Déli Hírlap, 1972. december (4. évfolyam, 283-306. szám)

1972-12-05 / 286. szám

L Szobor a téren, váza a szobában A Miskolci Téli Tárlat szobrait, szemlélve (valaki a szob­rok szemléjének nevezte a mostani kiállítást) bizonyára so­kunknak eszébe jutott, hogy milyen jó lenne egyik-másik terplasztikát nagyban is látni városunk uj házóriásai között, És itt most nemcsak arról van szó. hogy a jó mecénás híré­ben álló város ismét áldozzon néhány tízezressel a mű­vészet oltárán; környezetkultúránkat kell okvetlenül fej­leszteni. Mert — legyünk őszinték — hányán tekintik meg tárlatainkat a Galériában, a Képtárban, a Szőnyi Teremben és másutt? Mindössze néhány ezren. Nyilvánvaló, hogy köz­téri alkotásainkat ebben a kétszázezres forgalmú városban jóval többen látják. Akarva-akaratlan is nézik, van ame­lyikkel mindennap találkoznak, barátkoznak; mígnem egy­szer megszólal a szobor: a közönyös járókelő (aki azért nem mindig közönyös) kezdi érteni, szeretni." S tulajdon­képpen így vagyunk minden szemünk elé vagy kezünk ügyébe kerülő tárggyal. Éppen ezért most nem újabb szobrot vagy szobrokat ké­rünk elsősorban. Ennél jóval többről van szó! Csak egyetlen példát... Nem hiszem, hogy a lakásépítkezésnél volna fontosabb, de a sok-sok ezer lakás felépülte után (bár ezek az óriás házak Vendégülik volt: Bánffy György Küldetése: önmagukban is egy alkotó kor emlékművei) arra is gon­dolni kellene, hogy valamiképpen ellensúlyozzuk, feloldjuk ezt a rideg megjelenési formát; szelídítsük meg a vas­betont, amely értő kezekben nagyon is jól formálható anyag­gá válhat, képes esztétikai élményt nyújtani. Ahogy az ember fejlődésének évezredei alatt folyton vál­toztatta környezetének kultúráját, nemcsak településeit, há­zait. templomait, hanem használati tárgyait is — mindig túllépve a rideg célszerűségen —, úgy kell nekünk is kor­szerűbb környezet- és tárgykultúrát teremteni. Nem a kép­zőművészeti alkotóműhelyekkel van baj, a kiállítási intéz­mények is megteszik a magukét. (Mas kérdés, hogy nem minden kiállítás alkalmas esztétikai nevelésre.) Meg a kü­lönböző szakkörök is — bár ezekben kevesebbet kellene „alkotni” és többet tanulni — jól szolgálják vizuális kul­túránk céljait. De az utcán az ízléstelen és primitív plakátok tömegével találkozhat a néző, lakásdíszeink, használati tár­lovaink színben, formában sokszor lehangolóak vagy éppen riasztóak. Hányszor elégedetlenkedünk az új házak külse­jével — de vajon milyenek ezek a lakások belül? Mennyire sikerült az otthonteremtés? Ha nem. úgy nemcsak a házi­gazda a hibás. Hibásak formatervezőink, iparművészeink, akik bútorainkat, edényeinket, poharainkat, tévénket, rádión­kat, vázáinkat és szőnyegeinket „megálmodtak". Égy kiállítást általában csak egyszer tekintünk meg, de a köztéri szobrokkal mindennap találkozunk. Ha valami­képpen a környezetünkbe kerül egy ízléstelen vagy giccses ..műtárgy ', azzal esetleg évtizedekig nézhetünk farkassze­met, növekvő gyerekeinknek ez adja az első — a megha­tározó! — „képzőművészeti" élményt. Ezért hát nemcsak az a fontos, hogy mit fogadnak be a galériák, kiállítótermek, hanem az is. hogy mit látunk az utcán, mit vásárolhatunk. A Téli Tárlat egy-egv szobra új házaink között talán még arra is figyelmeztetne, hogy ne álljunk meg minden ízlés­telen plakát előtt, s ne vigyünk minden kacatot a lakásba ... (gyarmati) Kodály-hangverseny Kodály Zoltán születésének 90. évfordulója tiszteletére rendezik azt a hangversenyt, melyet a Rónai Sándor Me­gyei Művelődési Központ ka­marakórusa ad december 7-en. csütörtökön este 7 óra­kor a Bartók Béla Zenemű­vészeti Szakközépiskola Bar- tók-termében. Kodály Zol­tánra Kováts György, a mű­velődési központ igazgatója emlékezik, zongorán közre­működik Papp Gábor.' Déryné korában a színé­szek a magyar nyelv harco­sai voltak. Ma is népes az előadóművészek tábora. Ügy látszik, vers- és prózahall­gatok is akadnak szép szóm­mal. Legalábbis erre enged következtetni az, hogy Bánffv György előadóestjére nem a Miniszínpadon került sor, hanem a Kossuth Művelődési Házban annak ellenére, hogy az Ékes-érdes anya­nyelvűnk című összeállítása már a megyei könyvtárban is elhangzott. * Bánffy György a szép, jól­csiszolt! ép, tisztán érthető, pontosan megformált beszéd apostola. A színész népmű­velő is. Ezért jár ki a tanyai klubokba. Mert az élő kap­csolat erejével is előbbre akarja vinni a népművelés ügyét. Hallgatóit valósággal leláncolja, gondolatai követé­sére kényszeríti őket. Mostani vállalkozása azt mutatja be, hogyan fejlődött anyanyelvűnk a Halotti be­szédtől napjainkig. Mű­sorának legdrámaibb pontja az a Kodály-idézet, amely szerint vétek követni az uralkodó osztály nyelvét. Ez­után csendül; fel pár taktus­ban Bartók drámai zenéje, majd József Attila szólal meg rendkívül keserű versé­vel: „a hont kivont szablyá- val óvta ellenem”. A Horthy- féle rosszul beszélő arisztok­rácia — amely magyarul sem tudott — vezette az orszá­beszéd got. És a József Attilák el­len védték! Mert itt csak tit­kos küldetésben lévő álruhás király válthatja meg a seny­vedő nyelvet. Mert csak a József Attilák vethetnek gá­tat kiejtésünk romlásának. Bánffy György úgy válo­gatta össze műsorszámait, mint egy ház tégláit; egyik sem állhat meg az előző nélkül, mindegyik a másik­ra támaszkodik, épül, össze­függ. Három török témájú vers hangzik el, de mind­egyik alaphangba más. Zrínyi esküjében fogadja a szigeti hős, hogy inkább meghal, de a várat a töröknek át nem adja. Mikes Kelemen már a töröknél nyer menedéket. Kosztolányi arról beszél, mennyit köszönhetünk a tö­röknek (330 szót), Sütő And­rás azon kesereg, hogy nekik csak az anyanyelv dirib-da- rabjai maradtak. Mert nem ismerik anyanyelvűket, ami­kor beszélik. Mintha gereb- Ivévei fésülködnének. Arany­tól kell magyarul tanulniok. Ekkor harsan fel Erkel Ün­nepi nyitánya, felcsendül benne a Szózat-motívum. Ez adja meg a műsor alaphang­ját. Innen az előadóest alcí­me is: Nyelveben él a nem­zet. Ma sem mondhatunk mást! * Bánffy György nem egy­szerűen szép verseket mond, nemcsak gyönyörködtet. Dé­ryné városában, Kazinczy megyéjében, a Vizsolyi Bib­lia szülőföldjén különösen fontos, hogy a szép magyar szó eljusson a legszélesebb közönséghez, a hivatalok, in­tézmények falai közé. Bánffy György- erre vállalkozott. Pél­dát mutat a tiszta és szép magyarságból. Arra buzdít, ösztönöz: küzdjünk a nyelvi restség, pongyolaság, lustaság ellen. Előadóművészete széles skálájú. Visszaadja a szavak „ezredik árnyalatát’’ is. Aho­gyan Kosztolányi mondaná: „kiemelte a szavakban rejlő pátoszt és dinamikát". Haj­lékony, leleményes, ízes élő beszéd az övé. Él a színpa­don. Antik derűt hordozó, balladisztikus. biblikus hang­vételű, játékos, kedélyes, szikrázó, érvelő, értelmező. Lelkesült, visszafogott, sely­mes, megdöbbentő, szablya- súlyú, dörgedelmes. Dévaj, pajkos, dallamos, csilingelő, frivol, felháborodó, tiltakozó. Vigasztaló, bársonyos, elapa­dó, zengzetes. Fodrozódik, szárnyal, cseng, lobog, elér- zékenvül, ellágyul, árad. El- csukló, száguldó, férfias, fe­lelős, égig zengő szenvedélyű, részegítő, perzselő, égető. Ahogyan a szövege kívánja. Jól sáfárkodik. Szépsége« a muzsikája. Beszéde a szavak hangversenye. Az emberi hang zenéje. BUZAFALVI GYŐZŐ A decemberi Napjaink „Az egykori cári birodalom romjain hat önálló szovjet köztársaság és két, úgyneve­zett népi állam alakult meg az októberi forradalom után ’, s szerződéses föderációnak hívták. Ez volt a mai Szov­jetunió alapja, és 1972 októ­berében ennek a konföderá­ciónak a születésére emléke­zünk. Erről szól a Napjaink decemberi számának első­oldalas cikke, Tóth Pál öt­ven év című írása. Évfor­dulóra emlékezik az újság máshelyütt is. Fekete Gyula Egy korty tenger című soro­zatában Emlék címmel Mis­kolc felszabadulását köszönti; 1944 decemberét idézi. F. Csillag Olga Decemberi tör­ténete is a második világ- háóorú utolsó, tálán legször- nvtJbb heteiről, a nyilas ura­lomnak kiszolgáltatott Ma­gyarország szenvedéséről szól, az egyes ember kálváriájá­nak plasztikus megeleveníté- sevel. 'Hogy' a jubileumoknál, évfordulóknál maradjunk: Gyárfás Ágnes 150 eves a Miskolci Nemzeti Színház című — alapos forra-stanul- mányökra támaszkodó — írása illik még ide. A jubi­leumi évad előtt az ország első kőszínházának felépülése körüli hajdani tárgyalások­ról, levélváltásokról szívesen olvasunk. Ha élne, ennek á hónapnak a közepén lenne 90 éves Kodály Zoltán. A világ­hírű zeneszerző, zenepadagó- gus életművét Varga Gáborné Kodály örökében című írása méltatja. Napjaink vitás kérdéséi! egyéni, de figyelemre méltó szemszögből két írás járja körül. Raffai Sarolta Asz- szonyi beszédje nemcsak gon­dolatgazdag, hanem szelle­mes, Tarján Tamás A szín­ház és á közönség című cik­kében Csányi Ferenc állás­pontjával, a Napjainkban a múlt hónapban publikált, színházzal kapcsolatos tűnő­déseivel vitatkozik. Varga Rudolf szociogra­fikus ihletésű írasa a Fa úsz­tatok; Serföző Simon Hol az igazság? címmel írt irodalmi riportot. Ez az „egyik vál­tozat” a mai paraszti élet' té­májára; Megtérnek hozzad című verse a másik. Közli a lap Papp Lajos Nyughelyke- resök című poémáját, mely egyik jelentős alkotása a költő rövidesen kiadásra ke­rülő új versesk'ötetének. A november hetedikéi díszelő­adásként bemutatott Rahma- nov-színművet, a Viharos al- konyatot Gyarmati Béla elemzi. Két oldalon olvashatjuk az arra érdemesnek ítélt leg­újabb kiadványok ismerteté­sét, itt találkozunk Kabdebó Lóránt Kritikai gyakorlat az alkotóműhelyben című írásá­val is; a Napjaink műhely­titkaiba avatja be az olva­sót. Verset Pálfi Ágnes, Raf­fai Sarolta, Kalász László, Papp Gyula, Kiss Dénes írt még a decemberi lapba, az illusztrációk Feledy Gyula, Csohány Kálmán, Wiiríz Ádám, Kass János, Lenkey Zoltán munkái. l.'.lifflJ KEDD Kossuth rádió: 12.00: Deli Kró­nika. — 12.20; Ki ny.er ma? — 12.35: Melódiákoktól. — 13.42: Tör­vénykönyv. Gondolatok a készü­lő büntetőeljárásról. — 13.57: A Gyermekradio műsora. — 15.00: Hírek. Időjárás. — 15.10: A vi- laggazdasag hírei. — 15.15: Ami­rov: Azei bajdzsáni capriccio. — 15.24: Radióiskola. — 13.59: Hall­gatóink figyelmébe! — lti.OO: Ka­levala. Finn népi éposz. — 17.00: Hírek, időjárás. — 17.05: Mozart: G-dur hegedűverseny. — 17.30: Óriások mikroszkóp alatt. — 18.00: Könnyűzenei híradó. — 18.30: A Szabó család. — 19.00: Esti Krónika. — 19.25: Győri Szabó József nótákat énekel. Kállai Kiss Ernő klarinétozik'. — 19.50: Kritikusok fóruma. — 20.00: Zalatnay Sarolta és a Lo- kotiv GT felvételeiből. — 20.32: Kozmosz. Tudományos magazin. — 20.57: Hírek. — 21.00: Dupla vagy semmi. A téma: Johann Sebastian Bach élete és müvei. — 22.00: Hírek. Időjárás. — Kb. 22.15: Sporthírek. — 22.20: Embe­rek az istenek völgyében. Kairó, 1972. — 22.30: A New Seekers és a Santana együttes felvételeiből. — 22.45: A könyvkiadók tervei­ből. — 23.00: A cigánybáró. Részletek Johann Strauss ope­rettjéből. — 24.00: Hírek, idő­járás. — 0.10—0.25: Fuvoszene a XVII. századból. Petőfi rádió: 12.00: Vörös Kál­mán népi zenekara játszik. Bi­hari Tóth Zsuzsa énekel. — 12.30: Brahmns: C-dúr trio. — 13.00: Hírek. Időjárás. — 13.03: Századunk korusmüveiböl. — 13.15: A rivalda túlsó oldaláról a Don Pasquale. Donizetti operá­járól beszél Carelli Gábor, a New York-i Metropolitan Opera tagja. (Ism.) — 13.45: Idöjárás- és vízállásjelentés. — 14.00: Ran­devú kettőtől hatig ... A Petőfi rádió zenés délutánja. — lő.00: Hírek. Időjárás. — 18.10: Az UNESCO közgyűlésének nevelési vitája. — 18.25: Csajkovszkij: b- moll zongoraverseny. — 18.38: Villamosenergia — vagonokban. — 19.13: A cárevics. Részietek .Lehar Feernc operettjéből. — 10.30: A kék ötszög jegyében. Dolgozo fiatalok világtalálkozó­ja Moszkvában. — 19.52: Új könyvek. — 19.55: Jo estét, gye­rekek! — 20.00: Esti Krónika. II. — 20.25: Bartók-müvek. — 21.00: Radiószinhaz. Szálloda a Gond­viseléshez. F. Rácz Kálmán rá- diójatéka. — 21.38: Könnyűzene Ránki György szerzeményeiből. 22.22: Schönberg: Két egyfelvo- nasos opera. I. Várakozás. TI. A szerencsés kéz. Közben: 23.00— 2315: Hírek. Időjárás. — 23.38: Két Vivaldi-concerto. — 24.00: —0.10: Hírek. Időjárás. Miskolci rádió: Napi krónika. — A lehetőségek és a módszerek tükrében. — Az Állategészség­ügyi Állomás új épületében. — Pályaválasztási tanácsadás. — _ A gyermekek ünnepén. — Hang­szerszólók. Televízió: 17.33: Műsorismerte­tés. — 17.35: Hírek. — 17.40: ..Eletet az éveknek”. Nyugdíja­sok műsora. — 18.15: Napilapok, hetilapok . . . Miről ír a világ­sajtó? — 18.30: Műemlékvédelem. Korok es hagyományok a du­nántúli népi építészetben. — 16.30: Komlós Aladár 80. születésnap­jára.— 19.05: Reklámműsor. — 19.15: Esti mese. — 19.30: Tv- hírado. — 20.00: ..Éltem — és ebbe más is belehalt mar”. Pé­csi Sándorrá emlékezünk. — 20.45: A főnök. Tévéjáték. — 22.00: Tv-híradó. 2. kiadás. Bratislava! televízió: 17.00: Hí­rek. — 17.05: Könyv-magazin. — 17.30: Az arany kamera. Zenés találkozó. — 19.00: Híradó. — 19.40: Jegyzet. — 20.25: A vak­bél. Mikrokomédia. — 21.00: Meg­történt, nem történt meg . . . Szórakoztató vetelkedosorozat. VI. rész. — 21.35: Híradó. — 21.35: Az emberek és a történe­■ lem. Filmszínházak: Személy iségcse- re (magyarul beszelő színes amerikai, lti éven felülieknek!) 14, hnG. 8. Béke. — Mazsacska (csehszlovák) 13, 15, f7. Kossuth. — Elvira Madigan (színes svéd) Í5. 17. Filmklub. — A 22-es csap- aaja (magyarul beszelő színes amerikai. 18 éven felülieknek!) 15, f7. Faklya. — Fennakadva a lan (színes francia) 15, 17. Petőfi — Utazás Jakabbal (színes ma­gyar) 5, 7. Szikra. — A bűnügyi nyomozó (szovjet) 15, 17. Tán­csics. — Rákóczi hadnagya (szí­nes magyar) 7. Ságvári (Ady Muv. Házban.). Miskolci Nemzeti Színház (13): Cigánybáró (Gárdonyi ifj. ber­iet). Kiállítások: Miskolci Galéria (11—19 óra között): Teli Tárlat. — Miskolci Képtár (10—18 óra között): Állandó kiállítás. SZERDA Kossuth rádió: 8 00: Hírek. Idő­járás. — 8.05: Műsorismertetés. — 8.14: Budapest es a vidék kul­turális programjából. — 8.18: Hipp, hopp, fut a szán ... A Gyermekrádió műsora. — 9.09: Egy jenki Artur király udvará­ban. Mark Twain regénye foly­tatásokban. II. rész: A Kerek Asztal lovagjai. — 9.29: Szovjet zeneszerzők müveiből. — 10.00: Hírek. Időjárás. — 10.05: ..Nyit- nikék”. Kisiskolások műsora. — 10.40: Zenekari muzsika. — 11.30:‘ A Szabó család (A tegnapi adas ism.) Petőfi rádió: 8.00: Hírek. Idő­járás. — 8.05: Barokk zene. — 9.00: Hírek. — 9.03: Manon. Rész­letek Massenet operájából. — 9.50: Elméletben — gyakorlatban. 10.00: A zene hullámhosszán. — 11.55: Néhány perc tudomány. Televízió: 9.00—9.35: iskolatévé. Kémia (középisk. I. oszt.) A ké­miai egyensúlyok. — 9.35: Műsor­ismertetés. — 9.38: Delta. Tudo­mányos híradó. (A dec. 3-i adás ism.) — 10.90: Az Örmény Szov­jet Szocialista Köztársaság. A Szovjetunió megalakulásának 50. évfordulója alkalmából készült dokumentumfilm (Ism.) —11.00: Ábécé szerint az ön . . . Belga zenés film. — 11.25—11.55: ..Eletet az éveknek”. Nyugdíjasok mű­sora (A tegnapi adás ism.) Bratislavai televízió: 8.25: Isko­lásoknak. — 9.30: Gyermekeknek. — 10.05: Iskolásoknak. — 10.25: Híradó. cbBIsisí Magyar Pamutipar (Budapest, IV., Üjpest, Erkel u. 30. felvesz 15. életévüket betöltött lányokat szövő, fonó, cérnáző, csévélő be- lanulónak. Szállást biztosítunk. Jelentkezés személyesen vagy le­vélben a gyár munkaügyi osz­tályán. ingatlan Két és fél szobás tanácsi laka sómat kisebbre, egyszobásra le­cserélném. Ajánlatokat „Össz­komfortos” jeligére a kiadóba kérem leadni. BIZTONSÁGOS FÉKMÜKÜDÉS HIDRAULIKUS FÉKFOLYADEK (fékolaj) A KIVÁLÓ ARUK FÓRUMÁN másodszor minősített termék A glykol alapanyagú fékfolyadék kíméli a fékbe­rendezést és tartozékait a káros hatásoktól. Min­den, az autógyárak által eredetileg adott bármi­lyen fékfolyadékkal keverhető, így utántöltésre is alkalmas. UNIVERZÁLIS HASZNALHATÓSAG, KEDVEZŐ TULAJDONSÁGOK! Kapható a szakboltokban, szervizállomásokon és a benzinkutaknál Gyártja a

Next

/
Oldalképek
Tartalom