Déli Hírlap, 1972. december (4. évfolyam, 283-306. szám)

1972-12-04 / 285. szám

I w IV. ÉVFOLYAM, 285. SZÁM 1972. DEC. 4., HÉTFŐ URA: 1 FÓRÉRT Bonnban as új parlamentre készülnek Az európai enyhülés újabb örvendetes jele, hogy miköz­ben Bonnban készülnek az új parlament megnyitására, New Yorkba már megérke­zett az NDK ENSZ-megbí- zottja, aki ugyanolyan meg­figyelő, mint az NSZK, már régebben ott székelő küldöt­te. Ezzel a két német állam helyzete is egyenlő lett a vi­lágszervezetben és az is ma­rad. amíg — előreláthatóan — jövőre mindkettőjüket fel nem veszik az ENSZ tagjai­nak sorába. Brandt kancellár interjút adott, a DPA hírügynökség­nek. Közölte, hogy a hét vé­gén vitatja meg Scheel kül­ügyminiszterrel, a koalíció másik pártja vezetőjével az új kabinet összetételét. A kormány politikája az eddigi folytatása lesz — foglalta össze mondanivalóját. Ezt erősítette meg Ahlers szóvivő is, aki szerint a két német állam közötti kapcsolatok te­rén az új Brandt—Scheel- kormány „eszményi célkitű­zésnek” tartja az együttmű­ködés kibővítését. A társa­dalmi rendszerek közötti el­vi különbözőség ellenére sincs semmi ok, hogy ne jöj­jön létre szélesebb arányú együttműködés a két német állam között — szögezte le Ahlers. Az NDK ENSZ-megfigyelő- jének és kíséretének New Yorkba érkezésekor Malik, a Szovjetunió ENSZ-fődelegá- tusa és a szocialista országok, köztük hazánk delegátusai üdvözölték őket. a fogadás­ról azonban hiányzott Kína és Albánia képviselője. Megnyílt a Tárlat Tegnap délben a város po­litikai, szellemi vezetőinek részvételével magnyílt a Mis­kolcon mindig nagy társadal­mi érdeklődésre számot tar­tó Téli Tárlat, a Miskolci Galériában. A képzőművé­szet decemberi szemléjén ezúttal több mint másfél száz alkotás — 34 festmény, 32 grafika és 53 szobor — gyö­nyörködteti a művészetpárto­ló közönséget. Az ország 49 képzőművésze — köztük szá­mos észak-magyarországi al­kotó — képviseli hazai pik- túránkat, grafikánkat és szobrásza tu n kát. A második Miskolci Téli Tárlatot a város felszabadu­lásának 28.''évfordulóján Tok Miklós, a városi tanács el­nökhelyettese nyitotta meg. Ünnepi beszéde jói jelképez­te, hogy mit jelent ennek a nagyvárosnak, ha falai kö­zött olyan emberek élnek, akik alkotásaikkal gazdagíta­ni képesek Miskolc szellemi kultúráját. (folytalás a 8. oldalon.) Vízügyi együttműködés Borsod megyeben példás együttműködés alakult ki a magyar és csehszlovák víz­ügyi szakemberek körött a folyóvizek tisztaságának vé­delmére. A Sajón, a Bodro­gon, a Bódván és a Herná- don az idén negyedszer vé­geztek együttes vízminőségi vizsgálatokat. Hasonló vizs­gálatokat folytattak Cseh­szlovákia területén is. A két vizsgálat eredményei alap­ján közös bizottság határozza meg a vízvédelemmel kap­csolatos feladatokat. Elutaztak a cseiskszári vendégek A Csuvas ASZSZK főváro­sának négytagú delegációja elutazott Egerből. A csebok- szári vendégek egy hétig tar­tózkodtak a vendéglátó vá­rosban. Részt vettek az Eger felszabadulásának 28. évfor­dulója alkalmával rendezett ünnepségeken, tárgyalásokat folytattak a város vezetői­vel, baráti találkozókon is­merkedtek a város lakossá­gának életével. A testvérvá­ros képviselői több Heves megyei üzembe is ellátogat­tak, felkeresték a Mátra és a Bükk festői kirándulóhelyeit. Honvédelmi verseny Hatéves hagyomány, hogy Miskolc felszabadulásának tiszteletére honvédelmi ver­senyt, játékos vetélkedőt ren­Miskolc felszabadulásának 28. évfordulója alkalmából koszorúzást ünnepséget rendeztek szombaton délelőtt a Hősök terén. Képünkön: a pártbizottságok nevében dr. Bodnár Fe­renc, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első titkára és dr. Havasi Béla, a városi pártbizottság első titkára helyezett el koszorút a szovjet hősök emlékművén. (Agotha Tibor felvétele) deznek a város szakmunkás­képző intézetei. Szombaton a 100-as számú Ipari Szakmun­kásképző Intézet KISZ-bi- zottságának, az iskolai és kol­légiumi MHSZ-szervezetnek, valamint a 116. sz. Szakmun­kásképző Intézet diáiktaná­csának rendezésében az inté­zetek növendékeinek és a 17-es, 40-es általános isko­lák úttörőinek részvételével mintegy 180 fiatal találkozott a Csanyiikvölgyben. A csa- 1 nyiki emlékmű megkoszorú­zása után csaknem egész nap tartott a játék, melynek fon­tos része volt a Miskolc fel- szabadulásával, főként pedig a város fejlődésével és jele­nével foglalkozó kérdések megválaszolása. A legjobbak emléklapot, hatféle MHSZ „Honvédelemért” jelvényt és a 100-as számú intézet ta­nulói által készített ajándék- tárgyakat kaptak jutalmul. Miénk a város! Tegnap délelőtt 10 órakor az egész ország nyilvánossága előtt zajlott le a távé jóvoltából a Fiatalok Miskolcért — Mis­kolc a fiatalokért mozgalom vetélkedője. Képeink a je­lentős eseményt örökilik meg. Wisinger István szerkesztő- játékvezető, a versenyzők csoportja és a zsűri: Szvchy Bábért, a Hazafias Népfront városi bizottságának titkára, Németh Tibor, a városi KlSZ-bizottság első titkára és Bérezi Béla, Miskolc me­gyei város Tanácsának el­nöke. (Cikkünk a 2. oldalon.) (Ágolha Tibor felvételei) Kiváló együttes Jövőre lesz 30 esztendeje, hogy megalapították a diós­győri vasasok képzőművészeti körét. Tagjai — az LKM és a Diósgyőri Gépgyár dolgozói — közül azóta sokan kiemel­kedő tehetségről tettek tanú­ságot, s számos pályázaton, hazai és külföldi tárlaton szerepeltek a három évtized alatt. A mintegy félszáz tagú szakkört két csoportban Se­res János és Papp László fes­tőművész vezeti, a szobrászok tevékenységét pedig Varga Miklós szobrászművész irá­nyítja több mint tíz éve. A vasas képzőművészek a közelmúltban mutatkoztak be a megyei - njűvelődési köz­pontban gyűjteményes kiállí­tásukkal, s az utóbbi időben végzett kiemelkedő munká­jukért most harmadízben kapták meg a Kiváló együt­tes dinét, s az azzal járó 5000 forint pénzjutalmat. A Szakszervezetek Megyei Ta­nácsa ebből az alkalomból ugyancsak pénzjutalomban részesítette a szakkört. Enyhe idő Várható időjárás Miskolc térségében holnap délig: Változóan felhős, párás idő, futó eső főként ma le­het. A nappali órákban kis­sé élénkebb, éjszakára átme­netileg mérséklődő délnyuga­ti, majd nyugati, északnyuga­ti szél. Holnap a hajnali órákban erősen párás levegő, a mélyen fekvő részeken köd­képződés is lehet. A hőmér­séklet ma kora délután 9, este 21 órakor 4, holnap haj­nalban 2, délben 6 fok kö­rül lesz. ALLENDE AZ ENSZ-BEN Mexikóból, — ahol Eche- varia elnökkel számos kér­désben azonos álláspontot foglalt el, — ma az ENSZ székhelyére érkezik Allende chilei államfő. A világszerve­zetben is a külföldi beavat­kozás ellen kíván szót emel­ni, ahogy ezt Mexikóban tet­te. A hét második felében a chilei államfő Moszkvába utazik és onnan — Kubát érintve — tér haza. CALLEY A BÍRÓSÁG ELŐTT Washingtonban ma áll a fellebbviteli bíróság elé Wil­liam Calley hadnagy, az 1968- as My Lai-i vérengzés egyet­len elítélt tettese. Védői most el akarják érni, hogy bocsássák szabadon, mert ál­lítása szerint — annak ide­jén bűnbakként ítélték el olyan bűnökért, amelyeket feljebbvalói követtek el, en­nek ellenére nem kaptak büntetést. DE VALERA ALÁÍRTA Eaman de Valera, az ír köztársaság elnöke aláírta azt a törvényt, amelynek célja a betiltott Ír Köztársasági Had­sereg (IRA) felszámolása. A rendőrség előreláthatólag ma kezdi meg akcióit az IRA el­len. A rendelet ugyanis a mai hivatalos közleményben jelenik meg és ezzel emelke­dik jogerőre, ekkor kap sza­bad kezet a karhatalom.­............. .... — A..., ......... MŰSZAKI HIBA OKOZTA TRUDEAU LONDONBAN A beLgrádi rendőrség és ügyészség részletes vizsgála­ta után most már nyilván­való, mi okozta a Belgrad közelében történt súlyos autóbusz-balesetet, amelynek során hatan meghaltak, öt- venhatan pedig megsérültek. A döntő ok műszaki hiba: gumidefekt. Hibás a vezető is (ő is sérült), mert túlságo­san gyorsan hajtott, s ráadá­sul a buszban többen voltak a megengedettnél. Pierre Trudeau, a kisebbségi kanadai kormány elnöke Londonban megkezdte két­napos tárgyalásait Edward Heath angol miniszterelnök­kel. A megbeszéléseken — beavatott körök szerint — el­sősorban arról lesz szó, vajon milyen lesz a Közös Piac kibővítésének kereskedelmi hatása az Angliával kapcso­latban álló angolszász vi­lágra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom