felső tagozatos osztá­lyaiba járó, jó képességű diá­kok részére szakköröket szer­vezett, amelyekben szaktaná­rok foglalkoznak a gyerekek­kel, készítik fel őket közép­iskolára, illetve szakközép- iskolára. A szakköröket ve­zető tanárok díjazását az SZMT vállalta magára annak érdekében, hogy minél több jó képességű, munkásszárma­zású fiatal végezhessen kö­zépiskolát, s kerülhessen va­lamelyik felső fokú taninté­zetbe. A szakszervezetek anyagi támogatásával 850 munkásszármazású diákkal foglalkoznak a szakkörökben. Az előkészítésben részesült diákok az eddigi tapasztala­tok szerint jól megállják he­lyüket, hátrány nélkül indul­nak a középiskolákban. győzelmes) elnökválasztás leg­főbb irányítója. John Ehrlich- man és John Haldeman a vá­lasztás után lett vezető, addig csak háttérből irányították a vá­lasztás menetét, Mitchell mint új alaszkai milliomos állt „karte- len kívül”, vagyis nem tartozott a Watergate-Hgyet leleplező Wa­shington Post és New York Times mögött álló keleti arisz­tokraták, a Rockefellerek, Ken- nedyelc soraiba. A két főtanács­adó éppen olyan kispolgár — persze ők is a nyugati, kalifor­niai világból — mint maga Nixon. Neme: nevük miatt még megkapták a „teuton banda” jelzőt Is a Fehér Házból kiszo­rult keleti milliomos családokból lett hivatalnokoktól. Az „új gar­nitúra” egyedüli benyomulásá­nak „veszélyét” jelentették a régiek számára: nem vitás, hogy ügyet csináltak a választási visz- szaélésből, amelynek ügyetlen eltussolási kísérlete politikai ér- telem’ -'i valóban — Talleyrand szavaival élve — „több volt, mint bűn hiba”. MÁTÉ IVÄN Nagyszerű hangulatban búcsúztatták az óesztendőt, köszöntötték az új évet Mis­kolc szállodáinak, éttermei­nek vendégei. A legtöbben — több mint 600-an — az Avas szállodában kívántak egymásnak boldog új esz­tendőt. Az összes termek zsúfolásig megteltek, a leg­öregebb felszolgálók sem emlékeznek hasonlóan jó hangulatra. Éjfélkor most sem maradt el az újévi malac sorsolása, ■amelyet egy diósgyőri ven­dég nyert. Igaz, mindjárt szállítási gondjai is adódtak, de végül is egy autós isme­rőse vállalkozott a hazaszál- 1 ;tásra. Biztosan kap kóstolót érte! , * Első szilveszterét töltötte városunk legszebb szállodá­ja, a Júnó. Már jó előre min­den helyet lefoglaltak. A han­gulat itt is kitűnő volt, jól érezték magukat az osztrák és NDK-ból érkezett vendé­gek is. Éjfélkor mintegy 300- an izgulták végig az újévi malac, a pezsgők, hidegtálak, borok sorsolását. * A Tokaj étteremben is több százan töltötték a szil­veszter estét. Az étteremben, a presszóban és a bárban négyszázan szórakoztak. Az éjszaka fénypontja itt is a malacsorsolás volt, amelyből a Tokajban kettő is akadt. A szerencsés nyertesek közül csak az egyik tudta hazaszál­lítani hajnalban a főnyere­ményt, míg a másik boldog ember új évre az étteremben hagyta. Amíg el nem ment érte, az étterem dolgozói etet­ték, babusgatták. Nagy siker volt a sorsolás után, amikor a szakácsok körbehordták a két visító malacot, s minden vendég meghúzhatta a farku­kat. Éz állítólag szerencsét hoz a farokhúzogatónak ... (Folytatás a 6. oldalon) VII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 1975. JANUAR 2„ CSÜTÖRTÖK I ÉRA: 80 RffcLÉft Betörés, összeesküvés, hamis lanúzás a Watergate igybeii öt vádlottból négyet bűnösnek talált az esküdtszék a Wa- tergate-ügyben. A büncseleknjények: betörés, az igazságszol­gáltatás eltussolására irányuló összeesküvés, hamis tanúzás. A büntetés nagysága 5 és 25 év börtönbüntetés között mo­zoghat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom