Déli Hírlap, 1972. december (4. évfolyam, 283-306. szám)

1972-12-01 / 283. szám

1 V 1 U K/ - --­lf--------­'y) ♦ Épül a 400 ágyas gyermekosztály a Szenlpéteri kapui kórházban. (Az egészségügy fej­lesztéséről szóló cikkünk a 3. oldalon.) (Ágotha Tibor felvétele) A testvéri együttműködés újabb állomása Hozzájárulás a béke megszilárdításához Kádár János és Leonyid Brezsnyev mondott beszédet Csepelen A szovjet párt- és kormányküldöttség magyarországi láto­gatásának talán legkiemelkedőbb eseménye zajlott le tegnap Csepelen, amikor magyar—szovjet barátsági nagygyűlésen szólt Kádár János és Leonyid Brezsnyev a látogatásnak a két ország közötti és világpolitikai jelentőségéről. IV. ÉVFOLYAM, 283. SZÁM 1972. DEC. 1., PÉNTEK I ÁRB: 80 FILLÉR II vasúti és a helyi közlekedés korszerűsítése Kiss Dezső KP)!-miniszterhelyettes Miskolcon Tegnap — a KPM szakvezetőinek kíséretében — Miskolcon járt Kiss Dezső, a közlekedés- cs postaügyi miniszter helyet­tese. Vendégünk a nap folyamán Borsod és Miskolc tanácsi vezetőivel áttekintette és megvitatta megyénk közúti és vas­úti helyzetét, valamint a közlekedés, a hírközlés és a postai szolgáltatások fejlesztésének időszerű kérdéseit. A tanácsko­záson részt vett Dojcsák János, az MSZMP Borsod megyei Bizottságának titkára, dr. Ladányi József, a megyei tanács elnöke, Drótos László, a városi pártbizottság titkára, vala­mint Bárczi Béla, a városi tanács elnöke. nisztéricem képviselői szerint ezen a problémán egy gya­logos-aluljáró kialakításával lehetne segítem, de a KPM egyelőre a pályaudvar re­konstrukciójára sem tud pénzt biztosi tani. (Folytatás a 3. oldalon) „Mély megelégedéssel szól­hatunk itt arról, hogy az ösz- szes megtárgyalt kérdésben ezúttal is teljes nézetazonos­ság volt közöttünk” — mon­dotta többek között Kádár János, majd hozzátette, hogy „Brezsnyev elvtárs, szov­jet barátaink mostani lá­togatása a magyar—szov­jet barátság és testvéri együttműködés újabb fontos állomása.” A szovjet párt- és kor­mányküldöttség látogatása és a szovjet—magyar tárgyalá­sok „hozzájárulnak a szocia­lizmus erőinek általános erő­södéséhez, a béke megszilár­dításához a világiban” —erő- sí tette meg Kádár János meg - állapítását Leonyid Brezs­nyev, majd hozzátette, hogy ..minden alapunk meg­van ahhoz, hogy elége­dettek legyünk a látoga­tás eredményeivel”. Nemzetközi kérdésekről szólva Leonyid Brezsnyev le­szögezte, hogy „az európai helyzet jó irányban változik”. Az összeurópai értekezlettől azt várjuk: megerősítse vala­mennyi európai állam egyen­lő és tényleges biztonságának elveit. Az európai politikai légkör javulása lehetővé te­szi, hogy „foglalkozni kezdjünk olyan fontos feladat meg­oldásával, mint a fegy­veres erők és a fegyver­zet csökkentése Európá­ban". Ugyanekkor tudomásul kell vennünk azt is — mondta később —, hogy az imperia­lizmus különféle módszerek­kel próbál hatni a szocialista világra, például a nacionalis­ta előítéletek felélesztésével. Nem kis reményeket fűznek az imperialisták a kínai ve­zetés szovjetellenességéhez. „A kínai vezetők csele­kedetei szöges ellentét­ben állnak a béke és a szocializmus érdekeivel és ez teljes mértékben meg­felel az imperialista reak­ciónak” vonta le a követ­keztetést Brezsnyev elvtárs. • • Ülésezik a TIT II. küldöttgyűlése tj formái* a tudományos ismeretterjesztésben A Tudományos Ismeretter­jesztő Társulat VI. küldött- gyűlése a Magyar Tudomá­nyos Akadémia dísztermében tegnap megkezdte tanácsko­zását. A küldöttgyűlésen a megyei, városi, kerületi TIT- szervezetek mintegy 450 kül­döttén kívül részt vesznek a bolgár, a csehszlovák, a len­gyel, az NDK-beli, az olasz és a szovjet ismeretterjesztő társulatok képviselői is. Dr. Vonsik Gyula, a TIT főtitkára fűzött szóbeli kiegé­szítést a küldöttgyűlés elé ter­jesztett beszámolóhoz. Az írá­sos referátum többek között szól arról, hogy az elmúlt négy esztendőben évenként átlag 225 ezer előadást, tan­folyamot, szakkört, bemuta­A megbeszélésen ezúttal is Idemeit szerepet kapott a vasút korszerűsítésének köz­ponti témája, a körzetesítés. Mint ismeretes, a vasúti köz­lekedés fejlesztésének prog­ramja szerint az ország sze­mélyszállítási forgalmának kétharmad részét a MÁV-tól a közúti közlekedés veszi át, s ennek érdekében a gazdaságtalanul üze­melő vasútvonalakat és a kisebb forgalmú vas- úlállomásokat fokozato­san felszámolják. Ez egyben negyedik ötéves tervúnk Közlekedésfejlesztési feladatainak legdöntőbb ré­sze; végrehajtásáról megyénk vezetői részletes tájékozta­tást adtak a minisztérium képviselőinek. A tárgyalás során egyebek között szóba került a Gőmö- ri pályaudvar teljes rekonst­rukciójának szükségessége is. Az értekezlet résztvevői ez­zel a témával kapcsolatban egyetértettek abban, hogy bár a rekonstrukció a KPM IV. ötéves beruházási prog­ramjában nem szerepel, énei­kül a pályaudvar körzetesí­tését nem lehet végrehajtani. A város vezetői szóvá tet­ték azt is, hogy a Szentpéteri kapui la­kótelep és a drótgyár környéke között kiala­kult jelentős gyalogos­forgalom igen komoly balesetveszéllyel jár. A megoldás érdekében azt kérték, hogy a rekonstruk­ció terveinek kidolgozásakor lehetőleg ezt az igényt is vegyék figyelembe. A mi­Bombasápor közepette Washington döntése meg i csapatkivonásokat felfüggesztették ismeretlen Miközben a B—52-esck ma hajnalban is bombázták mind a VDK, mind Dél-Vietnam területét, továbbra sem tud­ni, hogyan dönt Washington a vietnami tűzszünet ügyé­ben. Az semmiképpen sem biztató, hogy a további csa­patkivonásokat egyelőre szü­neteltetik. Nixon tegnap másodszor is tárgyalt Thieu különleges ta­nácsadójával, majd Kissinger is beszélt Thieu követével. Az elnök ezután Kissingerre) együtt floridai nyaralójába utazott, hogy tovább tanács­kozzanak Kissinger hétfői újabb párizsi útjáról. Párizsban egyébként a né­gyes értekezleten mind Nguye Minh Vy, a VDK küldöttsé­gének helyettes vezetője, mind Binh asszony, a DIFK külügyminisztere visszautasította azt a saigoni óhajt, hogy a tűz­szünet feltétele a ..köl­csönös visszavonulás”, az amen­vagyis a csapatait VDK is ki .állítólagos'’ kell vonni Dél-Vietnamból kaikkal együtt. „Vietnamban csak egyet­len agresszor van: az USA” — hangoztatták, annak kell kivonulnia. A dél-vietnami forradalmi hadsereg ..a DIFK parancsnoksága alatt áll”. A realitás az. hogy „két kormány és két hadsereg létezik” a poli­tikai rendezésnek ebből keli kiindulnia — mondotta Binh asszony. tót, országjáró kirándulást, vetítést rendezett a TIT. Emelkedett a nyelvtanfolya­mok látogatottsága. Sok új sikeres rendezvényforma van kibontakozóban. A tudományos ismeretter­jesztésnek az eddiginél ko­molyabban kell számolni a befogadó rétegekkel, a hall­gatósággal; helyzetükkel, munkakörülményükkel, mű­veltségük színvonalával. Ez­ért fordít nagy gondot a TIT az ipari és a mezőgazdasági fizikai dolgozók, valamint az ifjúság ismereteinek gyarapí­tására. Az elmúlt években csökkent a falun tartott is­meretterjesztő előadások szá­ma. A feladatok közé tarto­zik, hogy a társulat dolgoz­zon ki olyan tudományos is­meretterjesztési tematikát, amely figyelembe veszi a fa­lusi lakosság foglalkozási ösz- szetételében végbement vál­tozásokat. A főtitkári beszámolót kö­vetően dr. Acs Ernő terjesz­tette a küldöttgyűlés elé az országos ellenőrző bizottság jelentését, majd dr. Götz Ja­nos, a TIT budapesti szerve­zetének elnöke indokolta meg a beterjesztett alapszabály- módosítást. Ezután vita kö­vetkezett. A küldöttgyűlés ma folytatja munkáját. Enyhe idő Várható időjárás Misi öle térségében holnap délig Túlnyomóan felhős, enyhe idő, havas esővel, esővel, mérsékelt, napközben meg­élénkülő déli széllel. A hő­mérséklet ma délután 5, este 2, holnap hajnalban 0, dél­ben 4 fok körül lesz. ÉLÉNKÜLŐ S ALT-TÁRGY ALÄSOK Svájci jelentések szerint Genfben élénkül a SALT- tárgyalások szovjet és ame­rikai tárgyalófeleinek mun­kája. Az első munkabizott­ság már megalakult, felada­ta: folyamatosan javaslatokat kidolgozni szakkérdésekben. Hírek szerint sor kerülhet to­vábbi politikai, katonai, illet­ve tudományos munkabizott­ságok megalakítására. AMERIKAI VENDÉGEK Koszigin szovjet kormány­fő fogadta a Szovjetunióban tartózkodó Humphrey és Bellmon amerikai szenátoro­kat, valamint Keuss képvise­lőt. Főleg a gazdasági kap­csolatokról volt szó. — Prá­gában Strougal miniszterel­nök amerikai szenátorok egy csoportját fogadta, akiket Symington vezet. Nemzetközi kérdésekről beszélgettek. SZÍRIA MEGNYITJA A JORDÁN HATÁRT A szíriai kormány úgy döntött: megnyitja a régen lezárt szíriai—jordániai ha­tárt, hogy „jobb körülménye­ket teremtsen a testvéri Jor­dán hadsereg számára”. Iz­rael ellen — jelentették be Damaszkuszban. —- Jordánia ENSZ-delegátusa egyébként a közgyűlésen visszautasította a közvetlen tárgyalásokra tett izraeli javaslatot. MEGKEZDTÉK A VISSZASZÁMLÁLÁST Az amerikai Kennedy-ío- kon levő rakétakilövő-állo- máson megkezdték- a vissza­számlálást. Az • Apollo—17 űrhajót ugyanis — tervek szerint ■— szerdán lövik ki. A visszaszámlálás — ha sem­mi nem jön közbe — 104 óráig és 30 percig tart. Ez lesz az utolsó Apollo-ürhajó. Kilövésének előkészületei ed­dig zavartalanul folytak. ROGERS MARAD A Fehér Ház szóvivője be­jelentette, hogy az amerikai kormány átszervezése nem érinti a külügyek intézését. Rogers a helyén marad. Ar­ról beszélnek, hogy ezzel a ..folytonosságot” akarjak ..biztosítani”. Persze, alkal­masint hozzájárul, hogy Ro­gers ügyvéd úr és Nixon ügyvéd úr régi jó barátok és kollégák a múltból.

Next

/
Oldalképek
Tartalom