Déli Hírlap, 1974. január (6. évfolyam, 1-26. szám)

1974-01-31 / 26. szám

a miskolciaké a szó Viszontagságaink a moziban és előadás után Valamennyiünk érdekében I Vízellátási zónák Január 23-án, szerdán este 7 érakor a Béke moziban megnéz­tem a „Volt egyszer egy vad­nyugat” cimü filmet. Az itt ta­pasztaltakat teszem szóvá. Amikor már mindenki a he­lyén fiit — telt ház volt — a sötétben, műsor közben bezú­dult egy csomó ember és a há­tunk mögött levő utat (páholy­ban ültünk) megtöltötték pót­székekkel. Sűrűn tömött sor ke­rült az útra, amely úgy gondo­lom, a biztonság miatt van fenn­tartva. Azért váltottam páholyjegyet — nem csekély összegért, fér­jemmel voltam, s a két jegyért 48 forintot fizettem —, hogy kényelmesen nézhessem végig az előadást. A pótszéksorba azon­ban pici gyermeket is inagult- al hoztak a szülők — 3—4 év örüli kisfiúkat. Ha már a szü­lők nem voltak eléggé gondosak és ilyen filmhez elhozták a gye­rekeket, akkor a jegyszedőknek nem lett volna szabad beenged­ni őket. Hiszen nagy betűkkel Jan V 7-t számunkban közöl­tük Sz. L levelét, aki szóvá tette, hogy az LRM salakdombjáról illetéktelen személyek eltulajdo­nítják, majd a közelben levő M£H-telepen eladják a beol­vasztásra váró vashulladékot. Ezzel kapcsolatban a MÉH Vál­lalat igazgatójától a következő választ kaptuk: „A Lenin Kohászati Mű­vek illetékes szervével, az iparszervezési főosztállyal a társadalmi tulajdon fokozott védelme érdekében több al­kalommal folytattunk tár­gyalást. Véleményünk sze­rint ugyanis az LKM tulaj­donát képező anyag bizton­ságos megőrzése elsősorban az ő feladatuk. Ezen túl­menően természetesen vál­lalatunk is hathatós intéz­kedéseket tett. hogy az LKM tulajdonát képező anyagok dézsmálói elnyerjék jogos büntetésüket. Ezzel kapcso­latosan vállalatunk az előírt Kőkemény cukor % Finomított kristálycukrot vásároltam nemrég, s kőke­mény volt. Azt már meg­szoktuk, hogy az ugyancsak finomított sót legtöbb eset­ben kalapáccsal kell meg­törni — de már a cukrot is? Talán a tárolásnál lehet a hiba — tette szóvá M. Z.­hirdetik a bejáratnál, hogy este 8 óra után kiskorúak az elő­adásokat nem látogathatják. Eél Xl-kor volt vége az előadásnak, s nem értem, hogyan gondol­hatták a szülők, hogy ilyen ki­csi gyerekek három és fél óra hosszat nyugodtan elmaradnak ölben? Az előadás befejeztével nem ért véget a bosszúságunk. A villanyrendőrnél vártunk az 1-es autóbuszra. Ugyanebben az Idő­ben volt vége a színháznak is, egy időben özönlött ki mindkét helyről a sok ember. Elég hosz- szú várakozás után jött a busz, de nem csuklós, s bizony elég sokan lemaradtunk róla. Talán ezek a szórakozóhelyek jelezhet­nék a közlekedési vállalatnak az előadások befejezésének időpont­ját, hogy könnyebben haza tud­junk érni és szívesen mozdul­junk ki otthonról. Mihalecz Lajosné Miskolc (Jármay György rajza) rendelkezéseket betartja és a mi segítségünkkel sikerült a közelmúltban több, a társa­dalmi tulajdont notóriusan dézsmáló személyt bíróság elé állítani. A cikk megjelenése után ismét felkerestük az ipar- szervezési főosztály vezető­jét, aki az LKM részéről tá­jékoztatást adott arról, hogy milyen intézkedéseket tettek a társadalmi tulajdon vé­delme érdekében. Messzemenően egyetértünk az LKM illetékes vezetőjé­nek azzal a véleményével, hogy a lakosság is sokkal hatékonyabban segíthetné a társadalmi tulajdon védel­mét akkor, ha a tolvajokat az LKM cendészete vagy a rendőrség kezére juttatná.” Figyelmességből:' kitűnő Szokatlan dologra figyel­tünk fel tegnap reggel az 1-es autóbuszon. A CC 13-08 forgalmi rendszámú autóbusz indulásra várakozott a Ti­szai pályaudvaron, tele uta­sokkal. Egyszer csak a szók-» vány — „Az ajtó mellett tessék vigyázni!”. — szöveg helyett a következőket hall­juk: „Jó reggelt, jó munkát, kedves utasok, tessenek vi­gyázni az ajtók mellett, a kocsi indul.” Nem szorul magyarázatra, hogy akik a hajnali vona­tokkal már 5 óra előtt a Ti­szai pályaudvarra érkeznek, minden reggel nagyon ko­rán kelnek; többségüknek még ki sem ment az álom a szeméből. Most mégis fel­csillantak a szemek, itt-ott egy-egy elismerő szó is el­hangzott. Igen. emberségből, figyelmességből jelesre vizs­gázott a gépkocsivezető. Mi­vel az utasoknak nincs mik­rofon a kezükben, ezért ez­úton válaszoljuk: Mi is jó munkát és balesetmentes közlekedést kívánunk ön­nek! Rónai László a Cementipari Gépjavító dolgozója ROVATVEZETŐI MOLNÁR SANDOftNE TELEFONSZ AMA: 18-22) Becsületes megtalálók Január 18-án elvesztettem gyári belépőmet. autóbusz- bérletemet és az engedélye­met a későbbi munkakez­désre (kislányomat bölcsödé­be hordom és ehhez kértem engedélyt). Háromnapos hi­ábavaló keresés után már azt hittem, nem fogom vi­szontlátni ezeket a fontos iratokat. Február 21-én azután aján­lott levelet kaptam, benne a keresett papírokkal. Sajnos, csak a feladó hivatalt tud­tam kiolvasni az aláírásból, és ezért ezúton mondok kö­szönetét a MÁV Miskolci Építési Főnökség dolgozói­nak, akik részemre vissza­juttatták elvesztett holmi­mat. Nagyon kellemes érzés volt a levelet megkapva ar­ra gondolni: lehet bízni az emberekben. Túsz Istvánná Miskolc, III., Gorkij telep 1$. sz. Égyre iavul a közlekedés örömmel állapíthatjuk meg lényegesen jobb ma a közle­kedés a városban, mint ko­rábban bármikor. Ez pedig mindenekelőtt az újonnan beállított autóbuszoknak kö­szönhető. Szépek, kényelme­sek, gyors mozgásnak ezek a buszok, szívesen utazunk raj­tuk. Nagy előnyük, hogy há­rom — gyorsan nyíló — páros ajtó szolgálja a le- és felszál­lást és gyorsítja a közleke­dést. Bár csúcsforgalomban még mindig kevésnek bizo­nyulnak, de városunk vezetői mindent megtesznek azért, hogy — lehetőség szerint — kényelmes és gyors utazási feltételeket biztosítsanak. Közismert, hogy növelni akarjuk a munka termelé­kenységét, s ezt — ahol en­nek feltételei adottak —nagy teljesítményű automatikusan dolgozó gépekkel valósítjuk meg. A közelmúltban e cél érdekében országos pályáza­tot hirdettek a számjegyve­zérlésű gépek és alkalmazási technológiájuk elterjeszté­sére. A negyven pályázó közül az országban 12 vállalatot, közöttük az Egyesült Villa­mosgépgyárat is alkalmasnak minősítették e program meg­valósítására. Ennek során a KGM és az OMFB szerződést kötött az EVIG-gel, amely szerint 8—8 millió forintot kapott mindkét féltől. Ehhez az összeghez a vállalat 24 millió forinttal járul hozzá és így 1975-ig 5 darab NC-típu- sű gépet vásárolhat. „Utasítás" lyukszalagon Az NC (Numerical Control) típusú gépek üzemük közben szükségtelenné teszik áz em­ber műveletkénti beavatko­zását. Teljes munkafolyama­tuk lyukszalagra írt „utasí­tás” alapján zajlik, beleértve az egyes munkafázisokhoz szükséges szerszámok cseré­jét is. így működésük közben az emberi figyelmetlenségből adódó hiba. időveszteség tel­jesen kizárt, s jelentősen csökkennek az úgynevezett mellékidőik is. A szerszámok és munkada­rabok szükséges helyzetbe állítását egy-egy művelet el­(Folytatás az 1. oldalról) Miskolc legmélyebb és leg­nagyobb vízellátási zónája a tapolcai terület, a város ke­leti része. Nyugati határa a vasgyár, a Győri kapu vo­nalának egy része és a Rácz Ádám utca. Ettől a területtől egy szint­tel magasabb (körülbelül har­minc méterrel) a vasgyári zóna, amelyiK az előző határ­vonaltól a Köztársaság utcá­ig, a diósgyőri várforrásig, illetve a Fazola utcáig ter­jed. Ide tartozik a Győri ka­pu déli része és az összekötő városrész is. A vasgyártól nyugatabbra van a diósgyőri zóna, amelyik körülbelül 20 méterrel magasabb az előző területeknél. Itt vannak a legnagyobb lakótelepek, a ki- liáni, a diósgyőri és a kis- utcás házsorok, egészen Lil­lafüredig. A három alapvető ellátási körzeten kívül hidroforház biztosítja a vizet az Avas­tető és a Dessewffy utcai házak számára. Az LKM sa­ját átemelő berendezése a gyári telepnek és Komlóste- tőnek ad vizet. A diósgyőri nyomásfokozó pedig a város- központ magas épületeinek ellátása érdekében üzemel. Az ufea egyik és másik oldalán Egyszerű fizikai törvény magyarázza, hogy az egyes ellátási zónákon belül is a legmagasabb pontokon levő épületekben jelentkezik a vízhiány. De ez a törvény- szerűség a zónák között is érvényes, tehát a magasabb fekvésű területekről is a mé­lyebb városrészekbe áramlik a víz. (Ezért van az, hogy Görömbölyön, Szirmán, He- jőcsabán sohasem lesz víz­hiány.) A magasabb város­részek ellátása tehát a víz­hiányos időszakokban sok­kal nehezebb. Gyakran hábo­végzése után automatikusan végzik. Alkalmasak arra is, hogy számítógéphez kapcso­lódjanak. illetve, hogy lyuk­szalag helyett komputertől kaipják az egyes műveleti utasításokat. E gépekről Andics Endre főmérnök a következőket mondotta: Két és fél helyett másfél éra — Jelenleg már két NC-tí- pusú gépünk van. Az egyik az ÉVIG 250-es karusszelpad (angol), a másik a FOREST CU 9-es megmunkáló köz­pont (francia). Vállalatunk­nál fontos feladat a villany­motor állórész öntvények megmunkálásának fejleszté­se. Ezek a gépek évi 15 ezer darab öntvény megmunkálá­sára képesek. A bejáratás, beállítás alatt levő gépünk máris exportra kerülő alkat­részek megmunkálását végzi. A vasúti személykocsik világítására szolgáló generá­toroknál a két és fél óra he­lyett másfél órára csökken­tette az állórészek megmun­kálását — folytatta a főmér­nök. — További előnyük, hogy a különböző idomok, az úgynevezett • alakos alkatré­szek megmunkálásánál a mű­veleteket leegyszerűsít-ik. Egyik leglényegesebb hasz­nuk pedig az, hogy a munka­darabot igen jó és egyenletes minőségben, méretazonosan készítik el. A hagyományos technológiával gyártott al­rognak a lakók amiatt, hogy amíg az egyik utcában bő­ségesen van 'víi, addig az utca másik oldalán még az utcai csapok is szárazak. Ez éppen a zónafelosztással ma­gyarázható, amelynek szük­ségességét egy példával illusztráljuk. A legjobb ellá­tás a tapolcai zónában van, ahol viszont a legmagasabb ponton ugyancsak hamar je­lentkezik a vízhiány (például a Szamos utcában). Ezzel szemben az egy szinttel ma­gasabb zónában a szomszéd utca számít az egyik leg­alacsonyabb területnek és ott emiatt még van víz. Ha ezt ily módon nem szabályoz­nák, a város magasabb te­rületein hónapokig nem lát­nának vizet, míg az alacso­nyabb fekvésű utcákban so­hasem éreznék a tartós szá­razság következményeit. így aztán mindig az adott zóna­területek legmagasabb pont­jain jelentkezik leghamarabb a vízhiány. Segít az átemelő A mostani szűkös ellátási helyzetben rendkívül nagy szerepe van a Vas utcánál, a Chinoin szomszédságában levő átemelő berendezésnek, ha nem a bükki források, ha­nem Zsolca és Tapolca felől érkezik a nagyobb mennyi­ségű víz. A hálózatból csak így lehet közvetlenül ivóvizet juttatni a göröghegyi meden­cébe, ahonnan a vasgyári te­rületeket látják el, s a diós­győri városrészbe, a kiliáni területekre is juthat innen víz. Az átemelő fél éve szin­te megállás nélkül működik — a szárazság miatt. A viz ilymódon történő „elosztá­sát” a szakemberek a lehető legkörültekintőbb mérlege­léssel oldották meg. Az átemelő berendezés üzemelésének menetrendje a következőképpen alakul. Reg­gel öttől hétig a vasgyári te­rületekre küldik a vizet és katrészek felhasználása so­rán rengeteg időt rabol el a szerelés közben szükségessé váló utánmunkálás. Ezek a gépiek szigorú pontosságuk­kal feleslegessé teszik a mű­veleteket, amelyekhez koráb­ban jelentős számú munka­erő volt szükséges és nehéz kétkezi munkát igényeltek. Elmondotta Andics Endre azt is, hogy e gépek nemcsak a munka termelékenységét fokozzák, hanem a velük dol­gozó emberek iránti igénye­ket is. Kezelőjüknek a mun­ka hagyományos szakmai is­meretén túl a vezérlő beren­dezésük lényegét is jól kell ismerniök. Speciális tanfolya­mot végzett munkások, mér­nökök szükséges irányításuk­hoz. Az előkészítő művelete­ket jelenleg is egy, e feladat­ra szervezett és kiképzett munkacsoport látja el, s ta­pasztalt szakember-gárda el­lenőrzi az üzemeltetést. A gép közvetlen kiszolgálásá­hoz viszont nem szükséges szakember. — Összegezve: Az NC-tí- pusú gépek és rendszerek a holnap termelőeszközei. Egyelőre csak tanulgatjuk a gépek működtetését. De most, a kezdet kezdetén szükséges a helyes szemlélet, ahogyan fogadjuk őket, ahogyan is­merkedünk velük és megta­nuljuk úgy kezelni bonyolult szerkezetüket, ahogyan a leg­hasznosabbak az ember, a vállalat, a társadalom számá­ra — fejezte be tájékoztató­ját az ÉVIG fejlesztési fő­mérnöke. SOMOSKŰI LAJOS ezt követően héttől tíz óráig állnak a gépek. Erre azért van szükség, mert ha az át­emelő a délelőtti órákban is folyamatosan üzemelne, a tapolcai területek maradná­nak ellátatlanul. Délelőtt tíz­től este nyolc óráig aztán is­mét a vasgyári zónába megy a víz a tapolcai területről, hogy műszakváltáskor legyen víz a nagyüzemek mosdói­ban. A kádból leengedik Este nyolc óra után Diós­győr felé nyomják a vizet, hajnali ötig, ami nem jelenti azt, hogy másutt megszűnik az ellátás, mert a még meg­levő tartalékokból több órán át, néha egesz éjszaka ma­rad víz a vezetékekben. Haj­nali négytől reggel fél nyol­cig üzemel a diósgyőri vá­rosközpont szivattyúháza. Ugyanis csak akkorra ér fel oda a tapolcai területről át­emelt vízmennyiség. Az elő- hegyi tárolóból kapott víz­ből a reggeli órák után még egy ideig marad valamennyi a tárolóban a városközpont számára. Az itt lakók — an­nak ellenére, hogy bizonyos időszakokban mindennap van víz — teleengedik a kádat és valamennyi edényüket, at­tól tartva, hogy holnap még annyi víz' sem lesz, mint ma. Aztán amikor látják, hogy mégiscsak megcsordulnak a csapok, a már állott vizet le­eresztik. Ezzel kincset érő vi­zet pazarolnak el. Az ellátás arányait a szűr- kos körülmények között gon­dos mérlegelés után állapí­tották meg. Azt is figyelem­be kellett venni, hogy ne ma­radjon víz nélkül a tejipari vállalat, s a termelés idő­pontjában a kenyérgyár. A vízművek dolgozói, ve­zetői azt kérik, hogy minden­ki vegye komolyan a takaré­kosságra intő felhívást. Ott is, ahol a fél éve tartó víz­hiány ellenére mindig van elegendő víz a mosáshoz, fő­zéshez, tisztálkodáshoz. Ahol a felszerelések rossz állapot­ban vannak, használaton kí­vül le kell zárni a közös fő­csapot. NAGY JÓZSEF Városi tanácstagok fogadóórái 1974. február 1. Csetneki Józseíné, Győri kapu 132.. 17 órától. 1974. február 2. Torma Béla, Csákány u. 4.. 17 órától. 1974. február 4. Búzái Pál 1/6. sz. területi párt- alapszervezet. Tanácsház tér 2., 17 órától; Endrédi József, OTP. Széchenyi u. 15—17.. 17 órától; dr. Gyimesi Béla. ni. kerületi hivatal, Marx K. u. 96, 14 órától; Harhai József, területi pártalap- szervezet. Görömböly, 17 órától; Hell István, Virág K. u. 4., 18 órától; Hontl András. Mecsek u. 2.. 17 órától; Kiss Mártonné. Ki- llán-északi óvoda, Kacsóh p. u. 8.. 12 órától; Molnár Miklós la­kásszövetkezet irodája. Katowi­ce u. 7.. 17 órától; Nagy Károlv- né, Rozgonyi P. u. 6.. 18 órá­tól; ökrös Béláné. Gagarin u. 13.. 17 órától: Somossy Katalin 1/5. sz. területi pártalapszervezet Kassai u. 86., 17 órától; Vitányi Imre, V5. sz. területi pártalao- szervezet, Kassal u. 86.. 18 órától; Szaniszló Bálint. Benedek u. 7.. 17 órától; Sztrelcsik Ferenc. Je- genyés u. 4.. 18 órától; Valisek Márta. Görömbölyi u. 42 17 órától; Vindt Márta, Brigád u. 15.. 17 órától. 1974. február 5. , Kormos Gvörgy. tsz-lroda. Ma­jor u. 4.. 16 órától; Koval Pál, 1/6. sz. területi oárt.alar>szervezet, Tanácsház tér 2.. 17 órától: ifi. Tasnádi László, BAEV rendészeti irc.-'a. 18 órától. 1974. február 6. Budai Barnáné, Ady Endre Mű­velődési Otthon, Kuruc u.. 18 órától; Vágó Péter. Fazola utcai Általános Iskola, 17 órától. 1974. február 7. Gáspár Sándor. Erdei Termé­keket Feldolgozó Vállalat. Szent- péteri kapu 5—7., 17 órától. 1974. február 8. Nagy Búza Józsefné. 34. se. Alt. iskola, Könyves K. u. 2., lg órától. A társadalmi tulajdon védelmében K. P. Miskolc, Kilián Számjegyvezérlés A holnap termelőeszközei

Next

/
Oldalképek
Tartalom