Déli Hírlap, 1974. augusztus (6. évfolyam, 179-204. szám)

1974-08-01 / 179. szám

jl IC L * íj* N& ' VA © I 1 'üCr* jg? J Hová vezetik be a gázt? (A RÄDIÖTÖL KÉRDEZTEK, A DH VÁLASZOL — A 3. OLDALON) Időjós naptárak (CIKK AZ 5. OLDALON) VI. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM 1974. AUG. 1., CSÜTÖRTÖK fiRI: 80 FILLÉR Pámilkárok értekezlete Ma délelőtt fél 9 órakor a városi pártbizottság székhá­zéban csúcs- és alapszerve­zeti titkári értekezlet kezdő­dött. Moldován Gyula, a vá­rosi pártbizottság titkára a vezetőségválasztások előké­szítésével kapcsolatos szerve­zési és politikai feladatokról tartott előadást. Ezt követően időszerű pártszervezeti kér­dések megvitatására került sor. Az értekezlet lapzártakor még tart. Szeptembertől új iskolatípus: Szakmunkások középiskolája-)f Aratás. A nyár örökös, gyorsan változó, de mégis változatlan ünnepe. A sajtó, a rádió naponta közöl híreket, hivata­lokban, mezőgazdasági üzemekben ügyeletet tartanak, sok-sok embernek ma is a világosodással ,kezdődik a munkanap és csak sötétedéskor ér véget. Az. idősebbek emlékezhetnek nehezebb aratásokra, de az aratás ünnepe egyre gazdagabb„ memrégen még elképzelhetetlen lett volna a mai terméshozam, vagy hogy százak munkáját végzi néhány gép, néhány ember. Magtárban a mag. Pereg az ujjak közül. Ez a mozdulat nem változott, nehéz kéz méri a búza súlyát, vallatja, milyen a megtermelt élet. (Cikk a 3. oldalon.) (Ágotha Tibor felvétele) A tűzszünet ellenére Feszült a helyzet Cipruson A fizikai munkások, két­kezi dolgozók műveltségi színvonalát hivatott növelni az az új iskolatípus, amely szeptember 1-én kezdi meg működését: a szakmunkások középiskolája. Az új középiskolai oktatási formába — amely hároméves képzés után szakközépiskolai érettségi bizonyítványt és kö­zépfokú műveltséget ad hall­gatóinak — az általános is­kola nyolc osztályát elvégzett és szakmunkás-képesítést szerzett dolgozók kapcsolód­hatnak be. A munka melletti tanulást megkönnyíti, hogy a dolgozók esti, illetve levelező tagozaton, vagy vendéghall­gatóként is részt vehetnek a foglalkozásokon. Az esti ta­gozatra járók heti három al­kalommal kötelezően látogat­ják az iskolát, a levelező ta­gozat munkásdiákjai heti egy vagy két napon fakultatívan vesznek részt a foglalkozá­sokon, az önállóan tanulók pedig vendéghallgatóként részt vehetnek mind az esti, mind a levelező tagozat fog­lalkozásain. A szakmunkások középis­kolájában — amelyet a munkásművelődés tömeges oktatási formájává kívánnak fejleszteni — három év alatt hat tantárgy anyagát sajátít­ják el a hallgatók: a magyar nyelv és irodalom, a törté­nelem, a matematika, a fizi­ka, a kémia és egy komplex tantárgy: a közgazdasági-ál­lampolgári ismeretek alap­jait. Ha a tapasztalatok ked­vezőek, az 1974—75-ös első tanév után a hat tantárgyat fakultatív foglalkozásokkal is kiegészítik. így biológia, mű­szaki rajz, elektrotechnika és egyéb — a szakmai igények­nek megfelelő — tantárgyak elsajátítására is mód nyílik. Az űj középiskolából az érettségi megszerzése után a szakmunkások az egyeteme­ken és főiskolákon tovább tanulhatnak. Gácsi államtitkár Tegnap Miskolcra látoga­tott Gácsi Miklós államtit­kár. Felkereste a városi pártbizottságot, ahol Mo’do- ván Gyula és Kolláth Sán­dor titkárokkal folytatott eszmecserét a IV. ötéves terv Az aláírt tűzszüneti meg­állapodás ellenére ismét fe­szült a helyzet Cipruson. A török hadsereg bombázott két görög helységet, és a tö­rök katonai parancsnok kér­te: vonják vissza az ENSZ- rendfenntartó erőket a török hadsereg által ellenőrzött te­Miklós látogatása végrehajtásáról, illetve azV. ötéves terv előkészítéséről. A Lenin Kohászati Művek és a Diósgyőri Gépgyár ve­zetőivel ugyanezekről a kér­désekről tanácskozott. rületről. Waldheim bejelen­tette a BT ülésén, hogy a ké­rést nem utasíthatja vissza. A Biztonsági Tanács ülé­sén egyébként a szovjet de­legátus — eljárási okokból — megvétózott egy angol ja­vaslatot. Az angol .javaslat­ról való döntés ügyében a szovjet delegátus két óra haladékot kért. hogy koz- zultálhasson - kormányéval. Miután» az elnökség ezt nem adta meg — vétójogával élt. Callaghan angol külügy­miniszter a genfi tárgyalá­sokkal kapcsolatban egyéb­ként nyilatkozott, hogy tu­domása szerint Makariosz nem kíván részt venni az augusztus 8-án kezdődő gen­fi értekezleten, amelyen az alkotmányos rendezés kerül szóba. * tdvözöljük Sierra Leone államfőjét Hazánkba érkezik dr. Siaka Stevens A káilikula A kánikula tovább tart. Vál­tozóan felhős, fülledt meleg lesz az idő, délután zápor, zi­továb!) fart vatar lehetséges. A nappali hőmérséklet 29—34, az esti 22—26 fok között alakul. Éjféltől reggeijy PROVOKÁCIÓ NYUGAT-BERLINBEN Az NSZK provokációs 1. pésére, (hogy Nyugat-Berliv ben környezetvédelmi hiva­talt állít fel, noha a négy­hatalmi szerződés szerint Berlin nem tartozik az NSZK-hoz) az NDK nem en­gedélyezi a hivatal alkal­mazottainak a tranzit-utak használatát. — Az USA emiatt egyelőre nem ismeri el az NDK-t SZOVJET—BOLGÁR TÁRGYALÁS Rövid látogatásra a szov­jet fővárosba érkezett Petr Mladenov bolgár külügymi­niszter a Bolgár KP Politi­kai Bizottságának póttagja. — Konsztantyin Katusev, az SZKP KB titkára ugyanek­kor szívélyes és baráti lég­körű megbeszélést folytatott Dimitr Zsulevvel, a Bolgár Népköztársaság moszkvai nagykövetével. LEZUHANT EGY SVÉD VADÁSZGÉP Stockholmtól 200 kilomé­terre délre, berepülés közben lezuhant a svéd légierők egy hazai gyártású szuperszoni­kus vadászgépe. A pilóta éle­tét vesztette. A légierők szó­vivője szerint a gép éppen leszállásra készülődött, ami­kor a katasztrófa bekövetke­zett. ROMAN VÁLASZ ANGOL RÁGALMAKRA A Scinteia, az RKP KB lapja visszautasítja azokat az angol lapjelentéseket, ame­lyek rágalomhadjáratot kezd­tek Románia ellen, és „el­torzítják azt a testvéri barát­ságot. amely Romániát a Szovjetunióhoz és más szo­cialista országokhoz fűzi.” (Az angol lapok szovjetelle­nes éllel közöltek tudósítá­sokat romániai ipari szeren­csétlenségekről.) ÖT ÉS HÁROM ÉV — HAMIS NAPÓLEONÉRT Egy spanyol származású marokkóit 5, egy spanyol és egy amerikai származásút pe­dig 3—3 év börtönbüntetés­re ítéltek Casablancában, mert hamis Napóleon-ara­nyakat gyártottak. — A Ma­rokkóba csempészett arany­tömbökből készült hamis ér­méket egy casablancai éksze­rész dobta piacra. Ö is öt évet kapott ezért. Hazánkba érkezik az afri­kai Sierra Leone államfője, dr. Siaka Stevens, hogy vi­szonozza Elnöki Tanácsunk elnökének. Loson czi Pálnak tavaly í-ii látogatását. * Az 1905-ben született ár. Siaka Stevens, Afrika egyik legérdekesebb személye, aki az 1971-es fordulattal (ami­kor országa köztársaság lett), és az 1973-as választással megerősödött pozíciójának lávívása óta a haladó, el nem kötelezett politikájával kivívta az afrikéi népek elis­merését. — Sierra Leone, — neve az országot felfedező portugál hajós, Pedro de Cintha „keresztapai” jóvol­tából portugál „Oroszlán- begy’, — 1642-ben történt felfedezése után 1808-ban lett angol koronagyarmat, és 1961 áprilisában nyerte el függetlenségét, ezt követ­te a köztársaság 1971-es ki­kiáltása. Hazánk öt éve tart fenn diplomáciai kapcsolatot az elsősorban gyémántexport­jából élő afrikai országgal, amelynek exportját ma már 51 százalékban dr. Siaka Stevens haladó kormánya ellenőrzi. Gazdasági kapcso­lataink bővültek, a mostani látogatás a további bővülést ígéri. (máté)

Next

/
Oldalképek
Tartalom