Déli Hírlap, 1974. január (6. évfolyam, 1-26. szám)

1974-01-14 / 11. szám

a miskolciaké a szó A Kilián Gimnázium tanulói a tiszta Miskolcért Felajánlásuknak megfelelően január 11-én a 11!A osztály ISZ-fiataljait ott láthattuk a lakótelep bérházai között, hogy kidobált fenyőfákat összeszedjék, s a kijelölt helyre vigyék, tonnán a köztisztasági vállalat elszállítja. Fiatalos jókedv­ei végezték ezt a munkát Miskolc város szebbé, tisztábbá dele érdekében, testnevelő tanáruk irányítása mellett. E ne­tes mozgalomért köszönetét mondanak a lakók úgy a gim- ázium vezetőségének, mint a munkában részt vevő fiata­jknak. Vida Kálmán tudósító Megkerült a táska Január 9-én húgom roko- ii látogatásra érkezett hoz- ánk. A Tiszai pályaudvaron eszállva buszjegyet váltott tz ott árusító közlekedési dolgozótól. Mivel sok cso- nagja volt, le kellett pakol- íi azt a jegyváltásnál. Csak i buszban vette észre, hogy *.gyik táskája elveszett. Sie­tett vissza az állomásra, s Sár nem volt biztos benne, hol hagyta csomagját, érdek­lődött a jegyárusnál is. Sze­rencséje volt, meglett az el­veszettnek hitt táska. A kö­zelben levő jegyárusító pa­vilonban átvehette azt, mi­után meggyőződtek róla, hogy az ő tulajdona. A tás­kában iratai és fontos — nagyon értékes — okmányok voltak. Ezúton köszönjük meg a közlekedési vállalat dolgozóinak figyelmességét. Szabó .íánosné Miskolc Udvarias Volán-dolgozók December 23-án Kazinc­barcikáról Miskolcra utaztam a GC—27-82 rendszámú Ikarus autóbusszal. Sajó- szentpéteren egy középkorú férfi, nem várva meg, amíg az utasok leszállnak, „nyo­mult” felfelé a kocsira. A kalauznő udvarias hangon kérte: várjon nyugodtan. Er­re durva, sértő hangon vála­szolt. Ekkor a gépkocsi ve­zetője vette át a szót, akit szintén arrogáns hangon sér­tegetett. Azt hittem, hogy a gépkocsivezető — minden oka megvolt rá — kikéri ma­gának ezt a hangot. De nem ez történt. Udvariasan pró­bálta meggyőzni a „kedves utast” helytelen magatartásá­ról: nem jogos a felháboro­dása, mert lesz hely az autó­buszon, csak várja meg, amíg a leszállás befejeződik. Ez a hang annyira meggyőzte az utast, hogy Miskolcig a meg­állókban a Volán két dolgo­zójának szinte a segítségére volt, biztatta utastársait, menjenek beljebb a kocsi belsejébe, hogy mindenki felférjen. A vezető kedves­sége jóleső érzéssel töltött el, ezért fogtam tollat és írtam meg az esetet. Molnár János Kazincbarcika, Építők útja 27. Az igényekhez igazodva tartanak nyitva lapunk november 18-i szá­méban megjelent „Csak fél­megoldás” című cikk többek között kifogásolta az össze­kötő városrészben megépült szolgáltatóházban elhelyezett Miskolc 5. sz. postahivatal nyitva tartási idejét. A cik­ikel kapcsolatban a Miskolci Postaigazgatóság a követke­ző választ küldte: „Az 5. sz. postahivatalnál az áthelyezéskor és az azt megelőző időben nem állt rendelkezésre kellő informá­ció a hivatal várható forgal­mára vonatkozóan. A meg­nyitást kővető időszak for­galma — tekintettel az év végi csúcsforgalomra — erő­sen eltért az átlagostól, így ennek alapján nem volt cél­szerű módosítani a hivatal szolgálati rendjét. Annak ér­dekében, hogy a postahiva­talnál az idényekhez legjob­ban igazodó nyitva tartási időt állanítsunk meg, a szük­séges előkészületeket meg­tettük. Az előfeltételek meg­teremtése után — előrelát­hatóan az év első negyedé­ben — intézkedünk a módo­sításról.” Hosszú várakozási idő Az Észak-Mogyarorsióg szerkesztősége gyors-gépírót alkalmaz. Fizetés: megegyezés szerint. Jelentkezés személyesen a szerkesztőség titkárságán Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 15. II. emelet. Nem kapnak buszjegyet A martintelepi lakosok panaszolták: sehol nem tud­nak autóbuszjegyet vásárol­ni. Van a megállóban egy trafik, mely — tudomásuk szerint — vállalná a jegy árusítását, de erre vonatko­zóan intézkedés még nem történt. Az autóbuszon vált­hatnak jegyet, de ott csak 5 darabot adnak. S ha va­lakinek csak egy-két darab kellene, az mit tegyen? Este 11 óra után a 12-es és 14-es autóbusz, mindkét irány­ban — tehát a Szentpéteri ka­pu és a Petii eházi bérházak felé — 40 percenként közlekedik az új menetrend szerint. Gyár­ban, három műszakban dolgo­zom és ez eléggé kellemetlen, mert ha nem igyekszünk, akkor mehetünk gyalog, hiszen a 40 perc nagyon hosszú várakozási idő. Az ország második városá­ban, ilyen forgalmas útvonalon nem tartom reálisnak ezt az in­tézkedést — tette szóvá Horváth János miskolci levélírónk. És aki nem bírja a füstöt? Országos viszonylatban is reprezentatív, minden igényt kielégítő az új II. Rákóczi Ferenc Könyvtár. Szívesen térek be hírlapolvasójába, hogy elolvassam az irodalmi folyóiratokat. Egy ilyen al­kalommal egy fiatalember tár­saságában olvasgattam, aki rágyújtott, s éppen az or­rom alá eregette a füstöt. Amikor megkértem, ezt ne tegye, figyelmeztetett, hogy itt szabad dohányozni. Abba­hagytam az olvasást és tá­voztam. Szerintem helye­sebb lenne, ha a szomszédos, gyönyörű és fűtött előcsar­nok lenne a dohányzóterem, ahol kényelmesen el lehet olvasni az újságokat is. K. P, Miskolc Piszkos bevásárlókosarak Ezt mondja a jogszabály A SZtlLÉSI SZOLGÄLTATÄSOK A dolgozók betegségi bizto­sításáról szóló jogszabályok módosításáról szóló 1973. évi 27. és az 3/1973. SZOT számú szabályzat szerint 1973. janu­ár 1-től a dolgozó nő, vala­mint a családtag terhessége, illetőleg szülése esetében díj­talan orvosi kezelésre, szü­lésznői ellátásra és kórházi ápolásra jogosult. A dolgozó nőt szülési szabadsága idejé­re terhességi-gyermekágyi se­gély is megilleti. Ha a dolgo­zó nő a szülést megelőző két éven belül 270 napon át biz­tosított volt, a terhességi- gyermekágyi segély a mun­kabér teljes összege, ha pedi g legalább 180 napon át volt biztosított, a terhessé»!-gyer­mekágyi segély a munkabér 65 százaléka. Az orvosi gyógykezelésre jogosult dolgozó nőnek, vala­mint a családtagnak szülése esetében anyasági segély jár. A SZOT szabályzata szerint anyasági segélyben részesül az a szülő nő, aki a betegségi biztosítás keretében orvosi gyógykezelésre jogosult és terhességének ideje alatt ter­hességi orvosi vizsgálaton részt vett. Az anyasági seeélv összege gyermekenként 2500, vagy 1000 forint. Az előbbi összeget azok kapják, akik a terhesség ideje alatt négy­szer. koraszülés esetén egy­szer terhességi orvosi vizsgá­laton részt vettek és az első, illetőleg koraszülés esetén az egyszeri terhességi orvosi vizsgálat a terhesség kezdeté­től számított 140 napon belül volt. Az 1000 forint anyasági segélyt azok kaphatják, akik az előbbi feltételeket nem tel­jesítették. de legalább egy­szer részt vettek terhességi orvosi vizsgálaton. Azoknak, akik a terhesség ideje alatt terhességi orvosi vizsgálaton egyszer sem jelentek meg, anyasági segély nem jár. A jogszabály lehetőséget ad rá, hogy azok a nők, akik ter­hességi vizsgálaton részt vet­tek, de orvosi gyógykezelésre nem jogosultak, külön mél­tánylást érdemlő esetben — kérelemre — helyi tanácsi javaslatra anyasági segélyt kapjanak. A mezőgazdasági biztosított nő egységes anya­sági segélyt kap. A terhessé­gi-gyermekágyi segély össze­ge: 270 napi előzetes biztosí­tási idő esetén 4000 forint; 180 napi előzetes biztosítási idő eisetén 2600 forint. A SZOT-szabáíyzat átme­neti rendelkezése szerint, ha az orvosi gyógykezelésre jo­gosult dolgozó nő. illetőleg családtagja 1974. január 1-e és június 30-a között szül. az 1000 forint anyasági segélyre akkor is jogosult, ha egvszer sem volt terhességi orvosi vizsgálaton. DR. SASS TIBOR A fűszerüzletek rendszeres látogatója vagyok. Nagyon sok helyen tapasztalom, hogy a bevásárlókosarakat nem tartják tisztán. „Válogatni” kell közöttük, amíg egy tisztábbra rá­akad az ember. Nem elég gondosan törülik ki esetenként — ha kitörülik — és sokszor zsíros, vagy éppen ragadós, pisz­kos a kosár. Baj van a fogókkal is. Soknak hiányzik az egyik szára, amely nélkül igen nehéz, szinte lehetetlen a kézben tartása. Nemegyszer voltam már szfmtanúja — éppen emiatt — annak, hogy a kosár tartalma a földre hullott. Több gondot és figyelmet kérünk ezen a téren — írja levelében Gy. Béláné miskolci olvasónk. Rendet a Centrum környékén! A város egyik legforgalmasabb pontja a Centrum Aruház kör­nyéke. A Beloiannisz utca felől forgalmas autóparkoló van. Szí­vesen állnak itt meg a helyiek, de előszeretettel parkolnak itt a belföldi turisták és a külföldiek is. Sajnos, az utóbbi időben a Beloiannisz utcában szinte ne­héz végigmenni úgy. hogy leg­alább egy „forintért kunyeráló”, .... i ---------­Szerkesszen Felünk! Az utóbbi időben több leyél érkezett szerkesztősé­günkhöz, melyben olvasóink arról érdeklődnek, hogy egy évben hány tüdőszűrésen kell részi venni a lakos­ságnak. Egyik kismama olvasónk pedig azt tudakolta, hogy a terhes anyák részére is kötelező-e a tüdő- szűrés? Kérdéseinkkel dr. Hoffman Ferencet, a tüdő­szűrő állomás vezető főorvosát kerestük meg. A tüdőszűrés előnyei A tüdőszűrésen való rész­vétel minden 14. évét betöl­tött állampolgár részére kö­telező. A vizsgálatot évente egyszer végzik el. Sajnos, még nem tudatosult min­denkiben, hogy a vizsgálat az ő érdekükben történik, s époen ezért sokan csak több­szöri felszólításra keresik fel a tüdőszűrő állomást. Szomorú tapasztalat: az idő­sebb emberek azt gondolják, hogy az ő korukban már fe­lesleges a vizsgálat, hisz úgysem lesznek betegek. A szakorvosok ennek épp az el. lenkezőjét állítják. Előfor­dulhat ugyanis, hogy idős korban a korábbi meszes gócok, az inaktiv vagv a lappangó betegségek ismét kiújulnak. A tüdőszűrő állomás fel­adatköre az utóbbi időben kiszélesedett. Nemcsak a tbc felismerésére korlátozó­dik a tevékenységük, hanem kiterjed a tüdőrák és a nem tbc-s eredetű egyéb tüdőbe­tegségek (idült tüdőgyulla­dás, tüdőtályog, szilikózis, porártalmak stb.) felismeré­sére. 1973-ban megyénkben és Miskolcon 580 ezer ember esett át szűrővizsgálaton. Ta­valy 524 Ú1 tbc-s beteget észleltek, ebből 366-ot aszű. rővizsgálat derített fel. A betegségeket korai stádium­ban észlelték. 1973-ban 153 tüdőrákos megbetegedés for­dult elő. amelyből 78-at a szűrő derített ki. A korai fel. ismerés óriási jelentőségű, hiszen e stádiumban a tbc minden esetben, a dagana­tok pedig nagy százalékban gyógyíthatók. A tüdőszűrő állomásnak nagy gondot jelent a lakos­ság belső vándorlása. Az ér­tesítést ugyanis az illet» ré­gi lakóhelyére küldik, ahon­nan azonban a posta „isme­retlen” jelzéssel visszahozza. A lakók nem jelentik be új lakhelyüket, s a tüdőszűrő állomás nincs berendezked­ve arra, hogy felkutassa eze­ket az embereket. Az első értesítésre gyak­ran nem jelenik meg a cím- zett. Két hét múlva külde­nek újabb behívót. Ha va­laki többszöri felszólításra sem jelenik meg tüdószűré- sen, a fennálló rendelkezé­sek értelmében szabálysér­tési eljárást indíthatnak az illető ellen és pénzbüntetést szabhatnak ki rá. (Tüdőszű­résre egyébként behívó nél­kül is lehet menni). Akinél valamilyen rendel­lenességet fedeznek fel az orvosok, értesítik és kivizs­gálásra küldik. Ez év janu­ár elsejétől egyébként a III. kerületi tüdőszűrő állomást is reggel 8-tól este 6-ig le­het felkeresni. Az I. és II. kerületi lakosok vizsgálatát a Zsolcai kapui állomás vég­zi. Terhes anyáknak nem kell részt venniük a szűrővlzsgá. laton, nehogv a magzatot va­lamilyen károsodás érje. A terhes anyák ilyen irányú vizsgálatát indokolt esetben a tüdőgondozó intézet végez­heti el, gondos előkészítés után. B. S. maszatos kisgyerek ne toppan­jon elénk, mintha a szegénység reklámbabái lennének. Egy országban, abol éhezni senkinek se kell. nagyon nehéz megérteni ezt. Legalább olyan nehéz, mint a (elborogatott ku­ka hulladékai között válogató gyerekek létét. Márpedig, ha a képsor ellentmond a valós vi­lágnak, akkor valamit tenni kell. hogy azok a gyerekek se­hol se kéregessenek. WERTIG ANDRÁS, Fehérgyarmat Gyorsan intézkedtek Január 7-i lapszámunkban „Hiánycikk a Nők Lapja?” címmel közöltek panaszom. A posta azonnal intézkedett és most már az új lakásom címére küldi a lapot. Köszö­net érte. Rajkai Károlyné Miskolc ROVATVEZETŐ: MOLNÁR SANOORVt TELEFONSZAMA: 1S-ÍZ1 Az MHSZ Gépjárművezető képző Iskola szem&ly­gépkocsi­vezetői taníolyamot indít Jelentkezési határidő: január 16. Jelentkezés: Miskolc, Kazinczy u. 20. sí

Next

/
Oldalképek
Tartalom