Déli Hírlap, 1973. október (5. évfolyam, 230-256. szám)

1973-10-01 / 230. szám

i V. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM 1973. OKTÓBER 1., HÉTFŐ I ÓRA: 1 FORINT Országos döntő Vßxests kiválóan Szombaton és vasárnap bo­nyolították le a Magyar Hon­védelmi Szövetség által szer­vezett, hároméves múltra visszatekintő „Vezess kiváló­an” verseny idei országos döntőjét. E hasznos és a közle­kedésbiztonság növelése szem­pontjából igen figyelemre méltó vetélkedőn az idén mintegy 10 ezren indultak. A döntőn 3—3 főből álló. húsz csapat vett részt, ame­lyek a 19 megyét és a fővá­rost képviselték. A döntő el­ső fordulójában, szombaton Dunakeszin a 60 versenyző­nek először lövészeti felada­tokat kellett végrehajtania, majd közlekedéselméleti, ja­vítási. karbantartási-hibael­hárítási — tehát műszaki —, valamint politikai ismeretek­ből adtak számot. Vasárnap délelőtt Nagytétényben a gépkocsivezetési versenyre gyűltek egybe a résztvevők. Kijelölt pályán 18 különféle akadályt kellett leküzdeniük ahhoz, hogy célba érjenek. A kora délutáni órákban hirdették ki az országos dön­tő eredményé* és adták át a díjakat. Csapatversenyben Budapest győzött. Egyénileg a legjobb teljesítményt Gál András (Budapest) érte él. Ha rossz a tojás, visszacseréiik Az utóbbi években a ke­reskedelem a tojást a számá­ra legelőnyösebb források­ból szerezheti be, ennek meg­felelően a forgalomba ke­rülő tojásnak körülbelül fele­fele származik a baromfi­ipartól, illetve a termelő és felvásárló mezőgazdasági nagyüzemektől. A termelők­től történő közvetlen vásár­lás, a nagykereskedelem ki­iktatása lerövidítette az áru útját, ugyanakkor a termék minőségében is jelentősebb javulást kellene, hogé ered­ményezzen. Ezzel szemben a KERMI 'tapasztalatai szerint a termelőktől közvetlenül vá­sárolt tojás minősége a szab­vány előírásainak nem min­dig felel meg, és emiatt gya­kori a vásárlók jogos pana­sza. Ezért a Belkereskedelmi Minisztérium most kibocsá­tott állásfoglalásában fel­hívta a tojást árusító kis­kereskedelmet, hogy a mező- gazdasági üzemektől és fo­gyasztási szövetkezetektől vá­sárolt tojás minőségét átvé­telkor rendszeresen vizsgál­ják. Ha mégis ropnlott, vagy törött tojás kerül forgalomba, reklamáció esetén a vá­sárlót kártalanítani kell, a vállalatok és szövetkezetek pedig kötelesek a visszavett tojást a boltok részére jóvá­írni. Köszöntjük a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő Mis­kolci Szimfonikus Zenekart. Az együttes egy évtizeddel ez­előtt az ország első vidéki nagyzenekaraként jött létre; a vá­ros zenei életének fejlődésében vitathatatlan úttörő szerepe volt. Évadonként legalább száz alkalommal állnak pódiumra, városban és a megyében tartott felnőtt és if júsági koncertjeik sora a legfőbb biztosíték rá, hogy az együttes már régen nemcsak nevében tartozik Miskolchoz. A jubiláló zenekar ma este fél 8-kor ünnepi díszhangversenyen köszönti az otthont adó város közönségét, holnap pedig ünnepi társulati ülésen emlékezik az együtt töltött tíz esztendőre. Fotóriporterünk a ma esti koncert szombati főpróbáján látogatta meg az együt­test. Képeinken (balra) Mura Péter igazgató karmester és (jobb oldalon) Kincses Margit zongoraművész, a hangver­seny szólistája. (Kerényi László felv.) Szovjet—amerikai vegvesbizollsági ülés Moszkvában Másfél év múlva avatják Hol tart a húskombinát építése Koszigin ma utazik haza lugoszláviábél Két gazdasági tárgyalás a mai nap külpolitikai „sláge­re”. Mindkettő esetében az egyik partner a Szovjetunió. Koszigin ma fejezi be meg­hosszabbított jugoszláviai lá­togatását, Moszkvában pedig megkezdődik a szovjet—ame­rikai vegyesbizottság ülése. Ez utóbbira több amerikai miniszter érkezett a szovjet fővárosba. Koszigin jugoszláviai láto­gatása során — mint ismere­tes — Titóval és Bijedics mi­niszterelnökkel tárgyalt. Az elsősorban gazdasági témákat felölelő tárgyalásról szóló kö­zös közlemény kiadása mára várható. Koszigin a hét végét az adriai tengerparton, Dub­rovnik mellett, Kupari üdü­lőhelyén töltötte. A Moszkvában ma kezdődő szovjet—amerikai vegyesbi­zottság ülésére megérkezett Nixon pénzügy- és egyben gazdasági csúcsminisztere, George Shultz, valamint ke­reskedelmi minisztere. Frede­rick B. Dent. Dent — mint ismeretes — előbb hazánk­ban és Lengyelországban járt. Hírmagyarázat A két gazdasági tárgyalás egy­aránt része annak a brezsnyevi „békeoffenzíiának”, amelyet az SZKP XXIV. kongresszusán hir­dettek meg. A belgrádi gazda­sági megbeszéléseket Brezsnyev tavalyelőtti belgrádi, és Tito ta­valyi eredményes tárgyalása a Moszkvában ma kezdődő vegyes­bizottsági ülést pedig Brezsnyev és Nixon moszkvai, illetve wa­shingtoni csúcstalálkozója eló2ie meg. A bizottság felállításáról éppen a tavalyi washingtoni csúcs jegyzőkönyve intézkedett. — Ami a szovjet—-jugoszláv kö­zeledést illeti, elég, ha arra uta­lunk, amit Beigrádban most mon­danak: rövidesen a Szovjetunió lesz Jugoszlávia legjelentősebb gazdasági partnere. A szovjet—amerikai gazdasági kapcsolatokat bizonyos kettős­ség jellemzi: hatalmas volumenű üzletek jöttek már iétre a két Brezsnyev—Nixon találkozó óta, ugyanakkor a kongresszus szov­jetellenes hangadói igyekeznek akadályozni a legnagyobb ked­vezmény megadását a Szovjet­uniónak, hogy ezzel külpolitikai nehézségeket is kreáljanak Nixon számára a Watergate-ügy mellé. Az amerikai üzletemberek vi­szont elégedetlenkednek emiatt, mert attól félnek, hogy Nyugat- Európa és Japán „száll be” he­lyettük, ha nem sietnek az üz­letek megkötésével. Tanaka ja­pán kormányfő már a hét Tá­gén Moszkvába érkezik, párizsi, londoni és bonni útjáról. MÁTÉ iVAN Palócnapot rendeztek teg- nap a Nógrád megyei Ka- rancskesziben. A kezdemé­nyezés 1971-ben született a salgótarjáni járásban; a pa­lóc népművészeti fesztivált először Nemtiben, tavaly pedig Kisterenyén rendezték meg. A karancskeszi palóc­napot bevezető színpompás Az embernek először a közhelyek jutnak aí. eszébe: a miskolci az ország egy ik legnagyobb és legkorszerűbb húsüzeme lesz. Egyik oldalon bemegy a sertés, a másikon kijön a kolbász... Aztán a gyakori pontatlanság miatt gyanakvó laikus azt kérdi: mikorra lesz készen? Vagy pontosabban fogalmazva: mennyivel későbben lesz ké­szen? A háziasszony arra kí­váncsi, miért .jó ez nekünk: jobb lesz a Húsellátás az üz­letekben? A Borsodban folyó tizen­egy nagyberuházás egyike a húskombinát. A beruházás költsége 818.3 millió forint. Ebből a pénzből épül egv 148x50 méteres, kétszintes munkacsarnok, ahol műsza­konként 1600. sertést és 240 szarvasmarhát dolgoznak fel; építenek egy nyolcszintes irodaházat; s a vállalat dol­gozóinak olyan szociális lé­tesítményeket készítenek, amelyek végre emberhez méltó körülményeket bizto­sítanak a „húsosoknak”; Az új üzemben ugyanazo­kat a termékeket állítják majd elő, mint a régiben, csak 4öbbet. és — remélhe­tőleg — jobbat. A termelés megháromszorozódik, s ez felvonulásban, majd a mű­velődni ház udvarán felállí­tott szabadtéri színpadon megrendezett változatos mű­sorban ezúttal már tizen­nyolc együttes vett részt, összesen több mint ötszáz néptáncos, dalos és népze­nész. Palócnap már önmagában is garancia arra, hogy az üzletekben jobb lesz az ellátás. Megpró­bálkoznak az úgynevezett fo­gyasztói csomagolással, s en­nek előfutáraként már kísér­leteznek alufóliába csomagolt disznótoros vacsorák forga­lomba hozásával, is. Egyetlen új terméke lesz a húskom­binátnak, az amerikai módra készített dobozos sonka, de ezt exportra szánjak. A turistát kivéve, szalámit ezután sem gyárt a borsodi húsüzem, s bizony ebből "a gyakran hiába keresett cse­megéből továbbra is behoza­talra szorul a megye. Jó hír viszont, hogy a vállalat a ko­rábbi évek hagyományainak megfelelően, továbbra is hat­van százalék körül tartja a negyven forinton aluli hús­ipari termékek arányát. Mindössze egyetlen kérdés vár még tisztázásra ebben a távirati stílusban írt tudó- sitásbarf: mikor lesz készen? Mint ismeretes, a húskom­binát építésére az érdekeit vállalatok szocialista szerző­dést kötöttek. A munka terv szerint halad, s ha a tél előtt sikerül jó lendületet venni (azaz, a téliesített épü­letekben hozzákezdhetnek a berendezések szereléséhez), akkor 1975. április 4-én ava- tóüneepség lest. A határidőt „önkényes” módon — és ez is ritkaság manapság — ne­gyedévvel előbbre hozták .. . Elsősorban azért, mert az új üzemre nagy szüksége van a megyének ás Miskolcnak. s nem utolsósorban azért, mert az első kapavágás is április­ban. pontosabban 1971. ápri­lis ő-én történt. Felhős idő Ma változóan felhős idő várható. A nappali hőmérsék­let 18—23, az esti 11—16 fok között alakul. EGY NAPPAL HAMARABB Egy nappal hamarabb ér­kezett vissza Bormba Willy Brandt Amerikából, mint eredetileg tervezte. Valószí­nűnek látszik, hogy a Bun­destag külpolitikai vitája mi­att sietett haza, hiszen az el­lenzéki CDU, CSU Strauss vezette keresztényszocialista frakciója (a jobboldalibb szárny) kongresszusán élesen támadta az enyhülést. MÉG MINDIG A TŐKEHAL Heath angol miniszterelnök váratlanul találkozott vasár­nap Luns NATO-főtitkárral. Hírek szerint az angol—iz­landi tőkehal-háborúról volt ismét szó. Izland a múlt hé­ten bejelentette: megszakít­ja a diplomáciai kapcsolata­it Angliával, ha október 3-ig nem távolítják el az angol hadihajókat az 50 mérföldes tengeri körzetből. KONSTANTINNAK „ROSSZUL MEGY” Konstantin görög exkirály- nak, úgy látszik, „rosszul megy”. Hatéves' római tar­tózkodás után Londonba köl­tözik családjával, mert — mint kijelentette — „már nem bírja fizetni” tizennyolc szobás római villájának bé­rét. Állítólag Londonban be akarja fejezni trónörökös ko­rában kezdett tanulmányait és „munkát szeretne vállal­ni”. HUSSZEIN TÁMADTA IZRAELT A Time című amerikai magazinnak tett interjújában Husszein jordániai uralkodó kijelentette: újabb nagy ka­tasztrófa következhet be a Közel-Keleten, ha Izrael nem vonja ki csapatait, a BT ha­tározatainak megfelelően, a megszállt arab területekről. Szerinte Izrael még semmit sem tett a békés rendezés érdekében. 22 HALOTT, 8 SEBESÜLT Magdalena mexikói város közelében egy zsúfolt távol­sági busz összeütközött egy olajszállító teherautóval. A szerencsétlenségnek huszon­két halálos áldozata van, nyolc utas súlyosan megse­besült. A katasztrófa pilla­natában mindkét jármű láng­ba borult és elégett, a halot­tak többsége is szénné égett. r

Next

/
Oldalképek
Tartalom