Déli Hírlap, 1973. december (5. évfolyam, 282-305. szám)

1973-12-01 / 282. szám

I TANÁCSKOZTAK A DKÖTMÜVEK BRIGÄDVE- ZETÖI. Tegnap délelőtt ta­nácskozást tartottak a De­cember 4. Drótművek szocia­lista brigádjai. Dr. Imre Fe­renc igazgató vitaindítója után 15-en kértek szót. Az értekezleten elhangzott, hogy a gyárban 57 szocialis­ta brigád dolgozik 750 fővel. Egy év alatt 10,5 százalékkal nőtt a bérszínvonal, a gyár 1,7 millió dollár és kétmillió rubel értékű terméket ex­portál. December 3-án, hét­főn egymillió forint hűség- jutalmat osztanak ki a drót­művek törzsgárdatagjai kö­zött. TALAJTÉRKÉP. Kiskőrö­sön öt megye húsz mezőgaz­dasági és vegyipari üzeme mezőkémiai közös vállalatot alakított. Megrendelésre ta­lajtérképeket készítenek a földek megfelelő hasznosítá­sához, az évelő kultúrák ter­melőterületének megválasz­tásához, „receptet” készíte­nek az öntözéses gazdálko­dáshoz, felmérik a különböző növények vízigényét, az ön­tözés optimális idejét, a ta­laj tápigényét. HÁROMEZER IKARUS. Az idei háromezredik pano­ráma ablakos export-buszt tegnap adták át az Ikarus székesfehérvári gyárának szerelőüzemében. December­ben az üzem még 200 kocsit készít terven felül. KIFIZETTÉK A TÉVÉ ÖTÖST. Tegnap vette fel a tévé öttalálatos szelvényre járó 1 201612 forint nyere­ményét egy pest környéki nyugdíjas házaspár. I/OTTÓNYEREMÉNYEK. A Sportfogadási és Lottóigaz­gatóság közlése szerint négy találatot 41 fogadó ért el. Nyereményük egyenként 115 ezer 467 forint. Hármas ta­lálata 5615 fogadónak volt, nyereményük egyenként 422 forint. A kéttalálatos szel­vények száma 215 016 darab, ezekre egyenként 14 forintot fizetnek. TRAMINI, KÉKNYELŰ. A Badacsony-vidéki Állami Pincegazdaság, balatonfüre­di, badacsonyi és győri pa­lackozó üzemeiben ezekben a napokban mintegy 3 mil­lió palackot töltenek meg az 1972-es évjárat legjobb mi­nőségű boraival. Az év végi ünnepekre aranyérmes bor- különlegessegeket is forga­lomba hoznak, közülük is ki­emelkedik az 1972-es évjá­ratú kiváló minőségű bala­tonfüredi tramini, a bada­csonyi szürkebarát, a kék-, nyelű, a zöldszilváni. ANYAKÖNYVI HÍREK SZÜLETETT: Rertók Isi* mimül cs Bajnok Er- ZdieúewicK Heléna; Simon Jó­zsefnek ési Nagy Margitnak Gab­riella; Kiss Andrásnak es Va- uászi Rózsának András; Feuer Sándornak és Stiöer Gizellának Sándor; Nagy Jánosnak és Sző­ke Ilonának Nándor Dénes; Bod­nár Zoltánnak és Zubkó Iloná­nak Anita; Majláth Ernőnek és lvoós Magdolnának Magdolna; Tassi Imrének és ördög Irénnek Csaba; Kovács Sándornak és Czibak Ilonának Sándor: Lukács Ferencnek és Rebecsák Margit­nak Ferenc; Nagy Jánosnak és Kovács Margitnak JánQs; Pócs Elemérnek és Jaczenkó Klárá­nak Katalin Enikő; Sípos Sán­dornak és Bari Piroskának Sán­dor; Záborszky Józsefnek és Bakai Ilonának Tamás; Székely Bélának és Tóth Piroskának Nó­ra; Suszter Istvánnak és Zavar- kó Editnek Csaba Róbert; Ola­jos Sándornak és Kovács Anná­nak Anikó; Tóth Józsefnek és Pethő Borbálának Erzsébet: Ka- tulyák Józsefnek és Tirpák Ka­talinnak Attila. MEGHALT: Barát Sándomé (Nagy Annál 60 évet élt; Fllepkó András 43 évet élt; Zsíros Lajos 69 évet élt; Bereczky Mária 4 napot élt. Kémény nélkül A nagykanizsai üveggyár­ban a laboratóriumi be­rendezések, üvegtechnikai eszközök gyártására új, kor­szerű hutacsarnokot és fel­dolgozó üzemet építettek. Az 1000 négyzetméter alapterü­letű hutacsarnok üvegolvasz­tó kemencéje 5 munkahelyes lesz. Az uj hutacsarnok és feldolgozó műszaki érdekes­sége a tüzeléstechnika újsze­rű megoldása: nem kellett hozzá kéményt építeni, az égéstermék az olvaszótke- mencéből közvetlenül a sza­badba jut. ♦ A Néphadsereg című lap megjelenésének 25. évfordulója alkalmából ünnepséget rendeztek a Néphadsereg Központi Klubjában, a lap munkatársait a párt nevében Katona Ist­ván (képünk), az MSZMP KB osztályvezetője üdvözölte. Tizennégyezer aspiráns A mostani tanévben a Szovjetunióban összesen több mint 14 ezer külföldi aspi­ráns, egyetemi hallgató és gyakornok folytatja tanul­mányait. A külföldi egyete­misták minden kiadását a szovjet kormány fedezi, a hallgatók pedig ösztöndíjat kapnak. Ä Szovjetunió segítségével az idén további 30 főiskola és középiskola létesül a fej­lődő országokban, köztük Egyiptomban. Algériában, Iránban, Irakban. Maliban. A Szovjetunió előadó taná­rokat is küldött ezekbe az országokba. Készülődés december harmedikára O* Ünnepel Miskolc Felszabadulásának 29. év­fordulójára készül Miskolc. Az üzemekben, a vállalatok­nál, az iskolákban és az in­tézményekben mindenütt megemlékeznek az évfordu­lóról. Ma délelőtt adják át a Győri kapuban megépült in­tézmény-központot, a gép­ipari technikum új torna­csarnokát, az új szolgáltató­házban a Tokaj éttermet. Az étterem ma este 6 órától már vendégeket is fogad. Lillafüred egy alpesi jellegű bisztróval gazdagodik. December 3-án, délelőtt fél 9-kor kibővített ünnepi tanácsülést tart Miskolc me­gyei város tanácsa az MSZMP városi bizottsága székhazának tanácstermében, ahol az ünnepi megemléke­zés alkalmából kitüntetése­ket adnak át. Ugyancsak 3-án, délelőtt 11 óra 30-kor koszorúzás lesz a Hősök terén, ahol a városi pártbizottság, a városi ta­nács, a városi KlSZ-bizott- ság, a Hazafias Népfront városi bizottsága és a De­cember 4. Drótművek veze­tői koszorúznak. Városi tanácstagok fogadóórái 1973. december 3. Búzái Pál, L/C. sz. területi pártalapszervezet, Tanácsház tér 2., 17 ólától, Csetneki Józsefné, Győri kapu 132., 17 órától, End­réd! József, 40. sz. Ált. iskola, Győri kapu, 17 órától, dr. Gyi- mesi Béla, III. kerületi Hivatal Titkárság, Marx K. u. 96., 14 órától, Kiss Mártonné, Kilián- északi óvoda, Jiacsóh P. u. 8., 12 órától, dr. Koncz Béla, Lakás­szövetkezeti Igazgatóság Irodája, Clepkó E. u. 1., 17 órától, Kor- ponai Jánosné, dr., Óvoda, Ba­csó B. u. 70., 17 órától, Nagy Károlyné, Rozgonyi P. u. 6., 18 órától, ifj. Orosz Jánosné, Ifjú sági Ház, Győri kapu 27., 17 órá­tól, ökrös Béláné, Gagarin u. 13., 17 órától, Schön Péter, LKM. Vízmű-klub, Alsószinva u. 60., 18 órától, Szabó János, Szentpé- teri kapu 81., 19 órától, Szaniszló Bálint, Benedek u. 7., 16 órától, Várkoly József, Zrínyi Gimnázi­um, Rákóczi u. 2., 17 órától, Vindt Márta, Brigád u. 18., 17 órától, Vitányi Imre, I./5. sz. te­rületi pártalapsizervezet, Kassai u. 86., 18 órától. 1973. december 4. Gáspár Sándor, Erdei Termé­keket Feldolgozó V., Szentpéte- ri kapu 7—9., 17.30 órától, Kor­mos György, Egyetértés Tsz., Major u. 4., 16 órától, Koval Pál, 1/6. sz. területi pártalapszervezet, Tanácsház tér 2., 17 órától. apróhirdetés ingatlan Eladó kétszobás családi ház sürgősen, ugyanott nagykerekű Wartburg 1000-es. Ónod, Deák F. u. 6. sz. Lottóházban kétszobás örökla­kás eladó. I. emelet, 3. Érdek­lődni: délután. Eladó új, fekete női bőrkabát középtermetre. Miskolc, Forgács A. u. 7. (Martintelep.) Eladók: dunnák, párnák, szé­kek, fotelok, ebédlőasztal. Érd.: Nagy Ilona u. 16. sz. III/2. IZ jelzésű S—100 7600 km-rel eladó. Miskolc, Lcvay J. u. 49. Telefon; 37-780. Városi tanácstagok beszámolói 1973. december 3. Almási Istvánná, 1/3. sz. terü­leti pártalapszervezet, Tizeshon- véd u. 21., 17 órától; Demök Józsefné, Ságvári úti ált. iskola. 17 órától; Fehér Zsuzsanna, i/i. sz. területi pártalapszervezet. Beloiannisz u. 18.. 17 órától; Honti András. MIK Váll. kul­túrterme. Dózsa Gy. u. 30., 17 órától; Papp Gyuila, Patyolat V. kultúrterme, Győri kapu 48—50. 18 órától; Tóth István, 24. sz. ált. iskola, Majláth, 16 órától. 1973. december 5. Budai Bamáné, Ady E. Mű­velődési Ház, Kuruc u.t 18 órá­tól. 1973. december 6. Szolga István. 40. sz. ált. isk. Győri kapu dél, 17.20 órától; Tóth Imre, Tizeshonvéd u. 16.. 17 órától. 1973. december 8. Garami Károly Csőszerelő V. munkászállójának kultúrterme, Ernyebán u. 4., 16 órától; Szu- hai József, Tölgyesi u. 2., 14 órától; Titkó István, Szabó Er­vin u. 70., 16 órától. 1973. december 10. Barna Andrásné és Bárkái Miklós, 21. sz. ált. isk., diós­győri városközpont 17 órától; Bumbera László. 31. sz. ált. isk., Táncsics tér l., 17 órától: dr. Gyimesi Béla Kohó- és Öntő- ipari Szakközépisk. kollégiu­ma, Kiss tábornok u. 32. 17 órá­tól; Karaba László és Kiss Már­tonné, 35. sz. ált. isk., Lumum­ba u. 1., 18 órától; Koltai Zol­tán, öregek Napköziotthona, Nagy S. u. 34., 17 órától; Nagy Károlyné, IH/3. sz. területi párt­alapszervezet. Vár u. 5., 17 órá­tól; Molnár Miklós és Szabó Já­nos. 10. sz. ált. isk.. Katowice u. 15., 18 órától; Szaniszló Bá­lint, 114. sz. MüM. intézet tár­salgója. Gagarin u. 54.. 17 órá­tól ; Vindt Márta, Miklós úti ált. isk., „7 órától; Csatlóczky Miklós, 15. sz. ált. isk. Szirma, 17 órától: Halász András. Nyir- jesi pártalapszervezet, i7 órától; Harhai József, görömbölyi párt­alapszervezet, 17 órától; Papp József, Tokaji F. úti ált. isk., 18 órától, Sándor János, Szirma, Tanácskirendeltség. Erdész lövészek Országos bajnokok klubja A Magyar Honvédelmi Szövetség városunkban mű­ködő erdész lövészklubjának vezetősége holnap délelőtt fél 10 órai kezdettel tartja ez évi záróközgyűlését a szö­vetség székhazának nagy­termében. A napirend első pontjaként a klub titkára beszámol idei tevékenységükről. A többi közt olyan eredményekről is számot adhat, amilyenekkel más MHSZ-sportklubok nem­csak városunkban, de az or­szágban másutt sem büsz­kélkedhetnek. A klub tagjai közül ugyanis hárman orszá­gos bajnokságot nyertek. Az olimpikon Szabó Gyula a futóvadlövők bajnokságán — új országos csúccsal — győzött, s az EB-n bronz­érmes lett, Pápista György a kisöbű sportpuskával lebo­nyolított országos versenyen került az első helyre, Lovasi László pedig az ifjúsági kor­osztályba tartozó futóvad­lövők magyar bajnokságát nyerte meg. A közgyűlés további ré­szében ismertetik a jövő évi munka- és edzési tervet, versenynaptárt, majd meg­jutalmazzák az arra érde­meseket. külföld ALGÍR. Bumedien algériai elnök egy interjúban kije­lentette: Algéria úgy véli, hogy a Jordán folyótól nyu­gatra eső arab területekhez Jordániának nincs köze, ez kétségtelenül palesztin terü­let. Jordánia tehát nem kö­vetelhet vissza olyan meg­szállt területet, amely nem az övé. Az igazság az — mondta —, hogy az 1948-as háború során Izrael elfoglal­ta a palesztin területek egy részét, míg Jordánia a másik részét. BAGDAD. Borisz Pono- marjov, az SZKP KB Poli­tikai Bizottságának póttagja, a Legfelsőbb Tanács Nem­zetiségi Tanácsa külügyi bi­zottságának elnöke — aki szovjet küldöttség élén ven­dégeskedik Irakban — ta­lálkozott a kurdisztáni de­mokratikus párt vezetőivel. NEW YORK. Henry Kis­singer Washingtonból New Yorkba utazott. Az ameri­kai külügyminiszter — tájé­kozott forrás szerint — egyes személyiségekkel találkozik az ENSZ székhazában, felte­hetően a genfi közel-keleti békekonferencián részt vevő országok képviselőivel, vala­mint Waldheim főtitkárral. DÜSSZELDORF. Észak- Rajna-Vesztf áliában az el-f múlt napokban ugrásszerű­en emelkedett az eladott széntüzeléses kályhák és tűzhelyek száma. Átlagosan 20, helyenkint 50 százalék­kal több vaskályha kelt el, mint az utóbbi években. A Rajna és a Wesser közötti területen négy hete szünetel az olajkályhák eladása. A Német Szövetségi Köztársa­ságban jelenleg 9 millió szén- tüzelésű kályha üzemel. MADRID. Megnyílt a MALÉV információs és jegy­irodája Madridban. Ebből az alkalomból Lénárt György, a MALÉV vezérigazgatója fogadóst adott. A fogadáson megjelent Vass Miklós fő­konzul, Juan de Cara lég­ügyi főigazgató, valamint Juan Viniegra, az Ibéria Lé­gitársaság elnökhelyettese. Jelen voltak az idegenfor­galmi és légiforgalmi irodák képviselői is. A MALÉV képviselet . vezetője Tahy Tamás. Eladó Tapolcán 150 négyszögöl telek bekerítve a Vadgalamb ut­ca végén, ölenként 270 Ft. Ér­deklődni: Katowice u. 12. III/3. 16 óra után. Garázs kiadó a Győri kapu­ban. Érd.: este 6 óra után a 16- 512 telefonszámon. Eladó beköltözhető szoba-kony­ha. Árok u. 24. Megtekinthető: szombat, vasárnap. Érdeklődni: Széchenyi u. 4. Vargáné. Fiatalember szobát kaphat, fürdőszobával. Laborfalvy 26. (Petőfi-térnél.) Kétszobás tanácsi bérházi la­kásomat elcserélném egyszoba összkomfortosra. Érd.: 31-355. 700 négyszögöl gyümölcsös Lyukóvölgyben eladó, két rész­ben is. Érdeklődni; Könyves K. u. 7. IV/1. Garázs kiadó. Érdeklődni: 17- 739-es telefonon, 17 óra után. Elcserélném most kiutalt két­szobás, Összkomfortos lakájo­mat, hasonló belvárosiért. Ér­deklődni; Tizeshonvéd 2. I. em. 17— 20-ig. Megvételre felajánlom IY 43—63 110 L karambolos gépkocsimat. Megtekinthető dec. 10-ig, Takta- harkány 2. sz., italbolt udvarán. Ajánlatokat „Roncsautó” jeligé­re a kiadóba. Két mázsa körüli hússertés el­adó. Jókai u. 25. Lévai. 850-es Fiat szgk. eladó. Érdek­lődni: vasárnap is. Szabó L. 55. szám. alias Ascota 170-es, Optima 528-as és Soemtron 383-as irodagépek kar­bantartásában. javításában szak- képzettséggel ési gyakorlattal rendelkező műszerészt felvesz a FÉMVILL Kereskedelmi Válla­lat, Miskolc, Vágóhíd u. 6. sz. Munkaügyi osztály. A Taurus Abroncsgyár felvesz 18. életévét betöltött szakma­nélküli férfi, női dolgozókat, szállást, házaspárok részére kü­lön kétágyas szobát biztosítunk. Útiköltséget, térítünk. Jelentke­zés a gyár munkaügyi főosztá- Iván. Budapest, VIII., Kerepesi út 17. Keleti pályaudvar mellett. November 29-én 12 és 13 óra kö­zötti időben elvesztettem arany­nyakláncomat medállal együtt a Szeles utca—Gyors Étterem és az Ady-híd melletti buszmegálló közötti útszakaszon. Kérem a becsületes megtalálót, hogy ju­talom ellenében a Ruházati Nagyker. Vállalat (Szeles út 71. sz.) portáján szíveskedjen lead­ni, vagy a 72-149-es telefonszá­mot felhívni. A VOLÁN 3. sz. Vállalat autóbuszvezetői tanfolyamot indít 1973. december 3-án, Miskolcon Felvételi követelmények: — 8 általános iskolai végzettség — betöltött 21 éves életkor, — legalább kétéves teher­gépjárművezetői gyakorlat. A tanfolyam elvégzése után — a végzett hallga- *ók — a miskolci személyforgalmi üzemnél autó­buszvezetői munkakörbe kerülnek. A tanfolyam időtartamára 1800 Ft havi keresetet biztosítunk. A felvételi követelményeknek megfe­lelő, honvédségtől leszerelt fiatalok jelentkezésné1 előnyben részesülnek. Jelentkezni lehet: munkanapokon (szombat kivételével) a V O L A N 3. sz. Vállalat irodaházában, Miskolc, József A. utca 70. (bejárat a Szondi utcai személykapunál) földszint 13. sz. iroda. OEL.I HÍRLAP - a Magyar Szocialista Munkáspárt Miskolc varos) Bizottságának politikai napilapra. — Főszerkesztő: CSAJBA LA SZÍ O — Kiadta a Borsod negye) Lapkiadó vállalat Felelés Kiadó: VERES MIHÁLY — Szerkesjtöáíg és kiadóhivatal: Miskolc. B»lesy-Zsi- llnszkv u is postacím- S501 Miskolc relefonkozpont■ 38-132. i#-«72. Sa 380 Szerkesztőségi telefonok: titkárság: 18-223. bel- és város­politikai rovat- 18-221 kulturális rovat: 18-226 =oonrovat: 18-222. levelezés- 18-228. — kiadöhlvatai telefonszáma: 38*151 — Hirdetés­felvétel- 3325 Miskolc Széchenyi u 15—13 Telefon: 16-213 — Terlesztl: a Magvar Posta Kapható a hírlapárusoknál. A lap ára W fillér hétfén i forint - Index: 25»51 — Készült a Borsod megyei Nyomdaipari Vállalatnál, — Felelős vezetfi: SZEMES ISTVÁN Egil Krogh látható a ké­pen, aki vezetője volt a washingtoni Fehér Ház hír­hedt „szerelői” és különleges nyomozói csoportjának. Te­vékenységük a Watcrgate- ügyben lebonyolított nyomo­zás során került napvilágra, majd a bíróság elé. Krogh a bíróság előtt beismerte bű­nösségét: ő vezette a „betö­rést” Dániel Ellsberg orvo­sánál, amikor a hírhedt Pen­tagon-dokumentumokat nyil­vánosságra hozó Ellsberg el­len bírósági eljárás indult. Ekkor készítettek titokban (magyarán: betörve) mikro­film felvételeket az orvos lakásán Ellsberg leleteiről. r

Next

/
Oldalképek
Tartalom