Déli Hírlap, 1973. szeptember (5. évfolyam, 205-229. szám)

1973-09-20 / 221. szám

T belföld A FELKELÉS ÉVFORDULÓ­JÁN. Az MSZMP Párttörténeti Intézetében tegnap tudományos ülésszakon emlékeztek meg az 1923-as bolgár antifasiszta felke­lés 50. évfordulójáról. BÁNYAGAZDASÁGI KON­FERENCIA. Balatonfüreden tegnap nemzetközi bánya­gazdasági konlerencia kezdő­dött. A Bányászati és Ko­hászati Egyesület abból az alkalomból rendezte meg a háromnapos tudományos ta­nácskozást, hogy 200 éve je­lent meg Delius Kristóf Traugott „Bevezetés a bá­nyatan elméletébe és gya­korlásába, valamint a bá­nyakincstári tudományok alaptételeinek ismeretébe” cí­mű könyve, amelyet a Sel- meci Bányászati Akadémia részére írt. AZ IDŐS EMBEREKÉRT. Kétnapos országos jellegű ta­nácskozás kezdődött az idős emberek egységes szociális gondozásáról tegnap Szege­den, a Csongrád megyei Ta­nács nagytermében, a szo­ciális otthoni igazgatók, mi­nisztériumi és tanácsi szak­vezetők részvételével. VÉRADÓ KATONÁK. A térítésmentes véradómozga­lomba az elsők között kap­csolódtak be a Néphadsereg alakulatainak katonái. A fegyveres testületek önkén­tes véradói az országos vér­mennyiségnek csaknem egy­ötödét adják. Tegnap a Nép­hadsereg Központi Klubjának nyári helyiségében a véradó katonák tiszteletére ünnep­séget rendeztek, összesen 180 személyt tüntettek ki. FORGALOMKORLÁTOZÁS az I-ES FÜÜTVONALON. A KPM közúti főosztálya és a BM köz­lekedési csoportfőnöksége forga­lomkorlátozást rendelt el az M— 1-es budapest—győr—hegyeshalmi főútvonalon. A Komárom és Györ-Sopron megyei szakasz tel­jes hosszában az országhatárig — állandó jelleggel — megtiltják a kerékpárok, fogatolt járművek, traktorok, vontatók és munka­gépek átmenő forgalmát. A for­galomkorlátozás — amelyet a biztonságosabb közúti közlekedés érdekében rendeltek el — 1973. október 15-én nulla órakor lép érvénybe. BÉLYEGK1ÁLL1TÁS. Szep­tember 22-én, szombaton a 46. bélyegnap alkalmából a MABEOSZ országos bélyeg­kiállítást rendez budapesti székházában. ÚJ IKARUS. Új taggal bő­vült a székesfehérvári Ikarus család. A 265-ös elnevezésű autóbuszt Rába-Man motor­ral szerelték fel, légrugós ki­vitelezésű és utasterében — luxus repülőüléseken — 38-an utazhatnak kényelmesen. ÚJ GOMBA A MECSEK­BEN. Dr. Vas Anna mikro­biológus Európában eddig is­meretlen mikroszkopikus gombát fedezett fel a Me­csekben. A pécsi szakember a Bertalan-sziklán bukkant rá az eddig csak Észak-Ame- rikóban ismert parányi nö­vényre. * Károly Gusztáv svéd király letette az esküt. Az ünnepélyes aktusnál jelen volt Olaf Palme miniszterelnök (balról) és a svéd igazságügyminiszter, aki az eskü szövegét fel­olvasta. Furópa biztonságáról van szó (Folytatás az 1. oldalról) Az ünnepélyes aktus után hasonló ünnepélyes hangu­latban szóltak hozzá az ülés­teremben is a delegátusok a jelentős eseményhez. Kü1- ügyxniniszterünk, Péter Já­nos azt mondta, hogy a má­sodik világháború óta sok válság és veszély között meg - tett utunk mezsgyéit a két német állam kialakulásának története, korábbi és mosta­ni egymáshoz való viszonya jellemzi a legtöményebben és legvilágosabban. ,,A Ma­gyar Népköztársaság kapcso­latai az NSZK-val jók, gazdasági együttműködésünk kiváló, kölcsönösen úgy látjuk, hogy a viszonyunk teljes normalizálásáig már nem hosszú az út” — tette még hozzá külügymi­niszterünk. Az NDK és az NSZK kül­ügyminisztere egyaránt szólt. Otto Winzer az NDK nevé­ben hangsúlyozta: a felvétel betetőzése annak a folya­matnak, amelyben országa a nemzetközi élet egyenrangú résztvevője lett. A szocialis­ta társadalom építése tartós biztosíték arra, hogy „az NDK hű marad az ENSZ legfontosabb cél­jához: a béke és a nem­zetközi megértés, a bé­kés egymás mellett élés elősegítéséhez” — mondotta. — Scheel, az NSZK külügyminisztere az erőszakról való lemondásról beszélt a két állam felvéte­lével kapcsolatban. Szófiában szovjet—bolgár nagygyűlésen Leonyid Brezs- nyev — mint ezt már a reg­geli lapok ismertették — ugyancsak arról beszélt, hogy megvan a lehetőség a nemzetközi helyzet tar­tós megjavítására. A genfi biztonsági értekez­letről szólva Brezsnyev hang­súlyozta: a munka célja „fe­lesleges huza-vonák nélkül előkészíteni a dokumentumo­kat az é” ízlet zárószaka­sza szám amelyet már ebben az évben meg lehet, sőt célszerű is megtartani. Az európai feszültség enyhülése minden nép közös kincse” — hangoztatta Brezsnyev és kifejezésre juttatta az egész szovjet nép osztályszolidari­tását Chile dolgozóival, vala­mint mély felháborodását a chilei reakció véres bűntet­tei miatt. Kupaszerda Szerda délután Igen sok ma­gyar csapat játszott különféle kupakért, liiszen nemcsak a nem­zetközi tornak mérkőzéseire ke­rült sor tegnap, hanem az MNK megyei selejtezőjének újabb for­dulójában is pályára léptek csapatok. DVTK—ÓNOD 1:1 (2:0) A szokatlan pályán nehezen született meg az első gól, de a második félidő elején gyorsan el­dőlt a találkozó — Földesi mes­terhármasával. A DVTK: Szabó — Fekete. Hajas. Várad! (Gál), Hajdü. Oborzjl, Salamon. Oláh (Egri), -Tatár. Földesi, Görgei összeállításban szerepelt a járási bajnokságban játszó hazaiak el­len. A gólszerzők: Földesi (3), Salamon (2). Tatár. Görgei. illet­ve Rácsok. Alsózsolca—Sajóbabony 2:2. Ez azt jelenti, hogy a diósgyőriek legközelebb Alsózsolcán játsza­nak az MNK-ért. Hejőcsaba—Rudabánya 3:2. A csabai megyei I. osztályú éllovas túlteljesítette tervét, hiszen nem is döntetlennel, hanem győzelem­mel jutott tovább az NB H-es bányászok ellen. M. Közlekedés—Borsodi Bá­nyász o:7, Gesztely—Borsodi Vo­lán 0:8, Sárospatak—Sátoraljaúj­hely 0:3. (Az újhelyiek legköze­lebb a Volánnal játszanak.) Mákviilgy—Miskolci Bányász 1:1. (Továbbjutott a Mákvölgy.) Her­cegkút—MEAFC 1:4. Meghökkentően gyengén raj­toltak a magyar csapatok a kü­lönféle nemzetközi kupákban: BEK: Waterford (ír)—Újpesti Dózsa 2:3. KEK: Vasas—Sunderland (an­gol) 0:2 (!) UEFA Kupa: FTC—Gwardm Varsó (lengyel) o:l, VSS Kosice —Bp. Honvéd 1:0.­Érdekesebb nemzetközi kupa- eredmények : BEK: FC Basel—Frem Reykja­vik (izlandi) 5:0, CSZKA Szófia —Swarovszki Wacker Innsbruck (osztrák) 3:0. Zarja Vorosilov’grad —Apoel Nikosia (ciprusi) 2:0, Bayern München—Aatvidaberg (svéd) 3:1, Dynamo Dresden (NDK)—Juventus (olasz) 2 X), Ben- fica (portugál)—Olympiakos (gö­rög) 1:0. KEK: Legia Varsó—PAOK Sza- lonikl (görög) 1:1, Torpedo Moszkva—Atletico Bilbao (spa­nyol) 0:0. Milan (olasz)— Dinamo Zagreb (jugoszláv) 3:1. UEFA: Panathinaikosz—OFK Belgrád 1:2, Tátrán Pr v—Ve­lezs Mosztar (jugoszi ) 4:2, Friedrikstad (norvég)—Dynamo Kljev o:l, Ipswich Towti (angol) —Real Madrid 1:0, OGC Nizza (francia)—Barcelona (spanyol) 3:0, Florentina (olasz)—Craiova (román) 0:0. Stark ezüst- és bronzérmes Ma hajnalban a súlyemelő vi­lágbajnokságok történetében a háromszázadik aranyérmet osz­tották ki. Tulajdonosa a bolgár Kolev lett, aki a váltósúlyúak versenyében mindhárom arany­érmet megszerezte, s ráadásul fantasztikus világcsúcsot javított. Kolev márciusban múlt 20 esz­tendős, de máris a havannai VB egyik legnagyobb egyéniségének számít. Világcsúcsa 7,5 kg-mal jobb annál, amit Madridban fel­állított, s különösen óriási a lö­késben elért eredménye, amely­ben 12,5 kg-öt vert rá a többi dobogósra. Havanna a nézők számában is világcsúcsot javított, hiszen már eddig több mint 40 ezren lát­ták a versenyeket, ami példátlan a VB-k történetében. A tegnapi versenynap a ma­gyar csapat számára is igen kel­lemes meglepetést hozott, hiszen mindenki Kolev és a szovjet Mi- hajlov nagy párharcát várta, de ebbe ketten is beleszóltak, s az egyikük Stark András. A másik az NDK-beli Wenzel volt, aki Starkkal közösen ,,leszorította” Mihajlovot a dobogóról. A váltósúlyú világbajnokság végeredményei. Szakításban világbajnok: Kolev (bolgár) 147,5; 2. Wenzel (NDK- beli) 140; 3. Hekel (csehszlovák) 137,5 kg. (Baczako 5., Stark 6. lett, mindketten 135 kg-ot telje­sítettek.) Lökésben világbajnok: Kolev (bolgár) 190 kg, világcsúcs; 2. Stark (magyar) 177,5; 3. W'en­zel (NDX-beli) 177,5 kg. A váltósúlyú összetett verseny világbajnoka: Nedelcho Kolev (Bulgária) 337,5 kg, világcsúcs; 2. Wenzel (NDK) 317,5; 3. Stark András (Magyarország) 312,5; 4. Mihajlov (Szovjetunió) 312,5; 5. Baczakó Péter (Magyarország) 302,5; 6. Kraczkowski (Lengyelor­szág) 302,5 kg. Stark és Baczakó 14 pontot hozott a magyar válogatottnak, s így csapatunk a nemzetek rangsorában a második helyre .jött fel: 1. Bulgária 59, 2. Ma­gyarország 46, 3. Japán 33. 4. Szovjetunió 31 ponttal. A mai versenynapon a magyar csapat utolsó tagja, a középsú- súly Horváth György lép porond­DSnomdánom kölcsönpénzből Esküvőre hívták meg Né­meth Tibor 29 éves rokkant nyugdíjast és ismerősét, Var­ga Erzsébet 19 éves bolti eladót, budapesti lakosokat. Mivel nem volt elegendő pénzük arra, hogy a meghí­vásnak eleget tegyenek és ajándékot vigyenek, Németh azt ajánlotta, hogy hitellevél­re vásároljanak televíziót, s azt eladva jussanak nagyobb összeghez. Ennek megfelelő­en a leány áruvásárlási köl­csönigénylő lapot állított ki, s ezen azt tüntette fel — bár korábbi személyi köl­csönét sem fizette még visz- sza —, hogy nincs tartozása az OTP-nél. A munkahelyén igazolt áruvásárlási lapra rá­ütötte a bolt bélyegzőjét. A hitellevél és az előleg ellené­ben átvett televíziót Németh 5800 forintért eladta. Ebből visszafizették az előleghez egy napra kölcsön kapott 1500 forintot, a többit pedig el­költötték. Később Németh Ti­bor és Varga Erzsébet házas­ságot kötöttek. Az esküvői kiadások fedezésére, a roko­nok megvendégelésére ismét hasonló módon szereztek pénzt. Az asszony ezúttal is letagadta kölcsöntartozását, s az átvett televíziót még az­nap értékesítették. A Központi Kerületi Bíró­ság Németh Tibort másfél évi szabadságvesztésre, Né­meth Tibomét 8 hónapi — végrehajtásában háromévi próbaidőre felfüggesztett — Szabadságvesztésre ítélte, s egyben kötelezte őket az oko­zott mintegy 13 000 forint kár megtérítésére. külföld NEW YORK. Az ENSZ-köz- gyűlés esti (magyar idő: éj­szakai) ülésen megválasztot­ta 25 tagú általános bizott­ságát, amelynek tagja a köz­gyűlési elnök, a fontosabb földrajzi csoportokat képvi­selő 17 alelnök és 7 közgyű­lési bizottság elnöke. Ezúttal alelnökké választották Fran­ciaország, az Egyesült Álla­mok, a Szovjetunió, Nagy- britannia, Kína képviselőjét, mint a BT állandó tagjait, továbbá Nyugaí-Európa és a nyugati országi . képvisele­tében Spanyolországot és Hollandiát, Kelet-Európa képviseletében Csehszlováki­át, Afrika és Ázsia képvise­letében Kamerun, Ghana, Tunézia, Uganda, Tidzsi, Ceylon, az Egyesült Arab Emirátusok szövetsége kül­döttét, Latin-Amerika kép­viseletében Honduras és Guyana delegátusát. A kü­lönleges politikai bizottság elnöke Szarka Károly, Ma­gyarország állandó ENSZ- képviselője lett. BONN. A DPA jelenti, hogy Gromiko külügyminisz­ter tegnap este a Szovjet­unió ENSZ-küldöttségének székházában fogadta Scheel nyugatnémet külügyminisz­tert és másfél órás megbeszé­lést folytatott vele. MOSZKVA. A Szovjetunió állandó ENSZ-képviselete sajtókiadványként elterjesz­tette a világszervezetnél an­nak a beszédnek a szövegét, amelyet Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára a szep­tember 19-i szófiai gyűlésen mondott. GENF. A Genfben székelő Nemzetközi Jogász Bizottság (Szövetség) az este felkérte a chilei juntát, hogy meg­felelő bánásmódban része­sítse a Santiagóban levő po­litikai menekülteket. Tegye lehetővé számukra, hogy egy olyan országba mehessenek, amely hajlandó őket befo­gadni és mondjon le erősza­kos hazatoloncoltatásokról, továbbá kerülje el rögtön- ítélet alapján a kivégzése­ket. DELI HÍRLAP — A Magyar Szocialista Munkáspárt Miskolc váposl Bizottságának politikát napilapja. — Főszerkesztő: CSAL A LÁSZLÓ - Kiadja a Borsod megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: veres MIHAL* — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Miskolc. Baicsy-2sl- linszky u )5 Postacím: 3591 Miskolc. Telefonközpont: 36-132. 16-672. 35-380. Szerkesztőségi telefonok: titkárság: 18-223 bél- és város­politikai rovat: 18-221. kulturális rovat: 18-226 sportrovat: 18-222. levelezés: 18-224. — a kiadóhivatal telefonszáma: 38-131 — Hirdetés- felvétel- 3525 Miskolc Széchenyi u 15—17 Telefon: 16-213 — Teriészti: a Magyar Posta Kapható s hírlapárusoknál. A lap ára 88 fillér hétfőn t forint. — Index: 25 951 — Készült a Borsod megyei Nyomdaipari Vállalatnál. — Felelős vezető: SZEMES ISTVÁN Egy párizsi bank pincéjé­ben, renoválás közben, egy ép szarkofágra és abban , múmiára bukkantak. A i Louvre szakértői vizsgálják a _! lelet eredetét. ZIRKUS BEROLINA Miskolcon, a Vörösmarty utcában. A premier szeptember 21-én este fél 8 órakor. További előadások mindennap, délután fél 4 és este fél 8 órakor, szeptember 30-ig. Figyelem I Pénteken, szeptember 21-én 10.30-kor elefántok reggeli etetése a Búza téri templom melletti téren. Hétfőn, szeptember 24-én térzenét ad a cirkusz zenekara, 10.30-11.30-ig az Avas-szálló előtt, a Szabadság téren. ' i 4 . ' Kedden, szeptember 25-én, az esti előadáson a cirkusz két kis tigrisének névadó ünnepélye lesz. A Berolina Cirkusz szeretettel várja 25-28-a között a város és környéke lakóit, kb. félmillió vendéget!

Next

/
Oldalképek
Tartalom