Déli Hírlap, 1974. augusztus (6. évfolyam, 179-204. szám)

1974-08-17 / 193. szám

«t • Ünnepi kalauz A Művész moziban: Antonioni-film • A tévében: Sári bíró • Túrázóknak: séta Zemplénben Az ünnepnapok több sza­bad időt jelentenek, mint az egyszerű hét vége. Akik nem nyaralnak, nem vesznek részt hosszabb kiránduláson, és nem készülnek a mező­kövesdi központi ünnepség­re sem, hanem itthon kí­vánják tölteni a szabad ide­jüket, azoknak kívánunk most segítséget nyújtani. Re­méljük, szándékunkat az idő­járás is támogatja. A Csanyik-völgy ben hét­főn munkás-paraszt találko­zó köszönti alkotmányunk ünnepét. Bizonyára sokan élnek a szórakozási lehető­séggel, amit a hagyományos majális nyújt. A diósgyőri várban hétfőn délután 4 órakor bábkiállí- tás nyílik, amely az Ady Endre Művelődési Ház Játszi szunk együtt bábegyüttesé­nek saját készítésű bábuit, figuráit mutatja be. A kiál­lításon az együttes Balogh Sándorné vezetésével előad­ja a Vitéz László című báb­játékot. A Kossuth Művelődési Ház udvarán levő Művész Mozi hétfőn este 8 órakor újabb filmcsemegét kínál a mis­kolci mozilátogatóknek. A művészfilmek kedvelői ezút­tal Michelangelo Antonióni ★ A napokban adták ki Sokszemközt tudósokkal címmel Kardos István tévésorozatának forgatókönyvét; a Minerva Könyvkiadó gondozásában. Kardos István szerkesztő-rende­ző televíziós filmjeiben a magyar tudomány legnagyobbjait szólaltatta meg, s ezek a filmek, sorozatok méltán arattak nagy közönségsikert. A mintegy 30 tudóssal készített riport könyvben való megjelentetése izgalmas olvasmánynak ígér­kezik. A riportok célja elsősorban a „tudósi gondolkodás’’ bemutatása volt. A tudomány szemléleti kérdéseit a szemé­lyiség felől közelítették meg. Igaz, a könyvben több tudo­mányos kérdésről is szó esik, de ennek ellenére, éppen az olvasmányosság, az egyik legnagyobb érdeme. Hogy a har­minc riport mennyire emberközelbe hozta nagyjainkat, elég ha csak a Szent-Györgyi professzorral folytatott beszélge­tést idézzük fel emlékezetünkbe. Zabriskie Point című alkotá­sát láthatják. A neves olasz filmrendező 1969-ben holly­woodi meghívást, szerződést fogadott el. A filmszakem­berek és a közönség egy­aránt kíváncsian várta An­tonioni munkájának ered­ményét, a Zabriskie Pointot. A vélemények megoszlottak ugyan, de ennek ellenére a film a nagy rendezőegyéni­ség életművét gazdagítja. A Zabriskie Point egy lázadó egyetemista sorsán keresztül a nyugati társadalom egyes rétegeinek válsághangulatát, kiúttalanságát tükrözi. Ér­zékletes légkörű, szuggesz- tív alkotás. A televízió gazdag műsor­ral készült fel az ünnepna­pokra. A színes, sokrétű programból kettőt említe­nénk meg. A hagyományok­nak megfelelően kedden dél­előtt 11 órakor „egyenesből” közvetíti az augusztus 20-i dunai légi- és víziparádét. Este 8 órai kezdettel, egy ré­gi színházi siker tévéválto­zatát láthatjuk a képernyőn. Móricz 7siamond Sári bíró című viniá+éf-a tartalmas szórakozást ínér. A bíróvá- lasztósrnt iáró káli-ária hős* env tutiy-ráütni öreg híró „kardos” taleséga aki a tan. eröteliesehben ellenzi térje lemondását. A tévéváltoza­tot Félix László rendezte és a főhh szerepekben Gnörpy Lászlót. Szemes Marit, Mtisz­te Annát és Pa pp Jánost láthatjuk. (tamás) IS épművelők kitüntetése Évtizedes hagyomány, hogy augusztus 20-a alkalmából országszerte kitüntetik a népművelés legjobb munká­sait. Borsod megye és Mis­kolc népművelői közül az idén összesen negyvenegyen részesültek elismerésben. A hazai ünnepség ma dél­előtt 10 órakor a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár előadótermében volt. A meg­jelenteket Azary Zoltán, a pedagógusszakszervezet me­gyei titkára üdvözölte, majd Varga Gáborné, az ország- gyűlés aletnöke, a megyei tanács elnökhelyettese át­nyújtotta a kitüntetéseket. Miskolc város népművelői közül a Szocialista Kultúrá­ért kitüntetést Hajdú Anikó, a TIT Miskolc városi Szer­vezetének titkára. Kopasz Erzsébet. a Városi Könyv­tár fiókkönyvtárának veze­tője, Kapacs Magaolna, a Miskolci Szimfonikus Zene­kar tagja, Tóth József, az Ady Endre Művelődési Ház igazgatója, Vidinszky László, az Ady Endre Művelődési Ház énekkarának vezetője és Lengyel Pál_ a Gárdonyi Géza Művelődési Ház Ma- nézs Színházának vezetője kapta meg. Miniszteri dicsé­retben Apáthy Sándorné, a miskolci Városi Könyvtár munkatársa és Konti izidó- rius, a Miskolci Szimfonikus Zenekar tagja részesült. Ki­váló dolgozó Bodnár István­ná, a Városi Könyvtár taka­rítónője. Kriston Ldszlóné, a Gárdonyi Géza Művelődé­si Ház adminisztrátora, Lé­vai Benjáminná a Kossuth Művelődési Ház hivatalse­gédje és Lopotnyik Béláné, a Miskolci Szimfonikus Ze­nekar titkára lett. Matematika korszerűbben „Kis matematikus baráti körök” vezetőinek országos előadói konferenciája kezdő­dött tegnap Nyíregyházán, a Bessenyei György Tanárkép­ző Főiskolán. A négynapos tanácskozás célja a matematikaoktatás­nak az általános iskolákban való fejlesztése, az új okta­tási módszerek tapasztalatai­nak megbeszélése. Az ország valamennyi me­gyéjéből mintegy 200 mate­matikus előadásokon és be­mutatókon értékeli az álta­lános iskolákban használt feladatlapokat. Akvarell biennale Negyedik alkalommal ren­dezik meg az országos ak­varell biennálét Egerben. Az ünnepélyes megnyitó augusz­tus 20-án. délelőtt 11 órakor lesz. A látogatókat, a részt­vevő művészeket dr. Varga János, a város tanácsának elnöke köszönti, s adja át a díjakat. A Gárdonyi Géza Színház földszinti üvegcsar­nokában rendezett kiállítás szeptember 20-ig tekinthető meg. „Impresszionizmus71 az ókori Rómában Egy szandálját megoldó Vénuszt, madarakat és hala­kat ábrázoló, az i. sz. II—III. századból származó csodála­tosan szép mozaik került elő a Tunisztól 160 kilométerre délkeletre fekvő Maktarban egy ásatás folyamán, amelyet a Sorbonne professzora, Gil­bert Picard vezet. A kutatók feltártak egy luxusépületet, amely egy pun templom szomszédságában épült. Az említett, Vénuszt ábrázoló mozaik — ahogy Picard pro­fesszor mondja — a római „impresszionizmus” legszebb alkotása. A ház mögött való­ságos „kazán”-rendszer volt, még ma is ép vízvezetékcsö­vekkel. Az épület környékén feltárt fürdőt — 80x50 m — feltehetőleg a Karthágóból érkezett szakemberek építet­ték fel, mégpedig sietősen, úgy 199 táján. A piactér min­den bizonnyal az i. sz. első században épült. Több he­lyütt találtak tűzrakásra utaló nyomokat és házfal- maradványokat. I a könwlár A II. Rákóczi Ferenc Me­gyei Könyvtár ezen a héten szombaton várja utoljára a látogatóit. Augusztus 18-án, 19-én, és 20-án a szolgálta­tás szünetel; legközelebb augusztus 21-én, szerdán áll­nak a könyvtárosok a szo­kott időben az olvasók ren­delkezésére. Kamarakiállítás A volt Misztótfalusi Kis Miklós népi kollégisták le- ninvárosi találkozója alkal­mával kamarakiállítás lesz a Derkovits Gyula Művelő­dési Központban. Czétényi Vilmos grafikusművész és Koffán Károly fotóművész munkáiból láthatnak érté­kes válogatást a látogatók. A kiállítást augusztus 18-án, délután 3 órakor nyitják meg. ★ A kirándulóknak, túrázóknak szép programot ajánlunk a kétnapos ünnepre. A zempléni hegyekbe mindig sokan jár­nak. Mit érdemes és mit lehet erről az útról tudni? Sáros­patakot, mint a zempléni erdőispánság hajdani központját, annak történetét ma kevesen ismerik. A hatalmas erdőren­geteget 1616-ban Lorántffy Zsuzsanna kezével együtt hozo­mányként kapta I. Rákóczi György, általa jutott a Rákóczi család birtokába. A hegyaljai, hegyközi és a Hernád menti jobbágyközségeknek a letűnt vidéken bizonyos erdei szolgál­tatásokat kellett teljesíteniük. Házassági engedélyt például csak akkor kaptak a fiatalok, ha előzőleg 12 fát elültettek. Régen a tűzi- és haszonfa termelését tartották az erdő egyet­len feladatának. Napjainkban más céllal is felkeressük az erdőt. Sőt, pihenő-, séta-, és kirándulóerdőket létesítünk. A Zempléni-hegység erdörengetegei erre kiválóan alkalmasak, hiszen a természeti szépségen kívül történelmi és kultúr­történeti emlékekben is gazdag a táj. A vonaton érkező ki­rándulóknak a sárospataki állomáson egy friss festésű táb­la tűnik a szemébe, rajta a felirat: Sárospatak barátainak útja. Alatta a túraút ismertetése: Botkő—Megyer-hegyi ten­gerszem—Ciróka—Király-hegy—Malomkőgyár—Vasútállo­más. Aki végigjárja ezt a négyórás utat, tapasztalhatja, hogy a Zempléni-hegység egyik kiépített kellemes pihenő-séta- erdejéről van szó, amelyet a Borsodi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság létesített Farkas Sándor és Varga Tibor erdőmér­nökök irányításával. A 12 kilométer hosszú, és a könnyeb­bek közé tartozó túraút kirándulóit eső ellen beállók védik, pihenőpadok, hatalmas tölgyasztalok és szalonnasütőhelyek Kolgálják kényelmüket. Olajkályha- tuluj (ionosok l Az ÁFOR kéri tisztelt fogyasztóit, hogy a torlódások elkerülése végett már most vásárolják meg a HÁZTARTÁSI TÜZELŐOLAJAT! ÁFOR BENZIN-OLAJ MÉG MA TÖLTSÉK FEL TÁROLQEDÉNYEI'iíET! SZOMBAT Kossuth rádió: 12.00: Déli Kró­nika. — 12.20: Ki nyer ma? — Szegeden. — 12.35: Tánczenei koktél. — 13.20: Lendvai Csócsi Józs.eí népi zenekara játszik. — 13.50: Válaszolunk hallgatóink­nak. — 14.05: Édes anyanyel­vűnk. — 14.10: Kóruspódium. Az Építők Heves megyei kórusa énekel. — 14.20: Hernádi Lajos zongorázik. — 15.00: Hírek. — 15.05: Munkásélet a Duna men­tén. — 15.55: Magyar előadómű­vészek felvételeiből. — 17.00: Hírek. — 17.05: Külpolitikai fi­gyelő. — 17.20: A Magyar Rádió zenekara játszik. — 18.03: Szí­nészhistóriák. — 19.00: Esti Kró­nika. — 19.25: Töltsön egy órát kedvenceivel! — 20.25: Kossuth Lajos hangja Hegyi-Füstös Ist­ván összeállítása. —20.41: Verdi: A végzet hatalma. Négyíelvoná- sos opera. — Közben 22.00: Hí­rek. — 2.2.15: Sporthírek. — 23.16: Az éjszaka csodái. — 24.C0: Hírek. — 0.10: A1 Fair- weather és Sandy Brown felvé­teleiből. Petőfi rádió: 12.03: Hunyadi László. Részletek Erkel operá­jából. — 13.00: Hírek. — 13.03: A terasz Demcsák Katalin mű­sora. — 13.20: Lalo: Spanyol szimfónia. — 13.45: Időjárás. — 14.00: Kettőtől hatig... — 18.00: Hírek. — 18.05: Külpolitikai fi­gyelő. — 18.20: Kalandozás. Pribojszky Mátyás és Czigány György beszélgetése, — 19.20: Reklám. — 19.25: Kodály: Bu­davári Te Deum. — 19 51: Jó estét gyerekek! — 20.00: Hí­rek. — 20.10: Üj könyvek. — 20.13: A Magyar Rádió Karinthy színpada. Levél a szedőhöz. — 21.08: Népdalok. — 21.40: A nemzet „mindenesek”: Fáy András. Dr. Kerényi Ferenc írása. — 22.20: Könnyűzenei stúdiónk felvételeiből. — 24.00: Hírek. Miskolci rádió: 17.30; Műsoris­mertetés — hírek. — 17.35: Em­berek, utak, jármüvek . . . (Köz­lekedési gondok Miskolcon, a Tanácsház tértől a Marx térig.). — Könnyűzene. — 18.00: Borsodi Tükör: (Átadták a Csanyikban a KISZ Vezetőképző Iskola új épületét; Kitüntették megyénk­ben a kiváló népművelőket; Testvérvárosunk, Tampere aján­déka; A helyiipari kiállításon és vásáron láttuk . . .). — 18.15: Mii- vészlemezekből. — Napjaink kér­dései: Ünnepek előtt, évfordulók idején . . . Jegyzet; — A stúdi­óidhoz érkezett levelekre vála­szolunk ... — Sportolók közt, ünnepek előtt... — Slágerkok­tél. Televízió: 16.38: Műsorismer­tetés. — 16.40: Kiszorító. — 17.40: Hírek. — 17.45: A város- rendezés műhelytitkai. — 18.15: Monitor. Lesseps két csatorná­ja. — 18.45; Festő a Tiszánál. . . Portréfilm Chiovini Ferencről. — 19.10: Reklámmüsor. — 19.15: Esti mese. — 19.30: Tv-hiradó. — 20.00: „Ide nekem az orosz­lánt is. . A Színház- és Filmművészeti Főiskola 1974-ben végzett osztályának műsora. — 21.05: Greta Garbo-sorozat. A kaméliás hölgy. Amerikai film (1937.) — 22.35: Tv-híradó — 2. kiadás. Szlovák televízió: 17.15: Tüs­kevár (Magyar film). — 17.50: Hírek. — 18.00: Banská , stivni- cai találkozó. — 19.00: Híradó. — 20.00: A napraforgó (Szovjet —olasz film). — 21.40: Híradó. — 21.55: Tele varieté (Szórakoztató műsor). — 23.00: Sporteredmé­nyek. Kiállítások: Miskolci Galéria (11—19) : Agotha Margit festő­művész kiállítása. — Miskolci Képtár (10—18): Magyar festé­szet a XX. században. — Sző- nyi István 50 rézkarca. — Sző- nyi István terem (9.30—18) : Tóth Imre festőművész kiállí­tása. — Kossuth Művelődési Ház (10—18): NDK gyermekrajz kiállítása. — Déryné ház (10— 18) : Régi magyar arcképek. — Herman Ottó emlékház (10—18) : Herman Ottó élete és munkás­sága. Filmszínházak: Béke (f4. hn6, 8): Elza kölykei (mb. szi. ame­rikai). — Kossuth (13. hn5. 7): Fogadó a törött patkóhoz (szi. szovjet kaíadfilm). — Hevesy Iván filmklub (f5. f7): Ó, az a csodálatos háború! (szi. angol). Fáklya (15. f7) : Egy vonat az ég állomásra (mb. szí. cseh­szlovák) — Petőfi (6) : A bi- bormadár I—II. (Másfél helyár! szí. szovjet). — Szikra (5, 7): Gyilkcssági kísérlet (mb. cseh­szlovák). — Táncsics (f5. f7) : Elza kölykei (Premier hely ár! mb. szi. amerikai). — Tapolcá­kért (8): Mónika (szi. román). VASÁRNAP Kossuth rádió: 8.00: Hírek. — 8.05: Műsorismertetés. — 8.20: öt kontinens hét napja. — 8.35: Muzeális felvételeinkből. — 8.50: Lányok, asszonyok. — 9.10: A hét műsorából. — 10.00: Hírek. — 10.05: Szabó Magda hangjátékaiból. Fanni hagyomá­nyai. — 11.38: Magyar fúvósze­ne. — 11.49: A Közgazdász Vi­lágkongresszus IV. rész. Petőfi rádió: 8.00; Hírek. — 8.05. Népművészek a mikrofon előtt. — 8.34: „Jelképek erdején át...” Balogh László műsora. — 8.45: A Magyar Rádió és Te­levízió gyermekkórusa énekel. — 9.00: Hírek. — 9.03: A ki­rályné csipkekendője. Részletek J. Strauss operettjéből. —9.44: Válaszolunk hallgatóinknak. — 10.00: Hírek. — 10.05: Üszó és vízilabda EB — Bécs, 1974. köz­vetítés a Magyarország—NSZK vízilabda-mérkőzésről. — 11.00: Zenés műsor üdülőknek. — 11.30; ftféhái#y szó zene közbe«. X

Next

/
Oldalképek
Tartalom